[SMCC] chuyen doi 25.000 don vi do luong that don gian

Th? Tu, 26/09/2007, 12:09 (GMT+7)

Chuy?n d?i 25 ngàn don v? do lu?ng th?t don gi?n

ImageView

Giao di?n công c? chuy?n d?i don v? do lu?ng tr?c tuy?n Online Unit Converter.
TTO - Tùy theo m?i qu?c gia, tùy thu?c vào nh?ng ngành khoa h?c mà có r?t nhi?u 
h? do lu?ng khác nhau khác nhau trên th? gi?i. D? chuy?n d?i t? lo?i don
v? này sang don v? khác ph?i tra c?u, tính toán khá nhiêu khê. Gi?i pháp linh 
ho?t nh?t là s? d?ng công c? chuy?n d?i don v? tr?c tuy?n t? Online Unit
Converter.

Ngu?i dùng có th? s? d?ng công c? chuy?n d?i don v? do lu?ng theo c? hai cách 
tr?c tuy?n trên website
http://www.online-unit-converter.com
ho?c t?i v? máy tính d? s? d?ng Offline.

"Giúp chuy?n d?i m?i lo?i don v? do lu?ng sang h? do lu?ng khác", slogan c?a 
Online Unit Converter th? hi?n rõ ch?c nang ho?t d?ng. Giao di?n c?a website
du?c trình bày v?i 21 nút ch?c nang c?a 21 h?ng m?c ? bên trái bao g?m: Tr?ng 
lu?ng, dung tích, di?n tích, nhi?t d?, t?c d?, th?i gian, kho?ng cách, áp
su?t.

D? chuy?n d?i don v?, tru?c tiên ta b?m ch?n h?ng m?c, c?a s? k? ti?p xu?t 
hi?n. T?i khung Quantity gõ vào s? lu?ng don v? c?n chuy?n d?i, ch?n don v? g?c
? khung bên trái, ch?n don v? c?n quy d?i thành ? khung bên ph?i, ch? 1 chút d? 
nh?n k?t qu? t?i khu Result ngay phía du?i. V?i cách tr?c tuy?n chúng ta
có th? chuy?n d?i 25.000 lo?i don v? khác nhau. M?t con s? kh?ng l? nhung ngu?i 
dùng l?i du?c s? d?ng hoàn toàn mi?n phí.

Ngoài ra, không ch? giúp chuy?n d?i tr?c tuy?n mà t?i ph?n Software c?a website 
này còn cho phép ngu?i dùng t?i v? ph?n m?m Free Unit Convert (dung lu?ng
515 KB), không c?n cài d?t mà có th? kích chu?t d? m? c?a s? giao di?n r?i s? 
d?ng ngay. Tuy dung lu?ng khá bé nhung ph?n m?m này giúp chuy?n d?i hon 5.000
lo?i don v? thông d?ng khác nhau.

T? XUÂN QUAN
vào tìm hi?u di các b?n. ph?n m?m thì chua t?i ch? chuy?n d?i tr?c tuy?n thì 
làm r?i dó. ngu?i mù xài vô tu luôn

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 848-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] chuyen doi 25.000 don vi do luong that don gian