[SMCC] Re: ca ao thang that

em v?a nghe vtv3 v?a nghe dài tnvn. lúc thay th?ng cu gô m?t ra em dã linh c?m 
hl có bàn r?i và dã t?ng ch?ng ki?n nhi?u tr?n nhu v?y. vtv3 hàng qu?c doanh 
ch? du?c v?y thôi. dân nghèo thì ch?u sài nh?ng th? bèo nhèo he he
em cung mong d?c gi? du?c t? s? tuy bi?t hl vào trong gi?i s? h?p d?n hon nhung 
em v?n ghét b?n hl này t? tr?n trung k?t v?i tbn
mong thì mong v?y nhung tình hình này khó mà không có thêm t? s?, co h?i cho c? 
2 d?i nhung co r?i cho anh Vus
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hoang Bao Vu 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Thursday, June 14, 2012 3:18 AM
 Subject: [SMCC] Re: ca ao thang that


 ?a. v?y em dang coi trên tivi hay coi trên net v?y?n?u coi tivi thì em dang 
coi kênh vtcHD hay vtv3? trong này có l? anh em thích coi htv7-htv9 hon là vtv3 
vì vtv3 bình lu?n không bám sát sân c? khi?n mù khó nu?t, dó là chua nói d?n 
ông t? biên cuong ?ng nói nh?m.nghe ?ng bình lu?n là bi?t ngay ông ?ng h? d?i 
nào, câu l?c b? nào r?i mà di?u dó là t?i k? trong ngh? bình lu?n
 ch?t tía, hà lan rút ng?n t? s? r?i 1-2, hy v?ng là thôi, 0 ai ghi bàn n?a d? 
tui còn an 1 trên 17hahaha h?i nãy ném 10.000 di?m cho t? s? 1-2 v?i t? l? 1 an 
17 dó
 Nguy?n Hoàng B?o Vu
 H? tr? tin h?c 1088
 G?i: 1088, nh?n s? 0 g?p B?o Vu
 Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

 M?t ong ru?i 170,000 (n?a lít)
 www.facebook.com/nguyenhoangbaovu
  ----- Original Message ----- 
  From: NguyenAnhHung 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: 14 June, 2012 3:00 AM
  Subject: [SMCC] Re: ca ao thang that


  thôi em o?i l?m. v?a r?i m?i mua thêm cái c?a hàng mát sa dêm nào cung ph?i 
? dó ch? có con notebook còi nên m?ng méo ch?m l?m. bàn phím l?i rút g?n nhi?u 
nên v?c không phê
   ----- Original Message ----- 
   From: Nguyen Hoang Bao Vu 
   To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
   Sent: Thursday, June 14, 2012 2:55 AM
   Subject: [SMCC] Re: ca ao thang that


   lên dây doán t? s? di l? lên k?o tr?, không c?n dang kí dâu, cu?c tr?n 
nào, khai báo lý l?ch tr?n dó, l? di, nh? m? firefox mà choi vì khi d?c cu?c nó 
dòi mã dó
   g?p tr?c tr?c khi tham gia hú skype cho anh li?n d? anh ra tay c?u ngay 
không m?t co h?i
   http://binhchon.nld.com.vn/
   Nguy?n Hoàng B?o Vu
   H? tr? tin h?c 1088
   G?i: 1088, nh?n s? 0 g?p B?o Vu
   Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

   M?t ong ru?i 170,000 (n?a lít)
   www.facebook.com/nguyenhoangbaovu
    ----- Original Message ----- 
    From: NguyenAnhHung 
    To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
    Sent: 14 June, 2012 2:49 AM
    Subject: [SMCC] Re: ca ao thang that


    2 tr?n hôm nay khá xuong so v?i trình bóng dá và gan chu?t nh?t c?a em 
nên không dám li?u s? mai không còn di?m choi ti?p. c? thang h?ng là su?ng r?i 
ch? mu?n nhu em khó mo. anh Vu c? l?m chúc m?ng c? di?n dàn v? tay d?ng viên bé 
B?o Vu gi? phong d? c? lên top ten cho cánh mù t? hào choi magf
     ----- Original Message ----- 
     From: Nguyen Hoang Bao Vu 
     To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
     Sent: Thursday, June 14, 2012 2:40 AM
     Subject: [SMCC] Re: ca ao thang that


     dã cu?c thì cu?c 100 200 ch? cu?c ít quá thì khó có co h?i leo lên d?c
     nhung thôi dã mu?n r?i, mai c? g?ng, l?n thuy?n, l?n sóng
     Nguy?n Hoàng B?o Vu
     H? tr? tin h?c 1088
     G?i: 1088, nh?n s? 0 g?p B?o Vu
     Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

