[SMCC] buc tranh hoa dao

Truong Thái Du

B?c tranh hoa dào

- Con bi?t bác ch? mu?n tuy?n nhân viên trông qu?y. Nhung con doán bác r?t c?n 
m?t qu?n lý trung c?p. Tuy v?y, con dem d?n dây h?n m?t d?i tác có chút ít
v?n v?i phuong châm sòng ph?ng, hai bên cùng có l?i.
Bà du?c si nhu?n m?t kính lão tr?c di?n cô gái. N?u cách d?t v?n d? th?ng th?n 
làm bà b?i r?i, thì s?c s?ng trên khuôn m?t t? tin c?a cô khi?n bà an tâm
ph?n nào.
                       ***
Khúc m?c m? màn c?a liên k?t gi?a bác Mai và Hi?n là s? thu?c t?n kho, vài ph?n 
dã quá h?n s? d?ng. T?t nhiên Hi?n bi?t m?y phuong án: L? di; Bán t?ng bán
tháo cho lái gian chuyên dánh tráo; H?y s? h?t h?n, h? giá nhóm lân c?n. ? cách 
x? trí uy?n chuy?n cu?i cùng, Hi?n s?n thi?n chí bù l? 10% cho "ngu?i thi?t".
Tuy nhiên câu tr? l?i c?a bác Mai làm Hi?n b?t ng?:
- Ta già r?i, cháu l?i quá tr?, ti?n ch?ng ph?i t?t c?. Cháu h?y thu?c h?t h?n 
di. Cu?i tu?n này mình tái khai truong ti?m thu?c b?ng m?t chuy?n di xa,
khám b?nh thông thu?ng và c?p thu?c mi?n phí cho bà con dân t?c ? L?c Duong.
- Bác t?t quá.
- Chua ch?c th? dâu. L?a t?i cháu nên ý th?c van hóa kinh doanh là v?a. Xã h?i 
hi?n nay bát nháo quá. Mà ngày x?a ngày xua ch?c cung v?y nên m?i ch?t câu
"buôn gian bán l?n".
- D?, dúng thi?t. Bác ra ch? coi, giá nào cung có và d?n 99% là cân sai.
- Bác v?a s?a nhà, dò h?t các c?a hàng v?t li?u và nh?m tr? giá g?c th?y h? lãi 
ch?ng là bao. Ai cung b?o l?y công làm l?i. Nhung cu?i cùng chuy?n hàng
nào, c?a hàng nào cung thi?u. Noi m?y t?c cát, ch? ch?c viên dá, khi thì tram 
viên g?ch. m?i v? v?c "bí quy?t" làm an c?a h?.
                       ***
Có Hi?n, nhà thu?c sáng s?a hon. V?n c?a cô góp trong nh?ng du?c hi?u dang bán 
ch?y. Hi?n l?y t?n g?c, m?i quen ? Sài Gòn nên r?t an tâm.
Thì ra ch? Linh con gái bác Mai m?i l?y ch?ng xa. Kinh doanh du?i t?m b?ng du?c 
si c?a m? nhung ch? qu?n h?t, bác ch? giúp d?ng qu?y m?i khi rãnh r?i. Ch?ng
hi?u Linh buôn bán ra sao mà nhi?u khách oán thán.
Bác Mai làm vi?c r?t linh d?ng. Bác thu?ng trông m?t ngu?i b?nh r?i th?nh 
tho?ng b?t ti?n cho h?. S? Hi?n không v?a lòng, bác luôn ghi chú k? càng trong
s? bán hàng. Hi?n g?t di:
- Bác khách sáo quá. Không l? là du?c r?i mà.
- Ph?i chi con Linh du?c nhu cháu. Bác b? nó nói n?ng nhi?u l?n nhung ch?ng dám 
gi?n. Nhà m?i hai m? con, di ra di vào không nhìn nhau bu?n l?m.
R?nh tay, Hi?n thu?ng m?i mê ng?m b?c tranh hoa dào r?t d?p c?a bác Mai treo ? 
m?ng tu?ng màu d?u bên ph?i. Cây dào trong th? hoành "r?ng ôm ng?c quí",
thân chính kh? lu?n cong nhu mu?n ch? che m?t cành nh? m?c ra t? ch? g?c s?n 
sùi gai góc nh?t. Ch? nhành ?y v?n khép n? bên nõn lá xanh mu?t, còn toàn
th? b?c tranh b?ng sáng ánh h?ng, lung linh nhu tà áo chúa xuân quét qua th?i 
gian.
