[SMCC] ca si cam ly hat thanh cong nhung ca khuc cua...

Ca si C?m Ly hát thành công nh?ng bài hát c?a nh?c si H?ng Xuong Long vi?t l?

Nh?c si H?ng Xuong Long g?i don d?n D?i s? quán M? t?i VN tìm l?i công b?ng cho 
các bài hát b? các công ty s?n xu?t bang dia h?i ngo?i nhu Thúy Nga Paris,
Tình Production... s? d?ng không xin phép.

Vi?c nh?c si H?ng Xuong Long b?c xúc vì nh?ng bài hát do anh sáng tác ho?c d?ng 
sáng tác v?i Minh Vy thu?ng thi?u tên anh dã có t? m?y nam tru?c. VietNamNet

dã t?ng nói v? s? vi?c này
 nhung có v? nhu anh v?n chua th?a mãn khi các tác ph?m c?a anh nhu Chim tr?ng 
m? côi, Dau xót lý con cua và Trang v? v?n b? thi?u tên anh khi bu?c ra nu?c
ngoài.

Chuy?n cung không có gì ph?c t?p l?m, nh?c si H?ng Xuong Long gi?i thích: "T? 
nam 2003 d?n 2005, tôi có c?ng tác v?i Kim L?i Studio d? sáng tác. Trong th?i
gian dó anh H?u Minh (t?c Minh Vy - ch?ng ca si C?m Ly) có nh? tôi vi?t giúp 
m?t s? bài hát. Vì là ch? thân quen nên tôi dã nh?n l?i. Tôi là nh?c s? nhung
anh Minh ch? nh? tôi vi?t l?i nên trong lòng hoi bu?n nhung cung mu?n giúp cho 
anh Minh nên tôi dã ch?p nh?n cùng d?ng chung tên v?i anh Minh. Dù tru?c
d?n gi? trong sáng tác tôi ch? d?ng tên m?t mình.

T? melody (ph?n giai di?u) c?a anh Minh tôi dã vi?t xong l?i nh?ng ca khúc Chim 
tr?ng m? côi, Trang v? và Dau xót lý con cua, nhung khi phát hành anh Minh
Vy dã không d? tên tôi n?a mà ch? d? mình anh sáng tác. Trong dó có nh?ng 
chuong trình và nh?ng gi?i thu?ng cung ch? mình Minh Vy nh?n nhu Gi?i Mai Vàng,
Làn Sóng Xanh, và r?t nhi?u chuong trình nhu Duyên Dáng Vi?t Nam, Liveshow Dan 
Tru?ng. Tôi r?t bu?n khi di hát ca si C?m Ly cung ch? gi?i thi?u tên ch?ng
mình là Minh Vy. Vì v?y mà tinh th?n c?a tôi dã suy s?p r?t nhi?u".

G?n dây, thông qua b?n bè và lang thang trên m?ng, nh?c si H?ng Xuong Long phát 
hi?n ra 3 bài hát trên ti?p t?c b? các Hãng s?n xu?t bang dia h?i ngo?i
s? d?ng không xin phép và có noi cung ch?ng d? tên anh. Quá b?c xúc, anh dã làm 
don g?i d?n D?i s? quán M? t?i Vi?t Nam d? c?u c?u. Trong lá thu g?i D?i
s? quán M? t?i Vi?t Nam, anh cho bi?t: "Tôi m?i du?c bi?t nh?ng bài nhu Chim 
tr?ng m? côi do Hà Phuong hát và quay VCD, Dau xót lý con cua Quang Lê hát
CD do 
Thúy Nga phát hành
, ca khúc Trang v? do ca s? Luu M? Linh hát và Quay VCD c?a Tình Productions 
phát hành... toàn nh?ng trung tâm, công ty s?n xu?t bang dia t?i M?.

Nh?ng chuong trình trên di?u không có xin phép tôi và dã không d? dúng tên tác 
gi? là: Minh Vy và H?ng Xuong Long, ho?c Nh?c Minh Vy - L?i H?ng Xuong Long.
Nay tôi vi?t don này nh? D?i s? quán M? giúp d?, yêu c?u nh?ng noi vi ph?m thu 
h?i toàn b? dia dã phát hành vì tôi không d?ng ý cho s? d?ng. Ngoài ra,
h? ph?i có l?i xin l?i tôi."

09_2008/images1626918_HuuMinh
09_2008/images1626922_HongXuongLong
Minh Vy và H?ng Xuong Long

Chúng tôi dã có cu?c g?p và trao d?i v?i nh?c si H?ng Xuong Long d? làm rõ v? 
v?n d? này:

T?i sao anh không kh?i ki?n các Hãng phát hành bang dia h?i ngo?i nhu Thuý Nga, 
Tình production dã s? d?ng bài c?a anh không xin phép mà l?i nh? D?i s?
quán M? t?i VN d?ng ra can thi?p? 

- Th?t lòng nh?ng ngu?i sáng tác nhu tôi ch?ng mu?n thua ki?n làm gì. R?t m?t 
m?i và phi?n l?m. Nhung không nói ra thì nh?ng bài mình b? công s?c vi?t nên
l?i thành c?a ngu?i khác. N?u là ngu?i háo danh hám l?i thì tôi dã ki?n các 
trung tâm bang nh?c vi ph?m trong nu?c t? lâu. Còn lý do tôi nh? DSQ M?, thì th?
nh?t do kinh t? gia dình tôi không có. Th? hai ngoài Kim L?i và HT production, 
nh?ng noi còn l?i không h? bi?t bài dó do tôi và Minh Vy d?ng tác gi?. L?i
này là do Minh Vy không rõ ràng. Chuy?n sai tên cung d? ch?p nh?n n?u nhu ch? 
m?t hai chuong trình. Nhung dã r?t nhi?u chuong trình (mà tôi không nh? h?t)
thì không ph?i nh?m l?n n?a mà c? tình. Ch? nói chuy?n C?m Ly di hát mà gi?i 
thi?u ch?ng mình sáng tác cung d? bi?t ngu?i ta không thành th?t r?i. N?u
nh? không l?m, hình nhu tôi dã nh?n m?t ph?n ti?n tác quy?n c?a mình t? Kim L?i 
và c? ti?n t? vi?c Thuý Nga phát hành.