     M?t ong ru?i 170,000 (n?a lít)
     www.facebook.com/nguyenhoangbaovu
      ----- Original Message ----- 
      From: NguyenAnhHung 
      To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
      Sent: 14 June, 2012 2:36 AM
      Subject: [SMCC] Re: ca ao thang that


      em thì d?t cu?c 30 di?m v?i t? s? c?a tr?n b? ki?m du?c 990 di?m hi 
v?ng sáng mai s? du?c thang h?ng cao hon 20 ngàn
       ----- Original Message ----- 
       From: Nguyen Hoang Bao Vu 
       To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
       Sent: Thursday, June 14, 2012 2:22 AM
       Subject: [SMCC] Re: ca ao thang that


       Chào m?i ngu?i!
       v?i chi?n th?ng 3-2 c?a b? có l? dã làm cho khá nhi?u b?n d?c 
trên tu?i tr? Online b? m?t di?m vì nào ng? t? s? bàn th?ng l?i nhi?u d?n 
v?y.ngu?i cao di?m nh?t hi?n nay trên báo tu?i tr? là ph?m thanh tùng v?i s? 
di?m: 8.900.125
       hôm qua sau khi d?t du?c s? di?m 45.000.sáng nay mình ph?i di 
giao m?t ong cho 3 khách hàng ? 3 noi khá xa thành ph? nên chi?u v? m?t quá ng? 
d?y tr? không coi du?c tr?n dan b? l?n không dang kí tham gia du?c tr?n Dan-B? 
và cung coi nhu may m?n gi? nguyên 45.000 di?m v?i th? h?n 68.
       Nhung sau khi k?t thúc tr?n dan-b?, mình l?y ra 25.000 di?m rãi 
cho tr?n d?c-hà thì mình còn l?i 20.000 di?m và th? h?n hi?n nay c?a mình trong 
b?n t?ng s?p là: 24(ngoài s?c tu?ng tu?ng) hy v?ng nó c? th? mà tang cho d?i nó 
d?p
       d?ng th? 24 trong t?ng s? trên 20.000 vui và lo.may không dau tim
       du?i dây là profile rút g?n c?a mình nè:
       Chào m?ng b?n Nguy?n Hoàng B?o Vu tham gia Cá ?o Th?ng Th?t

       S? di?m hi?n t?i: 20000 di?m   |   X?p h?ng: 24
       du?i dây là 10 ngu?i có s? di?m cao nh?t c?a tu?i tr? Online tính 
t?i khi hoàn t?t tr?n Dan-B?
       H? và Tên 
       Di?m s? 
       ph?m thanh tùng 
       8900125 
       d?ng hoà hi?u 
       2900000 
       phung thi thu thuy 
       2000000 
       nguy?n h?ng thái 
       1000000 
       t? th? hi?n 
       370000 
       võ thành luân 
       352500 
       nguy?n ng?c son 
       350000 
       nguy?n doãn anh 
       308000 
       h? h?i thanh 
       300000 
       duong hoai an 
       264000 


       Nguy?n Hoàng B?o Vu
       H? tr? tin h?c 1088
       G?i: 1088, nh?n s? 0 g?p B?o Vu
       Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

       M?t ong ru?i 170,000 (n?a lít)
       www.facebook.com/nguyenhoangbaovu
        ----- Original Message ----- 
        From: NguyenAnhHung 
        To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
        Sent: 13 June, 2012 12:57 PM
        Subject: [SMCC] ca ao thang that


        c?m on anh Vu v? du?ng.
        th?ng tu?i tr? nghi ra trò này cung hay. em ch? dám mong ki?m 
gi?i gì nhung cung có thêm h?ng d? xem. gi? du?c nghìn di?m nó cho cung không 
d?. có v? nhu không ít hon 2 ch?c nghìn ngu?i dang ? du?i m?c nghìn di?m, ch?c 
toàn tay khát nu?c. nay em m? hàng d?u tu 200 di?m mà dang lo tr?ng tay. nghe 
anh Vu có m?y ch?c ngàn mà n? thay. k? ra d?u tu th?i gian nghiên c?u tính toán 
và r?i di?m cu?c sao cho không b? âm thì cung không khó l?m nhung m?t. mình c? 
hâm m? th? nào thì phang th? ?y.
        ti?c là em kh?i d?ng quá mu?n.
        hôm qua dang ký tài kho?n xong dang nh?p vào thì nó không hi?n 
th? h?t giao di?n c?a trang m?t quá b? dó d?n hôm nay vào l?i m?i choi du?c.
        c?nh xem bóng dá m?t mình có th?ng này làm tý d? ?o cung d? 
nh?t.

Other related posts: