[SMCC] chon mua may ghi am chuyen nghiep

Th? T?, 01/04/2009, 14:05 (GMT+7)

Ch?n mua m?y ghi âm chuyên nghi?p

So v?i vi?c ghi âm trên b?ng t? tr??c kia th? ghi âm k? thu?t s? ngày nay ti?n 
l?i h?n r?t nhi?u: d? dàng nghe l?i, d? dàng sao chép, biên t?p... V?n ??
là ph?i ch?n thi?t b? ghi âm sao cho b?o ??m thành công, âm thanh ??t ch?t 
l??ng, d? thao t?c và c? t?ch h?p s?n nh?ng t?nh n?ng c?a m?t tr?nh player cao
c?p.

V?i m?t m?y nghe nh?c MP3 c? ch?c n?ng ghi âm (Rec), b?n c? th? ghi âm l?i n?i 
dung bài gi?ng trên l?p ho?c c?c tham lu?n trong bu?i h?i th?o, t?a ?àm.
Tuy nhiên, file âm thanh thu ???c ch? nghe r? khi b?n ??t m?y g?n ngu?n ph?t âm 
(ng??i n?i, loa). Do v?y, ?? c? file thu âm nghe r?, b?n nên s?m lo?i m?y
ghi âm chuyên nghi?p, gi? kho?ng trên 1 tri?u ??ng.

Ch?n nh?n hi?u

Hi?n nay, trên th? tr??ng Vi?t Nam, m?y ghi âm chuyên nghi?p không c? nhi?u 
nh?n hi?u nh? m?y nghe nh?c MP3 và c?ng ?t c? hàng nh?i, hàng gi?. Quanh qu?n
c?ng ch? c? 4 nh?n hi?u là Sony, JVJ, Safa, Cenix. Trong s? này, nh?n hi?u Sony 
c? gi? ??t nh?t, g?n g?p ?ôi nh?ng lo?i kh?c. Ch?ng h?n, lo?i c? dung l??ng
b? nh? l?u tr? 1 GB ???c b?n trên 2 tri?u ??ng, trong khi ?? nh?ng nh?n hi?u 
c?n l?i ch? ch?ng 1 tri?u ??ng, t?t nhiên là cùng dung l??ng 1 GB.

Anh Trung, nhân viên k? thu?t chuyên v? m?t hàng m?y ghi âm, cho bi?t n?u không 
ch? tr?ng ??n nh?n hi?u, ch?t l??ng file âm thanh thu ???c t? c?c m?y ghi
âm chuyên nghi?p là na n? nhau, ?a s? ??u c? cùng c?c chu?n ghi âm, ho?c ch? c? 
2 trong s? c?c chu?n ghi âm HQ, SP, LP, Stereo HQ, Fine Rec, Long Rec…
và c?c ch? ?? ghi âm “thông minh” V.O.R (Voice Operated Recording), thu âm ?ài 
FM, thu âm tr?c ti?p t? ?i?n tho?i bàn…

Ngoài lo?i m?y ghi âm chuyên nghi?p c? h?nh d?ng dài kho?ng 10cm và k?ch th??c 
ch?ng 2 ng?n tay ng??i l?n, g?n ?ây trên th? tr??ng xu?t hi?n lo?i m?y ghi
âm d?ng cây vi?t, nhi?u lo?i c? luôn ch?c n?ng quay phim. Gi? c?a lo?i m?y ghi 
âm d?ng cây vi?t này ch? b?ng kho?ng n?a m?y ghi âm chuyên nghi?p. Theo
m?t s? k? thu?t viên  v? ngành hàng này ? c?c c?a hàng t?i TP.HCM, ch?t l??ng 
file âm thanh thu ???c là h?n lo?i file c? ???c khi dùng ch?c n?ng thu âm
c?a m?y MP3 nh?ng không th? s?nh ???c v?i lo?i m?y ghi âm chuyên nghi?p, h?n 
n?a ch?nh v? ph?i dùng nh?ng linh ki?n nh?, ép g?n trong n?p cây vi?t nên
?? b?n c?a lo?i m?y ghi âm d?ng cây vi?t th??ng không cao, nh?t là khi ??nh r?i.

Không ch? c? ch?c n?ng ghi âm chuyên nghi?p, m?t s? lo?i m?y ghi âm c?n khuy?n 
m?i thêm t?nh n?ng h? tr? ng??i khi?m th?nh, m?y s? khu?ch ??i âm thanh tr??c
khi truy?n ra tai nghe, t?c là b?n c? th? dùng n? nh? m?t m?y khi?m th?nh.

Tiêu ch? ch?n

?u ?i?m c?a lo?i m?y dùng pin AAA là cho phép b?n d? dàng thay th? 

??u tiên, b?n h?y ch? ? ??n ngu?n ?i?n c?p cho m?y ghi âm chuyên nghi?p. H?y ?u 
tiên cho lo?i dùng pin ti?u AAA, 1 ho?c 2 viên ??u ???c. ?u ?i?m c?a lo?i
m?y dùng pin AAA là cho phép b?n d? dàng thay th? và dùng l?i ngay khi m?y h?t 
pin, thay v? ph?i ??i vài gi? ?? s?c pin ??i v?i lo?i dùng pin s?c bên trong
m?y. 

Tuy nhiên, ?u ?i?m này c? th? s? làm h?ng m?y, n?u b?n dùng lo?i pin r? ti?n và 
quên l?y ra kh?i m?y khi không dùng ??n trong vài th?ng. Do v?y, n?u không
dùng th??ng xuyên, b?n h?y mua lo?i pin c? v? b?c s?t ?? dùng, ho?c ch?u kh? 
m?t ch?t và ti?t ki?m th? h?y mua lo?i pin AAA c? th? s?c l?i (gi? m?t c?p
th??ng t? 100.000 ??ng tr? lên và c?c s?c c?ng kho?ng 50.000 ??ng).

Khi ?? sàng l?c lo?i m?y dùng pin AAA, b?n ti?p t?c ch?n lo?i c? ch? ?? thu âm 
“thông minh” V.O.R. ?ây là ch? ?? thu h??ng âm, n? s? l?c b? nh?ng âm thanh
c? t?n s? th?p và ch? ghi khi c? âm thanh, không ghi tràn lan nh? nh?ng m?y ghi 
âm b?nh th??ng. 

Th??ng nh?ng m?y ghi âm c? ch? ?? V.O.R s? c? thêm c?c ch? ?? ghi âm tr?c ti?p 
t? ???ng dây ?i?n tho?i bàn (th? hi?n b?ng ng? Line in trên m?y), ch?c n?ng
này s? gi?p b?n thu l?i cu?c ?i?n ?àm qua m?y ?i?n tho?i bàn, vi?c làm kh? th?c 
hi?n ???c khi không c? c?c thi?t b? chuyên d?ng. ? lo?i m?y này, ngoài
micro nh? x?u t?ch h?p bên trong m?y, trên thân m?y c?n c? ng? c?m micro ?? b?n 
g?n lo?i micro x?n h?n.

N?u không c? m?y t?nh ?? nghe l?i file ghi âm, b?n h?y ch? ? ??n lo?i m?y ghi 
âm c? loa ngoài và t?nh n?ng nghe l?p l?i ho?c nghe ??nh d?u ?? d? dàng trong
vi?c nghe ?i nghe l?i m?t ?o?n nào ??. T?t nhiên loa kèm theo m?y ch? ph?t v?a 
?? b?n nghe và khi dùng n? th? pin s? r?t mau h?t.

V? c?c chu?n âm thanh mà m?y ghi âm h? tr?, b?n c? th? không c?n quan tâm. B?i 
v?n ?? này ?? ???c c?c h?ng s?n xu?t ch?n l?a sao cho t?t nh?t và phù h?p
v?i ch? ?? ghi âm. V? c? b?n, c?c chu?n này kh?c nhau ? 2 thông s?: t?n s? (Hz) 
và t?c ?? truy?n ??c d? li?u trong t?ng giây (bit rate). N?u b?n ch?n chu?n
âm thanh ch?t l??ng cao, 2 ch? s? này s? t?ng lên và dung l??ng file thu âm t?o 
ra c?ng s? l?n, th?i gian ghi âm ??n khi ??y m?y c?ng s? gi?m ?i.

Do c? t?nh n?ng ph?t l?i file ghi âm nên ?a s? c?c m?y ghi âm chuyên nghi?p ??u 
c? t?nh n?ng nghe nh?c MP3, WMA, WAV. Nh? v?y, b?n c? th? chép c?c file
nh?c d?ng này vào m?y ghi âm ?? nghe, ho?c dùng ?? l?u d? li?u nh? là m?t USB. 
Tuy nhiên ?? m?y ???c b?n lâu, ?t ng??i dùng m?y ghi âm chuyên nghi?p vào
vi?c nghe nh?c và l?u d? li?u.

Theo LBVMT   

Other related posts: