[SMCC] cach lam com hen

Trong m?t l?n trò chuy?n phi?m v?i Xuy?n

chicken006@xxxxxxxxx

trên skype, tôi có nói:

Dã v? Hu? mà không an com h?n thì coi nhu chua v? thì Xuy?n ng?c nhiên và h?i 
com h?n là gì và làm nó th? nào?

D? gi?i dáp câu h?i c?a Xuy?n và cung xin t? hào m?i anh em cùng tôi vào b?p 
th?c hi?n 1 d?i com h?n an cho bi?t nhé.

 

Com H?n là m?t món an d?c bi?t c?a Hu?. Dây là món com ngu?i tr?n v?i h?n lu?c, 
nu?c h?n, m?m ru?c, rau b?p c?i, tóp m?, ?t màu.

 

Cách làm

 

H?n ngâm nu?c g?o m?t th?i gian, r?a s?ch, dem lu?c cho d?n khi h?n m? v?. L?y 
nu?c sau khi dã d? l?ng, d? cái ra sàng d? l?y th?t h?n. Th?t h?n và nu?c

h?n là hai v? chính c?a com h?n.

 

Các ph?n khác g?m có: com tr?ng d? ngu?i,

kh? chua, rau thom, b?c hà hay doc mùng, b?p chu?i thái ch?, nu?c m?m, h?t 
tiêu, hành, mu?i mè, ?t tu?ng, tóp m?, m?m ru?c s?ng, d?u ph?ng giã nh?.

 

T?t c? d?u d? ngu?i. Duy có nu?c h?n ph?i du?c gi? cho nóng sôi. Bát com h?n 
du?c tr?n t? t?t c? các thành ph?n trên r?i chan nu?c h?n. Com h?n thu?ng du?c

an v?i ?t th?t cay m?i dúng v?.

 

B?n c?n tìm hi?u nhi?u thông tin v? m?i m?t c?a xã h?i, van hóa, l?ch s?, danh 
nhân.

Xin vui lòng d?t câu h?i  cho tôi qua e-mail, qua comment trên blog.hay skype.

Trong kh? nang cho phép tôi s? c? g?ng suu t?m dáp ?ng yêu c?u c?a b?n.

 

Xin c?m on s? quan tâm c?a b?n.

 

Luu ý:

Ph?n gi?i dáp này s? du?c dua lên smcc và blog cá nhân.

B?n có th? vào xem l?i t?i:

360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0908935277
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: