[SMCC] cac loai vu khi ki 3

Mìn là vu khí n? b? trí trên c?n hay du?i nu?c nh?m di?t sinh l?c, phá ho?i 
công trình phuong ti?n và t?o v?t c?n ch?n co d?ng c?a d?i phuong. Thu?ng có 
mìn công binh

và mìn h?i quân (thu? lôi).

 

Lo?i vu khí n? này thông thu?ng do chính n?n nhân kích ho?t. Vì v?y nó cung 
du?c coi là m?t d?ng b?y n?. M?t s? lo?i mìn có th? châm t? xa, trong quân d?i 
g?i là mìn quan sát. Mìn và b? súng t? d?ng v? m?t k? thu?t khó phân bi?t.

 

T? nam 1999 d?n cu?i nam 2004 dã có 144 qu?c gia ký Hi?p u?c Qu?c t? Ottawa yêu 
c?u t?y chay s? d?ng mìn công binh. 42 qu?c gia không tham gia hi?p u?c

 này, trong dó có Hoa K?, Trung Qu?c, ?n D?, Nga và Vi?t Nam.

Nam 2003 th?ng kê chính th?c cho th?y hon 8.000 ngu?i trên th? gi?i ch?t và b? 
thuong do mìn, nhung con s? th?c t? có th? lên t?i kho?ng 20.000.xin xem t?p tin dính kèmName: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] cac loai vu khi ki 3