ca Khuc Gay Soc: So Nhung Van Them

Di?n dàn ca khúc "gây s?c": S? nhung... v?n thèm?


Trong hàng tram thu c?a b?n d?c dã và dang g?i v? di?n dàn, cung có nh?ng ý 
ki?n khác v?i s? dông. Tôn tr?ng b?n d?c và cung d? r?ng du?ng du lu?n,
Tu?i Tr? gi?i thi?u nh?ng ý ki?n này.T?i sao c? phê phán?

Âm nh?c là nh?ng c?m xúc mà trong m?t phút giây nào dó nh?c si vi?t ra d? bày 
t? tâm tr?ng c?a mình. Không th? nói cách d?t t?a c?a h? sai ho?c gây s?c,
vì nh?c si ai cung mu?n bài hát c?a mình thu hút du?c nhi?u ngu?i nên bu?c lòng 
ph?i gây chú ý b?ng cách d?t t?a nhu v?y. Âm nh?c VN hi?n nay cung có nh?ng
cái hay riêng mà nh?c Vi?t tru?c dây không có du?c. V?y t?i sao chúng ta l?i 
ph?i c? chê trách, c? phê phán?

TR?N KHÁNH LINH
(B?c Liêu)

Ph?c v? m?t b? ph?n b?n tr?

Theo nh?n xét c?a tôi, nh?ng ca khúc gây s?c du?c vi?t v?i nh?ng l?i l? h?t s?c 
bình dân ít ra cung ph?c v? nhu c?u nghe "l?i" nh?c c?a m?t s? không ít
b?n tr? khi chúng khá d? nghe, d? hi?u (th?c t? là gi?ng nhu l?i nói thu?ng 
ngày). Tôi t? h?i n?u n?n giáo d?c c?a chúng ta dào t?o du?c nh?ng con ngu?i
bi?t rung d?ng th?t s? tru?c nh?ng bài van hay, nh?ng l?i tho d?p v?i ngôn t? 
trong sáng thì nh?ng bài hát v?i nh?ng l?i l? nhu v?y ch?c ch?n s? không
th? t?n t?i và xu?t hi?n.

NGUY?N BÁ SANG
(Q.1, TP.HCM)

S? & thèm

Là m?t ngu?i thu?c th? h? 8X nhung tôi ph?i quay v? v?i dòng âm nh?c c?a nh?ng 
th? h? cách tôi c? m?y th?p k?.  Vì tôi không mu?n ph?i nghe nhi?u ca khúc
nh?c tr? kém ch?t lu?ng hi?n nay. Nhung nhu th? tôi l?i th?y bu?n và c?m giác 
thi?u thi?u m?t di?u gì dó tr? trung, sôi d?ng duong th?i.

Nhi?u khi vui v?, tôi d?nh hát m?t bài nào dó tr? trung c?a dòng nh?c tr? VN 
hi?n nay nhung... không th?, vì tôi s? nh?ng ngôn t? l? lang, thi?u th?m m?
và tính nhân van. S?, nhung tôi l?i thèm du?c nghe, du?c hát nh?ng ca khúc nh?c 
tr? m?i, hay... Bao gi? nh?c tr? VN nâng cao ch?t lu?ng và nâng cao c?
th? hi?u c?a ngu?i nghe d? ngu?i tr? nhu tôi không còn s? vì thi?u nh?c tr??

KHUONG XUÂN
(K48 báo chí DH KHXH&NV)

D?ng coi thu?ng nh?ng ngu?i thích nghe nh?c này

Tôi nghi r?ng chúng ta có quy?n có ý ki?n v? ca t? trong các ca khúc này theo 
quan di?m th?m m? riêng c?a mình nhung d?ng quá gay g?t và lên án chúng. B?i
di?u này d?ng nghia v?i vi?c lên án nh?ng ngu?i nghe và thích nó, coi thu?ng b? 
ph?n nh?ng ngu?i thích nghe dòng nh?c này.

