[SMCC] ca do bong da-nhung dieu chua biet

Cá d? bóng dá, nh?ng di?u còn chua bi?t
Bùi Thanh Hi?u 

07/06/2007 3:02 pm 

 
Phuong ti?n làm an

Trong nh?ng ngày d?u xuân, công an qu?n Hoàn Ki?m cùng qu?n chúng nhân dân b?t 
du?c m?t d?i tu?ng tr?m c?p xe máy d?t ti?n t?i d?a ph?n phu?ng Hàng Bu?m. D?i 
tu?ng gây án là Nguy?n Van T.. trú t?i ..Tr?n Cao Vân. 

Chân dung m?t cá d?
Cá d? và quá trình chuyên nghi?p hóa bóng dá

Sinh nam 1968 có m?t con gái 12 tu?i, m?t con trai 6 tu?i. V? có s?p hàng di?n 
t? t?i ch? Gi?i v?i m?c thu nh?p tuong d?i khá. Khó có th? nghi k? t?i ph?m l?i 
có m?t gia dình yên ?m nhu v?y.

T? trò choi hay canh b?c 
Khi m?ng Itenet chua ph? c?p ? Vi?t Nam. Dân cá d? bóng dá trong nu?c thu?ng 
g?p nhau t?i quán cà phê, quán nu?c chè ho?c nhà m?t ngu?i trung gian. T? tho? 
thu?n v?i nhau m?c cu?c, s? ti?n không nhi?u. S? xu?t hi?n c?a intenet và các 
trang website cá d? bóng dá nhu ibet888, sbobet,.. khi?n cá d? bóng dá d?t d?nh 
cao hon bao gi? . Ngu?i choi d?t tru?c m?t kho?n ti?n s? du?c c?p m?t acao có 
tài kho?n tuong ?ng. T? l? thay d?i theo di?n bi?n tr?n d?u. Mu?n dánh trên hay 
du?i, tài (t?ng t? s? tr?n d?u tr? lên); s?u ( t?ng t? s? tr?n d?u t? x tr? 
xu?ng ). Chính xác và ti?n l?i cho ngu?i choi, nhà cái còn trích ph?n % hoa 
h?ng l?i cho ngu?i choi tính luôn trên máy, g?i là ti?n Com. Nhà cái thu 5% cho 
m?i tr?n. Ví d? tr?n bóng ngo?i h?ng Anh gi?a Chesia và Mu. Phân bóng hai d?i 
b?ng nhau g?i là Hoà du?c Thua, d?t d?i nào cung an 95. B? 1 tri?u an 950 
nghìn. Mu?n dánh dâu tu? thích. Ch? m?t khách hàng nhu T. nhà cái dã an du?c 5 
tri?u. Ngoài ra nh?ng ngu?i làm d?, hay còn g?i là th?, tr?c ti?p nh?n c?a 
khách d? nh?p vào máy tr? b?t di hai giá. Khách dánh b? 1 tri?u an còn 930 
nghìn. Du?c thua thanh toán d?t di?m tru?c 18 gi? ngày hôm sau. Các ch? l?n 
thanh toán ti?n sòng ph?ng cho các d?i lý n?u du?c. Sau dó h? thanh toán v?i 
d?u m?i ? Ma Cao, H?ng Kông qua m?t kênh tuy?t m?t

Không th? bi?t du?c chính xác s? ti?n d? vào cá d? bóng dá m?t ngày là bao 
nhiêu. Dân choi thích gi?i ngo?i h?ng Anh nh?t. Du?c Vô tuy?n truy?n hình tr?c 
ti?p, các thông tin v? tr?n d?u du?c thông báo, c?p nh?t liên t?c. Và gi?i bóng 
dá Anh tuong d?i trong s?ch, ít tai ti?ng vì bán d? hay mua chu?c tr?ng tài. 
Cho dù có t? phú ngu?i Nga v?i túi ti?n không dáy thì Chesia và dàn siêu c?u 
th?, v?n ph?i g?ng mình ch?ng d? nh?ng d?t t?n công không h? khoan nhu?ng c?a 
Chích Choè New Castle. H?p d?n và d?y k?ch tích nhu l?i bình lu?n viên dài 
truy?n hình VTC dã nói. Gi?i Ngo?i h?ng Anh vào t?i th? b?y, ch? nh?t là giây 
phút thót tim, nh?ng ti?ng ch?i th? u?t ?c hay ti?ng reo hò c?a cánh dàn ông 
Vi?t Nam. Con s? u?c doán m?t dêm th? b?y t?i Hà N?i, s? ti?n tham gia cu?c 
bóng dá kho?ng t? 13 d?n 15 t? d?ng.

