ca ao, thang that

CÁ ?O, TH?NG TH?T!

1. Lu?t choi:

Ø   Trò choi 1: D?t cu?c t? s?:

-    Tham gia cu?c thi, m?i ngu?i (1 s? CMND) s? du?c dang kí 01 tài kho?n. 
Chuong trình s? t?ng cho m?i b?n d?c 1000 di?m d?u tiên d? tham gia choi.

-     Ban t? ch?c s? dua ra m?t vài t? s? c?a tr?n d?u, tuong ?ng v?i m?i 
t? s? s? là m?t t? l? d?t cu?c nh?t d?nh.

-     N?u mu?n d?t cu?c cho 1 t? s? n?m ngoài d? doán c?a BTC, ngu?i choi 
s? ch?n t? s? dó b?ng cách nh?p t? s? vào ô "t? s? c?a b?n".

-     Ngu?i choi có th? dùng m?t ph?n ho?c toàn b? s? di?m hi?n có c?a mình 
d? d?t cu?c. Có th? d?t cu?c cho 01 t? s? duy nh?t, ho?c cung có th? d?t
cu?c cho nhi?u t? s? khác nhau.

-     Khi dã d?t cu?c, n?u mu?n thay d?i (ch?n t? s? khác/ ho?c ch?n s? 
di?m khác), tru?c h?n chót d?t cu?c, ngu?i choi có th? vào l?i tài kho?n d?
thay d?i.

-     N?u d?t cu?c dúng, ngu?i choi s? du?c nh?n s? di?m thu?ng theo t? l? 
cá cu?c. N?u tr?t, ngu?i choi s? m?t toàn b? s? di?m dã d?t cu?c c?a mình.

-     Di?m trong ph?n thi d?t cu?c này s? tính vào di?m tích luy chung cu?c.

-     Trong tru?ng h?p d?t cu?c thua và không còn di?m nào, ngu?i choi v?n 
ti?p t?c du?c tham gia d? doán k?t qu? th?ng - hòa - thua trong ph?n d? doán
k?t qu? t?ng tr?n d?u (nhung không du?c d?t cu?c). N?u doán trúng k?t qu? và 
câu h?i ph?, ngu?i choi v?n ti?p t?c du?c nh?n 100 di?m thu?ng và gi?i nh?t
- nhì - ba, và sau dó v?n có th? ti?p t?c d?t cu?c v?i s? di?m m?i có c?a mình.

-     Th?ng cu?c: Sau khi k?t thúc tr?n d?u cu?i cùng, BTC s? so sánh toàn 
b? s? di?m tích luy chung cu?c c?a m?i ngu?i, 3 ngu?i có s? di?m cao nh?t
s? nh?n gi?i nh?t - nhì - ba chung cu?c. Trong tru?ng h?p trùng di?m, s? t? 
ch?c b?c tham.

*  H?n chót d? d?t cu?c c?a m?i tr?n: th?i di?m b?t d?u di?n ra tr?n d?u.

Ø   Trò choi 2: D? doán k?t qu? t?ng tr?n d?u:

-     Ngu?i choi có th? d? doán k?t qu? th?ng - thua - hòa cho m?i tr?n d?u.

-     M?i l?n d? doán dúng, ngu?i choi s? du?c c?ng 100 di?m vào di?m tích 
luy chung cu?c. Ngu?i choi có th? dùng di?m th?ng du?c trong m?i l?n d? doán
này d? d?t cu?c.

-     Trong tru?ng h?p d?t cu?c thua và không còn di?m nào, ngu?i choi v?n 
ti?p t?c du?c tham gia d? doán k?t qu? th?ng - hòa - thua trong ph?n d? doán
k?t qu? t?ng tr?n d?u (nhung không du?c d?t cu?c). N?u doán trúng k?t qu? và 
câu h?i ph?, ngu?i choi v?n ti?p t?c du?c nh?n 100 di?m thu?ng và gi?i nh?t
- nhì - ba và sau dó v?n có th? ti?p t?c d?t cu?c v?i s? di?m m?i có c?a mình.

-     T?t c? 64 tr?n d?u d?u du?c m? cho d? doán.

-     Th?ng cu?c: 3 ngu?i choi dáp dúng k?t qu? và d? doán g?n dúng nh?t 
câu h?i ph? s? du?c nh?n gi?i thu?ng nh?t - nhì - ba. N?u s? d? doán trong
câu h?i ph? trùng nhau, s? tính d?n th?i gian tham gia d? thi d? ch?n ngu?i d?t 
gi?i.

* H?n chót d? d? doán k?t qu? tr?n d?u: th?i di?m b?t d?u di?n ra tr?n d?u.

Ø   Trò choi 3: D? doán d?i vô d?ch:

-     Ngu?i choi ch?n d? doán d?i vô d?ch trong s? t?t c? các d?i tham gia 
World Cup 2006.

-    Trong tru?ng h?p trùng k?t qu? d? doán, s? tính d?n câu h?i ph?. Trong 
tru?ng h?p trùng câu h?i ph?, s? xét d?n th?i gian tham gia d? doán.

-     M?i ngu?i d? doán dúng d?i vô d?ch s? du?c c?ng 500d vào di?m tích 
luy chung cu?c.

* H?n chót d? doán: ngay tru?c khi tr?n bán k?t 1 b?t d?u (2g00, ngày 5-7-2006)

2. Th? l?:

-     Cu?c thi do Tu?i Tr? Online t? ch?c, v?i s? tài tr? c?a siêu th? di?n 
tho?i
www.thegioididong.com
và công ty máy tính Nguy?n Hoàng.

-     D?i tu?ng d? thi: t?t c? b?n d?c c?a Tu?i Tr? Online, tr? các thành 
viên Ban T? Ch?c.

-     M?t ngu?i choi có th? ch?n 1 trò duy nh?t ho?c choi cùng lúc 3 trò 
choi.

-    Quy?t d?nh c?a don v? t? ch?c là quy?t d?nh cu?i cùng và không du?c 
khi?u ki?n. Don v? t? ch?c không ch?u trách nhi?m v? nh?ng sai sót, nh?m l?n
t? phía ngu?i tham gia d? thi. Tru?ng h?p s? CMND và tên tu?i trên CMND không 
trùng kh?p v?i lúc dang kí d? thi s? không du?c gi?i quy?t nh?n thu?ng.

-    Gi?i thu?ng s? du?c công b? r?ng rãi trên
www.tuoitre.com.vn/WorldCup2006
và trong danh sách trúng thu?ng, ? trang d?u c?a cu?c thi "Cá ?o, th?ng th?t!". 
Nh?ng ngu?i trúng thu?ng s? du?c tr?c ti?p thông báo qua d?a ch? email và
s? di?n tho?i dã dang ký khi tham gia d? thi.

-    Ngu?i trúng thu?ng có nhi?m v? theo dõi danh sách trúng thu?ng và th?c 
hi?n theo các thông báo kèm theo trong danh sách trúng thu?ng. Trong tru?ng
h?p: d?n th?i di?m 03 ngày tru?c khi trao thu?ng mà BTC v?n chua liên l?c du?c 
v?i ngu?i trúng thu?ng, ngu?i trúng thu?ng có nhi?m v? ch? d?ng liên l?c
v?i BTC qua s? DT: 08.8443826.

-   Chuy?n gi?i thu?ng: N?u d?n 48 gi? tru?c khi trao thu?ng mà BTC v?n 
không th? liên l?c du?c v?i ngu?i trúng thu?ng, BTC có quy?n chuy?n gi?i thu?ng
dó cho ngu?i trúng gi?i k? ti?p.

-     L? trao gi?i s? di?n ra t?i tr? s? báo Tu?i Tr? (60A Hoàng Van Th?, 
Qu?n Phú Nhu?n, TPHCM) vào ngày th? b?y, 15-7-2006.

-     Ngu?i trúng thu?ng không du?c chuy?n nhu?ng gi?i thu?ng c?a mình cho 
ngu?i khác tru?c khi gi?i thu?ng du?c trao ngo?i tr? du?c s? ch?p thu?n c?a
don v? t? ch?c.

-     Khi d?n nh?n gi?i thu?ng - trong th?i h?n gi?i thu?ng còn hi?u l?c, 
t?c 30 ngày sau khi l? trao gi?i di?n ra - ngu?i nh?n ph?i mang theo CMND
dã dang kí d? thi và th?c hi?n dúng th? t?c ký nh?n gi?i thu?ng.

3 . Co c?u gi?i thu?ng:

Table with 2 columns and 8 rows
Gi?i thu?ng d? doán k?t qu? 64 tr?n d?u:

64 DTDD Samsung X969 tr? giá 990.000 d?ng
Gi?i thu?ng d? doán d?i vô d?ch:
M?t máy nghe nh?c MP3 tr? giá 5.000.000d
Gi?i thu?ng chung cu?c d?t cu?c:
Gi?i nh?t
Máy tính xách tay công ngh? Duo Core tr? giá 20.000.000d
Gi?i nhì
Máy tính d? bàn công ngh? Duo Core tr? giá 10.000.000d
Gi?i ba
Máy nghe nh?c MP3 tr? giá 5.000.000d
table end

Ban T? Ch?c


Xin vui lòng vào trang:
http://www3.tuoitre.com.vn/Danhcuoc/index.aspx
d? dang kí cho mình m?t tài kho?ng.

Chúc may m?n
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts: