[SMCC] cach dang ki thong tin cho thue bao tra truoc

Th? Tu, 30/12/2009, 22:15 Cách dang ký thông tin thuê bao tr? tru?c

TTO - Ngày 31-12 là th?i di?m cu?i cùng cho các thuê bao di d?ng thu?c di?n 
ph?i và nên dang ký l?i thông tin thuê bao tr? tru?c c?a mình (s? d?ng quá 3 
SIM/m?ng di d?ng, thông tin dã dang ký chua chính xác, c? tru?ng h?p nh?n du?c 
tin nh?n khuy?n cáo di dang ký l?i c?a nhà m?ng). 

>> M?t sim thuê bao tr? tru?c n?u không dang ký l?i
>> M?t s? di?n tho?i oan

   
   Khách hàng dang ký thông tin thuê bao tr? tru?c t?i trung tâm giao d?ch 
MobiFone 80 nguy?n du qu?n 1, ngày 28-12 - ?nh: D?c Thi?n
   


Tuy nhiên, r?t nhi?u ngu?i dùng v?n còn dang th?c m?c v? các d?a di?m th?c hi?n 
dang ký l?i thông tin cung nhu các gi?y t?, th? t?c c?n thi?t. TTO xin hu?ng 
d?n b?n d?c nhu sau:

- Dích thân ngu?i s? d?ng SIM ph?i di dang ký thuê bao cho chính mình ch? không 
du?c nh? ngu?i khác dang ký h? (tru?ng h?p nh?ng ngu?i du?i 14 tu?i, không có 
ch?ng minh nhân dân ho?c h? chi?u thì ph?i có b? m? ho?c ngu?i giám h? theo quy 
d?nh c?a pháp lu?t d?ng b?o lãnh dang ký). 

- Khi di dang ký thông tin cá nhân, ngu?i dùng c?n mang theo SIM s? mu?n dang 
ký, ch?ng minh nhân dân và ghi nh? 5 s? di?n tho?i khác hay liên l?c. D?a di?m 
dang ký là các trung tâm giao d?ch, các c?a hàng du?c m?ng di d?ng ?y quy?n. 
T?t nh?t nên d?n các trung tâm giao d?ch l?n c?a các m?ng di d?ng d? th?c hi?n 
dang ký vì n?u có v?n d? phát sinh thì có th? du?c tu v?n và gi?i quy?t d? dàng 
hon. 

Sau dây là danh sách các trung tâm giao d?ch l?n c?a các m?ng di d?ng t?i 
TP.HCM:

   Xem thêm tin/bài v? qu?n lý thuê bao tr? tru?c

   >> T?t c? doanh nghi?p d?u vi ph?m
   >> Nhi?u d?i lý SIM s? d?p dang "ng?i trên l?a"
   >> 4.836 d?i lý Vinaphone vi ph?m dang ký cho thuê bao tr? tru?c
   >> Lùi th?i h?n kh?ng ch? s? sim di?n tho?i
   >> Di?n tho?i di d?ng thuê bao tr? tru?c: Sao ch? 3 sim m?i m?ng?
   >> 40 tri?u thuê bao DTDD s? ph?i dang ký l?i
   >> B?t d?u "si?t" thuê bao tr? tru?c
   
MobiFone

1. 84 Bà Huy?n Thanh Quan - Qu?n 3.
2. 909 Tr?n Hung D?o - Qu?n 5.
3. 663A-B H?u Giang - Qu?n 6.
4. 431 Lê H?ng Phong - Phu?ng 2 - Qu?n 10.
5. 127C Dinh Tiên Hoàng - Qu?n Bình Th?nh.
6. 170C Quang Trung - Qu?n Gò V?p.
7. 148 Tru?ng Chinh - Qu?n Tân Bình.
8. 222 Võ Van Ngân - P.Bình Th? - Qu?n Th? D?c.
9. 80 Nguy?n Du - Qu?n 1.

Vinaphone

1. 493 Di?n Biên Ph?, phu?ng 3, qu?n 3.
2. 777 H?ng Bàng, P.6, Q.6.
3. 5 Nguy?n Th? Th?p, P.Tân Hung, Q.7.
4. 77-79 Nguy?n Son P.Phú Th?nh Q.Tân Phú.
5. 537 Kinh Duong Vuong, P. An L?c, Q. Bình Tân.
6. 80 Nguy?n Du, Q. 1.

Viettel

1. 136 Nguy?n Thái Bình, Q.1.
2. 141 Phan dang Luu, Q.Phú Nhu?n.
3. 718B Hùng Vuong, P.13, Q.6. 

D?C
Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Kính chúc quý khách m?t mùa Giáng Sinh an lành và m?t nam m?i thành d?t

Other related posts:

 • » [SMCC] cach dang ki thong tin cho thue bao tra truoc - Nguyen Hoang Bao Vu