Trong m?t dêm hoàng kim c?a mình khi lu?t tr?n th? nh?t k?t thúc lúc 12 gi? 
dêm. Dân cá d? ngh? ngoi ch? gi?i vô d?ch Tây Ban Nha dá mu?n hon lúc 2 gi? 
dêm. T. h? h? bàn v?i dám b?n ngày mai mua con xe Ford . Nhung d?n sáng thì h?n 
l?i tay tr?ng. Di?u này nói lên m?t phép tính, n?u c? dánh mãi, t? l? tr?n du?c 
thua là b?ng nhau, không nói chuy?n den d?, thì c? m?i tr?n nhà cái b? túi 5%, 
m?t dêm có bao nhiêu gi?i bóng dá vô d?ch trong nu?c c?a D?c, Pháp, Anh, 
Scolen, Tay ban Nha, Anh, Ý. M?i gi?i có bao nhiêu tr?n, th?t d? hình dung du?c 
s? ti?n ch?y vào túi hãng cá d? qu?c t? ? 

Không tr? m?t ai
 
Nh?ng con b?c mê cá d? bóng dá ? khu v?c quanh nhà T. hôm tru?c rên r?, nó là 
th?ng diên m?i di dánh bóng dá n?. Trong l?n d?i bóng n? Trung Qu?c g?p Thái 
Lan, nhà cái qua m?ng www.sbobet.net ra d? Trung Qu?c ch?p 4 hoà. T?c Trung 
Qu?c th?ng Thái lan chênh l?ch 5 bàn thì ngu?i theo c?a Thái m?i ph?i thua 
ti?n, m?t con s? mà sau tr?n này T. dã nói nhu ma ám b?i s? h?p d?n, mê ho?c. 
T. dã d?t 100 tri?u cho d?i Thái Lan v?i ni?m tin, d?n bóng r? t? s? cung ch?ng 
chênh l?ch du?c nhu v?y. T? s? tr?n c?u này d?ng ? con s? kinh hoàng 7-0. Chi?n 
th?ng dành cho d?i bóng dá n? Trung Qu?c. Trong ngày hôm sau T. d? h?t d? d?c ? 
nhà. Khi v? h?n còn dang ngoài ch?. M?t chi?c taxi t?i dua t?t t? vô tuy?n 
Sonny siêu m?ng 50 inso d?n máy di?u hoà chua k?p l?p d?t, xe máy, máy gi?t ? 
nhà T. ra hi?u c?m d?. L?n này khi?n T. không còn cách nào hon là ph?i xu?ng 
du?ng di cày kh?n truong.

Ngoài nh?ng k? c? b?c nhu thiêu thân, khuynh gia, b?i s?n trên, còn m?t l?c 
lu?ng dông d?o dân cá d? là nh?ng ngu?i có công an vi?c làm ?n d?nh, v? trí 
công tác. H? choi ? m?c d? phù h?p v?i thu nh?p. H. là k? su, tru?ng phòng c?a 
m?t s?. Không có t?i th? b?y hay ch? nh?t nào mà H. không d? bóng vài tram 
nghìn, c? d?u nhu v?y hon 10 nam nay. M?i khi c?m t? báo Bóng Dá lên, H. dành 
t?t c? ni?m vui và dam mê vào dó. D. 20 tu?i, làm d?u b?p cho m?t nhà hàng 
luong m?i tháng 3 tri?u. C?u dành m?t tri?u d? cu?c bóng dá. Bình lu?n và phân 
tích nhu m?t chuyên gia th?c th?, m?i thông tin t? chuy?n nhu?ng c?u th?, mâu 
thu?n hu?n luy?n viên v?i ban lãnh d?o, th? vàng, th? d? hay ch?n thuong c?a 
c?u th? D. nói vanh vách.

