[SMCC] bua ngai o San Jose

Bùa Ngãi ? San Jose

Khi tôi d?n b?m chuông ? ngôi nhà s? 2924 Garden Av?, San Jose, CA 95111 vào 
lúc 03:00 gi? chi?u ngày 26-11-2002 thì m?t ngu?i dàn bà d?ng tu?i, có làn
da m?n h?ng dã m? c?a bu?c ra m?i tôi vào nhà. 
Cánh c?a r?t h?p m?c d?u ngôi nhà cung khá r?ng. Qua kh?i c?a, tôi ng?i th?y 
mùi nhang khói và mùi tr?m huong cùng v?i mùi nu?c hoa quy?n vào nhau ? bên
trong can nhà. Ngu?i dàn bà l?i m? m?t cánh c?a r?t h?p v?a cho tôi nghiêng 
ngu?i lách qua d? di vào m?t can phòng khác n?m ch?ch bên trái c?a c?a chính
ra vào. Dây là c? m?t th? gi?i huy?n bí c?a ngu?i dàn bà dã g?i di?n tho?i cho 
tòa so?n Vi?t Báo d? m?i tôi d?n tham co s? kinh doanh c?a bà ta. 
Co s? c?a bà là m?t can phòng nh? l?i hon 10 thu?c vuông. Kh?p b?n b?c tu?ng và 
ngay trên cánh c?a vào phòng d?u du?c dán kín v?i nh?ng hình bùa phép, các
tu?ng ?nh mang nh?ng bi?u trung bí ?n gì dó. Phía tu?ng ngay l?i c?a là m?t bàn 
th? d? các lo?i th?n linh và tu?ng Ph?t theo diêu kh?c c?a Thái Lan. Chung
quanh bàn th? là các lá bùa v? r?ng r?n khó hi?u và du?i chân tu?ng Ph?t là các 
lo?i hoa qu?, và d?c bi?t có m?y mâm ch?a d?y tr?ng v?t s?ng v?i nhang
dèn nghi ngút. B?c tu?ng d?i di?n v?i bàn th? là bàn làm vi?c c?a ngu?i dàn bà 
du?c d?t sát m?t c?a s? nh? làm b?ng kính m?. 
Ngu?i dàn bà ng?i vào chi?c gh? phía sau bàn làm vi?c, lung bà sát vào cái k? 
t? có nhi?u ngan l? thiên d?t nh?ng cái khay l?n nh? khác nha? Trên t?ng m?i
cái khay có nh?ng hàng ch? vi?t b?ng ch? Vi?t dán lên nhu nh?ng ngan t? thu?c 
có d? tên trong m?t ti?m thu?c b?c. Các hàng ch? ghi rõ nhu "Bùa dem ch?ng
con v?", "Phép u?ng thuong", "Bùa h? m?nh bình an", "Phép sang bán xe nhà ti?m 
quán", "Phép d?t móng", "Gi?i bùa thu y?m", "Phép d?t", "Bùa l?n", "Nàng
Qu?c", v.v... 
Tôi ng?i xu?ng cái gh? duy nh?t d?t d?i di?n v?i ngu?i dàn bà. Sát cái bàn ngay 
bên c?nh tôi là m?t t? s?t nh? có t?ng ngan chia thành nhi?u hàng và m?i
hàng l?i ngan ra t?ng ô nh? bên ngoài d? các tên khác nha? Nhìn qua l?p kính 
m?ng tôi th?y bên trong gi?ng nhu là nh?ng lo?i r? cây ho?c lá khô.. Ngu?i
dàn bà dua tay b?t sáng cây dèn lo?i dành cho bàn vi?t và chi?u ánh sáng vào 
phía nh?ng ngan nh? trên t? s?t r?i nói: 
- Dây là 100 lo?i Ngãi quý nh?t mà tôi có d?. Tôi cam doan ch?c r?ng hi?n nay 
có nhi?u ngu?i nuôi Ngãi, nhung không ai có nh?ng lo?i Ngãi quý hi?m n?y.

Ngu?i dàn nhìn tôi cham chú nhu mu?n xem ph?n ?ng c?a tôi nhu th? nà? Bà ta 
chìa ra tru?c m?t tôi m?t t? Vi?t Báo dã cu và m?t t? gi?y ghi tên tôi, d?a
ch? tòa so?n Vi?t Báo và s? di?n tho?i: 
- Tôi dã d?c bài c?a ông vi?t v? nhi?u co s? trên Vi?t Báo r?t vô tu và xây 
d?ng. Có m?t cái ch? tôi tu?ng r?ng nó dã ch?t, nhung nh? bài vi?t c?a ông mà
nó s?ng l?i s?m u?t. Tôi dã ghi tên ông và d?a ch? d? liên l?c nhung tôi ph?i 
di v? Thái-Lan th?nh phép m?t th?i gian. Nay tr? l?i San Jose, tôi m?nh d?n
g?i di?n tho?i m?i ông d?n xem xét công vi?c c?a tôi dang làm. 
- Bà có th? vui lòng cho tôi bi?t bà làm ngh? gì? Vi?t Báo ch? gi?i thi?u ngu?i 
th?t, vi?c th?t, công vi?c h?p pháp mà thô? S? gi?i thi?u là hoàn toàn mi?n
phí. 
Ngu?i dàn bà dua ra Gi?y Phép Hành Ngh? và nói: "Xin g?i tôi b?ng Cô là du?c 
r?i." Tôi chua có ch?ng và không bao gi? du?c phép g?n dàn ông v? th? xác.
Dây là License c?a tôi. Vi?c làm chính c?a tôi hi?n nay là "Làm phúc, là c?u 
ngu?i". 
Tôi nhìn kh?p can phòng, du?i chân bàn th? có hình m?y ngu?i dã ch?t... Trên 
khung c?a vào phòng có th? hàng ch? c?a D?c Mohammed là nhà Tiên Tri c?a H?i
Giáo. Tôi h?i ngu?i dàn bà: 
- Cô xem ch? tay, tu?ng s?, bói bài ph?i không? 
- Không, t?t c? nh?ng th? dó tôi d?u bi?t, nhung không xem bói toán cho ai. 
Ngo?i tr? có ai dó thân tình c?n tôi giúp. Tôi xin nói th?ng r?ng tôi là m?t
Th?y v? Bùa Ngãi chuyên nghi?p nhung tôi không làm chuy?n th?t d?c, không dùng 
Bùa Ngãi d? thu y?m h?i ai bao gi?. Ngu?c l?i tôi dã giúp cho bao nhiêu
gia dình tan nát du?c doàn t? h?nh phúc. Nh?ng ngu?i b? v?, b? ch?ng di lang 
ch?y theo ngu?i khác tôi dã giúp kéo h? tr? v? s?ng l?i v?i nhau. 
Tôi giúp cho nh?ng ngu?i b? m?t c?a du?c tìm l?i tài s?n dã m?t; giúp cho ngu?i 
ta tránh du?c tai n?n ch?t chóc; giúp cho các ngu?i kinh doanh du?c mua
may bán d?t, có nhi?u khách... Nói tóm l?i, tôi ch? mu?n giúp ngu?i. Tôi cung 
giúp gi?i c?u nhi?u ngu?i b? các th?y bùa ngãi d?c ác thu y?m mà dã di nhi?u
noi nhung không ai gi?i phá c?u du?c. Và d?c bi?t là tôi có th? ch?a du?c m?t 
s? b?nh nhu b? phong th?p b?i xu?i, b? m?t d?y m?n nh?t gh? l?. 
Tôi s? ch?a lành c?p t?c mà tôi không h? l?y c?a ai d?ng xu nào khi tôi ch?a 
tr? giúp h?. Nh?ng ai b? tê th?p không gi? tay lên du?c hay không bu?c di du?c,
tôi ch? d?c l?i c?u chú và cào vu?t ch? dau l?p t?c h? s? kh?i trong vòng l?i 
15 phút. Ngu?i b? b?nh lâu vài ch?c nam thì ít ra cung ph?i du?c tôi ch?a
trong l?i 3 l?n m?i h?t. 
Trong khi nói chuy?n v?i bà th?y Bùa Ngãi, phái viên Vi?t Báo nghe di?n tho?i 
c?a bà h?u nhu c? nam b?y phút l?i reo lên liên t?c. Nhi?u ngu?i g?i xin h?n
gi? hay xin th?nh bùa, th?nh phép. Tôi h?i ngu?i dàn bà: 
- M?i ngu?i khách cô l?y bao nhiêu ti?n? 
- Tôi không l?y bao nhiêu c?. Ch?a tr? b?nh hoàn toàn mi?n phí. Nh?ng ai d?n 
th?nh Bùa, Ngãi hay c?n gi?i c?u thì tùy theo k?t qu? mà h? d?t du?c, h? d?n
tr? l? bao nhiêu là tùy h?. Có ngu?i cho tôi vài d?ng, có ngu?i cho vài ch?c, 
nhung cung có nhi?u ngu?i cho t?i vài tram ho?c vài nghìn Dô-La. 
- Nhu v?y ch?c cô ki?m du?c nhi?u ti?n l?m vì tôi nghe di?n tho?i xin g?p cô 
liên t?c. 
Ngu?i dàn bà dua ra tru?c m?t tôi nhi?u t? báo xu?t b?n t?i Vi?t Nam nhu Báo 
Lao-D?ng, báo Tu?i Tr?, báo Công An, báo Ph? N? và c? báo vi?t b?ng ti?ng Anh
có tên là Saigon Times. Nh?ng báo dó xu?t b?n phát hành các nam khác nhau và 
d?u có bài vi?t và hình ?nh dang t?i v? ngu?i dàn bà mà tôi dang ti?p xúc.
Trên báo Saigon Times xu?t b?n tháng 9 nam 2000 có bài vi?t ký tên Le Toan v?i 
t?a d? "US. Family Gives Food Parcels to The Poor" dã vi?t r?ng "SGT-HCMC)
A Vietnamese family living in the ?S. town of San Jose have donated 2,000 food 
parcels valued at VND40,000 each for distribution among poor residents of
HCMC's District 4 during the family matriarch's annual Vietnam visit..." (T?m 
d?ch: M?t gia dình ? San Jose dã t?ng 2,000 gói luong th?c tr? giá 40,000
d?ng VN m?i gói cho dân nghèo Qu?n 4, Sài Gòn, khi h? v? tham nhà hàng nam...) 
Bên c?nh bài vi?t là hình c?a ngu?i dàn bà dang trao gói quà cho m?t ph? n? 
nghèo. Du?i t?m hình ghi là "Mrs Le Khanh hands a food parcel to a poor woman".

Trong khi dó t? báo Kinh Doanh & Ti?p Th? trong m?t bài khác có dang hình ?nh 
c?a bà L? KHANH dang trao quà cho nh?ng gia dình nghèo t?i Qu?n 4 Sài-gòn
vào ngày 04-9-2001. Bài báo thu?ng thu?t r?ng Bà L? Khanh s?ng t?i San Jose dã 
v? Vi?t Nam t?ng quà l?n th? 13 cho 2.000 gia dình nghèo m?i gia dình m?t
ph?n quà g?m g?o, b?t ng?t, mì gói, d?u an, nu?c tuong, mu?i b?t. 
Ngoài ra bà L? Khanh cung t?ng 300 ph?n quà t?i Qu?n 8 Sài-gòn trong d?p T?t 
Trung Thu và cho các H?i B?o Tr?, các nhà tình thuong, các mái ?m tr? em dánh
dày và thi?u nhi ngoài du?ng ph? m?i noi 100 M?-kim. Bài và ?nh ch?p do phóng 
viên C?m Thanh vi?t nói r?ng dây là l?n th? 13 bà L? Khanh phát t?ng quà
cho ngu?i nghèo t?i Sài-gòn. Nh?ng bài báo khác xu?t b?n t?i Sài-gòn có dang 
hình ?nh và bài tu?ng thu?t bà L? Khanh dang phát t?ng quà Noel cho 1,000
h? gia dình nghèo t?i Phu?ng 12 Qu?n 4 Sàigòn. 
Ngu?i dàn bà chuyên ngh? Bùa Ngãi dua cho tôi xem các qu?ng cáo c?a bà dang 
trên vài t? báo t?i San Jose và nói v?i tôi: 
- Tôi không du?c an th?t. H?ng ngày khách th?p phuong dua gà, v?t và h?ng gi? 
d?y tr?ng, trái cây d?n cúng t?, tôi nuôi Ngãi xong là cung b? di. Th?c ph?m
h?ng ngày c?a tôi là do ngu?i th?p phuong cho tôi an. Tôi ch?ng thi?u th?n gì 
c?. Tôi ch? giúp ngu?i và n?u có ai cho ti?n b?c hay g?i ti?n cúng t?, t?
on thì tôi thu gom mang di làm vi?c nghia, làm vi?c b? thí t? thi?n cho dân 
nghèo. Tôi v? Vi?t Nam và dã t?ng th?c ph?m cho ngu?i nghèo du?c 13 l?n. Nh?ng
l?n d?u thì ch? t?ng cho 1.000 gia dình nghèo thôi, nhung nh?ng l?n sau thì 
2.000 gia dình, r?i m?i dây là nhi?u hon. 
Khi tôi t?ng quà thì có chính quy?n d?a phuong, báo chí và c? Công An c?a CSVN 
d?n ki?m soát. Tôi ch? giúp ngu?i nghèo mà thôi. Và vì v?y, tôi ch? làm chuy?n
t?t, không dùng bùa ngãi d? tr?c l?i cho cá nhân mình hay di h?i ngu?i khác. 
Tôi không c?n ti?n cho cá nhân tôi nên ch?ng có ai có th? dùng ti?n b?c d?
sai khi?n tôi làm b?y nhu thu y?m h?i phá ngu?i nào. 
Báo Saigòn Times ghi bà L? Khanh 68 tu?i, tôi h?i v? cá nhân bà, bà k?: 
- Tôi có th? nói ti?ng Vi?t Nam và có tên Vi?t Nam là L? KHANH, nhung tôi không 
ph?i là ngu?i Vi?t. Tôi là ngu?i Thái-Lan, thu?c m?t b? t?c thi?u s? g?c
Cham t?i vùng núi Shakhon mi?n B?c Thái-Lan. B? t?c tôi theo M?u H?, tên ông 
ngo?i c?a tôi là Th?y Bùa Ngãi Kha-M?t-Kham Bi-Rô kiêm Già Làng trong toàn
b? t?c. Tên th?t c?a tôi là KHA-LAY-MA? Chúng tôi theo H?i Giáo nhung không 
cu?ng tín và không ch?p nh?n kh?ng b?. Theo t?c l?, m?i d?a tr? sinh ra d?u
du?c b? t?c dành cho m?t cái h? ch?a các viên s?i d? tính tu?i c?a mình. 
Lúc tôi du?c 8 viên s?i thì tôi b? b?nh n?ng và mê man nhi?u ngày. Ngo?i c?a 
tôi dã dùng bùa ngãi ch?a cho tôi lành b?nh. Nhung ngay sau dó trong b? t?c
b? b?nh d?ch t? gây ch?t h?ng lo?t và dân kh?p vùng kéo d?n yêu c?u d?t tôi 
thành tro vì cho r?ng tôi dã ch?t mà nay s?ng l?i làm con Ma Lai v? gi?t h?i
dân buôn b?n. Ông N?i tôi là nhà chân tu Ph?t Giáo Thái Lan dã bàn v?i ông 
Ngo?i tôi và hai gia dình dành chu?n b? th?c ph?m g?i tôi cho m?t doàn ngu?i
buôn l?u dua ra kh?i vùng. Khi ra di, ông ngo?i tôi cho tôi mang theo m?t túi 
bùa ngãi mà tôi du?c hu?n luy?n t? khi m?i lên 3 viên s?i. 
Ngo?i d?c bùa chú cho tôi di và nói r?ng khi tôi l?n lên là không du?c g?n dàn 
ông và ph?i làm ngh? bùa ngãi d? c?u nhân d? th?. Doàn buôn l?u dua tôi bang
r?ng trong nhi?u ngày dêm và cu?i cùng d?n g?i tôi t?i m?t già làng thu?c buôn 
Thu?ng ? khu v?c Mai Thôn g?n Dà-L?t. Khi tôi du?c 12 tu?i thì tôi hái lan
r?ng mang ra ch? Dà-L?t bán và tôi du?c g?p m?t ph? n? Vi?t Nam tên là L? 
KHANH, dã dua tôi v? nhà ? chung d? giúp d? tôi. Tôi th?c s? ? v?i ch? L? Khanh
vào lúc tôi 16 tu?i và tên th?t c?a tôi là KHA-LAY-MAY nên c? nhà g?i tôi là 
MAY. 
Tôi nói du?c ti?ng Thu?ng, ti?ng Thái và nay ch? L? Khanh d?y thêm cho tôi 
ti?ng Vi?t. Ch?ng ch? L? Khanh là anh Tr?n Van H?i, dã quy?t d?nh dua gia dình
v? Sài-gòn sinh s?ng vào kho?ng nam 1970. Tôi di theo và nh? dó tôi có d?p quen 
v?i các anh ch? dào kép C?i Luong. Tôi ki?m du?c ít ti?n và sang l?i Doàn
C?i Luong Hoa Anh Dào - Kim Chu?ng d? làm b?u gánh m?t th?i gian. Th?i gian n?y 
tôi có d?p tr? l?i Thái-Lan tìm v? ngu?n g?c c?a tôi. Tôi dã tìm du?c các
th?y Bùa Ngãi c?p d?ng cao cu?ng và du?c truy?n l?i các bí quy?t trong ngh? Bùa 
Ngãi nhung tôi ph?i th? không du?c dùng Bùa Ngãi d? ?m h?i ngu?i khác.

D?n nam 1971 thì ch? L? Khanh b? b?nh và qua d?i. Anh Tr?n Van H?i ch?ng ch? 
làm vi?c cho M? ? Kho 5 có 3 d?a con gái và tôi thay ch? L? Khanh d? lo cho
các con c?a ch? mà tôi xem nhu con ru?t c?a mình. Chúng cung g?i tôi b?ng m? 
m?c d?u tôi nh? tu?i hon ch? L? Khanh. 
Sau khi Vi?t C?ng chi?n Sài-gòn, anh H?i dua các con v? làm r?y t?i Long Khánh 
g?n Tr?i giam K3 t?c Z30D. Tôi cung di theo và m?t hôm lúc tôi dang làm r?y,
th?y anh em tù Si quan c?i t?o di qua rách ru?i và dói khát, tôi ki?m ti?n mua 
du?ng th? ném cho anh em chia nhau T?i Vi?t C?ng b?t g?p và b?t giam tôi,
dánh d?p tôi tàn nh?n r?i nh?t tôi 2 nam t?i tr?i B5 Biên Hòa v? t?i làm gián 
di?p cho M? Ng?y.
Bà Kha-Lay-May k? ti?p: "Khi ra kh?i tù, tôi nghi ph?i tìm m?i cách ra kh?i 
Vi?t Nam vì s?ng v?i C?ng S?n thì các con c?a ch? L? Khanh ch?ng th? nào có
du?c tuong lai. Th? r?i, tôi quy?t d?nh dùng bùa ngãi d? nói chuy?n v?i C?c 
Qu?n Lý Xu?t Nh?p C?nh c?a C?ng S?n t?i Sài-gòn. Tôi l?y gi?y t? c?a ch? L?
Khanh sinh nam 1940 nay dã ch?t và khai là gi?y t? c?a tôi. Anh H?i là ch?ng 
c?a ch? L? Khanh nay trên gi?y t? là ch?ng c?a tôi và các con c?a ch? d?u
là con tôi c?. Tôi l?y Oxy Già d? nhu?m vàng tóc c?a m?t d?a con gái và Cán b? 
Công An ? Sài-gòn dã giúp tôi khai gi?y t? là tôi có ch?ng tên là Tr?n Van
H?i, sau dó ch?ng tôi b? m?y m? con tôi di theo ngu?i khác nên tôi di làm s? M? 
nên quen v?i m?t lính M? và có riêng m?t d?a con gái lai M?. 
R?i sau khi C?ng S?n vào thì ch?ng tôi tr? v? l?i nên gia dình tôi sum h?p và 
ch?ng tôi cung có công giúp tôi nuôi d?a con gái lai M? thành ngu?i. Nh? dó,
khi di ph?ng v?n thì c? gia dình anh H?i và tôi dã du?c xu?t c?nh d?n San Jose. 
Chúng tôi nay vào qu?c t?ch M? và mua nhà t?i 2924 Garden Av?, San Jose,
CA 95111, Tel. (408) 365-8043. Tôi mang on Vi?t Nam và nay tôi hành ngh? bùa 
ngãi d? n?u du?c ai cho d?ng nào thì tôi l?i mang v? giúp d? nh?ng ngu?i nghèo
kh? t?i Sài-gòn. ? San Jose, nhi?u th?y bùa ngãi ngu?i Miên thu?ng an ti?n d? 
di thu y?m ngu?i khác. 
Tôi dã gi?i bùa cho nhi?u ngu?i Vi?t Nam g?p n?n b? thu y?m và tôi dã c?u h? 
du?c s?ng. Tôi giúp cho nhi?u ngu?i làm an th?nh vu?ng và giúp tr? các ngu?i
b? phong tê th?p li?t tay chân. Nh?ng b?nh nhu th? tôi ch? d?c l?i kh?n và vu?t 
vài cái là h? có th? h?t ngay t?c thì. Tôi không l?y ti?n khi giúp ngu?i
b?nh. Nh?ng ai b? m?n d?y m?t, tôi cung ch?a kh?i ngay và da m?t h? s? láng o 
nhu da m?t c?a tôi. Nh?ng ngu?i d?n tr? m?n tôi cung không l?y ti?n, tuy
nhiên h? có th? cho anh H?i m?t vài d?ng vì anh ?y sát trùng d?ng c?. Nh?ng ai 
m?t c?a, hãy mang theo m?t d?a bé trai t? 8 tu?i d?n 10 tu?i. Ð?a bé dó
s? nhìn vào bàn tay c?a tôi và th?y du?c ai là ngu?i dã an c?p gi?ng nhu nhìn 
lên màn ?nh TV d? xem phim v?y. 
Vi?t Báo vi?t bài n?y nhu m?t chuy?n l? d? d?c gi? tìm hi?u. Gi?a th?i d?i van 
minh t?i sao có nh?ng hi?n tu?ng bùa ngãi l? lùng n?y. Nh?ng ngày k? ti?p
sau dó, phái viên Vi?t Báo b?t ch?t d?n xem m?t s? khách d?n xin gi?i bùa hay 
xin tìm c?a b? m?t. M?t ph? n? b? toàn b? n? trang và $30,000 ti?n m?t vào
trong m?t chi?c giày ?ng cao c? d? d?nh mua Mobile Home, nhung dã b? m?t s?ch 
và b? ngu?i ch?ng ch?i r?a th?m t? là l?y ti?n cho tra? Ngu?i v? du?c b?n
gi?i thi?u d?n xem và dã d?t theo m?t d?a cháu trai 9 tu?i c?a bên ch?ng và 
không cho d?a bé bi?t tru?c chuy?n gì.
Khi th?ng bé nhìn vào bàn tay ph?i c?a bà Kha-Lay-May, nó nói: "Cô oi, con th?y 
chú Tám l?y m?t chi?c giày ? du?i giu?ng ra và thò tay vào trong chi?c giày
l?y ra m?t gói d? gì dó...và...chú Tám lái xe dem gói d? d?n dua cho Cô Út". 
Ngu?i ph? n? m?t c?a d?ng b?t d?y nhu cái lò xo: "Tr?i oi, ông ch?ng tui. th? 
mà c? ch?i tui hoà?. l?y h?t gia s?n qua dua cho em ru?t không bi?t dang tính
chuy?n gì dây!"
Ngu?i ph? n? m?ng r? b? vào l? cúng t? 30 M?-kim và bu?c ra ngoài. Ngu?i ph? n? 
xin mi?n ghi tên tu?i vì s? nói ra b? m?t ngu?i ch?ng! 
Chuy?n nghe th?t khó tin, nhung dang có th?t trong m?t d?t nu?c van minh hi?n 
d?i nhu Hoa K?. 

Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
G?i: 1088, nh?n s? 0 g?p B?o Vu
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

M?t ong ru?i 170,000 (n?a lít)
www.facebook.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] bua ngai o San Jose - Nguyen Hoang Bao Vu