C?n ph?i th?a nh?n nh?ng ca t? gây s?c trong các ca khúc hi?n nay d? hi?u, d? 
nghe và có th? phù h?p v?i m?t ph?n gi?i tr? hi?n nay. Vi?c c?m th? âm nh?c
tùy thu?c nhi?u y?u t?, trong dó m?t ph?n quan tr?ng là trình d? c?a con ngu?i 
t?o nên quan ni?m v? th?m m? âm nh?c.

Tôi dã nghe bài hát Ngu?i ?y và tôi em ch?n ai c?a m?t nhóm nh?c tr?. Dã có r?t 
nhi?u ý ki?n chê l?i bài hát, nhung t?i sao bài hát dó v?n có nhi?u thanh
niên nghe? Ph?i chang vì nó d?ng tâm tr?ng v?i nhi?u ngu?i?

M?i ngu?i có s? thích khác nhau: ngu?i thích bài hát ca t? sâu s?c, ngu?i thích 
ca t? don gi?n d? hi?u. Ch?ng l? b?n thích an cao luong m? v?, tôi thích
an nh?ng món bình dân là b?n d? ngh? c?m bán các món an bình dân? Ai cung có t? 
do v? gu thu?ng th?c và th? hi?u, b?n nên tôn tr?ng h?.

Tôi quan ni?m r?ng ai thích nghe nh?c gì thì nghe, ta tôn tr?ng h?. N?u không 
thích tôi s? tìm th? lo?i khác nghe cho phù h?p v?i mình và không lên án b?t
c? ai. Giá tr? âm nh?c c?a tác ph?m hãy d? th?i gian phán xét và tôi luôn tin 
r?ng m?i th? d?u có giá c?a nó. Tác ph?m có giá tr? s? du?c s? ti?p nh?n
và t?n t?i v?i th?i gian, ngu?c l?i s? b? dào th?i.

Tôi không ?ng h? vi?c phát tri?n dòng nh?c gây s?c. Nhung có l? chúng ta ph?i 
ch?p nh?n và coi nó nhu là m?t ph?n trong d?i s?ng âm nh?c hi?n nay. V?n d?
là làm th? nào d? nhìn nh?n v?n d? này trên tinh th?n xây d?ng.

M?t b?n d?c yêu nh?c

"Nó v?n mang hoi th? cu?c s?ng"

N?u không có nh?ng b?n nh?c dó thì các quán cà phê, t? di?m ca nh?c... s? m?, 
s? hát nh?c gì bây gi?. Không l? khuy?n khích ngu?i ta t?i ngày c? ra r? "dôi
m?t nhu l?a soi, d?t thiêu quân thù này" gi?a th?i bình hay sao?

Hay b?o nh?ng ngu?i ng?i quán cà phê ph?i b?o nhau "Em ? nông tru?ng em ra biên 
gi?i"... d? buôn l?u? Hay b?o nh?ng c?p tình nhân dang ng?i ? l? du?ng (và
d? dàng vào nhà tr?) m?i t?i ph?i hát "Cao cao trên c?a s? có hai ngu?i hôn 
nhau"?

Nh?ng l?i ca mà chúng ta c?m th?y s?c, th?t s?, v?n mang hoi th? c?a cu?c s?ng. 
Nó dang du?c nói ? các quán bar, sàn nh?y, quán cà phê... Nó dang du?c dánh
máy khi chat, khi vi?t blog...

Ngu?i ta c? chê bai nh?ng b?n nh?c dó, nhung chính nh?ng ngu?i dang lên ti?ng 
chê kia dã có bài hát nào d? s?c cu?n hút d? l?p ngu?i ngày nay b? phi?u bình
ch?n? Khi ngu?i ta không th? (không thèm) tr?ng cây có ích thì c? d?i l?n át là 
chuy?n duong nhiên. Khi nh?ng ngu?i th?y, ngu?i th?, k? su không ai hát
nh?ng bài hát lay d?ng gi?i mình thì dân choi hát. Mà dân choi hát ki?u dó cung 
là chuy?n... bình thu?ng thôi.

lyquocnam@xxxxxxxxx

Other related posts:

  • » ca Khuc Gay Soc: So Nhung Van Them