bo phim dat tien nhat viet nam

Boä phim ñaét giaù nhaát trong lòch söû ñieän aûnh Vieät Nam 

22:20:00, 21/09/2005 Töôïng Thaùi Toå Lyù Coâng Uaån (aûnh: L.Q.P) 

Maëc duø ñaïi dieän Ban Chæ ñaïo 1.000 naêm Thaêng Long - Haø Noäi môùi khaúng 
ñònh raèng kinh phí laøm phim Thaùi Toå Lyù Coâng Uaån seõ tuøy thuoäc vaøo 
kòch baûn phaân caûnh chöù khoâng ñöa ra con soá nhaát ñònh ñeå khoáng cheá 
ñaïo dieãn, song treân moät soá phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng ñaõ raâm 
ran raèng boä phim lòch söû naøy seõ ñöôïc ñaàu tö ñeán vaøi chuïc, thaäm chí 
coù theå tôùi caû traêm tæ ñoàng, khieán cho khoâng chæ giôùi ñieän aûnh maø 
coâng chuùng cuõng heát söùc chuù yù. Caàm treân tay chieác ñóa meàm nhoû nhaén chöùa ñöïng kòch baûn Thaùi Toå Lyù 
Coâng Uaån cuûa nhaø bieân kòch Thieân Phuùc - tuy chæ ñoaït giaûi nhì trong 
cuoäc thi kòch baûn 1.000 naêm Thaêng Long song seõ ñöôïc "öu tieân" döïng 
thaønh phim tröôùc vì theo yù kieán cuûa Ban chæ ñaïo, "ñaây laø vò vua saùng 
laäp trieàu Lyù, ñaõ coù coâng dôøi ñoâ töø Hoa Lö veà Thaêng Long neân caàn 
coù moät hình aûnh ñaäm neùt" (Baùo Gia ñình vaø xaõ hoäi), toâi khoâng khoûi 
hoài hoäp. 1.000 naêm tröôùc, khi ban Chieáu dôøi ñoâ, haún Lyù Coâng Uaån 
cuõng khoâng hình dung ñöôïc raèng oâng laïi taïo ra nhieàu cuoäc tranh luaän 
veà vieäc taùi hieän hình aûnh mình trong caùc loaïi hình ngheä thuaät cho haäu 
theá ñeán theá. Giaûi nhì cho Thaùi Toå Lyù Coâng Uaån ñaõ khaúng ñònh kòch 
baûn ñaùp öùng ñöôïc caùc tieâu chí cuûa cuoäc thi, tuy nhieân, soá tieàn to 
lôùn saép ñöôïc roùt xuoáng ñeå boä phim thaønh hình ñoøi hoûi chuùng ta phaûi 
coù caùi nhìn thaät caån troïng ñoái vôùi kòch baûn naøy, vì ai cuõng bieát 
"coù boät môùi goät neân hoà". 

Tröôùc heát, coù theå khaúng ñònh boä phim seõ heát söùc toán keùm, vì trong 
kòch baûn coù nhieàu boái caûnh ñoøi hoûi döïng laïi thaønh quaùch, cung ñieän 
cuûa coá ñoâ Hoa Lö trong giai ñoaïn vaøng son, caûnh binh lính, ngöôøi ngöïa 
raàm raäp, roài phuïc trang cho vua quan, hoaøng haäu, nhaø sö, quaân lính 
caùch ñaây caû 10 theá kyû trong luùc chuùng ta chæ coù raát ít tö lieäu. Söï 
ra ñôøi cuûa Lyù Coâng Uaån gaén vôùi caùc huyeàn tích vaø trong kòch baûn 
cuõng theå hieän ñieàu ñoù, coù nghóa laø soá tieàn ñeå laøm caùc kyõ xaûo seõ 
khoâng nhoû ("ñoät nhieân, taám luïa treân tay Khaùnh Vaên ñoäng ñaäy, vuït 
bieán thaønh con roàng, xoøe vuoát muùa löôïn, roài bay vuùt leân treân trôøi", 
roài "Luoàng saùng aáy vuùt thaúng leân trôøi, caøng luùc caøng saùng roõ, to 
ra vaø bieán thaønh moät chuù choù traéng khoång loà. Con choù traéng hoäc 
leân, lao ngay vaøo con meøo ñen. Cuoäc chieán giöõa choù vaø meøo dieãn ra 
quyeát lieät. Nhöõng nanh vuoát chaïm vaøo nhau nhö saám vang, chôùp giaät, 
nhöõng tieáng gaøo ruù kinh thieân ñoäng ñòa"...) (Trích kòch baûn Thaùi Toå 
Lyù Coâng Uaån). Caûnh ñaáu voõ mang hôi höôùng phim kieám hieäp Hoàng Koâng, 
caûnh Lyù Coâng Uaån baén muõi teân cheû ñoâi muõi teân cuûa Haéc Ñaïo (hôi cuõ 
kyõ!), Lyù Coâng Uaån phi thaân, Lyù Coâng Uaån phaù traän ñoà baùt quaùi cuõng 
seõ raát khoù thöïc hieän. Thöïc hieän nhö theá naøo ñeå ngöôøi xem khoâng 
khoûi chaïnh loøng tröôùc trình ñoä thöïc hieän kyõ xaûo vaø chæ ñaïo voõ 
thuaät cuûa chuùng ta laø ñieàu raát ñaùng ñöôïc caân nhaéc. Toán keùm ñeå coù 
moät boä phim hay thì chaéc chaén raèng Nhaø nöôùc khoâng ngaïi, nhöng chæ sôï 
raèng toán keùm maø vaãn khoâng laøm ngöôøi xem haøi loøng. 

