[SMCC] cac loai vu khi chien tranh ki cuoi


dón d?clo?t bài v? các v? tr?ng nguyên Vi?t Nam nhân mùa thi dang d?n.

Tên l?a (tên g?i cu là h?a ti?n, g?c ti?ng Hán) là m?t khí c? bay chuy?n d?ng 
nh? s?c d?y theo nguyên t?c ph?n l?c do khí ph?t ra t? d?ng co tên l?a ( 

 

Trong ti?ng Anh, ngu?i ta phân bi?t hai lo?i tên l?a. Lo?i th? nh?t g?i là

rocket

(dôi khi du?c phiên d?ch sang ti?ng Vi?t là r?c két), dùng nhiên li?u r?n và 
thu?ng không có di?u khi?n, do dó du?c g?i là tên l?a (không có di?u khi?n). 
Lo?i th? hai g?i là missile, có th? dùng nhiên li?u r?n ho?c l?ng và có h? di?u 
khi?n, do dó du?c g?i là tên l?a có di?u khi?n.

Tuy nhiên, s? phân bi?t này ch? áp d?ng d?i v?i tru?ng h?p các vu khí ch? không 
áp d?ng d?i v?i các tên l?a dân s? ho?c tên l?a dùng d? phóng tàu vu tr? lên 
qu? d?o.

 

Có r?t nhi?u lo?i tên l?a và có nhi?u kích c? khác nhau, t? lo?i r?t nh? d?n 
các lo?i tên l?a c?c l?n nhu các tên l?a dùng d? phóng các tàu vu tr?.xin xem t?p tin dính kèmName: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] cac loai vu khi chien tranh ki cuoi