[SMCC] chau be 4 tuoi chet vi chu quan

Th? B?y, 26/12/2009, 09:27

Cháu bé b?n tu?i t? vong t?i B?nh vi?n: Do ch? quan?

TP - Báo Ti?n Phong nh?n du?c don c?a anh Ngô Quang Ti?n ? xã Ph?ng Công, huy?n 
Van Giang, t?nh Hung Yên v? vi?c gia dình anh có nhi?u nghi ng? xung quanh cái 
ch?t c?a con gái là Ngô Th? Thúy Nga (SN 2005). 

   
   B? m? cháu Nga trình bày s? vi?c v?i các phóng viên (ngày 24-12) 
Theo anh Ti?n và ch? Phuong (m? cháu Nga), ngày 10-10, cháu b? s?t nên gia dình 
dua cháu d?n m?t phòng khám tu nhân g?n nhà khám và mua thu?c theo hu?ng d?n 
c?a phòng khám. 

Sáng 12-10, cháu Nga v?n có bi?u hi?n s?t và bu?n nôn, gia dình dua cháu vào 
Trung tâm Y t? (TTYT) huy?n Van Giang di?u tr?. T?i dây, cháu du?c các bác si 
khám lâm sàng và cho di làm các xét nghi?m, sau dó quay v? cho th? oxy k?t h?p 
v?i truy?n nu?c. Gia dình du?c di?u du?ng viên Ngô Th? Dào Th?m thông báo cháu 
b? s?t xu?t huy?t và suy hô h?p, m?c d? bình thu?ng không gây nguy hi?m. 

D?n kho?ng 11 gi?, sau khi cháu ch?p xong tim ph?i thì gia dình phát hi?n th?y 
cháu có nhi?u bi?u hi?n nhu môi thâm, chân tay l?nh, nôn khan. Gia dình yêu c?u 
TTYT Van Giang chuy?n cháu lên b?nh vi?n Nhi Trung uong nhung y tá nói b?nh 
tình c?a cháu không nguy hi?m. Tuy nhiên, d?n d?u gi? chi?u cùng ngày, TTYT Van 
Giang dã chuy?n cháu lên B?nh vi?n Da khoa (BVDK) Ph? N?i. Cháu Nga dã t? vong 
t?i dây, sau ít phút nh?p vi?n.

Gia dình anh Ti?n cho r?ng, cái ch?t c?a cháu Nga là do TTYT Van Giang không có 
nang l?c và thi?u trách nhi?m. T?i cu?c g?p tr? l?i d? ngh? c?a gia dình cháu 
Nga vào ngày 15-10, lãnh d?o và bác si c?a TTYT Van Giang không tr? l?i dúng 
v?i nh?ng di?u mà gia dình dã du?c ch?ng ki?n trong quá trình cháu Nga di?u tr? 
t?i trung tâm. 

D?ng th?i, trong cu?c g?p này, m?t cán b? trong Ban lãnh d?o TTYT Van Giang dã 
nói: "L? ra chúng tôi không ph?i gi?i thích v? cái ch?t c?a cháu, vì cháu không 
ch?t ? dây". 

Trao d?i v?i PV Ti?n Phong, bác si Nguy?n Van Duong, Tru?ng Khoa h?i s?c c?p 
c?u BVDK Ph? N?i - ngu?i tr?c ti?p c?p c?u cháu Nga cho bi?t, kho?ng hon 13 gi? 
ngày 12-10, cháu Nga du?c TTYT Van Giang chuy?n d?n b?nh vi?n trong tình tr?ng 
d?c bi?t nguy k?ch, v?i bi?u hi?n hôn mê, môi tím, co gi?t, sùi b?t mép. 

Tuy dã du?c c?p c?u tích c?c, nhung cháu dã t? vong vào lúc hon 14 gi?. K?t 
lu?n c?a b?nh vi?n v? cái ch?t c?a cháu Nga ghi rõ: "Suy hô h?p d? 4 chua rõ 
nguyên nhân".

   
   B? m? cháu Nga trình bày s? vi?c v?i các phóng viên (ngày 24-12) Theo ông Nguy?n Van Dông - Giám d?c BVDK Ph? N?i, các lo?i thu?c du?c phòng 
khám tu và TTYT Van Giang s? d?ng d? di?u tr? cho cháu Nga là phù h?p. Tuy 
nhiên, n?u TTYT Van Giang kh?ng d?nh tình tr?ng c?a cháu Nga không có gì dáng 
lo ng?i khi gia dình cháu yêu c?u chuy?n vi?n là ch? quan. 

Ch?t lu?ng ch?p phim ph?i cháu Nga t?i TTYT Van Giang không t?t. Di?u này có 
th? ?nh hu?ng d?n vi?c ch?n doán b?nh và có l? TTYT Van Giang tiên lu?ng b?nh 
chua t?t l?m. "N?u ? ch? chúng tôi, chúng tôi s? cho ch?p l?i phim" - Ông Dông 
nói.

Ông Dàm Xuân Thanh - Phó giám d?c TTYT Van Giang l?i cho r?ng, máy ch?p X-quang 
c?a trung tâm là lo?i hi?n d?i, k? thu?t viên có trình d? chuyên môn t?t, du?c 
dào t?o bài b?n và có nhi?u kinh nghi?m. 

Ông Thanh nói: "Chúng tôi không th? tr? l?i v? cái ch?t c?a cháu Nga, vì cháu 
không ch?t ? dây, n?u mu?n bi?t thì xu?ng g?p BVDK Ph? N?i. Qua s? vi?c c?a 
cháu Nga, chúng tôi th?y không có gì sai. Dù cháu có d?n l?i m?t l?n n?a thì 
chúng tôi v?n c?p c?u nhu v?y. 

N?u khó th? thì chúng tôi ph?i cho th? oxy, có tri?u ch?ng nhi?m trùng thì ph?i 
dùng kháng sinh, cháu nôn và m?t nu?c thì chúng tôi ph?i truy?n d?ch. 

Vi?c cháu m?t ? BVDK Ph? N?i chúng tôi không du?c bi?t. N?u cháu ch?t ? dây thì 
chúng tôi s? d?n chia s? v?i gia dình, dó là m?t trong nh?ng di?u y d?c. N?u 
nhu th? thì Vi?t D?c và Vi?n C ph?i di nhi?u l?m và ph?i có m?t ban chuyên làm 
vi?c này".

Du?c bi?t, sau khi gia dình anh Ti?n có don g?i S? Y t? Hung Yên, ông Ngô Minh 
Thu?n - Chánh Thanh tra S? dã có công van yêu c?u TTYT Van Giang gi?i quy?t và 
báo cáo v? S? tru?c ngày 22-11.

Tuy nhiên, ông Dàm Xuân Thanh t? ch?i cung c?p thông tin v? k?t qu? báo cáo v?i 
thanh tra s?. Trong hai ngày 24 và 25-12, m?i c? g?ng liên l?c c?a phóng viên 
v?i lãnh d?o và ông Chánh Thanh tra S? Y t? Hung Yên nh?m tìm hi?u s? vi?c d?u 
không thành. 

Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Kính chúc quý khách m?t mùa Giáng Sinh an lành và m?t nam m?i thành d?t

Other related posts:

 • » [SMCC] chau be 4 tuoi chet vi chu quan - Nguyen Hoang Bao Vu