D?n con du?ng d?n d?n thành Roma hay Van Di?n?
Trong tr?i giam, ch?c T. v?n còn nh?p nh?m máu ch?y v? tim m?i chi?u th? b?y, 
ch? nh?t. Không còn ch? cho s? an nan. Bóng dá có s?c lôi cu?n d?y mãnh l?c, k? 
nào dã tham gia khó lòng mà d?t du?c. H?t ch? xoay s? thì ph?m t?i nhu T. Q. 
con trai c?a m?t v? ch? t?ch phu?ng ven dô vào th?i k? d?t dai nóng h?i, dã 
t?ng nu?ng h?t 200m vuông d?t m?t du?ng xe t?i n?ng di qua vào m?t t?i bóng dá. 
Nhung K., m?t thanh niên Ngh? An di h?c t?i Hà N?i, b? m? K. không cho con ? ký 
túc xá mà d? tính s?n tuong lai. H? mua cho c?u ?m can nhà ? chung cu du?ng 
Ph?m Hùng, s?m cho K. chi?c xe Dylan làm phuong ti?n di h?c. C?u ?m du?c b?n bè 
r? rê choi cá bóng dá, d?u tiên ch? hai ba tram nghìn. Vài tr?n th?ng K. n?i 
ti?ng nhu m?t chuyên gia bóng dá m?i khai qu?t (l?i c?a dám b?n) nhung ít lâu 
sau, ít thôi ch? m?t hai tháng gì dó, K. bán Dylan mua Novou. R?i Novou thành 
Wave anpha và xe ôm. B? m? K. mang 400 tri?u ra Hà N?i d? chu?c l?i can nhà 
chung cu, làm th? t?c thanh lý. H? thuê nhà cho K. ?. 

Th. ? Nguy?n Công Tr? còn oanh li?t hon, hi?n nay Th. dang ? tr?i cai nghi?n Ba 
Vì d? v? con cho ông bà n?i. Th. dã t?ng du?c 80 nghìn dô m?t dêm (100 dô trong 
bóng dá quy u?c là 2 tri?u VND) s?m ô tô di choi, sau khi ru?u Chivac d? d?y 
h?ng trên New Century ph? Tràng Thi. Th. cho dám b?n lên xe phi t?n H?i Duong 
thuê phòng karaoke bay lên mây trong thu?c l?c, tài mà, heroin. Tru?c khi Th. 
di tr?i cai nghi?n, dã có m?t qu? l?u d?n g?i cho b? m? Th. v?i l?i nh?n thanh 
toán 600 tri?u. Sau khi thanh toán xong s? n? c?a quý t?, b? m? Th. dua con di 
cai nghi?n. Trong quá trình tìm hi?u nh?ng hành d?ng sai trái c?a con trai, gi? 
dây b? Th. l?i thành m?t tay choi dam mê. Chúng ta s? quên n?u không nh?c t?i 
d?i gia PMU Bùi Ti?n Dung d? 200 nghìn usd cho m?t tr?n d?u bóng dá

L?i k?t
Bóng dá là môn th? thao lôi cu?n b?c nh?t, dòi h?i nhi?u y?u t? nhu th? l?c, k? 
thu?t và óc quan sát, tài t? ch?c, nhu m?t tr?n chi?n d?u th?c s? gi?a hai d?o 
quân. Nh?ng tay cá d? trung bình xem di?n bi?n tr?n d?u trên sân ,quan sát và 
phân tích. H? d?c d?u pháp , l?i choi c?a t?ng d?i, vào t?ng th?i di?m. Cân 
nh?c k? khi d?t ti?n cho d?i nào. Không nhu nh?ng tay choi mang tính an thua c? 
b?c, nh?m m?t dánh hàng d?ng ti?n theo ki?u may dâu trúng dó. Nh?ng k? nhu T., 
Th., Q. bi?n bóng dá thành món c? b?c mang tính sát ph?t kh?ng khi?p d?n n?i 
tan c?a, nát nhà, vu?ng vòng lao lý. Bóng dá muôn d?i v?n là môn th? thao c?a 
cái d?p, song hành v?i nó là nh?ng ni?m dam mê c?a ngu?i yêu bóng dá. Và t?t 
nhiên là c? s? cay cú an thua c?a nh?ng k? mang trong mình máu CB c?a th?n D? 
bác.

Bùi Thanh Hi?u 

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [SMCC] ca do bong da-nhung dieu chua biet - Nguyen Hoang Bao Vu