choi coi hoi, sanh dieu hay thieu van hoa

Choi còi hoi: Sành di?u hay thi?u van hóa?

TP - D? ch?ng minh s? khác ngu?i và sành di?u, gi?i tr? ? các thành ph? l?n 
dang t?o ra m?t choi còi hoi xe máy, mà không h? bi?t r?ng s? "sành di?u" ?y
vi ph?m nghiêm tr?ng Lu?t Giao thông và là hành vi thi?u van hóa.

ImageView

L?p còi hoi t?i m?t di?m bán ph? tùng xe máy ph? Hu? (Hà N?i) ?nh: H?i Hà
Bùng n? m?t choi còi

M?t choi còi d?c (còi hoi và nh?ng lo?i còi có âm lu?ng l?n khác) m?i ch? r? 
lên ? nh?ng thành ph? l?n vài tháng nay. Hàng lo?t nh?ng d?a di?m l?p còi hoi
ô tô g?n vào xe máy xu?t hi?n.

Xu hu?ng này xem ra du?c không ít dân choi 8X ?ng h?. Ch? c?n b? ra t? 200 ngàn 
d?n 1 tri?u d?ng là dã có th? ch?ng minh v?i thiên h? mình sành di?u và
khác ngu?i m?c nào.

Ch? c?n có nhu c?u, t?t xe qua "ch? Tr?i" ? ph? Hu?, ch? D?ng Xuân hay m?t s? 
khu ph? khác c?a Hà N?i là có th? tìm th?y ngay c?a hi?u bán và l?p còi.

Thi?t k? lo?i còi hoi ô tô v?n don gi?n và v?a v?n nên khi l?p vào xe máy không 
m?y khó khan. Thao tác l?p m?t b? nhu th? d?i v?i tay th? lành ngh? ch?
m?t kho?ng 10 phút.

B? còi hoi ô tô d?u qua m?t b? di?u ch?nh di?n là thành ngay còi hoi dành cho 
xe máy. Khi kh?i d?ng, còi s? t?o ra m?t chu?i âm thanh l?n, liên t?c và kéo
dài.

Anh Qu?c, m?t ch? c?a hàng chuyên cung c?p các lo?i còi xe ? ch? Tr?i cho bi?t 
? nhi?u nhóm thanh niên Hà N?i, nh?t là nh?ng nhóm dua xe ban dêm, d?c bi?t
chu?ng còi hoi, dã l?p là l?p c? dàn gi?ng y nhau, vì dàn âm thanh c?a còi hoi 
vang l?n và nghe r?t có khí th?.".

Ngông nghênh tram ki?u còi xe

Thay vì ch? phát ra nh?ng âm thanh don gi?n nhu tru?c kia, lo?i "dàn nh?c" cho 
xe máy có th? phát ra nh?ng ti?ng kêu c?a d?ng v?t, ti?ng hú còi xe c?p c?u,
xe c?nh sát, còi nh?c.

- Ngh? d?nh 152/2005/ ND - CP c?a Chính ph? ban hành ngày 15/2/05 có hi?u l?c 
t? ngày 10/1/2006 dã có nh?ng quy d?nh rõ vi?c x? ph?t d?i v?i các lo?i còi
trái quy d?nh du?c g?n trên môtô, xe máy.

- Di?m D, kho?n 5, di?u 14 ghi rõ: Ph?t ti?n t? 100 -200 ngàn d?ng và t?ch thu 
còi c?, dèn d?i v?i môtô, g?n máy không du?c uu tiên s? d?ng tín hi?u còi,
c? dèn c?a xe uu tiên

- Di?m a, kho?n 3 di?u 24, ph?t t? 100 -200 ngàn và t?ch thu còi d?i v?i xe 
môtô, g?n máy s? d?ng còi ôtô ho?c còi vu?t quá âm lu?ng quy d?nh.
Th?m chí, là ti?ng chó s?a, mèo kêu, bò r?ng hay l?n réo... Có lo?i còi còn 
phát ra ti?ng rên khóc, ti?ng hú hay ti?ng cu?i rùng r?n.

C?u t?o c?a lo?i còi này không c?ng k?nh b?u hoi, vòi, loa nhu còi hoi, ch? m?t 
vi m?ch nh? và b? loa bình thu?ng là ch? xe có th? s? h?u m?t b? còi có
ti?ng r?t d?c. Nó g?m 3 nút nh?n, m?i nút m?t lo?i âm thanh khác nhau tùy s? 
thích c?a ngu?i dùng.

Không ch? d?ng l?i ? nh?ng âm thanh don nhu trên, các tay choi sành s?i còn 
thi?t k? c? dàn âm thanh h?n h?p. Lo?i âm thanh dàn này ch? y?u áp d?ng cho
các lo?i xe tay ga vì có h?p ch?a d? r?ng có th? d?ng du?c c? b? loa l?n.

Dàn loa ho?t d?ng nh? vào di?n trong bình ?c quy xe, tùy ch?t lu?ng mà giá c? 
có th? dao d?ng t? vài tram ngàn d?n vài tri?u d?ng. Có nhi?u nhóm choi "ch?"
dàn cho c? nhóm, m?i chi?c xe là m?t lo?i âm thanh tr?m b?ng khác nhau, khi 
di?u hành trên du?ng ph? t?o thành m?t th? âm thanh h?n t?p l? lùng.

Hùng - m?t tay san còi sành s?i ? ph? Lò Dúc (Hà N?i) cho bi?t, lúc d?u ch? là 
theo b?n bè dùng còi cho tang tính sành di?u xe c?a mình nhung sau dó l?i
trót nghi?n c?m giác rú còi và nh?n ga, bây gi? thành thói quen. Khi du?c h?i:

Lu?t Giao thông Vi?t Nam có quy d?nh c?m s? d?ng còi xe máy quá âm lu?ng cho 
phép, choi còi mà không s? b? ph?t sao? Hùng cu?i tinh quái: "Có lu?t là có
cách lách lu?t, ch? c?n l?p thêm 2 công t?c ph?, khi b? c?nh sát giao thông 
phát hi?n ?n nh? nút, còi l?i kêu "tin tin" nhu bình thu?ng".

Sành di?u hay trò vô van hóa?

?n tu?ng d?u tiên mà b?t kì ngu?i nu?c ngoài nào d?n Vi?t Nam d?u c?m nh?n th?y 
là ti?ng ?n t? các lo?i còi c?a phuong ti?n giao thông. Ngu?i ngo?i qu?c
còn r?t ng?c nhiên khi dân Vi?t s? d?ng còi nhu m?t tín hi?u, m?t c? ch? giao 
ti?p. D?ng tru?c dèn d?, dèn xanh b?t lên là l?p t?c các lo?i còi ? phía
sau dua nhau rú lên, thúc gi?c lo?n x?.

? Vi?t Nam hi?n nay, chua có con s? th?ng kê c? th? tai n?n x?y ra do còi xe 
quá âm lu?ng cho phép, nhung m?c d? ?nh hu?ng c?a các lo?i còi hoi, còi dàn
d?n c?ng d?ng ch?c ch?n là r?t l?n.

Trên d?a bàn Hà N?i, chuy?n ngã xe, va qu?t nhau do còi xe di?n ra r?t nhi?u. 
Ngày 30/5, trên do?n du?ng Nguy?n Trãi (Thanh Xuân, Hà N?i), ch?  Mai H?ng
dang ch? con d?n ngã r?, gi?t mình vì ti?ng còi hoi quá l?n.

Y?u tay lái lo?ng cho?ng, c? hai m? con ngã s?p xu?ng du?ng. H?u qu? là ch? 
H?ng b? gãy chân trái ph?i n?m vi?n. Gã thanh niên di chi?c xe màu d?, hú còi
xe c?p c?u nh?n ga ch?y m?t.

Di?u 8, kho?n 11 B? lu?t Giao thông du?ng b? s?a d?i, có hi?u l?c t? ngày 
1/1/2002 nêu rõ các hành vi nghiêm c?m khi tham gia giao thông, trong dó có hành
vi: "B?m còi và rú ga liên t?c, b?m còi trong th?i gian t? 22 gi? - 5 gi?, b?m 
còi hoi".

Tuy nhiên, tình tr?ng vi ph?m dang ngày càng tr? nên tr?ng tr?n. Trong khi dó, 
d?i v?i l?c lu?ng CSGT và ngu?i di du?ng, hành vi vi ph?m pháp lu?t và vô
van hóa này du?ng nhu dã tr? thành "chuy?n thu?ng ngày ? huy?n".

Vi?t Hung
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » choi coi hoi, sanh dieu hay thieu van hoa