[SMCC] chuyen an 2000 ngay 2

Nh?ng chi?c ghe ??n l? là m?c tiêu c?a b?n c??p

Chuyên ?n 2.000 ngày (K? 2) 

Nh?ng v? c??p không ch? x?y ra ? huy?n Châu Ph?, mà c?c huy?n T?nh Biên, Tri 
Tôn, Châu Thành, Tho?i S?n, Châu ??c (nay là th? x? Châu ??c) và huy?n H?n
??t - Kiên Giang c?ng liên t?c x?y ra v?i hành vi ngày càng hung h?n. 

>>> Chuyên ?n 2.000 ngày (K? 1)

Th? ?o?n c?a b?n c??p khi ??t nh?p vào nhà dân không ch? gi? v? thi?u th?n ?? 
xin x?, mà c?n gi? danh c?n b? ??a ph??ng vào ki?m tra gi?y t? gi?a ?êm khuya
?? gây ?n. Hành vi c?a b?n ch?ng ?? gây hoang mang th?t s? cho ng??i dân, m?t 
s? vùng ng??i dân ?? b? ?i. Nh?ng ?êm l?nh l?o c?a khu v?c ??ng ru?ng mênh
mông này ?? th?t s? n?ng b?ng b?i nh?ng v? c??p.

Tr??c khi th?c hi?n hai v? c??p t?i x? O Long V?, huy?n Châu Ph?, An Giang (nh? 
ch?ng tôi ?? nêu ? ph?n ??u), ?êm 5-9-1999, m?t to?n c??p ?? s? d?ng xu?ng
m?y ??n An ?ông, An H?o, T?nh Biên ?? th?c hi?n hành vi ph?m t?i. L?c ??, hai 
cha con anh Nguy?n V?n Tr?c ?ang chu?n b? ?i ng? trong ch?i gi?a c?nh ??ng
hoang vu. Hai tên c??p ?? dùng cây ch?a b?y g? vào c? anh Tr?c và ra l?nh cho 
con anh là Nguy?n T?n Tài (SN 1983) khiêng m?y Kohler 4 xu?ng xu?ng cho b?n
ch?ng. Sau khi lùng s?c h?t t?t c? ch?i l? c?a anh mà không t?m ???c th? g? 
??ng gi? h?n, ch?ng bèn b?t luôn ba con gà là tài s?n c? gi? tr? cu?i cùng
c?a cha con anh mang ?i.

C? nh?ng ?êm, b?n ch?ng ?? gây ra ??n ba v? c??p. Nh? ?êm 2-10-1999, m?t b?ng 
c??p ?i xu?ng m?y mang theo hung kh? ti?n vào ch?i v?t c?a ông Nguy?n V?n
Tho, SN 1943, ng? Tân L?p, T?nh Biên, An Giang. M?t tên ra l?nh: "T?t c? ng?i 
im, ch?ng c? là ch?t", tên kh?c dùng cây ch?a b?y kh?ng ch? ông Tho, c?n
??ng b?n l?c so?t l?y ?i m?t ?ôi bông tai kho?ng 2,2 phân vàng, m?t m?y 
cassette và t?t c? nh?ng g? c? th? s? d?ng ???c trong ch?i c?a ông Tho. Ngay sau
khi th?c hi?n v? c??p t?i ch?i nhà ông Tho, b?n c??p ngang tàng ti?p t?c th?c 
hi?n m?t v? c??p kh?c, c?ch nhà ông Tho ch? 1km. L?n này ch?ng xu?t hi?n
tr??c m?t n?n nhân v?i m?t h?nh th?c r?t kh?c. N?n nhân là anh Nguy?n V?n Th?c, 
ng? x? Nguy?n H?u C?nh, Châu Ph?, An Giang, ?ang ngon gi?c gi?a ?êm khuya
th? c? ng??i g? c?a, v?a n?i v?i vào: "Tr?i này c? m?y ng??i? Cho ki?m tra gi?y 
t?. Công an x? ?ây!". Bi?t gi?ng ?i?u c?a ch?ng không ph?i là c?c ??ng
ch? công an x? và linh t?nh chuy?n ch?ng lành, anh Th?c chui ra kh?i mùng hô 
l?n: "B? ng??i ta c?u tôi!". Ti?ng kêu th?t thanh c?a anh m?t h?t gi?a ?êm
v?ng. M?t tên dùng cây ba ch?a ??nh vào ng??i anh ba c?i, khi?n anh ch? bi?t 
ng?i th?c th? bên v?ch l?, m?c cho b?n c??p hoành hành. Ch?ng ?? vét s?ch
nào là ??ng h?, dây chuy?n, cà r? và nhi?u tài s?n c? gi? tr? mà bao lâu nay v? 
ch?ng anh dành d?m ???c. 

??c bi?t trong ?êm 27 r?ng s?ng 28-11-1999, ch?ng ?? gây ra ba v? c??p kinh 
hoàng cho c?c n?n nhân. L?c 22 gi?, b?n tên c??p l? m?t l?i d?ng tr?i t?i ??
??t nh?p vào ch?i c?a anh Lê Tr?ng Hùng t?i x? ?ào H?u C?nh, Châu Ph?. M?t tên 
ti?n l?i gi??ng c?a v? ch?ng anh ?ang ng?, tên kh?c dùng kh?n tr?i hai ng??i
l?i. Cùng l?c ??, tên c??p c? h?nh d?ng cao to c?ng v?a kh?ng ch? anh Nguy?n 
Minh Ngh?a (anh r? anh Hùng), bu?c anh ph?i n?m im trùm m?m l?i. C? b?n thi
nhau l?c so?t l?y ?i g?n m?t tri?u ??ng ti?n m?t mà anh ch? chu?n b? tr? ti?n 
công làm c?, m?t ?ôi bông tai và nhi?u v?t d?ng trong ch?i. Không lâu sau
??, b?n tên c??p l?i ti?p t?c ??n tr?i ru?ng c?a anh Nguy?n Minh Ti?n (c?ng 
thu?c x? ?ào H?u C?nh). M?t ti?ng ??ng m?nh vang lên, c?nh c?a ch?i t?m b?
l?p t?c b? ??p v?ng ra, b?n tên c??p l?m l?m hung kh? xông vào. Ti?ng hét th?t 
thanh c?a ba ??a tr? (con anh Ti?n) không làm b?n c??p b? cu?c. L?c này
anh Ti?n cùng v?i v? ng? ? d??i xu?ng bên b? kênh v?a th?c gi?c, anh ?ang ??nh 
gi? tay l?y chi?c ?èn pin th? b?t ng? b? m?t cây ch?a ??nh m?nh vào ??u,
kèm theo là ti?ng r?t qua k? r?ng: "Ng?i im, ch?ng c? tao ?âm ch?t!". M?t tên 
trong nh?m lôi v? anh Ti?n ra kênh do? nh?n n??c ch?t và h?i: "Ti?n, vàng
?? ?âu?". M?t c?i t?t m?nh vào m?t và nh?n ??u ch? xu?ng n??c khi ch? v?a d?t 
câu: "Không c? ti?n ?âu m?y ch? ?i!". B?n tên c??p chia nhau ra l?c l?i kh?p
ch?i nh?ng ch? t?m th?y ???c m?t ?ôi bông tai và 10 l?t x?ng ??ng trong can 
nh?a. Cùng l?c này c?ch ch?i c?a anh Ti?n h?n 1km c? m?t ?ôi v? ch?ng tr? m?i
ra ? riêng ?ang say ng?. ?? ti?n cho công vi?c s?m mai nên v? ch?ng anh Nguy?n 
V?n Tho?i quy?t ??nh ? l?i ch?i mà không h? ng? r?ng, h? s? là n?n nhân
k? ti?p trong ngày c?a b?ng c??p hung b?o. B?n tên c??p hung h?ng chân ??p c?a, 
tau c?m ch?a lao nhanh vào ch?i, nhanh ch?ng kh?ng ch? ?ôi v? ch?ng tr?
và c?ng th?t nhanh ch?ng v? vét t?t c? nh?ng tài s?n g? mà ch?ng nh?n th?y, k? 
c? chi?c c?i xay c? b?ng gang ?? c?.

Ch? riêng t? th?ng 9 ??n th?ng 11 n?m 1999, b?n ch?ng liên t?c gây ra 13 v? 
c??p tài s?n gây kinh hoàng cho ng??i dân ch? y?u t?p trung ? c?c huy?n Châu
Ph?, Châu Thành, Tho?i S?n, T?nh Biên, Tri Tôn. Cùng th?i gian này, huy?n H?n 
??t - Kiên Giang c?ng x?y ra hai v? c??p tài s?n v?i ph??ng th?c t??ng t?.
B?n ch?ng th??ng ?i hai ??n b?y tên trên hai xu?ng m?y, l?i d?ng ?êm t?i ch?ng 
t?n công vào c?c ch?i canh ru?ng g?n c?c sông, r?ch v?ng v?, ?t ng??i qua
l?i. Nghiêm tr?ng h?n, trong l?c c??p b?n ch?ng c?n th?c hi?n hành vi hi?p dâm 
??i v?i c?c n?n nhân. Khi c? quan ?i?u tra l?n theo d?u v?t b?n c??p th?
ch?ng d? liên ti?p gây thêm v? c??p m?i, nâng t?ng s? c?c v? c??p ? An Giang 
lên 15 v?, Kiên Giang 13 v?. Nh?ng b?o c?o v? di?n bi?n c?c v? c??p, l?i khai
c?a n?n nhân t? c?c huy?n liên t?c ???c g?i v? Ph?ng c?nh s?t h?nh s? (CSHS) 
Công an c?c t?nh An Giang, Kiên Giang. L?nh ??o công an c?c t?nh này nh? ng?i
trên ??ng l?a.

Xét th?y t?nh ch?t c?c v? ph?m t?i r?t nghi?m tr?ng, x?y ra ? khu v?c mà ??ng, 
Nhà n??c ?ang c? ch? tr??ng ??a dân v? ?? khai th?c h?t ti?m n?ng kinh t?
c?a vùng t? gi?c Long Xuyên, ngày 6-12-1999 ph?ng CSHS Công an t?nh An Giang ?? 
làm b?o c?o g?i ban gi?m ??c v? di?n bi?n t?nh h?nh c?c v? c??p x?y ra
trên ??a bàn t?nh và ?? ngh? cho x?c l?p chuyên ?n trinh s?t ?? truy xét b?n 
c??p. Cùng ngày 6-12-1999, ??i t? Ph?m Hùng Chi?n - Ph? gi?m ??c Công an t?nh
An Giang (th?i ?i?m ??) - k? quy?t ??nh thành l?p ban chuyên ?n trinh s?t (k? 
hi?u CH1999) ?? ?i?u tra, truy xét c?c v? c??p tài s?n công dân, hi?p dâm
trên ??a bàn t?nh. Ban chuyên ?n do ??i t? Ph?m Hùng Chi?n làm tr??ng ban, cùng 
c?c ph?ng nghi?p v? công an t?nh, công an huy?n l? c?a An Giang. ??ng th?i,
Ban gi?m ??c công an t?nh b?o c?o di?n bi?n t?nh h?nh cho T?ng c?c C?nh s?t và 
?? ngh? c?c l?c l??ng nghi?p v? c?a T?ng c?c Công an t?nh ?i?u tra ph? ?n.

Sau m?t th?ng nhanh ch?ng ti?n hành ?i?u tra, x?c minh, Ban chuyên ?n trinh s?t 
CH1999 ?? nh?n th?y m?c ?? nghiêm tr?ng mà b?n c??p ?ang hoành hành. ??n
ngày 10-1-2000, Ban gi?m ??c Công an t?nh An Giang b?o c?o chi ti?t v? 13 v? 
c??p x?c minh ???c x?y ra trên ??a bàn g?i T?ng c?c c?nh s?t. B?o c?o nêu
r?: "?ây là nh?ng v? c??p ???ng sông liên huy?n, liên t?nh, c?c ??i t??ng c? t? 
hai ??n b?y tên, chuyên ho?t ??ng trên tuy?n sông r?ch ? c?c vùng sâu.
B?n ch?ng l?i d?ng mùa n??c n?i, dùng xu?ng m?y ti?p c?n v?i c?c nhà dân c? tài 
s?n, hung kh? th??ng là ch?a, m?c, dao... ?? kh?ng ch? c?c n?n nhân r?i
c??p tài s?n. ??c bi?t nghiêm tr?ng h?n, c? m?t s? v? x?y ra sau khi c??p tài 
s?n, b?n ch?ng l?i ti?p t?c h?m hi?p c?c n?n nhân. Ngoài ra qua thu th?p
c?c ngu?n tin c?a l?c l??ng trinh s?t, ???c bi?t trên ??a bàn huy?n H?n ??t - 
Kiên Giang (gi?p ranh) c?c huy?n Tri Tôn, Tho?i S?n) c?ng x?y ra m?t s? v?
c??p t??ng t?. Tr??c t?nh h?nh này, Ban gi?m ??c Công an t?nh An Giang ?? ngh? 
l?nh ??o B? Công An cho thành l?p ban chuyên ?n liên t?nh ?? ??u tranh,
tri?t ph? b?n c??p nguy hi?m này..."

