[SMCC] cau be bat hanh co doi chan voi

C?u bé b?t h?nh có dôi chân voi

Gi?a tháng 4/2000, không hi?u vì sao hai b?p chân và bàn chân c?u bé Ki?t Trung 
? th? tr?n Dông Phong, huy?n H? An, Trung Qu?c, b?t d?u phình to v?i m?t
t?c d? b?t thu?ng. Kèm dó là c?m giác dau d?n và r?t khó khan khi di l?i.
T? dó cho d?n nay, b?t ch?p u?ng thu?c kiên trì dôi chân Ki?t Trung v?n không 
ng?ng phát tu?ng. Có khúc phình to d?n 60cm, khi?n c?u không th? ních v?a
b?t c? c? qu?n nào.

B?p chân n?ng n?, bàn chân sung húp trong khi các ngón chân v?n r?t nh? làm 
Ki?t Trung di l?i r?t khó khan, t?p t?nh vài ba bu?c chân v?i c?u cung là c?
m?t c?c hình. Vì th? mà c?u thanh niên 19 tu?i này ch? bi?t ng?i nhà và thèm 
thu?ng nhìn ngu?i khác di l?i.

Ki?t Trung dã tìm t?i hon 40 b?nh vi?n, g?p g? g?n 60 bác si v?i d? ch?n doán 
khác nhau. M?c dù không qu?n áp d?ng m?i bi?n pháp di?u tr? nhung d?n nay
b?nh c?a Ki?t Trung v?n là 1 ?n s? khó hi?u v?i ngành y h?c Trung Qu?c.

Thu Trang

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 848-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] cau be bat hanh co doi chan voi