                      ***
T?t nay d?n s?m, ch?c vì su?t nam Hi?n có nhi?u ni?m vui. Thu nh?p t? hi?u 
thu?c kha khá. S? v?n Hi?n tích cóp t? ngày di làm, d?n vào kinh doanh r?t hi?u
qu?. Hi?n cung dã di du?c hai ph?n ba do?n du?ng d?n t?m b?ng du?c si d?i h?c 
t?i ch?c. Tình yêu ph?i bí m?t, nhung dôi má cô quá ngây tho, nó c? ?ng d?
m?i khi ai h?i han duyên ái.
- Cháu mua cây dào này bao nhiêu?
- D? cháu d?t m?y tháng r?i, cây c?a ngh? nhân giá cao l?m - Hi?n th?t thà - 
Cháu mua t?ng hi?u thu?c c?a chúng ta bác à, hon hai tri?u.
- Th?t khó tu?ng tu?ng.
- Xã h?i bây gi? b?t d?u an ngon, m?c d?p và choi công phu mà bác.
Hi?n u?m tìm v? trí d?t ch?u hoa trên chi?c bàn trà bán nguy?t du?i b?c tranh 
cu. Khi thân dào dáng tr?c che g?n h?t h?a ti?t son d?u, cô th?y thu?n m?t
nh?t. B?t giác Hi?n e ng?i nhìn qua bác Mai.
- D?p! Ch? d?y ch? nó lâu r?i. Cháu khéo ch?n mà cung khéo an nói. ? dây m?i 
th? là c?a chung, nên ph?i d? bác góp ti?n mua dào v?i cháu. Nh?t d?nh là th?
nhé.
R?t t? nhiên, bác Mai bu?c l?i ôm ch?t Hi?n nhu âu y?m d?a con mình r?t ru?t d? 
ra. Du?i tán dào, h? ng?i bên hai ly trà "An tâm du?ng ph?" b?c khói. Cam
th?o và tr?n bì d?y huong th?t ?m áp.
- B?c tranh này, v?i bác còn hon c? k? ni?m n?a. Cái nam an d?n "bo bo", hai 
bác ra b?c tham quê cu. Mùa xuân, bà ch? gái mua m?t cành dào r?t d?p. Bác
trai xuýt xoa mãi vì hoa r? quá, r? không ng?. An chua no thì d? choi nào ch?ng 
r?, ch?ng là th? xa x?. B?t ng?, ông ra ch? hoa mua thêm m?y cành n?a,
c?m kh?p nhà. T?t ông ch?ng dám di dâu, c? lo h? hàng t?n kém theo phong t?c 
mâm com chén ru?u. Ng?i lì bên giá v? t?m, ông v? mãi. Ông không d?t tên tranh
mà ch? chú hai câu d?i "Di?u ng? t?ng nhu ý - Hoa huong trình cát tu?ng". Ông 
m?t vì m?t can b?nh không khó ch?a l?m, nhung thi?u bi?t du?c. Ngày ?y Linh
m?i hon mu?i tu?i. T? dó tr? di, m?i khi nhìn b?c tranh bác l?i nghi?m ra nh?ng 
di ngôn c?a ngu?i quá c?.
Xua khó khan quá, có lúc bác ph?i buôn gian, bán d?i. Ch?c Linh nó nhi?m thói 
x?u ?y. H?i d?u, th? thu?c quá h?n và s?p h?t h?n cháu so?n ra không ph?i
do ? dâu. Linh dã ch? tâm l?y v?. M?t v?n b?n l?i. Ch?ng nó là nhà buôn thu?c 
l?n ? Sài Gòn. Bây gi? chúng làm an l?n l?m, giàu l?m, nhung bác không m?ng
n?i mà ch? xót xa.
Hi?n nghèn ngh?n noi c? h?ng.
- Thôi nói chuy?n vui cho ta nghe di con gái - Bác Mai chuy?n d? tài - T?t con 
d?n ngu?i yêu d?n gi?i thi?u v?i ta nhé.
Hi?n c? gi?u n? cu?i lu?ng th?n. Dôi má nàng ?ng lên r?t nhanh. T? ngoài du?ng 
nhìn vào, có th? khách s? tu?ng hai ngu?i ph? n? ?y dang khoác nh?ng chi?c
áo len màu hoa dào, màu n?ng xuân tuoi m?i c?a cao nguyên Lâm Viên.

Thung lung Da thi?n,
Dà L?t 1.2006

Ngu?n: Tác gi? / VNthuquan - Thu vi?n Online

Other related posts:

 • » [SMCC] buc tranh hoa dao