[SMCC] Re: chao anh chi

không có lẽ mình lại bị lây từ bức mail này?
----- Original Message ----- From: "Nguyen Hoang Bao Vu" <nguyenhoangbaovu@xxxxxxxxx>
To: <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Thursday, July 03, 2008 1:39 PM
Subject: [SMCC] Re: chao anh chi


giờ tới đan cũng bị nốt
----- Original Message ----- From: "Doan Duc Dan" <doanducdan1983@xxxxxxxxx>
To: <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Thursday, July 03, 2008 1:36 PM
Subject: [SMCC] Re: chao anh chi


?i ?i! l?i l ai th? ny? may m em bi?t ti?ng anh ch? khng th l?i c? tu?ng l phng ch? c?a ch? nhn email ny b? l?i. ----- Original Message ----- From: "Thi Ho" <tranthaihoandc@xxxxxxxxx>
To: <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Thursday, July 03, 2008 12:14 PM
Subject: [SMCC] chao anh chi


<P>i very need help of every body</P>
<P>&nbsp;</P>

--- B&#7841;n c th&#7875; g&#7917;i bi ln di&#7877;n &#273;n b&#7857;ng cch g&#7917;i email &#273;&#7871;n smcc@xxxxxxxxxxxxx

B&#7841;n c th&#7875; &#273;&#259;ng k tham gia di&#7877;n &#273;n b&#7857;ng cch g&#7917;i email &#273;&#7871;n smcc- request@xxxxxxxxxxxxx v ghi t&#7915; "subscribe" (b&#7887; d&#7845;u nhy kp) vo ch&#7911; &#273;&#7873; th&#432;.

B&#7841;n c&#361;ng c th&#7875; ng&#7915;ng tham gia d&#7877;n &#273;n b&#7857;ng cch g&#7917;i email &#273;&#7871;n smcc-request@xxxxxxxxxxxxx v ghi t&#7915; "unsubscribe" (b&#7887; d&#7845;u nhy kp) thanh ch&#7911; &#273;&#7873;.

--- B&#7841;n c th&#7875; g&#7917;i bi ln di&#7877;n &#273;n b&#7857;ng cch g&#7917;i email &#273;&#7871;n smcc@xxxxxxxxxxxxx

B&#7841;n c th&#7875; &#273;&#259;ng k tham gia di&#7877;n &#273;n b&#7857;ng cch g&#7917;i email &#273;&#7871;n smcc- request@xxxxxxxxxxxxx v ghi t&#7915; "subscribe" (b&#7887; d&#7845;u nhy kp) vo ch&#7911; &#273;&#7873; th&#432;.

B&#7841;n c&#361;ng c th&#7875; ng&#7915;ng tham gia d&#7877;n &#273;n b&#7857;ng cch g&#7917;i email &#273;&#7871;n smcc-request@xxxxxxxxxxxxx v ghi t&#7915; "unsubscribe" (b&#7887; d&#7845;u nhy kp) thanh ch&#7911; &#273;&#7873;.


--- B&#7841;n c th&#7875; g&#7917;i bi ln di&#7877;n &#273;n b&#7857;ng cch g&#7917;i email &#273;&#7871;n smcc@xxxxxxxxxxxxx

B&#7841;n c th&#7875; &#273;&#259;ng k tham gia di&#7877;n &#273;n b&#7857;ng cch g&#7917;i email &#273;&#7871;n smcc- request@xxxxxxxxxxxxx v ghi t&#7915; "subscribe" (b&#7887; d&#7845;u nhy kp) vo ch&#7911; &#273;&#7873; th&#432;.

B&#7841;n c&#361;ng c th&#7875; ng&#7915;ng tham gia d&#7877;n &#273;n b&#7857;ng cch g&#7917;i email &#273;&#7871;n smcc-request@xxxxxxxxxxxxx v ghi t&#7915; "unsubscribe" (b&#7887; d&#7845;u nhy kp) thanh ch&#7911; &#273;&#7873;.


--- B&#7841;n c�&#7875; g&#7917;i b�l�di&#7877;n &#273;�b&#7857;ng c� g&#7917;i email 
&#273;&#7871;n smcc@xxxxxxxxxxxxx

B&#7841;n c�&#7875; &#273;&#259;ng k� gia di&#7877;n &#273;�b&#7857;ng c� g&#7917;i email &#273;&#7871;n smcc- request@xxxxxxxxxxxxx v�hi 
t&#7915; "subscribe" (b&#7887; d&#7845;u nh�k� v�ch&#7911; &#273;&#7873; th&#432;.

B&#7841;n c&#361;ng c�&#7875; ng&#7915;ng tham gia d&#7877;n &#273;�b&#7857;ng c� g&#7917;i email &#273;&#7871;n smcc-request@xxxxxxxxxxxxx 
v�hi t&#7915; "unsubscribe" (b&#7887; d&#7845;u nh�k� thanh �&#7911; &#273;&#7873;.

Other related posts: