[SMCC] ca hai tuong da chet

Cá h?i tu?ng 40 tri?u d?ng dã ch?t

ImageView

Con cá h?i tu?ng ch?t du?c dem chôn trong vu?n nhà ông Tr?n Van H?n - ?nh: Thu 
Th?o
TT (TP.HCM) - Sáng  4-4, hàng tram ngu?i hi?u k? d?ng ng?i chen chúc trên c?u 
Cá Trê 1, xã Bình Khánh, qu?n 2, TP.HCM d? xem con cá h?i tu?ng kh?ng l? ch?t
và trôi v?t v? trên sông. Ngu?i dân bàn tán: có th? dây là con cá thu?ng di 
"c?p dôi" v?i con cá v?a b? b?t tru?c dó.

Ông Tr?n Van H?n, ngu?i dân d?u tiên phát hi?n xác cá, cho bi?t: khi v?t cá, 
thân nhi?u do?n dã bong v?y và có mùi hôi. Theo ông, cá dã ch?t vài ngày tru?c
dó. Ông H?n và m?t s? ngu?i dân d?a phuong dã "an táng" cá t? t? trong vu?n nhà.

Theo ghi nh?n c?a chúng tôi, con cá h?i tu?ng này có kích thu?c tuong duong và 
di?m d?c bi?t là cung b? m?t vây trái nhu con cá du?c ngu?i dân b?t tru?c
dó và bán 40 tri?u d?ng cho ông Tr?n Ng?c Tu?n, m?t ngu?i choi cá c?nh.

Chúng tôi liên l?c v?i ông Tr?n Ng?c Tu?n chi?u 4-4 d? h?i v? "thân ph?n" con 
cá dã mua, tuy nhiên r?t khó khan vì ông không nh?c máy. Ngu?i nhà ông cho
bi?t: cá mua v? dã du?c chuy?n d?n Bình Duong và v?n dang s?ng kh?e.

Tuy nhiên, cung có m?t ngu?n tin kh?ng d?nh: con cá b? ch?t trên sông chính là 
cá h?i tu?ng mà ông Tu?n dã mua. Ngu?n tin này nói rõ: dêm 2-4, d? tránh
s? hi?u k? c?a lu?ng ngu?i quá dông d? d?n xem cá, ông Tu?n dã cho v?n chuy?n 
con cá kh?ng l? này d?n tr?i nuôi ? Bình Duong trên m?t xe t?i, du?c d?t
trong t?m b?t d? d?y nu?c. Tuy nhiên trên du?ng di cá b? s?c và ch?t. Theo 
ngu?n tin này, cá ch?t có khi do quá to l?n, du?c v?n chuy?n trong di?u ki?n
ch?t h?p, du?ng xóc...

T?i 4-4, gia dình ông Tu?n chính th?c xác nh?n: con cá h?i tu?ng du?c mua dã b? 
ch?t. Riêng ông Tu?n cho bi?t ngay trong t?i v?a mua cá, có l?i d? ngh?
mua l?i cá v?i giá 120 tri?u d?ng nhung ông không bán vì "d? nuôi l?y hên".

Sau khi cá h?i tu?ng ch?t, ông Tu?n dã cho xe tr? l?i TP.HCM và "th?" cá l?i 
noi ngu?i ta dã b?t du?c tru?c dó.

THU TH?O
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] ca hai tuong da chet