Ñieàu thöù hai deã khieán ngöôøi ñoïc kòch baûn baên khoaên laø hình töôïng Lyù 
Coâng Uaån ñöôïc xaây döïng trong phim coøn khaù sô saøi, chöa coù nhieàu chi 
tieát, tình huoáng theå hieän tính caùch, taøi naêng, söï anh minh, duõng löôïc 
cuûa oâng. Nhaø Haø Noäi hoïc Nguyeãn Vinh Phuùc goùp yù: "ÔÛ ñaây Lyù Coâng 
Uaån môùi chæ laø moät voõ töôùng, moät voõ só duø voõ thuaät phi phaøm cuõng 
khoâng hôn Voõ Toøng hay Trieån Chieâu trong phim Taøu...". Nhaø söû hoïc Leâ 
Vaên Lan nhaän xeùt: "Söï nghieäp vaø nhaân caùch lôùn lao cuûa oâng vua naøy 
ñöôïc theå hieän chuû yeáu ôû thôøi gian 1010-1028. Nhöng toaøn boä noäi dung 
kòch baûn laïi döøng ôû 1010". Beân caïnh ñoù, caùc nhaân vaät coù aûnh höôûng 
raát quan troïng ñoái vôùi nhaân caùch vaø söï nghieäp cuûa Lyù Coâng Uaån nhö 
thieàn sö Khaùnh Vaên, quoác sö Vaïn Haïnh cuõng chöa ñöôïc khaéc hoïa moät 
caùch sinh ñoäng. Caùi "caåm nang" cuûa Vaïn Haïnh giuùp Lyù Coâng Uaån thoaùt 
cheát trong tay boïn Long Ñónh cuõng chöa khieán ngöôøi ñoïc taâm phuïc khaåu 
phuïc. 

Thöù ba, kòch baûn söû duïng quaù nhieàu thuû phaùp "lôøi daãn chuyeän". Neáu 
nhö phim ñöôïc döïng nhö kòch baûn, thì khoâng döôùi 3 laàn ngöôøi xem seõ nghe 
thaáy moät gioïng ñoïc "traàm aám" naøo ñoù caát leân trong luùc treân maøn 
aûnh hieän ra moät soá hình aûnh minh hoïa "ñaïi dieän". Maø nhöõng luùc daãn 
chuyeän naøy toaøn gaén vôùi nhöõng bieán coá heát söùc quan troïng trong lòch 
söû laãn trong cuoäc ñôøi Lyù Coâng Uaån, vaø neáu ñöôïc khai thaùc toát thì 
chính nhöõng bieán coá naøy seõ laøm saùng leân taøi trí cuûa Lyù Coâng Uaån. 
Tieác thay... NSND Leâ Ñaêng Thöïc ñaõ nhaän xeùt raát ñuùng raèng: "Caùch laøm 
naøy ñaõ töôùc boû khaû naêng ñaëc thuø cuûa ñieän aûnh laø keå chuyeän baèng 
hình aûnh ñeå taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán ngöôøi xem. Leõ ra nhöõng ñoaïn 
truyeän naøy phaûi ñöôïc theå hieän baèng hình aûnh coù toå chöùc mang tính 
kòch cho ngöôøi xem theo doõi". Ñoái thoaïi trong kòch baûn cuõng vaäy, nhieàu 
ñoaïn thöøa nhöng... vaãn khoâng theå thieáu, vì taùc giaû ñaõ duøng ñoái 
thoaïi giöõa caùc nhaân vaät phuï ñeå neâu leân nhöõng phaåm chaát cao quyù 
cuûa nhaân vaät chính, chöù nhöõng phaåm chaát naøy khoâng ñöôïc cuï theå hoùa 
qua haønh ñoäng coù theå thaáy ñöôïc baèng hình aûnh cuûa nhaân vaät aáy. 

Maët khaùc, kòch baûn cuõng ñaõ boäc loä moät soá sô soùt veà maët cöù lieäu 
lòch söû. "Naêm cuoái ñôøi cuûa Long Ñónh phaûi laø khoaûng 1008, 1009, luùc 
ñoù Döông Thaùi haäu ñaõ cheát töø laâu, laøm sao Thaùi haäu coøn can thieäp 
vaøo söï kieän ñöôïc" (Nguyeãn Vinh Phuùc). "Lyù Coâng Uaån chöa bao giôø laøm 
quan döôùi thôøi Leâ Ñaïi Haønh, cuõng khoâng bao giôø ñöôïc chöùc "Ñieän tieàn 
töôùng quaân" vaøo thôøi ñoù caû, vì theá khoâng theå maëc "voõ phuïc traéng" 
maø xuaát hieän vaø thi ñaáu ñuû kieåu voõ hieäp vaøo luùc Leâ Ñaïi Haønh coøn 
soáng, thaäm chí coøn chöa choïn con naøo ñeå truyeàn ngoâi ñöôïc. Taùc giaû 
toû ra khoâng hieåu gì veà cheá ñoä quan chöùc theá kyû 10 caû, cho neân môùi 
vieát laø Lyù Coâng Uaån ñöôïc "thaêng chöùc" töø "Ñieän tieàn töôùng quaân" 
leân chöùc "Töù söông quaân phoù chæ huy söù" (!), roài laïi ñöùng ra "ñieàu" 
moät chöùc quan chuyeân baûo veä kinh ñoâ - trieàu ñình nhö theá ñi khoûi Hoa 
Lö maø deïp giaëc "Man Cöû Long"... Coøn caùi oâng Nguyeãn Ñeä thì nguyeân maãu 
ngang haøng, thaäm chí nhænh hôn Lyù Coâng Uaån vôùi chöùc ñích thöïc laø "Höõu 
ñieän tieàn chæ huy söù" thì laïi trôû thaønh "phoù töôùng" cuûa Lyù Coâng 
Uaån, thaäm chí ñem thaân mình chaén teân maø hy sinh vì Lyù Coâng Uaån, trong 
khi oâng naøy, luùc Long Ñónh cheát roài vaãn soáng nguyeân, soáng cuøng Lyù 
Coâng Uaån maø ñem 500 quaân Tuøy Long vaøo cung laøm töù veä" (nhaø söû hoïc 
Leâ Vaên Lan). 

Theo döï kieán naêm nay boä phim seõ ñöôïc khôûi quay, song cho ñeán luùc naøy 
kòch baûn Thaùi Toå Lyù Coâng Uaån vaãn ñöôïc göûi tôùi moät soá ñaïo dieãn maø 
theo Ban chæ ñaïo saûn xuaát phim laø coù khaû naêng ñaûm ñöông vieäc laøm phim 
ñeå caùc ñaïo dieãn naøy vieát kòch baûn phaân caûnh, roài ban chæ ñaïo seõ xem 
xeùt caùc kòch baûn phaân caûnh ñeå quyeát ñònh "giao Lyù Thaùi Toå" cho ai. 
Mong raèng nhöõng khieám khuyeát trong kòch baûn seõ ñöôïc caùc ñaïo dieãn caân 
nhaéc thaät kyõ ñeå "taùi taïo kòch baûn vaên hoïc, naâng taàm kòch baûn vaên 
hoïc vaø theå hieän tính khaû thi cuûa kòch baûn" (Baùo Gia ñình vaø xaõ hoäi) 
nhö mong muoán cuûa Ban Chæ ñaïo kyû nieäm 1.000 naêm Thaêng Long, vaø cuõng 
laø mong muoán cuûa dö luaän. 

Phaïm Thu Nga

Caùc yù kieán in nghieâng laø nhaän xeùt cuûa caùc ngheä só, chuyeân gia veà 
kòch baûn Thaùi Toå Lyù Coâng Uaån ñöôïc göûi ñeán moät soá ñaïo dieãn ñöôïc 
Ban chæ ñaïo saûn xuaát phim môøi vieát kòch baûn phaân caûnh.

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hoang Bao Vu 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Saturday, September 24, 2005 12:04
 Subject: hoai linh


 Live show haøi bình daân cuûa Hoaøi Linh 

 23:07:54, 22/09/2005  Hoaøi Linh, Thuùy Nga, Caùt Phöôïng trong tieåu phaåm Vuï aùn theá kyû - 
(aûnh: Huyønh Ñöùc) 

 Tröôùc nay, noùi live show laø ngöôøi ta hình dung ngay moät chöông trình 
hoaønh traùng vôùi saân khaáu sang troïng, toå chöùc coâng phu, toán vaøi traêm 
trieäu hoaëc haøng tæ ñoàng. Nhöng hai ñeâm 21 - 22/9 vöøa qua, live show cuûa 
danh haøi Hoaøi Linh laïi khaùc haún... Saân khaáu Troáng Ñoàng, TP.HCM, 8h môû maøn bieåu dieãn thì maáy ngaøn gheá 
ngoài ñaõ ñoâng kín ngöôøi. Khaùn giaû vaãn uøn uøn keùo vaøo, ñöùng loá nhoá. 
Chaéc chaén laø soá veù baùn ra nhieàu hôn soá gheá, nhöõng khaùn giaû coù veù 
môøi raát böïc mình vì duø ñi sôùm tröôùc giôø dieãn 15 phuùt vaãn phaûi ñöùng. 
Haøng chuïc daõy gheá ghi chöõ "khaùch môøi" ñaõ bò chieám choã. Moät nhoùm 
khaùn giaû ñaùnh nhau vì giaønh gheá khieán nhaân vieân baûo veä phaûi tôùi can 
thieäp. Noùi "traán aùp" laø ñuùng, bôûi maáy khaùn giaû naøy toùc nhuoäm 
vaøng, aên maëc raát ngaàu, cöù huøng hoå vung tay. Quang caûnh loän xoän 
khoâng theå taû. Cuoái cuøng, khaùn giaû khoâng coù gheá moûi chaân quaù, beøn 
loùt deùp ngoài luoân xuoáng loái ñi, vöøa xem vöøa nhaáp nhoåm ngöôøi ñeå nhìn 
cho roõ.

 Saân khaáu Troáng Ñoàng voán laø tuï ñieåm ca nhaïc taïp kyõ, quaù ñôn giaûn 
trong thieát keá, aâm thanh, aùnh saùng. Ba tieåu phaåm cuõng khoâng coù gì 
xuaát saéc. Vuï aùn theá kyû thì noùi veà naïn ñöa hình sex cuûa ngöôøi yeâu 
leân maïng, nhöng ñoåi laïi naïn nhaân khoâng phaûi laø phuï nöõ maø laø anh 
con trai muoán laøm laïi cuoäc ñôøi nôi vuøng queâ heûo laùnh. Chuyeán taøu 
ngoä nghónh keå chuyeän hai keû gian, moät nam moät nöõ, löøa nhau treân 
chuyeán xe löûa, cuoái cuøng maát heát taøi saûn, rôùt xuoáng moät vuøng röøng 
hoang vaéng, nghe tieáng coïp gaàm môùi bieát caùi cheát gaàn keà, beøn hoái 
haän höùa vôùi nhau neáu trôû veà thì seõ hoaøn löông. Tieåu phaåm naøy coù yù 
nghóa nhaát, thì tieác thay, laïi bò "maát ñieåm" bôûi nhöõng lôùp dieãn hôi 
"phoâ", thí duï luùc hai nhaân vaät giaønh giöït nhau cöù naèm ñeø leân choøi 
ñaïp hai chaân, hoaëc röôït ñuoåi treân taøu quaàn aùo xoác xeách raát keùm 
thaåm myõ. Chuyeän tình chaøng hoïa só yù muoán pheâ phaùn giôùi ca só vôùi ñuû 
teä naïn naøo haùt nheùp, naøo lai caêng nhaïc ngoaïi, töông ñoái sinh ñoäng. 

 Noùi chung, hình nhö chæ caàn söï xuaát hieän cuûa caây cöôøi Hoaøi Linh laø 
khaùn giaû meâ tít roài, khoâng quan taâm tôùi nhöõng thöù khaùc cho laém. Ñaëc 
bieät, theâm danh tieáng cuûa Hoàng Vaân, Caùt Phöôïng, Thanh Thuûy, Thuùy Nga, 
Vieät Höông, Hoaøng Sôn, Nhaät Cöôøng vaø vaøi nhoùm ca nhaïc nhö Trio 666, 
Nguyeân Loäc, Ñaøm Vónh Höng, thì dö söùc baùn veù (50.000ñ/veù). Tuy nhieân, 
chæ tieác laø khaâu toå chöùc hôi luoäm thuoäm vaø caùch giao löu cuøng moät 
soá tieåu phaåm raát "töï nhieân" cuûa moät soá caây haøi ñaõ laøm cho ñeâm 
dieãn chæ thaáy khaùn giaû cöôøi... cho ñaõ roài thoâi ! 

 Hoaøng Kim
 
--------------------------------------------------------------------------------

 in Phaûn hoài Göûi 
 Tin môùi

 Coù theå laøm saân khaáu thieáu nhi hay nhö nöôùc ngoaøi (23/09)

 Coøn moät nôi giaûi quyeát laø toøa aùn (23/09)

 Khai maïc Ñaïi hoäi caùc Hoäi Lieân hieäp VHNT Vieät Nam laàn 7 (23/09)

 Söï nhaàm laãn tai haïi cuûa Beán Thaønh Audio & Video (23/09)

 Löûa tình vaãn chaùy... (22/09) Tin ñaõ ñöa

 Hoa haäu Thaùi Lan 2005 töø boû vöông mieän (22/09)

 Nhaø nghieân cöùu Nguyeãn Ñình Ñaàu ñoaït Giaûi thöôûng Traàn Vaên Giaøu laàn 
2 (21/09)

 Boä phim ñaét giaù nhaát trong lòch söû ñieän aûnh Vieät Nam(21/09)

 Ñi tìm ngöôøi caát giöõ Nhaät kyù chieán tranh cuûa Chu Caåm Phong(20/09)

 Tuaàn vaên hoùa kyû nieäm 995 naêm Thaêng Long - Haø Noäi (20/09)

 Tsotsi: Töø Toronto ñeán Oscar(20/09)

 Ñaïo dieãn Guy Ritchie ra maét phim ôû Paris(20/09)

 Quaûng Nam: Gia coá, truøng tu thaùp F1 Myõ Sôn (20/09)

 Theá giôùi ngöôøi maãu (tt): Ngöôøi ñeïp vaø ñaïi gia(20/09)

 Bình choïn qua maïng Hoa haäu chaâu AÙ 2005: Hoàng Haø vöôn leân vò trí soá 
1(20/09) 
--------------------------------------------------------------------------------


 Caùc tin baøi khaùc 
 Chuyeân ñeà 


 Kim Dung vôùi coõi saéc saéc khoâng khoâng 


 Vaán ñeà quan taâm 


 Taïi sao phaûi laøm ñôn "xin" phong danh hieäu 
 Hieän töôïng sex trong taùc phaåm vaên hoïc: Öu theá thuoäc veà caùc caây 
buùt nöõ 
 "Saên" ñóa haøi 
 Myõ Linh kyù taëng fan trong ngaøy phaùt haønh 'Chat vôùi Mozart' 
 Söï trôû laïi cuûa nude 


 Theá giôùi ngheä só 


 Michael Matthews - Ngöôøi muoán ñaùnh baïi thaàn cheát 
 Lyù An - "ngöôøi khoång loà" cuûa ñieän aûnh chaâu AÙ vaø theá giôùi 
 Thaønh Long saép chia tay phim haønh ñoäng 
 NS Ñöùc Trí: Toâi khoâng "thoaùt" khoûi aâm nhaïc vaø... ngöôøi ñeïp 
 Brad Pitt - Angelina Jolie: Scandal tình aùi "hot" nhaát Hollywood 


 Haäu tröôøng 


 Katie Holmes muoán mang hoï cuûa choàng! 
 Ñoã Trung Quaân seõ chia tay vôùi "Con ñöôøng aâm nhaïc" 
 Con tem "ñoäc chieâu" cuûa hoïa só Leâ Kieät 
 Sheryl Crow ñính hoân 
 Britney Spears ñaõ choïn ñöôïc teân cho con yeâu cuûa mình 

 Thoâng tin toøa soaïn | Goùp yù / Phaûn hoài | Ñaët baùo | Lieân heä quaûng 
caùo | FAQ | Sô ñoà site | Phieân baûn cuõ | RSS | Font Unicode 


 © 2003 - 2005 Baûn quyeàn thuoäc veà Baùo Thanh Nieân. 


 Ghi roõ nguoàn Thanh Nieân Online khi baïn phaùt haønh laïi thoâng tin töø 
website naøy. 

 
--------------------------------------------------------------------------------

 Powered by © 2005 Vietnam Communications Corp  Name: Nguyen Hoang Bao Vu
 Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
 12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
 tel: 84 8 849 5069.
 Fax: 84 8 293 8300.
 Email:
 info@xxxxxxxxxxxxxxxx
 Website:
 www.saomaicenter.org

 Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet 
Nam
 Cell-phone: 0989350014
 Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
 Skype ID: nguyenhoangbaovu
  ----- Original Message ----- 
  From: Nguyen Hoang Bao Vu 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Saturday, September 24, 2005 11:43
  Subject: s-fone


  Töø 1-10, S-Fone tính cöôùc theo block 6 + 6 giaây


  TTO - Trung taâm S-Telecom ñaõ ñaêng kyù vôùi Boä Böu chính Vieãn thoâng 
veà vieäc maïng S-Fone seõ chính thöùc tính cöôùc theo block 6 giaây ngay töø 
phuùt ñaàu tieân keå töø ngaøy 1/10/2005. Ngoaøi ra, S-Fone cuõng seõ naâng 
caáp leân heä thoáng CDMA 2000-1x EV-DO hieän ñaïi hôn.   Caùch tính cöôùc môùi naøy aùp duïng chung cho taát caû thueâ bao traû 
tröôùc vaø traû sau cuûa S-Fone söû duïng baát kyø goùi dòch vuï naøo. Cuï 
theå, ñoái vôùi thueâ bao traû sau, khaùch haøng söû duïng goùi dòch vuï 
Standard vaø Free 1 chæ phaûi traû 150ñ/ 6 giaây, rieâng goùi dòch vuï VIP seõ 
ñöôïc tính cöôùc 120ñ/ 6 giaây töø phuùt thöù 301 (hay block thöù 3001) trôû 
ñi. 


  Ñoái vôùi thueâ bao traû tröôùc, khaùch haøng söû duïng dòch vuï Economy 
seõ traû 240ñ/ 6 giaây, goùi dòch vuï Friend laø 270ñ/6 giaây vaø 120ñ/ 6 giaây 
(möùc giaù aùp duïng cho khaùch haøng goïi 2 soá thueâ bao di ñoäng hoaëc coá 
ñònh baát kyø ñaõ ñaêng kyù tröôùc). Rieâng hai goùi dòch vuï Daily vaø Happy 
seõ tính chung khung giaù 180ñ/ 6 giaây. Khaùch haøng toå chöùc, coâng ty ñaêng 
kyù ñaêng kyù söû duïng dòch vuï S-Fone theo nhoùm töø 5 ngöôøi trôû leân seõ 
ñöôïc giaûm töø 20% ñeán 40% giaù goïi trong maïng di ñoäng CDMA S-Fone.


  OÂng Hoà Hoàng Sôn, Giaùm ñoác Ñieàu haønh S-Fone cho bieát seõ taäp trung 
môû roäng vuøng phuû soùng treân toaøn quoác, naâng cao dung löôïng maïng vaø 
naâng caáp leân heä thoáng CDMA 2000-1x EV-DO nhaèm phaùt trieån caùc dòch vuï 
ña daïng nhôø lôïi theá cuûa coâng ngheä CDMA. 


  TÖÔØNG NGHI

  Name: Nguyen Hoang Bao Vu
  Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
  12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
  tel: 84 8 849 5069.
  Fax: 84 8 293 8300.
  Email:
  info@xxxxxxxxxxxxxxxx
  Website:
  www.saomaicenter.org

  Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet 
Nam
  Cell-phone: 0989350014
  Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
  Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts: