chuyen cuoi

                 Giáng MÃo CÅng KhÃn Ngoan & LÃ Sá

               NÃu NÃy Cáa TÃi Hay Cáa CÃ

               Tao BÃp Ngay ÃÃy Cho MÃ Coi

               Gáp CÃ HÃng Mám TÃm Chá Ãáng XuÃn

               Chá rá ÄÃy phái khÃng?


               CÃng mát TÃc giá

            109 TÃc phám
               Hoa Trinh Ná

               Al Capone
               Än Tái Mát MÃnh

               Anh cà giÃp tÃi?

               Ba BÃ HoÃng Háu

               Ba chÃc con Äá
               BÃ Äá

               Ba Giai - TÃ Xuát
               Ba tháng xÃch lÃ

               BÃi Äáu xe ngÃy Tát

                Xem Tiáp ...         374


                 Cho Äiám 5 sao 4 sao 3 sao 2 sao 1 sao 46
                Phiáu               Khuyát Danh
               Ba Giai - TÃ Xuát
               Tao BÃp Ngay ÃÃy Cho MÃ Coi
               Ba Giai Äán cà hÃng chim á cáa Bác. Ba 
Giai Än
mác
               lách sá lám, nÃn nhÃc tháy, cà hÃng 
ÄÃ Äon Äá
chÃo
               mái:

               - Chim nÃy bÃo lám, cÃn non, mái Ãng 
khÃch mua
Äi
               !

               Ba Giai tháa dáp tÆÆi cÆái ÄÃp:

               - Chim Ã, nÃo bát ÄÆa ÄÃy mát cáp, 
xem cà bÃo
               khÃng?

               - Ai mà lái nÃi dái Ãng khÃch.

               Váa nÃi, cà hÃng váa bát ra mát cáp. 
Ba Giai
sá
               ÄÃi chim, lái báo:

               - CÃ bát tÃi cáp kia náa !

               CÃ hÃng chim lái bát ra cáp náa, hai 
tay cÃ
nám
               hai cáp chim, Ba Giai cá sá mà cáp chim 
mÃi,
rái
               chà lÃn chà xuáng, khÃng hái già cá 
gà cá, ÄÃ
thá
               lái khoáng tay vÃo láng, bát thÃm máy 
cáp ÄÆa
cho
               cà hÃng:

               -CÃ cám giÃm tÃi thÃm cáp nÃy náa !

               Rái Ba Giai lái sá bÃp cáp chim. Tháy 
thá cÃ
hÃng
               cá gián, nái giáng Äanh ÄÃ:

               -Trá già khÃng trá, cá bát hát cáp 
nÃy cáp ná,
mÃ
               nán vái bÃp, hÆ cá chim ngÆái ta, 
muán bÃp thÃ
vá
               nhà mà bÃp !...

               Tác thÃ, Ba Giai nái nÃng lÃn:

               - Tao nÃi cho mÃy hay, con phái giÃ, mÃy 
Äáng
cÃ
               giá giáng chua ngoa, mÃy ÄÃ nÃi thá, 
thà tao
cháng
               cán phái vá nhà mái bÃp, mà bÃp ngay 
ÄÃy cho
mÃy
               coi.

               CÃ hÃng Äánh cát giáng chua ngoa, nhÆng 
chÆa
káp,
               Ba Giai ÄÃ ÄÆa mánh hai bÃn tay vÃo hai 
gÃ
ngác
               cáa cà mà bÃp. Cà á và thÃnh lÃnh, 
lái bá hay
tay
               mác giá máy cáp chim, chá lá vát 
chim Äi, nÃ
bay
               mát, mà cÃng la hÃt, ngÆái ta cÃng Äá 
Äán xem,
               thÃnh ra bá Ba Giai chÆi cho mát vá nÃn 
thÃn á
               trÆác ÄÃm ÄÃng trong chá.

               CÃ á tác quÃ, chá cÃn nÃi ÄÆác 
mát cÃu:

               - Báa nay, bà khÃng tiác máy con chim, 
thà bÃ
sá
               káp cho mÃy vá sá ra ...

               NhÆng lÃc cà ta bá ÄÆác chim vÃo 
láng, thà Ba
Giai
               ÄÃ Äi mát hÃt trong ÄÃm ÄÃng Äái 
nÃo rái.


               hát: Tao BÃp Ngay ÃÃy Cho MÃ Coi, xem 
tiáp:
Gáp CÃ
               HÃng Mám TÃm Chá Ãáng XuÃn

               Nguán: Minh
               ÄÆác bán: ThÃnh ViÃn VNthuquan ÄÆa lÃn
               vÃo ngÃy: 27 thÃng 12 nÄm 2003
                  BÃn phÃm MViát10:  Tát BDCN VIQR+
Telex
            VNI
      Trang chÃnh | Contact | Adobe Acrobat | Microsoft Reader | Flash
      Play | Font Unicode
      NhÃm quán trá : Barbiegirl, Mars, Mercury, Mickey, Mát sÃch,
      NuHiepDeThuong, QV, ThÃi Nhi, VG, Viviy2k
      NhÃm Äiáu hÃnh : alonewolf, angelandlucifer16, BÄNG NGUYáT,
Casa,
      ct.ly, Easyman, Guardian_Angel, Guest-Guest, Hat Bui, Headcook,
      HongYen, KeDangGhet, khungbo, Lat Dat, LMD, mViet, nhk1978, NKT,
      onedaymissingyou, phoanlien, RUOI, sunflower0124, SweetKisseS,
      thanhtung_p, Thatsonanhhung, Tommyboy
      Copyright by Thu vien Online  2000 - 2004 - designed by Phám
Huy
      HÃng


----- Original Message -----
From: "Vy Pham" <missyguide@xxxxxxxxxxx>
To: <khiemthivn@xxxxxxxxxxxxxxx>; <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Saturday, December 03, 2005 4:34 AM
Subject: Fw: [skypeenglish] Skype 2.0 Beta Information


