[SMCC] cach chuyen doi ngay duong lich sang am lich

Cách d?i ngày Duong L?ch ra ngày Can Chi.

Ngày can chi theo chu k? 60, d?c l?p không
l? thu?c vào nam tháng âm l?ch hay nam tháng can chi (K? c? tháng nhu?n). Tính 
ngày can chi chuy?n d?i sang âm l?ch r?t ph?c t?p vì tháng âm l?ch thi?u
d? t?ng nam khác nhau, ngu?c l?i tính ngày can chi theo duong l?ch don gi?n hon.

Cách tính ngày duong l?ch ra ngày can chi:
List of 2 items
1. M?i nam duong l?ch có 365 ngày, nghia là 6 chu k? L?c th?p hoa giáp c?ng
thêm 5 ngày l?.
2. Nam nhu?n có thêm 1 ngày 29/2 t?c 366 ngày, thì
c?ng thêm 6 ngày l?.
list end

N?u l?y ngày 1/3 là ngày kh?i d?u thì các ngày sau dây trong m?i nam cùng can 
chi gi?ng 1/3 : 1/3, 30/4, 39/6, 28/8, 27/10, 26/12, 24/2 nam sau dó. N?u
bi?t ngày 1/3 (hay m?t trong b?y ngày nói trên) là ngày gì, ta d? dàng tính 
nh?m nh?ng ngày b?t k? trong nam (g?n v?i m?t trong b?y ngày nói trên).

N?u mu?n tính nh?ng ngày 1/3 nam sau hay nam sau n?a ch? c?n c?ng thêm s? du là 
5 d?i v?i nam thu?ng (t?c là t? 24-28/2) ho?c là 6 d?i v?i nam nhu?n (có
thêm ngày 29/2). Thí d?: ngày 1/3 nam 1995 là ngày Tân Mão, t? dó tính nh?m 
25/2/1996 cung là ngày Quí T?, 27/2/1996 là ngày giáp Ng?. (1996 có hàng ch?c
don v? chia h?t cho 4 t?c là nam nhu?n có ngày 29/2).

Ta bi?t 1/3/1996 là ngày Ðinh D?u v?y 24/21997 cung là Ðinh D?u. Ch?
c?n c?ng thêm 5 ngày. Ta d? dàng tính ra 1/3/1997 là ngày Nhâm D?n, theo tính 
nh?m t? Ðinh d?n Nhâm hay D?u d?n D?n là 5 ngày. (Xem bài so sánh âm duong
l?ch ? ph?n Ph? l?c s? trình bày nam nào nhu?n duong l?ch và nhu?n âm l?ch). 
Thí d?: Theo cách tính trên ngày 1/3/1997 là ngày Nhâm D?n, ngày 26/12/1997
cung là ngày Nhâm D?n, v?y ngày1/1/1998 s? là ngày M?u Thân (sau dó 6 ngày)...
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0908935277
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] cach chuyen doi ngay duong lich sang am lich