Cùng th?i ?i?m ??, ngày 20-3-2000, ??ng ch? Hoàng Tân Vi?t (l?c ?? là th??ng 
t?, ph? c?c tr??ng C?c C?nh s?t h?nh s? - B? Công an) ?? c? b?o c?o cho T?ng
c?c C?nh s?t v? t?nh h?nh t?i ph?m x?y ra trên ??a bàn c?c t?nh mi?n Tây Nam 
B?, ??c bi?t nh?n m?nh c?c v? c??p ???ng sông x?y ra t?i hai t?nh An Giang
và Kiên Giang. Theo b?o c?o t? th?ng 9-1999 ??n nay (gi?a th?ng 3-2000) t?i ??a 
bàn hai t?nh này b?n c??p ?? gây ra 36 v?, ph?n l?n là ? An Giang (22 v?),
Kiên Giang (14 v?). Xu?t ph?t t? t?nh h?nh trên, C?c c?nh s?t h?nh s? b?o c?o 
và ?? xu?t cho l?p k? hoach, huy ??ng l?c l??ng m? ??t t?n công truy quét
t?i ph?m h?nh s? và t? n?n x? h?i trên ??a bàn c?c t?nh mi?n Tây Nam B?, x?c 
l?p chuyên ?n liên t?nh ?? ?i?u tra, tri?t ph? c?c b?ng nh?m c??p, hi?p ???ng
sông trên ??a bàn hai t?nh An Giang và Kiên Giang. Ngày 21-3-2000, T?ng c?c 
c?nh s?t quy?t ??nh thành l?p ban ch? ??o ?i?u tra c?c v? c??p c?a, hi?p dâm
x?y ra trên c?c tuy?n ???ng sông, r?ch thu?c hai t?nh Kiên Giang, Kiên Giang, 
l?y b? s? là chuyên ?n S2000, do ??ng ch? Hoàng Tân Vi?t làm tr??ng ban,
cùng c?c ??ng ch? Ph? gi?m ??c công an An Giang, Kiên Giang và c?c C?c nghi?m 
v? c?a T?ng c?c C?nh s?t - B? Công an, c?c ph?ng nghi?p v? công an hai t?nh
trên là thành viên. 

Ngay sau khi ban chuyên ?n ???c thành l?p, công an t?nh Kiên Giang c?ng ?? b?o 
c?o chi ti?t v? 15 v? ?n c??p ???ng sông x?y ra trên ??a bàn t?nh v?i ban
chuyên ?n. Cùng l?c ??, ban chuyên ?n ?? g?i thông b?o ??n công an 11 t?nh mi?n 
Tây Nam B? v? vi?c truy t?m tang v?t, ph?i h?p, h? tr? ban chuyên ?n nh?m
rà so?t và truy t?m th? ph?m. Riêng t?i An Giang và Kiên Giang, Ban chuyên ?n 
?? huy ??ng hàng tr?m c?n b? chi?n s? công an hai t?nh và c?c l?c l??ng nghi?p
v? c?a t?ng c?c c?nh s?t m? chi?n d?ch b?a vây, ch?t ch?n, tu?n tra ki?m so?t 
ch?a t?ng c? trên ??a bàn hai t?nh này; ngày ?êm ch?t ch?n ? 43 ??a ?i?m
c? th? x?y ra c?c v? c??p, t? ch?c 13 t? v?i ??y ?? ph??ng ti?n tu?n tra trên 
c?c khu v?c sông r?ch kh? nghi. T?ng c?ng sau kho?ng 20 ngày, c?c l?c l??ng
?? t? ch?c 164 cu?c tu?n tra ki?m so?t, ki?m tra 311 l??t xu?ng, ghe c? nghi 
v?n. Hàng ch?c cu?c h?p gi?a c?c ??n v? công an v?i ng??i dân nh?m huy ??ng
qu?n ch?ng tham gia t? gi?c, gi? g?n an ninh tr?t t? t?i c?c ??a bàn tr?ng 
?i?m. Ban chuyên ?n c?ng ?? huy ??ng l?c l??ng ??n làm vi?c v?i 330 ch? ti?m
vàng, 324 c? s? mua b?n s?a ch?a b?nh ?c quy, 117 c? s? s?a ch?a mua b?n m?y 
nông ng? c?, 57 ?i?m c?m ??... nh?m truy t?m c?c v?t ch?ng ph?m t?i ???c b?n
c??p mang ?i tiêu th?. Hàng tr?m ??i t??ng h?nh s? ?? ???c Ban chuyên ?n ??a 
vào t?m gi?m s?t g?t gao. Qua công t?c sàng l?c, truy quét Ban chuyên ?n ??
ph?t hi?n ???c 9 b?ng nh?m chuyên tr?m, c??p t?i c?c ??a ph??ng. Nh?ng manh m?i 
c?a b?ng c??p mà Ban chuyên ?n c?n t?m v?n ch?a l? di?n. 

(C?n ti?p)

Other related posts:

  • » [SMCC] chuyen an 2000 ngay 2 - Nguyen Hoang Bao Vu