chay xe cuu thuong, 6 nguoi bi thong

Cháy xe c?u thuong, 6 ngu?i b? thuong

Sáng nay, 7/7, m?t chi?c xe ôtô c?u thuong dã b? b?c cháy hoàn toàn khi dang di 
trên du?ng qu?c l? 1B, d?a ph?n Hà N?i. Toàn b? 6 ngu?i trên xe d?u b? thuong.

Lúc phát cháy, xe ôtô BKS 38H5-108 dang ch?y trên do?n qu?c l? 1B thu?c thôn 
Vi?t Yên, xã Ngu Hi?p, huy?n Thanh Trì, Hà N?i, cách Pháp Vân kho?ng 4 km.

C?nh sát PCCC dã xu?t 2 xe c?u ho? d?p t?t dám cháy. 6 ngu?i trên xe d?u du?c 
di c?p c?u t?i b?nh vi?n Vi?t D?c. Phòng PC26 ph?i h?p v?i c?nh sát PCCC và
c?nh sát di?u tra t?i ph?m v? TTXH cùng VKS t? ch?c khám nghi?m.

Có kh? nang xe ôtô này t? dâm vào 1 xe ôtô khác r?i b?c cháy, xe ôtô b? dâm dã 
b? ch?y.

Theo Dân Trí

có l? 6 ngu?i trên xe không b?  thuong nên m?i..... cho dúng v?i m?c dích c?a 
xe là xe ch? ngu?i b? thuong ha ha ha ha


Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » chay xe cuu thuong, 6 nguoi bi thong