[SMCC] chieu cuop giat moi tren duong pho

Th? Sáu, 11/09/2009, 00:01 (GMT+7)

M?t chiêu cu?p gi?t ngay trên du?ng ph? trung tâm

TTO -  Hôm dó, bu?i chi?u tôi di h?c v? ngang du?ng Ba Tháng Hai (TP.HCM) thì 
m?t ph? n? có nu?c da den, ?m ch?y xe Attila theo b?t chuy?n v?i tôi.

Ch? ta xung là Trang h?c cùng l?p 9 v?i tôi, di?n y nhu th?t. Và ch? ta nói 
lung tung, hù d?a d? th?. Tôi nói: "Ch? nh?m ngu?i r?i", nhung ch? ta v?n áp 
sát: "Tao bi?t mày mà, tao nhìn m?t mày ngu quá, mày tin tao d?p b? d?u mày 
không?". Dó là nh?ng gì tôi nh?.

Và ch? ta d? ngh? tôi cho s? di?n tho?i ho?c là tôi luu s? di?n tho?i c?a ch? 
ta. Th?t may m?n, tôi d?nh th?n l?i sau khi tr?i qua tâm tr?ng có ph?n ho?ng 
h?t. Tôi lao lên v?a hè và l?y gi?y ra ghi, ch? ta ? du?i lòng du?ng, ngoái 
nhìn ra phía sau (tôi nghi là có d?ng b?n). Ch? ta la lên: "Sao mày không l?y 
di d?ng ra ghi, mày s? tao gi?t di?n tho?i c?a mày h?, mày tin tao l?y xe mày 
luôn không?"...

Tôi không tr? l?i gì c? và ch? ta l?n ti?ng gi?a dòng ngu?i qua l?i: "Mày tin 
mày ch?y thoát h?t du?ng này không?". Và xin tôi 50.000 d?ng di hút xì ke. Tôi 
không cho và ch?y vào ch? anh b?o v? ngân hàng, th? là ch? ta ch?y di.

Tôi vi?t nh?ng l?i này mong tòa so?n cho m?i ngu?i bi?t du?c hành vi c?a b?n 
tr?m c?p d? m?i ngu?i c?n th?n, tránh th? do?n l?a d?o, li?u linh gi?a ban ngày 
ban m?t.

NGUY?N NH?T TRU?NG 

Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

Other related posts:

  • » [SMCC] chieu cuop giat moi tren duong pho - Nguyen Hoang Bao Vu