[SMCC] cac cau hoi thuong gap trong khi phong van xin viec

Th? ba, 15/05/2007 09:10

Nh?ng câu h?i thu?ng g?p trong ph?ng v?n tìm vi?c làm dành cho các b?n khuy?t 
t?t

Khi di xin vi?c làm, b?t k? b?n thu?c d?i tu?ng nào cung d?u ph?i tr?i qua giai 
do?n ph?ng v?n. Sau dây là nh?ng câu h?i mà b?n thu?ng g?p khi di ph?ng
v?n xin vi?c làm:

1.Hãy k? v? b?n thân c?a b?n?

K? v? ngành h?c, kinh nghi?m trong công tác (n?u có). D?ng quên k? v? nh?ng 
ho?t d?ng tình nguy?n ho?c ngo?i khoá, nh?ng khoá h?c k? nang ng?n ngày, ch?c
v? trong l?p, tru?ng, ho?c doàn th?.

2. Di?m m?nh c?a b?n là gì?

Dây là câu h?i thu?ng g?p nh?t. Nên nêu kho?ng 1-3 di?m m?nh, trung th?c và t? 
tin. Ví d?: hang say trong công vi?c, thích làm vi?c theo nhóm (teamwork),
b?ng tin h?c, v..v..

3. Di?m y?u c?a b?n là gì?

Không nên nêu di?m y?u c?a mình mà nên chuy?n thành di?m m?nh. Ví d?: tôi làm 
vi?c quá nhi?u và thu?ng v? nhà r?t mu?n.

C? g?ng nêu ra cách kh?c ph?c di?m y?u và th? hi?n là nó ?nh hu?ng r?t ít d?n 
công vi?c.

4. T?i sao b?n l?i quan tâm d?n v? trí này?

Dây là co h?i d? b?n th? hi?n s? hi?u bi?t c?a mình v? công ty tuy?n d?ng và v? 
công vi?c. TRÁNH nói r?ng b?n ch? c?n kinh nghi?m ho?c d? hoàn thi?n v?n
ti?ng Anh c?a mình. Nhà tuy?n d?ng không mu?n tuy?n ngu?i làm d? giúp ngu?i dó, 
h? mu?n tuy?n nhân viên d? có l?i cho công ty. Hãy tr? l?i r?ng công vi?c
này s? r?t phù h?p v?i ngh? nghi?p mà b?n ch?n và v?i k? nang và kinh nghi?m 
c?a b?n s? r?t phù h?p v?i v? trí dó. Có th? nói r?ng b?n mu?n h?c h?i thêm
qua v? trí tuy?n d?ng nhung dó không ph?i là lý do chính.

5. S?c kho? vs. Kh? nang công tác

Có th? công ty tuy?n d?ng s? khá s? sàng h?i v? s?c kho? và kh? nang làm vi?c 
c?a b?n. B?n nên r?t l?ch s? và di?m tinh ch? ra s? khác bi?t gi?a khuy?t
t?t và s?c kho?. B?n cung có th? tr? l?i trung th?c v? nh?ng h?n ch? mà có th? 
liên quan d?n công vi?c và cách kh?c ph?c. Ví d?: Khuy?t t?t c?a tôi là
v? v?n d?ng nhung vì dây là công vi?c van phòng, nên tôi không cho r?ng s? ?nh 
hu?ng d?n công vi?c c?a tôi.
Chú ý: C?n nh?n m?nh v? kh? nang c?a ngu?i khuy?t t?t, ch? không ph?i s? h?n 
ch?, s? khuy?t t?t ho?c s?c kho? c?a h?.

6. Hãy k? m?t thí d? th? hi?n b?n có th? làm vi?c d?c l?p?

7. Kinh nghi?m làm vi?c nào là thú v? nh?t d?i v?i b?n?

8. T?i sao b?n mu?n chuy?n vi?c?

9. Nhà tuy?n d?ng có th? nói r?ng công vi?c c?a công ty quá khó d?i v?i ngu?i 
khuy?t t?t và ch? mu?n b?n làm vi?c pha café và ch?y vi?c v?t. B?n NÊN ch?p
thu?n l?i d? ngh? và tr? l?i r?ng h? nên cho b?n m?t kho?ng th?i gian là 90 
ngày, b?n s? th? hi?n kh? nang c?a mình có ích cho công ty và phù h?p v?i m?t
v? trí công tác cao hon.

(Theo nguoikhuyettat)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: