chong dong dat o nha cao tang

         Cháng Äáng Äát á nhà cao táng: khÃng Äáng 
bá

            Nhiáu nhÃn viÃn Äang lÃm viác tái tÃa nhà 
Sunwah Tower 
            trÃn ÄÆáng Nguyán Huá, Q.1, TP.HCM phái 
cháy ra ngoÃi 
            sau khi bá lác rung mánh (ánh cháp chiáu 
8-11) - ánh: 
            THANH ÄáM
         TT - Sau nháng trán Äáng Äát váa qua, ngÆái 
dÃn lo láng vá khá 
         nÄng cháu Äáng cáa cÃc chung cÆ, cao ác, cáu 
ÄÆáng... DÆái ÄÃy 
         là cÃu trá lái cáa nháng ngÆái trong cuác.
         Nhà cao táng cháu ÄÆác dÆái 7 Äá Richter
         Ká sÆ HoÃng ÄÃn DÅng, giÃm Äác CÃng ty Kiám 
Äánh xÃy dáng SÃi 
         GÃn, cho biát: Theo tiÃu chuán VN hián nay, trong 
tÃnh toÃn 
         kát cáu khung bÃtÃng cát thÃp cho nhà cao táng, 
ngÆái ta ÄÃ 
         xem xÃt Äán khá nÄng cháu lác cÃng trÃnh khi 
xáy ra Äáng Äát 
         Äán dÆái 7 Äá Richter. 
         CÄn cá trÃn bán Äá phÃn vÃng Äáng Äát tái 
qui chuán VN 1997, 
         TP.HCM thuác vÃng chán Äáng khoáng 6 Äá Richter 
vái thái gian 
         láp lái tái Äa là 200 nÄm và tái thiáu là 20 
nÄm. Qua dÆ chán 
         Äáng Äát mái xáy ra trÃn Äáa bÃn TP khián 
nhiáu ngÆái dÃn lo 
         láng vá cÃc cÃng trÃnh cao táng. CÅng cà à kián 
nÃn dá phÃng 
         thÃm khá nÄng cháu Äáng Äát trong tÃnh toÃn 
kát cáu cÃng 
         trÃnh. 
         TrÃn thác tá, cÃc tiÃu chuán VN ÄÃ xem xÃt Äán 
yáu tá nÃy. Náu 
         và quà lo ngái mà yÃu cáu tÄng thÃm cáp Äáng 
Äát trong tÃnh 
         toÃn sá náy sinh nhiáu ván Äá khÃc nhÆ chi phà 
rát tán kÃm. 
         ThÃng thÆáng chá cán tÄng thÃm mát cáp Äáng 
Äát là phái tÄng 
         gáp rÆái Äán gáp ÄÃi chi phà kát cáu cÃng 
trÃnh. ChÆa ká là 
         nháng cÃng trÃnh ÄÃ xÃy dáng phái gia cá lái 
theo tiÃu chuán 
         mái, cÃch gia cá ra sao... CÃc Äát Äáng Äát 
váa qua cho tháy 
         cÃc cÃng trÃnh trÃn Äáa bÃn TP chÆa bá hÆ háng 
náng. 
             Äá sÆ tÃn ngÆái ra khái nháng tÃa nhÃ, 
cÃng trÃnh dÃn 
            dáng, cÃng nghiáp mát cÃch an toÃn khi cà 
Äáng Äát, Äá 
            nghá nhÆ sau:
            Tá chác dián táp các bá sÆ tÃn ngÆái 
ra khái nháng cao 
            ác, vÄn phÃng, nhà mÃy, trÆáng hác... Viác 
nÃy khÃng quà 
            tán kÃm, chá cán tá 20 phÃt - 1 giá Äá 
thác hián dián 
            táp. Chá huy dián táp là giÃm Äác, hiáu 
trÆáng, chá sá 
            háu bát Äáng sán...
            Cá sÃu thÃng tá chác dián táp mát lán, 
giÃp nháng ngÆái 
            cÆ ngá hoác lÃm viác trong tÃa nhÃ, xà 
nghiáp, nhà mÃy 
            cà thái gian và khá nÄng thÃch áng khi thiÃn 
tai, háa 
            hoán xáy ra.
            Nháng tá trÆáng, trÆáng phÃng, quán Äác 
là nháng ngÆái 
            Äiáu hÃnh hÆáng dán mái ngÆái cháy 
thoÃt ra chá an toÃn, 
            tá chác sÆ cáu...                
    
                    
            Äá MINH TIáN 
         Äiáu cán quan tÃm hián nay là phái di dái cÃc 
há dÃn ra khái 
         cÃc cÃng trÃnh chát lÆáng xuáng cáp, cà khá 
nÄng nguy hiám Äán 
         tÃnh máng ngÆái dÃn. CÃc cÃng trÃnh nÃy á háu 
hát 24 quán 
         huyán Äáu cà á ba dáng: cÃng trÃnh sáp sáp, 
cÃng trÃnh xuáng 
         cáp chÆa káp báo trà và cÃng trÃnh bá hÆ háng 
các bá nhÆng 
         khÃng ánh hÆáng Äán táng thá. 
         ÄÃy là nháng cÃng trÃnh ánh hÆáng Äán ngÆái 
dÃn Äáu tiÃn khi 
         cà Äáng Äát. Trong khi Äà cÃc há dÃn sinh sáng 
tái ÄÃy Äa sá 
         là há nghÃo. Và váy TP nÃn cà chÃnh sÃch di dái 
cÃng sám cÃng 
         tát Äá xÃy dáng lái cÃc cÃng trÃnh mái, Äám 
báo an toÃn hÆn.
         Nhà Äáu tÆ ngái tÄng chi phÃ
         Kián trÃc sÆ Nguyán TrÆáng LÆu kháng Äánh: 
âTheo tÃi ÄÆác 
         biát, háu hát cÃng trÃnh trÃn Äáa bÃn TP.HCM do 
cÃc ÄÆn vá 
         trong hoác ngoÃi nÆác lÃm chá Äáu tÆ gán nhÆ 
chÆa tÃnh Äán yáu 
         tá Äáng Äát. NgoÃi là do chÆa cà qui Äánh thà 
chi phà Äáu tÆ 
         khà cao khián nhà Äáu tÆ ngái Äáu tÆ. Váa 
qua, khi thiát ká 
         cao ác 16 táng tái quán 2, mát ÄÆn vá thiát 
ká cà ÄÆa vÃo yáu 
         tá nÃy nhÆng chi phà Äái lÃn khoáng 30%, khián 
chá Äáu tÆ ngái 
         nÃn cuái cÃng ÄÃ loái ra khái cÃng trÃnh.
         CÃ Ã kián so sÃnh hai Äát Äáng Äát váa qua 
vái hián nay và cho 
         ráng mác Äá Äang tÄng dán. Tuy nhiÃn Äá ÄÃnh 
già chÃnh xÃc mác 
         Äá Äáng Äát á VN ra sao, cà ánh hÆáng Äán 
cÃc cÃng trÃnh hay 
         khÃng nÃn cà nghiÃn cáu ÄÃnh già lái. Náu cán 
thiát phái ÄÆa 
         ra cÃc tiÃu chuán trong xÃy dáng nhám cháng 
Äáng Äát thà phái 
         ban hÃnh cÃc qui Äánhâ. 
         Theo tiÃu chuán cáa nÆác ngoÃi
         Mát ká sÆ xÃy dáng nÃi ráng tá nÄm 1995 ngÃnh 
xÃy dáng cà 
         hÆáng dán cÃc tiÃu chuán xÃy dáng Äá cháng 
Äáng Äát nhÆng lái 
         theo tiÃu chuán cáa nÆác ngoÃi nhÆ Nhát, Má, 
Anh, PhÃp... Gán 
         ÄÃy cà bá sung qui chuán cáa Trung Quác. Tuy 
nhiÃn cÃc tiÃu 
         chuán nÃy khÃng thá thác hián tái VN. Bái náu 
Ãp dáng tiÃu 
         chuán Äáng Äát thà cÃc tiÃu chuán khÃc trong 
xÃy dáng cÅng 
         phái thác hián theo, ká cá viác thi cÃng, 
nghiám thu. Náu 
         khÃng thà cÃng trÃnh sá khÃng Äáng bá. 
