chuong trinh tap danh may tieng Anh

Baøn phím bieát noùi Voiced Keyboard 
 

Neáu baøn phím bieát noùi "i" khi baïn goõ phím i thì cuõng coù caùi hay ôû 
choã khoâng nhìn leân maøn hình, baïn cuõng bieát mình goõ ñuùng. Ñoái vôùi 
ngöôøi khieám thò thì ñieàu naøy haún seõ raát tuyeät. Voiced Keyboard seõ laøm 
cho baøn phím bieát noùi nhö vaäy, hôn theá nöõa noù coøn coù moät soá chöùc 
naêng höõu ích khaùc maø ta haõy cuøng khaùm phaù döôùi ñaây: 

      

Khi chaïy chöông trình thì döôùi khay heä thoáng seõ xuaát hieän bieåu töôïng 
hình ñoâi moâi vaø baøn phím. Baám chuoät phaûi vaøo bieåu töôïng naøy ta coù 
theå löïa choïn moät trong caùc chöùc naêng sau:

 

Ø   Main Windows: Cöûa soå chính cuûa chöông trình giuùp ta thieát laäp cheá 
ñoä hoaït ñoäng (Operating Mode):

o    Sound shceme: aâm thanh phaùt ra theo moät löôïc ñoà aâm thanh töï 
nhieân (coù 6 löôïc ñoà coù saün laø: typewriter, birds, livestock, insect, 
vehicles, weapons).

o    Speech engine: aâm thanh phaùt ra laø tieáng noùi con ngöôøi (coù theå 
choïn caùc loaïi gioïng cuûa .robot) Coù theå ñaët cheá ñoä ñoïc töøng kyù töï 
hay ñoïc töøng töø, töùc laø moãi khi baïn ñaùnh xong moät töø vaø baám 
spacebar, töø baïn vöøa ñaùnh seõ ñöôïc ñoïc. Chöùc naêng naøy seõ giuùp cho 
nhöõng ngöôøi hoïc tieáng Anh taäp nghe.

 

Ta coøn thieát laäp ñöôïc toác ñoä, cao ñoä vaø aâm löôïng cuûa aâm thanh phaùt 
ra.

Baám chuoät vaøo hình baøn phím, seõ coù moät baøn phím aûo ñeå ta thieát laäp 
aâm thanh cho töøng phím. Baïn baám moät phím baát kyø treân baøn phím aûo naøy 
vaø choïn aâm thanh cho phím ñoù baèng moät file aâm thanh naøo ñoù maø baïn 
ñang coù trong maùy (ñöôøng daãn file ñoù theå hieän trong khung File 
Location). Baám apply ngay sau khi choïn aâm thanh cho moãi phím (neáu ñeå ñeán 
khi thieát laäp xong heát môùi baám Apply hay OK thì chæ coù söï thieát laäp 
phím cuoái cuøng laø coù hieäu löïc)

 

Ø   Read Text: baïn ñaùnh moät ñoaïn vaên baûn baèng tieáng Anh vaø chöông 
trình seõ ñoïc cho baïn nghe. Ngoaøi ra baïn coù theå môû moät file text baát 
kyø baèng tieáng Anh ñeå nghe ñoïc (nhaán vaøo Open File).

Ø   Typing test: kieåm tra toác ñoä ñaùnh maùy cuûa baïn. Caùc thoâng soá 
veà thôøi gian, soá töø ñaùnh ñöôïc seõ ñöôïc chöông trình tính toaùn vaø cho 
baïn bieát ngay toác ñoä ñaùnh maùy wpm (words perminutes: soá töø ñaùnh ñöôïc 
trong 1 phuùt). Keát thuùc ñaùnh, baïn nhaán Stop vaø seõ coù lôøi nhaän xeùt 
veà trình ñoä ñaùnh maùy cuûa baïn.

 

Phieân baûn môùi nhaát cuûa chöông trình hieän nay laø 3.0.0.1, dung löôïng 
file caøi ñaët laø 1.38MB. Coù theå download töø ñòa chæ: 
http://www.yayahoohoo.com/vk/download.htm

 

Moät ñieàu caàn chuù yù laø maùy cuûa baïn phaûi coù saün "Text to Speech" vaø 
"Speech API" cuûa Microsoft. Neáu chöa coù, baïn coù theå download taïi ñòa chæ 
treân. 

Tran Ba Thien
Deputy Director
The Sao Mai Computer Center For The Blind
address: 12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district, HCMC Vietnam
Tel: 84.8 849.5069; Fax: 84.8.2938300; mobile: 09 18 18 38 35
E-mail: bathien@xxxxxxxxxxxxxxxx ------------------------------------------------
- To post messages on SMCC mailing list, simply send email to
smcc@xxxxxxxxxxxxxx

- You can subscribe to SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'subscribe' in the Subject field with your subscriber list.

- You can unsubscribe from SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'unsubscribe' in the Subject field

This list is managed by Dang Hoai Phuc
Please click this link
http://dhp.p9.org.uk
to visit his own website!

Other related posts:

 • » chuong trinh tap danh may tieng Anh