[SMCC] Re: cho em hoi chut

Trưa nay dùng địa chỉ đó trong outlook nó vẫn đòi mật khẩu giờ lại thông tiền khoáng hậu dù không có thêm sự can thiệp nào. Hì hì hay thật. Hôm qua mật khẩu vẫn cấm khẩu, trưa nay mật khẩu mới mở miệng, giờ thì Ok. Đây mà là tài khoản mua thì chắc phải kiện gmail bồi thường công sức đã lăn lộn cả buổi chiều và đêm qua. ----- Original Message ----- From: "NguyenAnhHung" <hung.wto@xxxxxxxxx>

To: <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Thursday, November 12, 2009 8:18 PM
Subject: Re: [SMCC] Re: cho em hoi chut


Xin cảm ơn chú Thiện, chú Mai và anh Vũ. Trước đó cháu đã làm đủ các
bước như chú Thiện hướng dẫn, và làm với nhiều địa chỉ khác nhau chỉ
duy nhất địa chỉ đó có vấn đề. Bước mà anh Vũ hướng dẫn em chưa làm
nhưng khi làm rồi cũng không thay đổi được gì. Trưa nay tự nhiên lại
vào được sau khi đã nhập mật khẩu theo yêu cầu. Khi thiết lập trong
outlook đã chọn nhớ mật khẩu mà mỗi lần gửi nhận nó vẫn hỏi. Lạ thật
hay là do lỗi của server. .

Trên đây là nguyên văn nội dung cháu đã viết lúc trưa trên web mail của một máy lạ, giờ về máy nhà tải xuống vẫn đọc được mà. Khó hiểu thật. ----- Original Message ----- From: "Tran Ba Thien" <tranbathien@xxxxxxxxx>
To: <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Thursday, November 12, 2009 5:27 PM
Subject: [SMCC] Re: cho em hoi chut


nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu hic hic
Tran Ba Thien
tranbathien@xxxxxxxxx

----- Original Message ----- From: "Nguyen AnhHung" <hung.wto@xxxxxxxxx>
To: <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Thursday, November 12, 2009 3:19 PM
Subject: [SMCC] Re: cho em hoi chut
--- &#272;&#7875; g&#7917;i b&agrave;i l&ecirc;n di&#7877;n &#273;&agrave;n SMCC, email &#273;&#7871;n &#273;&#7883;a ch&#7881; smcc@xxxxxxxxxxxxx

&#272;&#7875; &#273;&#259;ng k&yacute; tham gia di&#7877;n &#273;&agrave;n SMCC, g&#7917;i m&#7897;t email &#273;&#7871;n smcc-request@xxxxxxxxxxxxx v&#7899;i ch&#7911; &#273;&#7873; (Subject l&agrave;: subscribe

&#272;&#7875; kh&ocirc;ng ti&#7871;p t&#7909;c tham gia di&#7877;n &#273;&agrave;n, email &#273;&#7871;n &#273;&#7883;a ch&#7881; smcc-request@xxxxxxxxxxxxx v&#7899;i Ch&#7911; &#273;&#7873; (Subject) l&agrave;: unsubscribe

Xem l&#7841;i c&aacute;c b&agrave;i vi&#7871;t t&#7841;i http://www.freelists.org/archive/smcc
Xem qua k&ecirc;nh RSS t&#7841;i http://www.freelists.org/feed/smcc

Gh&eacute; th&#259;m www.saomaicenter.org &#273;&#7875; c&#7853;p nh&#7853;t c&aacute;c tin t&#7913;c CNTT v&agrave; th&ocirc;ng tin m&#7899;i c&#7911;a Sao Mai.


--- &#272;&#7875; g&#7917;i b&agrave;i l&ecirc;n di&#7877;n &#273;&agrave;n SMCC, email &#273;&#7871;n &#273;&#7883;a ch&#7881; smcc@xxxxxxxxxxxxx

&#272;&#7875; &#273;&#259;ng k&yacute; tham gia di&#7877;n &#273;&agrave;n SMCC, g&#7917;i m&#7897;t email 
&#273;&#7871;n smcc-request@xxxxxxxxxxxxx v&#7899;i ch&#7911; &#273;&#7873; (Subject l&agrave;: subscribe

&#272;&#7875; kh&ocirc;ng ti&#7871;p t&#7909;c tham gia di&#7877;n &#273;&agrave;n, email &#273;&#7871;n 
&#273;&#7883;a ch&#7881; smcc-request@xxxxxxxxxxxxx v&#7899;i Ch&#7911; &#273;&#7873; (Subject) l&agrave;: unsubscribe

Xem l&#7841;i c&aacute;c b&agrave;i vi&#7871;t t&#7841;i 
http://www.freelists.org/archive/smcc
Xem qua k&ecirc;nh RSS t&#7841;i http://www.freelists.org/feed/smcc

Gh&eacute; th&#259;m www.saomaicenter.org &#273;&#7875; c&#7853;p nh&#7853;t c&aacute;c tin 
t&#7913;c CNTT v&agrave; th&ocirc;ng tin m&#7899;i c&#7911;a Sao Mai.

Other related posts: