bo tu phap cam ket giai quyet noi kho cong chung

B? Tu pháp cam k?t gi?i quy?t 'n?i kh?' công ch?ng

"? nu?c ngoài không có tình tr?ng x?p hàng, ch?u ch?c ? các phòng công ch?ng. 
T?i dây, khi thành l?p các Van phòng công ch?ng và phân c?p cho d?a phuong
ch?ng th?c b?n sao gi?y t?, tôi tin s? gi?i quy?t tri?t d? tình tr?ng quá t?i", 
B? tru?ng Tu pháp Uông Chu Luu trao d?i v?i VnExpress ngày 7/6.

- Là ngu?i d?ng d?u ngành tu pháp, ông nghi gì khi th?y c?nh ngu?i dân x?p hàng 
dài ch?u ch?c t?i các phòng công ch?ng?

B? tru?ng Uông Chung Luu.

- Trong 5 nam g?n dây, các phòng công ch?ng trong c? nu?c dã th?c hi?n g?n 39 
tri?u vi?c, trong dó công ch?ng các h?p d?ng, giao d?ch chi?m 3%, ph?n còn
l?i ch? y?u là ch?ng th?c b?n sao gi?y t?, van b?ng, ch?ng ch?... Ngh? d?nh 75 
quy d?nh rõ, co quan nào c?p b?n chính có th?m quy?n c?p b?n sao. Ngu?i
dân l?a ch?n d?n phòng công ch?ng ho?c d?n UBND c?p huy?n, xã. Thông thu?ng tâm 
lý dân mình "sính" phòng công ch?ng nên d? xô t?i dây.

Khi còn là Th? tru?ng Tu pháp, tôi t?ng di ki?m tra t?i phòng công ch?ng s? 1 
(TP.HCM) v?i tu cách c?a m?t ngu?i dân. Tôi dã g?p c?nh nhân dân x?p hàng,
công ch?ng viên quá t?i. Sau dó, tôi dã g?p lãnh d?o TP.HCM. K?t qu? là t? 1 
phòng công ch?ng, nay m? thêm thành 6 phòng công ch?ng. Thành ph? cung dã
phân c?p toàn b? công vi?c ch?ng th?c cho c?p xã, phu?ng.

- Nhung có m?t th?c t? là ngu?i dân ng?i d?n UBND phu?ng xã, tru?ng h?c l?y b?n 
sao do th? t?c ru?m rà, ch? d?i lâu, d?n phòng công ch?ng dù sao cung là
gi?i pháp b?t "kh? ?i" hon. Ông nghi sao?

- Dúng là m?c dù dã th?c hi?n ch? truong "m?t c?a m?t d?u" t?o thu?n l?i cho 
dân, gi?m b?t th? t?c phi?n hà, nhung ? noi này noi khác còn quan cách, gây
phi?n hà. Do v?y, ngu?i dân có xu hu?ng d?n phòng công ch?ng. T?i TP.HCM, B? Tu 
pháp dã ch? d?o phân c?p ch?ng th?c b?n sao xu?ng cho UBND xã, phu?ng.
Các phòng công ch?ng t?p trung vào công ch?ng h?p d?ng, giao d?ch, gi?m t?i 
ch?ng th?c b?n sao van b?ng, ch?ng ch?.

Tru?c dây có quy d?nh v? qu?n h?t c?a các phòng công ch?ng, t?c là anh thu?ng 
trú ? dâu thì d?n phòng công ch?ng d?a phuong dó. Bây gi? B? dã ch? d?o "gi?i
to?", ngu?i dân có quy?n l?a ch?n d?n b?t k? phòng công ch?ng nào. Nhu v?y, v?a 
gi?m t?i, v?a t?o s? c?nh tranh gi?a các phòng công ch?ng,

- Trong di?u ki?n ngu?i dân có nhu c?u, t?i sao chúng ta không tính d?n vi?c m? 
thêm các phòng công ch?ng nhà nu?c t?i các thành ph? l?n?

- Hi?n nay, B? Tu pháp dã ch? d?o S? Tu pháp là nh?ng noi nào thi?u phòng công 
ch?ng thì thành l?p thêm. Ví d? ? Hà N?i có 6 phòng công ch?ng và ti?n t?i
m? thêm phòng công ch?ng ? các t?nh. tuy nhiên, không th? phát tri?n ? ?t các 
phòng công ch?ng nhà nu?c vì chúng ta ch? truong c?i cách hành chính, tinh
gi?n biên ch?. Ngoài ra, cung ph?i tính d?n vi?c ti?t ki?m ngân sách nhà nu?c 
d?u tu thành l?p phòng công ch?ng. Th?c t? thì cung không th? d?u tu l?p
phòng công ch?ng ? t?t c? qu?n, huy?n.

D? gi?i quy?t nhu c?u c?a ngu?i dân, trong Lu?t công ch?ng trình Qu?c h?i, 
chúng tôi d? xu?t m? các Van phòng công ch?ng bên c?nh Phòng công ch?ng nhà 
nu?c.
Van phòng là t? ch?c hành ngh? công ch?ng do m?t ho?c m?t s? công ch?ng viên 
thành l?p. V?i n?n kinh t? th? tru?ng, ho?t d?ng giao d?ch dân s?, kinh t?
ngày càng nhi?u, vi?c thành l?p thêm các Van phòng công ch?ng s? góp ph?n gi?m 
t?i cho các phòng công ch?ng hi?n nay.

- Nhung v?i các v?n d? liên quan d?n pháp lý, ngu?i dân thu?ng tin c?y co s? 
nhà nu?c hon. Ông nghi gì v? th?c t? này?

- Dây là tâm lý dang ph? bi?n. Chúng ta không nên quan ni?m Van phòng công 
ch?ng là công ch?ng tu nhân còn Phòng công ch?ng là công ch?ng công. S? khác
nhau gi?a Phòng công ch?ng và Van phòng công ch?ng ? ch? m?t bên là nhà nu?c 
b?o d?m v? co s? v?t ch?t, biên ch?, m?t bên là t? ch? toàn b? v? biên ch?
nhân s?, kinh phí.

T?i bu?i th?o lu?n t?i Qu?c h?i ngày 7/6, nhi?u d?i bi?u tán thành v?i quan 
di?m không có s? phân bi?t gi?a ph?m vi công ch?ng c?a 2 lo?i hình ho?t d?ng
trên. Khách hành có quy?n l?a ch?n nh?ng noi có ch?t lu?ng ph?c v? t?t hon. ? 
nhi?u nu?c, công ch?ng là ngh? d?c l?p, không ph?i công ch?c nhà nu?c. ?
Pháp hi?n có 5.000 phòng công ch?ng v?i 8.000 công ch?ng viên. Trung Qu?c, Nga, 
Ba Lan cung dã chuy?n d?i theo mô hình nhà nu?c và xã h?i cùng làm, t?c
là có Phòng công ch?ng nhà nu?c và Van phòng công ch?ng.

- T?i các qu?c gia mà ông v?a k?, có tình tr?ng ngu?i dân x?p hàng ch? d?i công 
ch?ng nhu ? Vi?t Nam?

- Tôi không di h?t t?t c? các nu?c nhung ? m?t s? nu?c tôi bi?t thì không có 
tình tr?ng x?p hàng ? các phòng công ch?ng. T?i dây, khi chúng ta thành l?p
các Van phòng công ch?ng và phân c?p cho các d?a phuong ch?ng th?c b?n sao gi?y 
t?, tôi tin s? không còn tình tr?ng quá t?i t?i các phòng công ch?ng nhu
hi?n nay.

- Xin du?c h?i, khi có v?n d? c?n ch?ng th?c, gia dình ông l?a ch?n gi?i pháp 
d?n phòng công ch?ng hay t?i UBND phu?ng xã?

-  T?t nhiên, gia dình tôi cung có nh?ng v?n d? c?n ph?i công ch?ng, nhung b?n 
thân tôi không tr?c ti?p di làm. Nhung n?u b?n chính ? UBND, tôi s? d?n dó.
Gi? s? tôi có d?n phòng công ch?ng thì ch?c anh em cung s? làm cho tôi nhanh 
hon. (cu?i)

VTC News
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » bo tu phap cam ket giai quyet noi kho cong chung