[SMCC] chon nghe theo ngay sinh

dây là bài vi?t khá hay mà tôi mu?n g?i d?n b?n.
Nhung tru?c khi d?c nó, b?n hãy c? nh? l?i xem mình sinh vào ngày tháng nam nào 
trong l?ch tây d? khi d?c d?n nó b?n s? d? dàng tìm ra mình trong dó?
d?c xong, b?n nh? cho tôi bi?t b?n thu?c cung nào và theo nhu trong bài thì b?n 
thích h?p v?i ngh? nghi?p gì nhé
có th? b?n không tin nhung hãy tìm di, vui thôi mà?
hy v?ng nh?ng thông tin này không khi?n ai ph?i th?t v?ng
Ch?n Ngh? Theo Ngày Sinh
Aries - C?u d?c (21/3 - 19/4):
Nh?ng ngu?i thu?c cung này có th? ch?n b?t c? công vi?c nào c?n t?i hành d?ng. 
Bao g?m quân s?, lu?t, hành pháp, c?u ho?, v?n d?ng viên chuyên nghi?p, tr?
y, phi công - g?n nhu b?t c? ngh? gì có m?c d?ng ph?c. Ngoài ra, có th? là di?n 
viên, tay choi nh?c rock, pop, giáo viên, nhân viên bán hàng, lu?t su -
nh?ng ngh? ph?i xu?t hi?n tru?c dám dông.

Taurus - Kim nguu (20/4 - 20/5):
B?n có th? ch?n nh?ng ngh? liên quan t?i ti?n b?c, d?t dai, ho?c ngh? thu?t. 
Bao g?m ngân hàng, tu v?n d?u tu, b?t d?ng s?n, môi gi?i ch?ng khoán. Ngoài
ra, có th? làm ca si, giáo viên thanh nh?c, gi?ng viên - b?t c? ngh? gì s? d?ng 
gi?ng nói. Cung có th? làm nông, làm vu?n, thi?t k? phong c?nh, k? su môi
tru?ng.

Gemini - Song sinh (21/5 - 21/6):
B?t c? ngh? nào phát huy d?u óc ho?c trí tu?. Bao g?m vi?t lách, d?y h?c, v?, 
thi?t k?, công ngh? truy?n thông, ho?c phóng viên truy?n hình. Ngoài ra, thi?t
k? th?i trang, k? su co khí, k? su di?n t? - nh?ng ngh? c?n t?i s? khéo léo c?a 
dôi tay. Cu?i cùng là d?c v?, ngu?i hoà gi?i, nhà ngo?i giao.

Cancer - Con cua (22/6 - 22/7):
Linh v?c uu th? t?p trung vào nhà c?a và ngh? thu?t gia dình. Bao g?m d?u b?p, 
ki?n trúc su, thi?t k? n?i th?t, thi?t d? d? d?c, b?t d?ng s?n và buôn bán
d? c?. Ngoài ra, th?y thu?c, công tác xã h?i, tâm lý, cham sóc tr? em, b?o v? 
d?ng v?t - nh?ng ngh? liên quan t?i vi?c cham sóc nh?ng ai có nhu c?u.

Leo - Su t? (23/7 - 22/8):
Linh v?c gi?i trí và th? thao phù h?p v?i nh?ng ngu?i này. Su t?, cung gi?ng 
nhu C?u d?c, thích du?c n?i b?t và th? hi?n mình. H? thích h?p v?i nh?ng ngh?
nhu ngh? thu?t t?o hình, bán hàng, chính tr?, lu?t, d?y h?c, doanh nghi?p, m?c 
su. Su t? s? tr? thành nh?ng nhà ngo?i giao tuy?t v?i nh? vào s? khéo léo
c?a h?.

Virgo - X? n? (23/8 - 22/9):
X? n? là cung liên quan t?i d?ch v?. Vì th? X? n? d? thành công nh?t ? linh v?c 
y t?, công tác xã h?i, d?y h?c, k? toán, thu ký ho?c công vi?c hành chính.
Cung này cung liên quan t?i th?, vì v?y h? có nang khi?u trong vi?c làm vu?n, 
thi?t k? phong c?nh, b?t d?ng s?n ho?c k? su môi tru?ng.

Libra - Thiên bình (23/9 - 23/10):
L?i th? c?a h? n?m trong linh v?c lu?t, toà án, chính tr?, ngo?i giao. Thiên 
bình là nh?ng ngu?i yêu v? d?p, vì th? h? cung có nang khi?u tr? thành nhà
thi?t k? th?i trang, làm tóc, trang di?m, trang trí n?i th?t. H? cung có kh? 
nang làm ngh? tu v?n: tâm lý, tình c?m, s? nghi?p, gia dình.

Scorpio - B? c?p (24/10 - 21/11):
B?t c? th? gì có th? nh?n m?nh kh? nang tìm du?i b? m?t d? tìm ra gi?i pháp. Vì 
th?, nhà v?t lý, hoá h?c, thiên van h?c, nhà chiêm tinh, nhà ph?u thu?t,
bác si n?i khoa, nhà tâm lý, thám t? là nh?ng ngh? thích h?p v?i ngu?i thu?c 
cung này. B? c?p cung gi?i qu?n lý ti?n - vì th? có kh? nang làm trong linh
v?c ngân hàng, tu v?n d?u tu và môi gi?i ch?ng khoán.

Sagittarius - Nhân mã (22/11 - 21/12):
Các ngh? phù h?p liên quan t?i s? vu?t qua nh?ng ranh gi?i. Bao g?m gi?ng viên 
d?i h?c, tri?t lý, lu?t, tôn giáo và du l?ch. N?u nang khi?u khoa h?c th?
hi?n rõ, Nhân mã s? có tài trong linh v?c kh?o c?, nhân ch?ng h?c và c? sinh 
v?t h?c.

Capricorn - Con dê (22/12 - 19/1):
Có b?n ch?t kinh doanh, ngu?i thu?c cung này thích h?p làm doanh nhân, qu?n tr? 
kinh doanh, ch? doanh nghi?p nh?, chính tr? gia, giám d?c, nhà qu?n lý,
nhà chi?n lu?c. H? cung thành th?o trong vi?c qu?n lý kinh doanh cho các nhà 
van, ngh? si, v?n d?ng viên chuyên nghi?p.

Aquarius - B?o bình (20/1 - 18/2):
B?t c? ngh? nào liên quan t?i vi?c nhìn v? tuong lai. Bao g?m nhà sáng ch?, 
ngu?i làm t? thi?n, nhà chiêm tinh, phóng viên. Ngoài ra, ngh? nào liên quan
t?i công ngh? hi?n d?i, bao g?m các lo?i hình khoa h?c, vi?t ho?c d?y v? nh?ng 
linh v?c này.

Pisces - Song ngu (19/2 - 20/3):
Pisces cung là m?t cung khác liên quan t?i d?ch v?. Bao g?m y t?, cham sóc, tu 
v?n, tâm lý, cham sóc ngu?i già, ngu?i b? b?nh. H? cung có nang khi?u d?
tr? thành ca si, nh?c si, vu công, di?n viên, nhà tho, ngu?i làm ngh? thu?t t?o 
hình. Ngoài ra, Song ngu cung có th? di theo con du?ng tâm linh, chiêm
tinh h?c, siêu tu?ng.

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 848-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: