[SMCC] chua hoi mieng

h?i năy tr? hôi nách, bây gi? tr? hôi mi?ng
lát n?a không bi?t tr? hôi ǵ dây
Hôi mi?ng: Nhi?u cách ch?a hi?u qu? 
15:44' 22/01/2007 (GMT+7) 

Kho?ng m?t n?a ngu?i tru?ng thành trên hành tinh dang ph?i ch?u kh? s? v́ hoi 
th? có mùi hôi hay ch?ng hôi mi?ng. Nguyên nhân ch? y?u c?a nh?ng tru?ng h?p
này là do h? ít quan tâm d?n v? sinh rang, mi?ng. B?n ph?i làm ǵ d? tránh can 
b?nh này? 

So?n: HA 1015295 g?i d?n 996 d? nh?n ?nh này 
Hoi th? có mùi hôi - di?u ác m?ng trong cu?c s?ng. ?nh Th?i báo S? th?t Nga.

Nói chuy?n v?i ai dó mà hoi th? có mùi hôi có th? s? làm cho b?n c?m th?y khó 
ch?u. Ngu?i d?i tho?i v?i b?n nhu nh?n ra du?c r?c r?i dó c?a h? và c? t́nh
nh́n sang m?t hu?ng khác. 

Chúng ta nên nghi r?ng hoi th? có mùi hôi là m?t r?c r?i mà có th? kh?c ph?c 
du?c. Đi?u quan tr?ng là chúng ta ph?i t́m ra nguyên nhân chính xác c?a can
b?nh. 

Các phuong pháp thông thu?ng nhu: thu?c dánh rang, k?o cao su và thu?c không 
ph?i là gi?i pháp d? x? lư hoàn toàn hoi th? có mùi hôi, d?c bi?t n?u nguyên
nhân nó do m?t can b?nh. 

Nh?ng phuong pháp này ch? có tác d?ng trong m?t th?i gian ng?n và hoi th? s? có 
mùi hoi tr? l?i trong ṿng n?a gi? d?ng h?.

Nguyên nhân hoi th? có mùi hôi 

- Do th?c an nhu: an nh?ng th?c an có nhi?u gia v? nhu t?i, hành và các thu?c 
nhu paraldehyde. 

- Do th? b?ng du?ng mi?ng, các b?nh viêm mui, h?ng và ph?i. Ch?ng táo bón, b?nh 
d? dày và các b?nh v? gan cung có th? là nguyên nhân c?a ch?ng b?nh này.

- Do dau rang hay các b?nh v? rang mi?ng khác nhu: viêm l?i, dùng rang gi?… 

Cách ch?a dân gian 

So?n: HA 1015297 g?i d?n 996 d? nh?n ?nh này 

Chè xanh du?c xem nhu m?t phuong pháp di?u tr? ch?ng hôi mi?ng. ?nh l?y t? 
Internet.

T? th?i xa xua t? tiên c?a chúng ta dă dùng nhi?u cách d? ch?a hoi th? có mùi 
hôi ph? bi?n nhu: Xúc mi?ng b?ng nu?c pha s?n du?c ch? t? cây ng?i, hay b?c
hà. 

Ho?c là u?ng nu?c s?c t? v? cây s?i, cây t?m ma, hoa cúc, cây bulô. 

Ngoài ra, táo tuoi, chè xanh cung du?c dùng d? ch?a ch?ng hoi th? có mùi hôi 
hay m?t lo?i chè có ch?t polyphenol - ch?t kháng vi khu?n giúp làm trung tính
mùi trong mi?ng. 

T?m quan tr?ng c?a vi?c v? sinh lu?i 

Trong s? nh?ng ngu?i  có t?i 90% tru?ng h?p do thi?u v? sinh mi?ng d?y d?. 

Đ?i v?i nh?ng ngu?i hoi th? có mùi hôi do dau rang, viêm l?i, dùng rang gi?.. 
Các bác s? nha khoa có th? gi?i quy?t v?n d? trên cho b?n. 

Tuy nhiên, n?u hoi th? c?a b?n v?n có mùi hôi sau khi v? sinh s?ch s? hay sau 
l?n g?p nha s? th́ v?n d? vu?ng m?c ? dây là x? lư vi khu?n ?n n?p gi?a các
k? rang, bám dai d?ng ? l?i. 

Trong mi?ng thu?ng có m?t lo?i vi khu?n k? khí (vi khu?n này s?ng và l?n lên 
trong s? thi?u oxy) thu?ng an các th?c an c̣n t?n d?ng l?i trong mi?ng và các
t? bào ch?t. Kèm theo các vi sinh v?t có h?i t?n công vào rang, l?i sinh ra m?t 
mùi hôi d?c trung. 

Do d?c di?m b? m?t c?a l?i du?c bao ph? b?i các mô nh? nhô lên, hay d?c di?m 
c?a lu?i có các tua lu?i ? b? m?t ngoài, chính là noi cu ng? c?a vi khu?n và
thu?ng t?p chung v?i s? lu?ng l?n, d?c bi?t là ? cu?ng lu?i. 

Nhung vi khu?n không bao gi? t?p chung ch?ng ch?t ? d?u lu?i. 

N?o lu?i

Do nh?ng d?c di?m nêu trên, sau khi dánh rang b?n c?n ph?i ch?i lu?i b?ng cách 
dùng bàn ch?i dánh rang b́nh thu?ng hay m?t cái th́a d?c bi?t d? làm s?ch
lu?i. 

Không ch? lu?i là noi cu ng? nhi?u c?a vi khu?n mà chúng c̣n s?ng và sinh s?n ? 
gi?a các rang. Nh?ng ch? này r?t khó v? sinh s?ch s? b?ng bàn ch?i dánh
rang. 

Cách t?t nh?t d? v? sinh gi?a các rang s?ch là dùng cái n?o lu?i, m?t d?ng c? 
r?t quan tr?ng trong v? sinh mi?ng. 

Tuy nhiên, ph?n l?n chúng ta hay th? o v?i vi?c dùng n?o lu?i trong nhi?u ngu?i 
v?n chua nh?n th?c du?c s? t?n t?i c?a nh?ng con vi khu?n này. 

Các nha s? khuyên các b?n nên n?o lu?i ít nh?t m?t l?n/ ngày. Đây là d?ng c? s? 
d?ng hi?u qu? cho c? hai vi?c n?o lu?i và làm s?ch k? rang. V? sinh s?ch
lu?i và k? rang góp ph?n giúp hoi th? thom tho su?t c? ngày.

L?i ích c?a nu?c b?t

Thông thu?ng th?c d?y vào bu?i sáng mi?ng c?a chúng ta hay có mùi hôi d?c trung 
do tuy?n nu?c b?t trong dêm gi?m ti?t nu?c b?t khi?n cho mi?ng c?a chúng
ta b? khô và là di?u ki?n t?t cho các vi khu?n phát tri?n r?t nhanh t?o nên mùi 
hôi này.

Nhung, khi chúng ta nu?t nu?c b?t s? làm trôi h?t các vi khu?n có l?i. Do v?y 
mi?ng c?a chúng ta s? có mùi hôi khi mi?ng b? khô. Ví d? nhu nh?ng ngu?i hút
thu?c lá trong mi?ng s? b? khô và có r?t nhi?u vi khu?n k? khí k? c? h? v? sinh 
rang mi?ng thu?ng xuyên mi?ng v?n b? hôi.

Do v?y d? tránh t́nh tr?ng này, b?n nên dùng các lo?i d?u ch?ng vi khu?n và làm 
s?ch khoang mi?ng b?ng các lo?i nu?c xúc mi?ng không c?n. 

Phuong pháp t?y m?nh

N?u v? sinh b?ng các phuong pháp thông thu?ng mà mi?ng c?a b?n v?n có mùi hôi 
dai d?ng th́ cách t?t nh?t dùng m?t lo?i kem dánh rang d?c bi?t có ch?t oxy
già carbamide.

Ch?tt oxy già carbamide này có tác d?ng làm cho oxy to? ra ch?ng l?i các lo?i 
vi khu?n có trong mi?ng r?t m?nh. Lo?i kem dánh rang này có tác d?ng kh? mùi
hôi r?t hi?u qu? k? c? nh?ng tru?ng h?p có ch?ng hôi mi?ng ph?c t?p nh?t. 

list of 1 items
• Ng?c Huy?n (Theo Th?i báo S? th?t Nga, Walking News)

Other related posts:

  • » [SMCC] chua hoi mieng - Nguyen Hoang Bao Vu