cai chet cua nhac si Do Quang

Ñoã Quang cheát khoâng phaûi vì thaét coå?


Thi haøi nhaïc só Ñoã Quang. 

Theo ghi nhaän ban ñaàu taïi hieän tröôøng cuûa coâng an, thi theå Ñoã Quang 
trong tình traïng khoâng maëc quaàn aùo, tö theá ñöùng khom ngöôøi, chaân chaïm 
ñaát, quanh coå coù troøng moät sôïi daây coät vaøo cöûa soå. Do ñoù nhieàu 
khaû naêng caùi cheát khoâng phaûi vì thaét coå. 

Taïi caên nhaø cuûa anh ôû Voõ Vaên Taàn, taám maøn treo treân ban coâng ñöôïc 
giaêng leân töø hoâm tröôùc ñeå nhöõng ngöôøi ôû nhaø ñoái dieän khoâng nhìn 
thaáy caên phoøng treân taàng, nôi Ñoã Quang treo coå töï vaãn. Moät soá ca só 
laø hoïc troø cuûa anh cho bieát, nhaïc só ñaõ noùi ñeán chuyeän töï töû nhöng 
hoï cöù nghó thaøy mình trong luùc quaãn trí ñaõ coù nhöõng lôøi tuyeät voïng 
nhö vaäy. Buoåi chieàu tröôùc ngaøy töï töû, Ñoã Quang ñi sôn 10 ñaàu moùng tay 
maøu ñen. Sau ñoù, ñi uoáng röôïu vaø trôû veà nhaø moät mình.

Theo nhöõng ngöôøi thaân cuûa Ñoã Quang, anh voán laø ngöôøi raát thích oâm 
ñoàm nhieàu vieäc, nhieàu yù töôûng, thöôøng xuyeân thay ñoåi cho neân haàu nhö 
vieäc naøo cuûa anh cuõng khoâng xong, chæ döøng laïi moät nöûa. Cuøng vôùi 
vieäc thieáu tieàn lieân tuïc khieán Ñoã Quang hay sa vaøo nhöõng côn stress 
raát naëng. Chöa keå laø anh thöôøng xuyeân maát nguû vì vaäy cuõng hay duøng 
thuoác nguû loaïi naëng ñoâ. Coù khi caû thaùng ngaøy naøo cuõng duøng, moãi 
laàn uoáng 2-3 vieân môùi nguû ñöôïc. Tuy khoâng nghieän moät thöù gì, nhöng 
moïi ngöôøi cho raèng anh bò nghieän thuoác nguû. Ngoaøi ra, anh coøn raát hay 
ñau ñaàu vaø noùng tính. Caùch ñaây 3 naêm, Ñoã Quang cuõng ñaõ uoáng thuoác 
caûm ñeå töï töû. Theo nhö lôøi anh noùi vôùi baùc só thì anh uoáng khoaûng 100 
vieân thuoác caûm tylenol. May gia ñình cöùu soáng. Sau laàn ñoù, gia ñình baét 
anh phaûi nghæ ngôi caû thaùng, khoâng laøm gì caû. Nhöng anh vaãn troán ra 
ngoaøi cuøng baïn beø ñeå tìm kieám yù töôûng saùng taùc.

18h30 ngaøy 28/12, nhieàu ca só ñaõ coù maët taïi nhaø tang leã An Bình. Nhöõng 
hoïc troø cuõ cuûa nhaïc só nhö nhoùm 1088 vaø moät soá hoïc troø môùi nhö Trí 
Haûi, Thieân An... ñaõ ñeán ñaây töø saùng.

Ngöôøi em gaùi keá cuûa Ñoã Quang cho bieát: "Cho ñeán toái 27/12, moïi ngöôøi 
trong nhaø thaáy anh vaãn bình thöôøng, anh vaãn ñi chôi vaø laøm vieäc nhö 
moïi khi. Vaû laïi, anh Quang vöøa thaønh laäp coâng ty ôû ñöôøng Phaïm Vaên 
Hai neân anh raát vui vaø coâng vieäc cuõng baän bòu... Khoâng ai ngôø anh laïi 
ra ñi ñoät ngoät nhö theá". 

Theo chò, nhöõng thoâng tin cho raèng Ñoã Quang töï töû vì nôï tieàn laø hoaøn 
toaøn sai leäch. Tröôùc ñoù, gia ñình chò ñaõ thöông löôïng vôùi gia ñình 
Tuyeát Sôn (hoïc troø Ñoã Quang) hoaøn traû laïi soá tieàn maø nhaïc só ñaõ 
nhaän vôùi ñieàu kieän Tuyeát Sôn phaûi leân tieáng ñính chính qua caùc cô quan 
truyeàn thoâng ñeå laáy laïi söï trong saïch cho nhaïc só. Nhöng cho ñeán nay, 
gia ñình Tuyeát Sôn chöa thöïc hieän ñieàu naøy neân Ñoã Quang chöa hoaøn traû 
soá tieàn treân. Ngaøy 15/12, ñuùng vaøo ngaøy sinh nhaät cuûa mình, Ñoã Quang 
phaûi nhaäp vieän vì beänh vieâm gan B. Baùc só khuyeán caùo Ñoã Quang laø 
khoâng ñöôïc buoàn böïc, lo laéng laøm beänh naëng theâm. 

Em gaùi nhaïc só keå: "Anh Quang ñeå laïi moät laù thö tuyeät meänh, trong ñoù 
coù ñeà caäp ñeán 5-6 nhaø baùo... vì ñaõ thoâng tin khoâng khaùch quan veà vuï 
vieäc giöõa anh vaø caäu hoïc troø Tuyeát Sôn". Beân caïnh tôø giaáy taïm goïi 
laø di chuùc ñeå laïi cho em mình, nhaïc só coù ñeå moät cuoán vôû hoïc troø 
beân caïnh ghi teân caùc hoïc vieân cuûa mình vaø tieàn hoïc phí. Coøn laù thö 
tuyeät meänh thì noùi ñeán chuyeän buoàn trong coâng vieäc, cuoäc ñôøi daãn 
ñeán stress... 

Theo Coâng an phöôøng 5, quaän 3 nôi Ñoã Quang ñang ôû, khi coù nhieàu thoâng 
tin khaùc nhau xung quanh tai tieáng cuûa Ñoã Quang ñöôïc ñaêng treân moät soá 
baùo, phöôøng môøi gia ñình anh leân ñeå tìm hieåu theâm. Ngöôøi nhaø cuûa Ñoã 
Quang cho bieát laø nhaïc só ñang nôï naàn vaø môùi ñaây phaûi caàm caû xe. 

Vôï vaø meï nhaïc só ôû Myõ ñaõ mua veù maùy bay vaø ñang treân ñöôøng veà VN. 
Thi haøi Ñoã Quang seõ ñöôïc hoûa taùng luùc 9h ngaøy 31/12 taïi nghóa trang 
Bình Höng Hoøa. Trong Sao mia ai muoán ñi ñöa tieãn thì ñi nhe.

(Theo Ngöôøi Lao Ñoäng, Thanh Nieân)

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 84 913 878 854
E-mail:
baovu@xxxxxxxxxxxx

Other related posts:

  • » cai chet cua nhac si Do Quang