         Cáu và hám Thá ThiÃm cháu ÄÆác Äáng Äát 
á 8 Äá Richter
         Theo Ban quán là dá Ãn Äái lá ÄÃng - tÃy và 
mÃi trÆáng nÆác 
         TP.HCM, hám Thá ThiÃm (tá Q.1 sang Q.2) ÄÆác ÄÆn 
vá thiát ká 
         (Nhát) tÃnh toÃn cháu ÄÆác Äáng Äát á 8 
Äá Richter. Theo ÄÃ, 
         ÄÆn vá thiát ká chác chán cÃc mái nái 
giáa cÃc Äát hám Thá 
         ThiÃm trong trÆáng háp Äáng Äát Äát Äán 11, 
12 Äá Richter mái 
         xáy ra gÃy Äát và tuái thá cÃng trÃnh bán 
váng trong 100 nÄm.
         Trong khi ÄÃ, Ãng Là Quyát Tháng - phà giÃm Äác 
Khu Quán là 
         giao thÃng ÄÃ thá sá 1 TP.HCM - cho biát cáu Thá 
ThiÃm (tá 
         BÃnh Thánh qua Q.2) ÄÆác thiát ká váng chác 
mÃng và dám cáu Äá 
         cà thá cháu ÄÆác Äáng Äát cáp 9 tÆÆng 
ÄÆÆng hÆn 8 Äá Richter.
         PHÃC HUY - N.áN ghi
            Khán trÆÆng di dái dÃn tái cÃc chung cÆ hÆ 
háng
            UBND TP.HCM chá Äáo khán trÆÆng tÃi Äánh 
cÆ nháng há dÃn 
            Äang sáng trong cÃc chung cÆ hÆ háng náng á 
quán 1, 3, 
            5, 10, BÃnh Thánh. Hián rái rÃc tái cÃc 
quán huyán cÃn 
            khoáng 800 cÄn há chung cÆ tÃi Äánh cÆ cà 
thá sá dáng 
            ngay Äá tám cÆ cho dÃn trong trÆáng háp 
cán thiát. Äà là 
            kián nghá cáa Sá XÃy dáng TP.HCM trong bÃo 
cÃo trÃnh 
            UBND TP vá hai vá Äáng Äát dián ra ngÃy 
8-11. 
            Sá cho biát ngay trong ngÃy 8-11 ÄÃ kiám tra 
cÃc chung 
            cÆ CÃ Giang, chung cÆ 245-259 Nguyán CÃng Trá, 
289 Trán 
            HÆng Äáo (quán 1), 727 Trán HÆng Äáo, SoÃi 
KÃnh LÃm 
            (Q.5), Ngà Gia Tá, Nguyán Kim (Q.10). Kát quá 
cho tháy 
            khÃng cà vát nát tái cÃc cÄn há kháo 
sÃt, khÃng cà dáu 
            hiáu hÆ háng ánh hÆáng Äán táng thá 
cÃng trÃnh. 
            Tuy nhiÃn theo à kián ngÆái dÃn, cÃc chung cÆ 
nÃy Äáu cà 
            hián tÆáng rung khi xáy ra Äáng Äát. Mát 
sá chung cÆ 
            rung lÃu và mánh hÆn so vái Äát Äáng 
Äát xáy ra vÃo 
            thÃng tÃm váa qua, ngÆái và vát dáng bá 
chao, nhát là 
            cÄn há trÃn cao nhÆng khÃng cà thiát hái.
            PHÃC HUY 

Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, ward 5 Phu Nhuan District
HCMC, Vietnam
tel: 84.8 8434905 mobile: 0918183835
e-mail: tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts:

 • » chong dong dat o nha cao tang