[SMCC] cai luong chiec ao thien nga

Chi?c áo thiên nga

(V? c?i luong có s? góp m?t c?a nhi?u ngôi sao ca nh?c du?c vi?t d?a trên 
truy?n thuy?t Tr?ng Th?y - M? Châu)

- Tác gi?: Lê Duy H?nh
- Chuy?n th? c?i luong: Hoàng Song Vi?t
- Âm nh?c: D?c Trí
- D?o di?n: Hoa H?
- Ngh? si - ca si tham gia v? di?n: NSND Di?p Lang, NSND Thanh Tòng, NSUT Kim 
T? Long, Tho?i Miêu, Tho?i M?, Tru?ng Son, Vu Luân, Lê T?, Tú Suong, Trinh
Trinh, T?n Beo, Vi?t Huong, Phuong Thanh, H? Ng?c Hà, Thanh Thúy, Luong Chí 
Cu?ng, K? Phuong, D?c Tu?n, Ng?c Ánh, Minh Thu?n, Anh Khoa... và 300 di?n viên
khác.

luu ý: sau khi t?i xu?ng b?n ph?i convert sang wmv thì m?i xem du?c 
xin xem file dính kèm
ÿþChi¿c áo thiên nga(Vß c£i l°¡ng có sñ góp m·t cça nhiÁu 
ngôi sao ca nh¡c °ãc vi¿t dña trên 
truyÁn thuy¿t TrÍng Thçy - Mõ Châu)- Tác gi£: Lê Duy H¡nh

- ChuyÃn thà c£i l°¡ng: Hoàng Song ViÇt

- Âm nh¡c: éc Trí

- ¡o diÅn: Hoa H¡

- NghÇ s) - ca s) tham gia vß diÅn: 
NSND DiÇp Lang, NSND Thanh Tòng, NS¯T 
Kim Tí Long, Tho¡i Miêu, Tho¡i Mù, 
Tr°Ýng S¡n, Vi Luân, Lê Té, Tú S°¡ng, 
Trinh

Trinh, T¥n Beo, ViÇt H°¡ng, Ph°¡ng 
Thanh, HÓ NgÍc Hà, Thanh Thúy, L°¡ng 
Chí C°Ýng, Kó Ph°¡ng, éc Tu¥n, NgÍc 
Ánh, Minh Thu­n, Anh Khoa... và 300 
diÅn viên

khác.Link download :Ph§n 1 :

http://www.megaupload.com/?d=HRIP7OFM

http://www.megaupload.com/?d=HAEC7WL3

http://www.megaupload.com/?d=BEB27UP7

http://www.megaupload.com/?d=HM65JD67

http://www.megaupload.com/?d=XQ1YL5UH

http://www.megaupload.com/?d=VH9ODWS9

http://www.megaupload.com/?d=SF977ANT

http://www.megaupload.com/?d=8BIRVVWM

http://www.megaupload.com/?d=SK29PN9A

http://www.megaupload.com/?d=JHR6HBJB

http://www.megaupload.com/?d=SDIXK38T

http://www.megaupload.com/?d=IKCF0Y26

http://www.megaupload.com/?d=A39780S0

http://www.megaupload.com/?d=U4AVY56I

http://www.megaupload.com/?d=FOA6KIHAPh§n 2 : 

http://www.megaupload.com/?d=WJ9GTZPR

http://www.megaupload.com/?d=TQPPEPUL

http://www.megaupload.com/?d=DLTXNX3E

http://www.megaupload.com/?d=KM88PIOT

http://www.megaupload.com/?d=YZ3M19DQ

http://www.megaupload.com/?d=TDH9ZQAX

http://www.megaupload.com/?d=DQRJ8TI9

http://www.megaupload.com/?d=5VPAMQEO

http://www.megaupload.com/?d=W5UL7EGJ

http://www.megaupload.com/?d=3Y5GBGQY

http://www.megaupload.com/?d=G6H9RCEN

http://www.megaupload.com/?d=IECCCA8H

http://www.megaupload.com/?d=IQRM34WR

http://www.megaupload.com/?d=HL66M8BA

http://www.megaupload.com/?d=LF67204F

http://www.megaupload.com/?d=O6TOUUFA

http://www.megaupload.com/?d=2PXBJKAZ

http://www.megaupload.com/?d=ZEBZSPUL

http://www.megaupload.com/?d=ZHRBW0LR

http://www.megaupload.com/?d=ET4FRTOMH¿t !

Other related posts:

  • » [SMCC] cai luong chiec ao thien nga