Vi?c anh gây s?c ép l?n này nh?m m?c dích gì khi anh dã nh?n ti?n r?i? 

- Chuy?n nh?n tác quy?n là duong nhiên vì dó là quy?n l?i c?a tôi. Tôi ch? nh?n 
ti?n tác quy?n Kim L?i s? d?ng. Còn ? nu?c ngoài Minh Vy nh?n hay giao d?ch
v?i ai tôi không bi?t. Nhu Hà Phuong hát (Chim  tr?ng m? côi) tôi hoàn toàn 
không bi?t và không h? d?ng ý cho Hà Phuong s? d?ng bài dó. Ai cung bi?t Hà
Phuong là ch? C?m Ly. Bài Trang v? Luu M? Linh hát VCD, Tình Productions có anh 
Dao là b?n Minh Vy. V?y ai dua bài?

Chuy?n tôi lên ti?ng không ch? là chuy?n tác quy?n mà còn là chuy?n ch? d? tên 
Minh Vy, không d? tên tôi trong các ca khúc dó. Nói rõ nhi?u chuong trình
? dây Minh Vy g?i tru?c ti?n và tôi ký s? d?ng d?ng tác gi?. Nhung sau dó d? 
tên mình Minh Vy và d?y tôi vào th? dã ký r?i. Tôi l?m lui mãi nên nh?ng bài
hát c?a tôi thành c?a Minh Vy h?t. Chuy?n này trong ngh? thu?t th?t là x?u h?!

Nh?ng gi?i thu?ng Minh Vy nh?n tôi không h? bi?t gì, ch? khi trao xong và phát 
hành ra tôi m?i bi?t. Gi?i thu?ng thì tôi không quan tâm nhung không d? tên
tôi thì tôi không th? ch?p nh?n. Ngay nh?ng dài phát thanh nhu Bình Duong, 
TP.HCM cung c? qu?ng cáo là nh?c si Minh Vy. Nhu bài Dau xót lý con cua, Quang
Lê hát bên Kim L?i, khi tôi lên ti?ng bên dó m?i tr? tôi 500.000 d?ng. Khi tôi 
chua vi?t nh?ng ca khúc dó v?i Minh Vy, có ai bi?t ông ?y là ai?

G?n dây 
NSUT Kim Cuong dòi ki?n Thuý Nga
 và nh?n du?c s? ?ng h? nhi?t tình c?a khán gi?. Anh có xem dây là co h?i d? 
nh?ng ngu?i sáng tác nhu anh "th?a th?ng xông lên"? 

- V?i s? lu?ng ca khúc c?a tôi trên 100 bài dã du?c nhi?u ca si s? d?ng trong 
và ngoài nu?c, tôi c?n gì ph?i làm chuy?n nhu v?y. Nh?ng ca khúc là l? s?ng
c?a tôi. Nhu tôi vi?t du?c bài Trang v? vì tôi là ngu?i mi?n Trung và mê tho 
Hàn M?c T?. V?y mà Minh Vy l?i nh?n gi?i thu?ng m?t mình. Ngay nhu Dau xót
lý con cua, ông ?y có hi?u h?t l?i trong dó không. Tôi vi?t câu "Dôi tay tr?ng 
che t?ng v?t thuong lòng" mà lòng dau nhu c?t vì lúc dó tôi nghi mình dang
bán máu cho ngu?i. Tôi là nh?c si mà ph?i di vi?t giúp ông ?y d? l?y 500.000 
m?t bài, th?t xót xa. N?u hi?u du?c, ông ?y dã không l?y nó làm c?a riêng.

N?u D?i s? quán Hoa K? không th? can thi?p h? anh v?n d? này, anh s? d?ng l?i? 

- Tru?c m?t tôi s? nh? D?i s? quán Hoa K? t?i VN can thi?p. Cái chính ? dây là 
vì Minh Vy dã vi ph?m tru?c, sau dó nh?ng noi khác vi ph?m theo. Tôi không
trách nh?ng ca si cung nhu nh?ng noi không bi?t. Quan tr?ng nh?t ? dây là Minh 
Vy dã cho ngu?i khác s? d?ng mà không có s? d?ng ý c?a tôi, sau dó không
d? tên tôi. Nay tôi nh? D?i S? Quán Hoa K? giúp d? bu?c nh?ng trung tâm phát 
hành ? nu?c ngoài ph?i xin l?i tôi trên các phuong ti?n thông tin d?i chúng
và ch?nh s?a l?i nh?ng nh?c ph?m dó cho dúng  "Nh?c Minh Vy; - L?i H?ng Xuong 
Long". N?u h? không giúp du?c thì tôi s? nh? m?t co quan d? uy tín d?ng ra
lo v? này. Và tôi s? theo du?i vi?c này d?n khi nào dòi l?i du?c nh?ng d?a con 
tinh th?n c?a tôi m?i thôi.

Ngu?n tin: VietnamNet

Other related posts:

  • » [SMCC] ca si cam ly hat thanh cong nhung ca khuc cua...