[SMCC] buoi sang 30 thang tu lich su

Bu?i sáng 30-4 l?ch s?

 

Sáng ngày 30 tháng 4, t? Hà N?i, B? Chính tr? di?n ch? th? cho m?t tr?n nhu 
sau: "Ti?p t?c ti?n vào Sài Gòn theo k? ho?ch, ti?n quân v?i khí th? hùng m?nh

nh?t, gi?i phóng và chi?m linh toàn b? thành ph?, tu?c vu khí quân d?ch, gi?i 
tán chính quy?n các c?p c?a d?ch, d?p tan tri?t d? m?i s? ch?ng c? c?a d?ch."

 

Sau nh?ng chi?n th?ng d?n d?p liên ti?p c?a d?i quân ta, ngày 31-3-1975, B? 
Chính tr? h?p ra k?t lu?n: "T? gi? phút này, tr?n quy?t chi?n chi?n lu?c cu?i

cùng c?a quân và dân ta b?t d?u nh?m hoàn thành cách m?ng dân t?c dân ch? ? 
mi?n nam và th?c hi?n hòa bình, th?ng nh?t T? qu?c."

 

B? ch? huy Chi?n d?ch H? Chí Minh do Ð?i tu?ng Van Ti?n Dung làm Tu l?nh, d?ng 
chí Ph?m Hùng làm Chính ?y. Các d?ng chí Tr?n Van Trà, Lê Ð?c Anh, Lê Tr?ng

T?n, Ðinh Ð?c Thi?n làm Phó tu l?nh.

 

V?i nam cánh quân ti?n công ào ?t, d?p nát m?i kháng c? c?a d?ch, r?ng sáng 
30-4-1975, b? d?i gi?i phóng dã áp sát Sài Gòn, làm nên m?t chi?n công hi?n

hách nh?t trong l?ch s? dân t?c. Chúng tôi mu?n g?i l?i cùng b?n d?c không khí 
hào hùng c?a bu?i sáng 30-4 ?y ? Sài Gòn qua do?n trích sau dây t? cu?n

sách "Chi?n d?ch H? Chí Minh gi?i phóng mi?n nam th?ng nh?t d?t nu?c" (NXB 
QÐND, 2005). Ð?u d? là c?a chúng tôi.

 

BU?I sáng 30 tháng 4, ? dinh Ð?c L?p, Duong Van Minh dang ch? trì cu?c h?p các 
t?ng tru?ng c?a chính quy?n Sài Gòn d? chu?n b? cho l? ra m?t "tân n?i các"

d? d?nh s? ti?n hành vào 10 gi? sáng. Nhung khi nh?n du?c tin các don v? nòng 
c?t b?o v? vòng ngoài d?u b? tiêu di?t và tan rã, các binh doàn, quân doàn

c?a ta t? nhi?u hu?ng dã tràn vào t?i n?i dô, Duong Van Minh bu?c ph?i dua ra 
m?t b?n tuyên b? trên dài phát thanh Sài Gòn xin "ng?ng b?n... d? cùng th?o

lu?n v? vi?c bàn giao chính quy?n"!

 

Nhung khi các cánh quân c?a ta t? nhi?u hu?ng dung mãnh dè b?p m?i s? kháng c? 
cu?i cùng c?a d?ch, dang ? ?t ti?n vào n?i dô Sài Gòn, thì m?i toan tính

c?a chính quy?n Sài Gòn dã quá mu?n!

 

Cung trong sáng ngày 30 tháng 4, t? Hà N?i, B? Chính tr? di?n ch? th? cho m?t 
tr?n nhu sau:

 

"Ti?p t?c ti?n vào Sài Gòn theo k? ho?ch, ti?n quân v?i khí th? hùng m?nh nh?t, 
gi?i phóng và chi?m linh toàn b? thành ph?, tu?c vu khí quân d?ch, gi?i

tán chính quy?n các c?p c?a d?ch, d?p tan tri?t d? m?i s? ch?ng c? c?a d?ch."

 

Nh?n du?c di?n ch? th? c?a B? Chính tr?, B? Tu l?nh chi?n d?ch H? Chí Minh dã 
l?nh cho các quân khu, quân doàn, don v? tham gia chi?n d?ch:

 

1. Các quân khu, quân doàn, don v?, ti?p t?c phát tri?n ti?n công th?t nhanh 
vào các khu v?c và m?c tiêu dã quy d?nh trong thành ph? và d?a phuong.

 

2. Kêu g?i quân d?ch d?u hàng, n?p toàn b?  vu khí, b?t gi? và t?p trung các si 
quan d?ch t? c?p tá tr? lên.

 

3. N?u ch? nào d?ch ch?ng c? thì l?p t?c ti?n công tiêu di?t ngay.

 

Khi nghe dài phát thanh Sài Gòn thông báo T?ng th?ng chính quy?n Sài Gòn yêu 
c?u ng?ng b?n thì cán b?, chi?n si ta hi?u r?ng gi? toàn th?ng dã d?n và càng

quy?t tâm ti?n nhanh vào chi?m dinh Ð?c L?p, b?t toàn b? b?n d?u s? chính quy?n 
Sài Gòn.

 

Ðoàn xe tang, co gi?i c?a Quân doàn 2 ti?n vào t?i tru?c c?a dinh Ð?c L?p. Xe 
tang 843 do d?i d?i tru?ng Bùi Quang Th?n tr?c ti?p làm tru?ng xe luôn d?n

d?u; kíp xe g?m: Thái Bá Minh, Nguy?n Van K? và L? Van Thái. Ti?p sau là xe 390 
do chính tr? viên d?i d?i Vu ÐangToàn ch? huy; kíp xe g?m: Lê Ðình Phu?ng,

Nguy?n Van T?p và Ngô Si Nguyên; riêng pháo th? Ð? Cao Tru?ng b? thuong  ph?i ? 
l?i tuy?n sau. Xe 843 ti?n d?n tru?c hàng rào dinh Ð?c L?p húc th?ng vào

c?ng ph?, bên c?nh c?ng chính, xe b? m?c k?t d?ng l?i. Ngay lúc dó, xe 390 lao 
lên, húc d? c?ng chính dinh Ð?c L?p. Trung úy d?i d?i tru?ng Bùi Quang Th?n

t? xe 843 c?m lá c? Gi?i phóng, ch?y lên c?m trên d?nh nóc dinh t?ng th?ng ng?y 
quy?n Sài Gòn. Lúc dó là 11 gi? 30 phút, ngày 30 tháng 4 nam 1975.

 

Cùng th?i gian, trung doàn phó Trung doàn 66 Ph?m Xuân Th? và m?t s? cán b?, 
chi?n si trong l?c lu?ng d?t kích th?c sâu c?a Quân doàn 2 và bi?t d?ng thành

Sài Gòn ti?n vào dinh Ð?c L?p b?t T?ng th?ng Duong Van Minh cùng toàn b? nh?ng 
nhân v?t ch? ch?t c?a n?i các chính quy?n Sài Gòn.(1)

 

Ngay sau dó, d?ng chí Ph?m Xuân Th? cùng m?t s? cán b?, chi?n si áp gi?i T?ng 
th?ng Duong Van Minh d?n dài phát thanh. Trong lúc d?ng chí Th? và các d?ng

chí cán b? Trung doàn 66 so?n th?o n?i dung l?i tuyên b? d?u hàng, thì d?ng chí 
Bùi Van Tùng - Chính ?y L? doàn xe tang 203 d?n, m?i ngu?i cùng bàn b?c

so?n th?o ti?p. Ð?ng chí Th? d?c cho Duong Van Minh chép l?i n?i dung b?n tuyên 
b? d?u hàng.

 

Duong Van Minh bu?c ph?i tuyên b? trên dài phát thanh Sài Gòn: "Tôi: Ð?i tu?ng 
Duong Van Minh - T?ng th?ng chính quy?n Sài Gòn kêu g?i quân l?c c?ng hòa

h? vu khí d?u hàng không di?u ki?n Quân gi?i phóng mi?n nam - Vi?t Nam. Tôi 
tuyên b? chính quy?n Sài Gòn t? trung uong d?n d?a phuong ph?i gi?i tán hoàn

toàn, giao chính quy?n t? trung uong d?n d?a phuong l?i cho Chính ph? cách m?ng 
lâm th?i C?ng hòa mi?n nam - Vi?t Nam". Ti?p dó d?ng chí Bùi Van Tùng vinh

d? thay m?t các don v? Quân gi?i phóng dánh chi?m dinh Ð?c L?p, dõng d?c tuyên 
b?: "... Ch?p nh?n s? d?u hàng không di?u ki?n c?a T?ng th?ng chính quy?n

Sài Gòn... Thành ph? Sài Gòn - Gia Ð?nh dã hoàn toàn gi?i phóng".

 

T? dài phát thanh Sài Gòn v?a du?c gi?i phóng, ti?ng nói c?a d?i quân chi?n 
th?ng du?c truy?n t?i kh?p m?i mi?n T? qu?c và t?i kh?p nam châu, báo tin vui

s? nghi?p gi?i phóng mi?n nam dã hoàn thành, cu?c kháng chi?n ch?ng M?, c?u 
nu?c c?a nhân dân Vi?t Nam dã toàn th?ng.

 

Ð?ng trong "dinh Ð?c L?p" - th? ph? chính quy?n Sài Gòn dã v? tay cách m?ng; 
cán b?, chi?n si Quân doàn 2 ý th?c sâu s?c r?ng mình dã cùng c? dân t?c t?i

du?c dích th?ng l?i c?a m?y ch?c nam chi?n d?u kiên cu?ng, anh dung.

 

Cung trong sáng ngày 30 tháng 4 nam 1975, khi Quân doàn 2 dánh chi?m dinh Ð?c 
L?p thì các Quân doàn 3, 1, 4 và Ðoàn 232 dã dánh vào n?i dô, chi?m g?n các

m?c tiêu sân bay Tân Son Nh?t, b? t?ng tham muu, b? qu?c phòng, bi?t khu th? 
dô, t?ng nha c?nh sát c?a chính quy?n Sài Gòn.

 

Cùng v?i các cánh quân ti?n vào gi?i phóng thành ph?, nhân dân Sài Gòn - Gia 
Ð?nh dã chi?m linh nhi?u công trình kinh t?, van hóa, làm ch? các du?ng ph?,

hang hái d?n b? d?i di chi?m các v? trí c?a d?ch, lùng b?t b?n ác ôn l?n tr?n, 
tham gia gìn gi?  tr?t t? tr? an, nhanh chóng ?n d?nh tình hình.

 

Ð? k?p th?i b?o d?m tr?t t? an ninh trong thành ph? và các vùng v?a du?c gi?i 
phóng, B? Tu l?nh Quân doàn 2 du?c ?y nhi?m c?a B? ch? huy chi?n d?ch, ch?

d?ng ra Thông cáo s? 1 báo cáo v?i toàn th? d?ng bào: "Quân gi?i phóng dã làm 
ch? hoàn toàn thành ph? Sài Gòn - Gia Ð?nh lúc 11 gi? 30 phút ngày 30 tháng

4 nam 1975. Chính quy?n Sài Gòn dã ph?i d?u hàng vô di?u ki?n...", và t?m th?i 
nêu sáu quy d?nh d? m?i ngu?i th?c hi?n, b?o d?m tr?t t? tr? an và sinh

ho?t bình thu?ng trong thành ph?. Ðài phát thanh Sài Gòn c? 15 phút l?i phát di 
b?n Thông cáo s? 1 m?t l?n.

 

Chi?n d?ch H? Chí Minh - tr?n quy?t chi?n cu?i cùng d?i th?ng.

 

Thành ph? Sài Gòn - thành ph? mang tên Bác  H? kính yêu hoàn toàn gi?i phóng.

 

Nhân dân Sài Gòn xu?ng du?ng hò reo dón chào b? d?i cách m?ng. C? d? sao vàng, 
c? Chính ph? cách m?ng lâm th?i C?ng hòa mi?n nam Vi?t Nam r?p các du?ng

ph?. Bà con cô bác, nam n? thanh niên, các cháu thi?u nhi vây quanh các anh b? 
d?i, vây quanh nh?ng chi?c xe tang, nh?ng kh?u pháo, nét m?t ai n?y d?u

hân hoan r?ng r?. C? Sài Gòn, c? Vi?t Nam lúc ?y s?ng trong ni?m vui vô t?n. Ðó 
là ni?m vui gi?i phóng c?a c? dân t?c Vi?t Nam mong d?i su?t 21 nam, dúng

hon là 30 nam k? t? ngày Nam B? kháng chi?n. Trong gi? phút hào hùng c?a l?ch 
s?, m?i ngu?i d?u xúc d?ng nh? t?i  Bác H?. Bác H? oi! Tuân theo Di chúc

c?a Ngu?i chúng con dã th?c hi?n tr?n v?n di?u Bác  h?ng mong "dánh cho M? cút" 
và hôm nay "ng?y dã nhào", non sông thu v? m?t m?i, Nam - B?c sum h?p m?t

nhà.

 

Chi?n d?ch H? Chí Minh dã tiêu di?t và làm tan rã toàn b? l?c lu?ng ch? l?c, 
d?a phuong, c?nh sát thu?c quân khu 3 d?ch, l?c lu?ng t?ng trù b? còn l?i và

tàn quân c?a quân doàn 1 và quân doàn 2 ch?y v?, d?p tan h? th?ng ng?y quy?n t? 
trung uong d?n co s?, gi?i phóng hoàn toàn thành ph? Sài Gòn - Gia Ð?nh,

các t?nh Tân An, Gò Công, H?u Nghia, Tây Ninh, Bình Duong, Biên Hòa, Long 
Khánh, Bà R?a - Vung Tàu... t?o di?u ki?n cho Quân khu 8 và Quân khu 9 cùng v?i

nhân dân d?a phuong ti?n công và n?i d?y tiêu di?t và làm tan rã hoàn toàn quân 
khu 4 d?ch và gi?i phóng d?ng b?ng C?u Long trong 2 ngày 30 tháng 4  và

1 tháng 5 nam 1975.

 

- C? th? dã tiêu di?t làm tan rã kho?ng 250.000 tên d?ch (trong dó có kho?ng 
160.000 tên b? b?t và d?u hàng, 15.700 tên b?  di?t, còn l?i tan rã). Tính

d?n ngày 10 tháng 10 nam 1975, có thêm hon 700.000 tên ra trình di?n (có 30 
tu?ng, hon 400 d?i tá, hon 2.000 trung tá, hon 5.000 thi?u tá, g?m 60.000 c?p

úy, còn l?i là h? si quan, binh si và nhân viên ng?y quy?n). V? don v?, có 7 su 
doàn b? binh (3 su doàn m?i khôi ph?c), 5 l? doàn, 4 su doàn không quân,

90 don v? h?i quân... Ta dã thu: 500 kh?u pháo, hon 400 xe tang thi?t giáp, hon 
800 máy bay, hon 600 tàu chi?n, hon 270.000 kh?u súng các lo?i, hon 3.000

xe các lo?i, thu toàn b? kho tàng d?ch.

 

- Ta hy sinh và b? thuong hon 6.000 d?ng chí (ch? l?c), b? cháy và h?ng 33 xe 
tang, tiêu th? kho?ng 4.500 t?n d?n l?n.

 

Chi?n d?ch H? Chí Minh l?ch s?, d?nh cao c?a cu?c T?ng ti?n công và n?i d?y mùa 
Xuân 1975 toàn th?ng có nhi?u ý nghia h?t s?c to l?n.

 

Th?ng l?i c?a Chi?n d?ch H? Chí Minh là th?ng l?i vi d?i nh?t, tr?n v?n nh?t, 
k?t thúc 30 nam chi?n tranh lâu dài, gian  kh? ch?ng ngo?i xâm c?a dân t?c

ta; m? ra m?t k? nguyên m?i, k? nguyên d?c l?p, t? do, th?ng nh?t và xây d?ng 
ch? nghia xã h?i trên c? nu?c ta.

 

------------

 

1. N?i các chính quy?n Sài Gòn b? b?t g?m có Duong Van Minh - t?ng th?ng, 
Nguy?n Van Hi?n - phó t?ng th?ng, Vu Van M?u - th? tu?ng chính ph?, Bùi Tu?ng

Huân - phó th? tu?ng. Nguy?n Van H?o - phó th? tu?ng kiêm b? tru?ng b? kinh t?, 
Lý Quang Trung - b? tru?ng b? thông tin, Nguy?n Van Ði?p - b? tru?ng thuong

m?i, Lê Quang Tru?ng - b? tru?ng b? tài chính, Nguy?n Van Ba - th? tru?ng thông 
tin, Bùi Th? Dung - th? tru?ng qu?c phòng, Nguy?n H?u Hành - chu?n tu?ng

ph? tá t?ng th?ng, Vu Quang Chiêm - d?i tá chánh van phòng ph? th? tu?ng...`

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] buoi sang 30 thang tu lich su