[SMCC] cach tat IDM

Hôm tru?c vào blog âm thanh c?a sao mai quán d? t?i m?y file audio v? nghe thì 
có file du?c, file không. Nh?ng file không du?c thì du?c thông báo là không th? 
download b?ng IDM mà ph?i dùng chuong trình khác d? download. Em dã ng?t IDM 
b?ng cách lên khay h? th?ng, vào IDM và click exit nhung khi t?i l?i file dó 
thì IDM v?n c? không m?i mà d?n. Em cung dã m? IDM lên và cung click exit trong 
menu file nhung khi t?i v? thì v?n th?! IDM v?n c? lên nhu thu?ng. Sau này em  
dã ph?i g? h?n IDM ra m?i download du?c. C? nhà ai bi?t cách t?t IDM di thì 
hu?ng d?n em v?i nhé!
Em xin chân thành c?m on.
danvtk33@xxxxxxxxx
Mobile: 0977984977
yahoo ID: love_music_83
Skype name: doanducdan

Other related posts: