[SMCC] Re: chon nghe theo ngay sinh

em thu?c cung song ngu và d?c xong cung th?y dung dúng. nhung có 1 di?u mà em 
v?n th?c m?c là nh?ng bài ki?u nhu th? này mà dem áp d?ng cho nh?ng ai thu?c 
cung dó thì ít nhi?u cung có cái dúng. K? c? nh?ng bài báo xem bói vui cung 
v?y. Ch?c là ngu?i ta cung ph?i d?a trên 1 quy lu?t nh?t d?nh nào dó ch? nh??
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hoang Bao Vu 
 To: Vu Cong Hao ; tri thuc ; smcc ; nguyenthangsm@xxxxxxxxx ; anh thanh ; 
Kieu Oanh 
 Sent: Sunday, October 07, 2007 9:01 AM
 Subject: [SMCC] chon nghe theo ngay sinh


 dây là bài vi?t khá hay mà tôi mu?n g?i d?n b?n.
 Nhung tru?c khi d?c nó, b?n hãy c? nh? l?i xem mình sinh vào ngày tháng nam 
nào trong l?ch tây d? khi d?c d?n nó b?n s? d? dàng tìm ra mình trong dó?
 d?c xong, b?n nh? cho tôi bi?t b?n thu?c cung nào và theo nhu trong bài thì 
b?n thích h?p v?i ngh? nghi?p gì nhé
 có th? b?n không tin nhung hãy tìm di, vui thôi mà?
 hy v?ng nh?ng thông tin này không khi?n ai ph?i th?t v?ng
 Ch?n Ngh? Theo Ngày Sinh
 Aries - C?u d?c (21/3 - 19/4):
 Nh?ng ngu?i thu?c cung này có th? ch?n b?t c? công vi?c nào c?n t?i hành 
d?ng. Bao g?m quân s?, lu?t, hành pháp, c?u ho?, v?n d?ng viên chuyên nghi?p, 
tr?
 y, phi công - g?n nhu b?t c? ngh? gì có m?c d?ng ph?c. Ngoài ra, có th? là 
di?n viên, tay choi nh?c rock, pop, giáo viên, nhân viên bán hàng, lu?t su -
 nh?ng ngh? ph?i xu?t hi?n tru?c dám dông.

 Taurus - Kim nguu (20/4 - 20/5):
 B?n có th? ch?n nh?ng ngh? liên quan t?i ti?n b?c, d?t dai, ho?c ngh? thu?t. 
Bao g?m ngân hàng, tu v?n d?u tu, b?t d?ng s?n, môi gi?i ch?ng khoán. Ngoài
 ra, có th? làm ca si, giáo viên thanh nh?c, gi?ng viên - b?t c? ngh? gì s? 
d?ng gi?ng nói. Cung có th? làm nông, làm vu?n, thi?t k? phong c?nh, k? su môi
 tru?ng.

 Gemini - Song sinh (21/5 - 21/6):
 B?t c? ngh? nào phát huy d?u óc ho?c trí tu?. Bao g?m vi?t lách, d?y h?c, v?, 
thi?t k?, công ngh? truy?n thông, ho?c phóng viên truy?n hình. Ngoài ra, thi?t
 k? th?i trang, k? su co khí, k? su di?n t? - nh?ng ngh? c?n t?i s? khéo léo 
c?a dôi tay. Cu?i cùng là d?c v?, ngu?i hoà gi?i, nhà ngo?i giao.

 Cancer - Con cua (22/6 - 22/7):
 Linh v?c uu th? t?p trung vào nhà c?a và ngh? thu?t gia dình. Bao g?m d?u 
b?p, ki?n trúc su, thi?t k? n?i th?t, thi?t d? d? d?c, b?t d?ng s?n và buôn bán
 d? c?. Ngoài ra, th?y thu?c, công tác xã h?i, tâm lý, cham sóc tr? em, b?o v? 
d?ng v?t - nh?ng ngh? liên quan t?i vi?c cham sóc nh?ng ai có nhu c?u.

 Leo - Su t? (23/7 - 22/8):
 Linh v?c gi?i trí và th? thao phù h?p v?i nh?ng ngu?i này. Su t?, cung gi?ng 
nhu C?u d?c, thích du?c n?i b?t và th? hi?n mình. H? thích h?p v?i nh?ng ngh?
 nhu ngh? thu?t t?o hình, bán hàng, chính tr?, lu?t, d?y h?c, doanh nghi?p, 
m?c su. Su t? s? tr? thành nh?ng nhà ngo?i giao tuy?t v?i nh? vào s? khéo léo
 c?a h?.

 Virgo - X? n? (23/8 - 22/9):
 X? n? là cung liên quan t?i d?ch v?. Vì th? X? n? d? thành công nh?t ? linh 
v?c y t?, công tác xã h?i, d?y h?c, k? toán, thu ký ho?c công vi?c hành chính.
 Cung này cung liên quan t?i th?, vì v?y h? có nang khi?u trong vi?c làm vu?n, 
thi?t k? phong c?nh, b?t d?ng s?n ho?c k? su môi tru?ng.

 Libra - Thiên bình (23/9 - 23/10):
 L?i th? c?a h? n?m trong linh v?c lu?t, toà án, chính tr?, ngo?i giao. Thiên 
bình là nh?ng ngu?i yêu v? d?p, vì th? h? cung có nang khi?u tr? thành nhà
 thi?t k? th?i trang, làm tóc, trang di?m, trang trí n?i th?t. H? cung có kh? 
nang làm ngh? tu v?n: tâm lý, tình c?m, s? nghi?p, gia dình.

 Scorpio - B? c?p (24/10 - 21/11):
 B?t c? th? gì có th? nh?n m?nh kh? nang tìm du?i b? m?t d? tìm ra gi?i pháp. 
Vì th?, nhà v?t lý, hoá h?c, thiên van h?c, nhà chiêm tinh, nhà ph?u thu?t,
 bác si n?i khoa, nhà tâm lý, thám t? là nh?ng ngh? thích h?p v?i ngu?i thu?c 
cung này. B? c?p cung gi?i qu?n lý ti?n - vì th? có kh? nang làm trong linh
 v?c ngân hàng, tu v?n d?u tu và môi gi?i ch?ng khoán.

 Sagittarius - Nhân mã (22/11 - 21/12):
 Các ngh? phù h?p liên quan t?i s? vu?t qua nh?ng ranh gi?i. Bao g?m gi?ng 
viên d?i h?c, tri?t lý, lu?t, tôn giáo và du l?ch. N?u nang khi?u khoa h?c th?
 hi?n rõ, Nhân mã s? có tài trong linh v?c kh?o c?, nhân ch?ng h?c và c? sinh 
v?t h?c.

 Capricorn - Con dê (22/12 - 19/1):
 Có b?n ch?t kinh doanh, ngu?i thu?c cung này thích h?p làm doanh nhân, qu?n 
tr? kinh doanh, ch? doanh nghi?p nh?, chính tr? gia, giám d?c, nhà qu?n lý,
 nhà chi?n lu?c. H? cung thành th?o trong vi?c qu?n lý kinh doanh cho các nhà 
van, ngh? si, v?n d?ng viên chuyên nghi?p.

 Aquarius - B?o bình (20/1 - 18/2):
 B?t c? ngh? nào liên quan t?i vi?c nhìn v? tuong lai. Bao g?m nhà sáng ch?, 
ngu?i làm t? thi?n, nhà chiêm tinh, phóng viên. Ngoài ra, ngh? nào liên quan
 t?i công ngh? hi?n d?i, bao g?m các lo?i hình khoa h?c, vi?t ho?c d?y v? 
nh?ng linh v?c này.

 Pisces - Song ngu (19/2 - 20/3):
 Pisces cung là m?t cung khác liên quan t?i d?ch v?. Bao g?m y t?, cham sóc, 
tu v?n, tâm lý, cham sóc ngu?i già, ngu?i b? b?nh. H? cung có nang khi?u d?
 tr? thành ca si, nh?c si, vu công, di?n viên, nhà tho, ngu?i làm ngh? thu?t 
t?o hình. Ngoài ra, Song ngu cung có th? di theo con du?ng tâm linh, chiêm
 tinh h?c, siêu tu?ng.

 Name: Nguyen Hoang Bao Vu
 Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet 
Nam
 Home Phone: 848-726-2214
 Cell-phone: 848-97-987-8854
 Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
 Skype ID: nguyenhoangbaovu
 Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: