[SMCC] cau vong la gi?

C?u v?ng là hi?n tu?ng tán s?c c?a các ánh sáng t? M?t Tr?i khi khúc x? và ph?n 
x? qua các gi?t nu?c mua.

 

Tùy vào s? l?n ph?n x? mà ngu?i ta phân ra làm c?u v?ng b?c 1, b?c 2... Trong 
dó c?u v?ng b?c 1 là rõ nh?t (ch? có 1 l?n ph?n x? nên nang lu?ng sáng m?nh 
nh?t). Thu?ng c?u v?ng nhìn th?y là c?u v?ng b?c 1. Tuy nhiên dôi khi ta còn 
quan sát thêm du?c c?u v?ng b?c 2 mà tr?t t? màu s?c l?i ngu?c l?i v?i c?u v?ng 
b?c 1 và cu?ng d? sáng y?u hon.

 

Do c?u v?ng du?c nhìn b?i cùng 1 góc (g?n 42 d? v?i c?u v?ng b?c 1 và 53 d? v?i 
c?u v?ng b?c 2), là góc mà cu?ng d? sáng c?a t?t c? các tia m?t tr?i qua các 
gi?t nu?c là d?t c?c d?i, nên c?u v?ng có d?ng m?t cung tròn.

 

Cung b?c màu s?c

List of 8 items

. D?

. Da cam

. Vàng

. L?c

. Lam

. Chàm

. Tím

. Ngoài ra, còn có 2 s?c màu ngoài vùng ánh sáng nhìn th?y c?a m?t ngu?i là 
H?ng ngo?i và T? ngo?i

list end

 

bài này còn r?t so khai, xin các b?n xa g?n ai có thêm thông tin thì chia s?Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam

Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
MSN ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] cau vong la gi?