> ----- Original Message ----- From: "Doug Lee" <dgl@xxxxxxxx> To:
> <skypeenglish@xxxxxxxxxxxxx> Sent: Friday, December 02, 2005 7:43 AM
> Subject: [skypeenglish] Skype 2.0 Beta Information
>
>
> A beta of Skype 2.0 has recently been published on Skype's web site. As
I'm
> sure some of you have noticed, we've been working to script for this
release
> before it came out. We have a few things still to do there, but those who
> wish to try Skype 2.0 may do so. You will probably want to try it either
> with no scripts or with the most recent revision on Chris's web site. A
> reminder to users of Skype 1.4 and older though: Do not move to any Skype
> script revision other than
> 205, 206, 207, or anything 200 and under.
>
> Here I will list first some notable changes in the new Skype version, then
> describe new features that affect blind people (several of which are
> extremely cool, I might add!), and finally catalog a few remaining issues
> that need work.
>
> Important Changes in Skype 2.0:
>
> The biggest surprise is probably the addition of a Contacts item on the
menu
> bar. This is where things like "Add a Contact" and "Search for Skype
Users"
> went. This actually makes a lot of sense and helps trim down the size of
> the rather huge Tools menu. Unfortunately, in following Microsoft
standards
> for assigning hot keys to things, Skype developers were required to assign
> Alt+C to this menu, leaving Alt+A for the Call menu. In other words, in
> Skype 2.0, when you want to pop open the Call submenu real fast, such as
to
> answer a call, you'll need to type Alt+A instead of Alt+C. This takes a
bit
> of getting used to but is, like most learned things, just a short-term
> nuissance. To avoid this change would have required Skype either to break
> the Microsoft standard for key assignments or to organize the menus in a
> sorta confusing way. I have asked Skype to change alt+c back to opening
the
> Call menu, and I think they will before final release, though this remains
> to be seen.
>
> Then there are the sound changes. I think the new sounds are ok, though
> amusing. I thought the 1.4 sounds were best so far though, I admit. The
> new sounds do have one impact worthy of note: The on-hold and off-hold
> sounds are very quiet and easy to miss. Beware this because, contrary to
> the 1.4 sounds that could send you leaping to the ceiling in astonishment
> when a long hold was punctuated by a loud pair of tones in your ear, the
new
> sounds might just slip in unobserved, and your friend that put you on hold
> might suddenly just be there. Perhaps to compensate though, we now have
new
> sounds for when a person joins or leaves a conference. That was always a
> quiet event. Of course, if you don't like one of the new less obtrusive
> sounds, you can change it to something a little more assertive. I gather
> from having witnessed a myriad of MSN Plus sound wars, some quite
> earsplitting to unsuspecting recipients, that many among us are uniquely
> blessed with knowledge of where to find assertive notification sounds.
>
> New features in Skype 2.0:
>
> Note that all of this was done by Skype, not by JAWS scripts. This is
> really cool stuff!
>
> The Call list is now called History and includes chat references, much as
> the Recent Chats menu item does. It also includes MSAA support. When
> moving through the History list, you will now hear the type of the current
> entry (failed call, call from, call to, voice mail from, chat with, etc.),
> then the contact name, then the info about the event (date and time and
> sometimes duration). You can press Enter on a call to call that contact.
> Enter on a voicemail will play it, and Enter on a playing voicemail will
> stop it. Enter on a chat entry will open a chat window to that contact.
> Pressing Delete on any item will let you delete just that item without
> clearing the whole history list. The Context menu key will let you choose
> among other appropriate actions for the current entry.
>
> The History tab is not the only place where new MSAA support has been
added.
> We now have MSAA support in the two lists under "Create a Conference" and
in
> the list of participants in a chat window, and possibly in other places
I'm
> forgetting or did not see.  This should help users of screen readers
other
> than JAWS besides helping JAWS users, though I'm not set up to test that
> assertion myself.
>
> Skype now implements "quick filtering" for calls and contacts. If you
start
> typing in either the Contacts or History tabs, you'll shrink the list of
> displayed entries down to those containing the string of characters you're
> typing. Note that this is not the same as what I scripted a ways back,
> which is called "type-down" searching and only matches the beginning of
each
> entry. The Skype idea is more powerful and will help find contacts when
> they change their names. No more hiding behind masks, guys! <grin>
>
> Pressing leftArrow in the Contact list no longer collapses the list to
> nothing. This was confusing a number of speech users but will do so no
> more.
>
> In Options, the "Related Tasks" links that were not in the tab order now
> are. They will announce as edits, but you can press Enter on a link to go
> there. Also, when you open Options, focus lands on the list of tabs
instead
> of requiring you to tab around to find it.
>
> The Help menu now contains a "Buy Skype Credit" link, which makes that
> really easy to find.
>
> Contacts can now be grouped, though I am still working with Skype to make
it
> more practical for us to use that feature without requiring a mouse.
There
> are always at least two groups of contacts: The first, and the one I
always
> see go active when I enter Skype is "All Contacts." The second is
> "Ungrouped Contacts," which starts out containing all contacts just as the
> first group does. When in the Contact list, pressing ctrl+home, ctrl+end,
> ctrl+pageUp, and ctrl+pageDown will move to the first, last, previous, and
> next contact group, respectively.
>
> Known Problems:
>
> We do not yet have keyboard access to the contact grouping buttons one
uses
> to create and maintain contact groups. This is a big issue for people
with
> a lot of SkypeOut contacts, because the SkypeOut contacts have now been
> merged into the main contact list, and in the absence of grouping, the
group
> displayed is "All contacts." If you don't have a lot of SkypeOut contacts
> though, this shouldn't affect you much if at all. Btw, the contact group
> name appears above the first contact name; you can find it with the JAWS
> cursor. There is also a check box in the View menu for turning on/off the
> showing of contact groups. I have not played with that very much.
>
> We still don't have MSAA support in search result lists. I have requested
> this for a future release.
>
> Pressing Enter on a link that goes to a web site from a Skype page, such
as
> "Get help entering phone numbers" on the Options/Voicemail and Call
> Forwarding page, works but also causes an Access Violation box to appear.
> Focus will land on the web page as you would expect, but when you return
to
> Skype, you'll have to close the Access Violation box. The Options page
will
> close by itself. This little detour appears not to cause any further
> problems than just a couple of extra keystrokes and the normal "bong"
sound
> Windows makes when an error occurs. I have reported this anomaly to
Skype,
> and I'm thinking it will be fixed before final release.
>
> If you have disabled the address bar, quick filtering in Contact and
History
> lists will not work until you enable it again. This is easy enough to do
> though, and the address bar does not so often steal focus as it once did
in
> my experience.
>
> Quick filtering shrinks the contact list, which is nice for searching but
> throws SkypeWatch way off, since SkypeWatch has no other resource to get a
> list of contact names except that list. Therefore, if you use
> quick-filtering and start typing letters in the Contact list, you will
> probably hear a lot of sign-outs, and a lot of sign-ins once you clear the
> filter. Btw, you can clear a filter just by pressing Escape; you do not
> have to tab to the address bar edit box and empty it yourself.
>
> The three buttons in Options/Voicemail and Call Forwarding that play,
> record, and reset your outgoing voicemail message are not named. They are
> encountered as you tab though, in the order I just listed them, so at
least
> they are usable.
>
>
> I remind everyone that the Skype 2.0 that just came out for public use is
a
> beta version, not a final release. Also, the beta scripts on Chris
> Nestrud's web site, though intended for use with this Skype
> 2.0, are not fully ready yet and are still in active development. They
still
> have problems, but I will work to fix them as soon as possible, probably
> this weekend when I get back home from this Texas business trip.
>
>
>
> --
> Doug Lee         dgl@xxxxxxxx SSB + BART Group
> doug@xxxxxxxxxxxx  http://www.bartsite.com "The best executive is the one
> who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and
> self-restraint enough to keep from meddling with them while they do
> it."--Theodore Roosevelt
>
>
> __________ NOD32 1.1310 (20051201) Information __________
>
> This message was checked by NOD32 antivirus system. http://www.eset.com
>
> This email was cleaned by emailStripper, available for free from
> http://www.papercut.biz/emailStripper.htm
>
>
>
>  ------------------------------------------------
> - To post messages on SMCC mailing list, simply send email to
> smcc@xxxxxxxxxxxxxx
>
> - You can subscribe to SMCC mailing list by sending email to
> smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
> with 'subscribe' in the Subject field with your subscriber list.
>
> - You can unsubscribe from SMCC mailing list by sending email to
> smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
> with 'unsubscribe' in the Subject field
>
> This list is managed by Dang Hoai Phuc
> Please click this link
> http://dhp.p9.org.uk
> to visit his own website! ------------------------------------------------
- To post messages on SMCC mailing list, simply send email to
smcc@xxxxxxxxxxxxxx

- You can subscribe to SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'subscribe' in the Subject field with your subscriber list.

- You can unsubscribe from SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'unsubscribe' in the Subject field

This list is managed by Dang Hoai Phuc
Please click this link
http://dhp.p9.org.uk
to visit his own website!

Other related posts: