[SMCC] chuyen dau long o benh vien bach mai

Th? B?y, 18/10/2008, 05:40 (GMT+7)

Chuy?n dau lòng ? B?nh vi?n B?ch Mai

ImageView
D?i di?n CBCNV báo Tu?i Tr? trao 10 tri?u d?ng giúp d? b?nh nhân Nông Doàn 
Du?ng b? ong d?t. Trong m?y ngày qua, anh Du?ng cung dã nh?n du?c s? giúp d?
c?a nhi?u nhà h?o tâm - ?nh: CÙ ZAP
TT - Ch? Ph?m Th? Th?o, y tá c?a Trung tâm ch?ng d?c (B?nh vi?n B?ch Mai, Hà 
N?i), d? lên bàn lá don c?a ch? Nông Th? H?ng (? Nà C?c, Th?ch An, Cao B?ng).
Dây là lá don xin cho ch?ng ra vi?n v? nhà d? ch?t. 

Lá don ch? v?n v?n 13 dòng, nói "gia dình g?p hoàn c?nh th?t s? không ti?p t?c 
? l?i du?c n?a thì gia dình xin cho ch?ng tr? v? d? ch?t, n?u có gì x?y ra
gia dình xin ch?u trách nhi?m". Du?i dó, m? k? c?a b?nh nhân cung vi?t hai 
dòng: "Tôi xin ch?u trách nhi?m v? vi?c xin cho con ra vi?n d? ch?t"!

Ch?ng ch? H?ng là anh Nông Doàn Du?ng, 34 tu?i, dân t?c Tày. Kho?ng ngày 27-9 
anh b? ong vò v? d?t khi di l?y c?i trong r?ng, gi? dang suy gan, suy th?n
? Trung tâm ch?ng d?c, B?nh vi?n B?ch Mai. Các bác si nói b?nh anh Du?ng dang 
ti?n tri?n t?t, anh s? du?c c?u s?ng.

Dua ch?ng vào B?nh vi?n B?ch Mai ngày 4-10, ch? H?ng ch? có 4 tri?u d?ng cùng 
th? b?o hi?m y t? ngu?i nghèo, không còn gì d? an, b?nh vi?n dua gia dình
1 tri?u d?ng chi tiêu. Nhung nghe b?nh vi?n nói ch?ng ph?i "l?c máu liên t?c" 
d?n 10 tri?u d?ng/l?n cùng nhi?u th? thu?c ngoài danh m?c b?o hi?m y t? chi
tr? m?i ch?a du?c b?nh, ch? H?ng vi?t don nhu trên n?p cho b?nh vi?n. Cách dây 
kho?ng m?t tu?n, ch? H?ng và m? k? d?u ph?i v?, ? nhà còn hai d?a con nh?,
d? anh Du?ng l?i cho ngu?i em trai cùng cha khác m? trông nom.

"B?nh anh Du?ng ch?a du?c nhung vì không có ti?n mà d? ngu?i ta v? thì dã man 
quá. Chúng tôi d?ng viên anh ?y ? l?i, nói anh c? ? dây ch?a b?nh, ti?n bác
si lo" - ch? Th?o tâm s? r?i dua ra m?t lá don khác, don xin du?c ch?a b?nh c?a 
anh Du?ng: "Tôi mu?n ? l?i b?nh vi?n d? bác si ch?a b?nh cho tôi nhung
hi?n nay dã h?t ti?n, gi? ch? còn trông c?y vào các bác si dã t?n lòng t?n tâm 
c?u giúp tôi kh?i b?nh, còn kho?n ti?n bao nhiêu tôi không ch?u trách nhi?m,
tôi xin c?m on" cùng ch? ký h?t s?c ngo?n ngoèo c?a b?nh nhân v?a th? máy v?a 
vi?t!

Bác si Nguy?n Kim Son, phó giám d?c Trung tâm ch?ng d?c, k? r?ng hôm anh Du?ng 
vào vi?n dúng phiên tr?c c?a bác si, b?nh c?nh r?t n?ng. V?i dánh giá c?a
m?t chuyên gia ch?ng d?c lâu nam, bác si Son cho r?ng hoàn toàn có kh? nang c?u 
s?ng anh Du?ng, nhung th?i gian di?u tr? bao lâu chua xác d?nh vì tùy thu?c
kh? nang h?i ph?c c?a t?ng ngu?i. 

Hi?n gi?, cách m?t ngày bác si ph?i l?c máu cho anh Du?ng m?t l?n, chi phí di?u 
tr? t? hôm anh vào vi?n d?n nay là 130 tri?u d?ng, trong dó qu? b?o hi?m
y t? dã chi trên 100 tri?u d?ng, b?nh vi?n t?m chi trên 30 tri?u d?ng d? l?c 
máu k? thu?t cao và m?t s? thu?c ngoài danh m?c.

Gi? cu?n s? ghi tên ngu?i h?o tâm, y tá Th?o cho bi?t hai ngày nay r?i rác dã 
có ngu?i d?n t?ng ti?n d? di?u tr? cho anh Du?ng, trong dó có ông Lâm T?n
L?i h? tr? 30 tri?u d?ng.

LAN ANH   

Other related posts:

  • » [SMCC] chuyen dau long o benh vien bach mai