bien so xe bi mat, tim mua o dau

Bieån soá xe - Ai baùn? Ai mua? 

Baøi 1: Maát bieån soá xe "xòn", mua ôû ñaâu ? 

7:12', 30/12/ 2005 (GMT+7) 

Chöa coù nôi naøo ôû nöôùc ta laïi baùn maët haøng "ñoäc" - bieån soá xe ôû 
chôï trôøi - hôn Haø Noäi. Nhieàu ngöôøi nghi ngôø: bieån soá doûm ö? - Khoâng 
heà! Bieån soá thaät do Caûnh saùt giao thoâng caáp haún hoi. Theá môùi coù 
chuyeän döïng xe treân ñöôøng, khoâng sôï maát xe maø chæ sôï maát bieån soá. 
Chuyeän maát bieån soá xe thaäm chí coøn xaûy ra ngay caû trong caùc baõi giöõ 
xe. 

Chôï trôøi chuøa vua 


Ñeå khoâng bò maát caép, chuû xe phaûi baét vít ñaày bieån soá.


Nhieàu ngöôøi chæ veõ: vöøa maát bieån soá xe haû? Cöù ñeán chôï trôøi Chuøa 
Vua ôû phoá Thònh Yeân, khaéc coù. Trong vai ngöôøi maát bieån soá xe, chuùng 
toâi ñeán chôï trôøi Chuøa Vua. Taáp vaøo ñaùm xe oâm ñöùng ngoài ngaû nghieâng 
goùc phoá Thònh Yeân, toâi vaø coâ baïn keå leå noãi khoå vaø nhôø hoï chæ choã 
mua laïi bieån soá maát. Nhöõng caëp maét khoù chòu doø xeùt nhìn chuùng toâi 
raát laâu. "Bieán, ñaây laøm gì coù bieån soá maø baùn!". 

Chuùng toâi laàn xuoáng maáy gian haøng treo luûng laúng nhöõng phuï tuøng xe 
gaén maùy (chaéc cuõng haøng choâm chæa) ôû khu chôï trôøi than thôû vôùi hai 
thanh nieân maët raát ngaàu ngoài gaàn ñaáy: "Baø chò em trong Nam ra möôïn xe 
baïn laïi bò maát bieån soá, laøm sao daùm traû xe baây giôø, khoå quaù, mua 
laïi giuùp em vôùi". "Bieån chöõ gì?". "Chöõ U". "Bieån môùi, ñaét ñaáy. 1 
trieäu". "Sao hoï baûo coù 5-6 traêm?". "Haøng 5-6 laø bieån chöõ cuõ". 

Sau naøy chuùng toâi ñöôïc bieát, giaù mua laïi moät bieån soá xe bò maát ôû 
chôï trôøi naøy tuøy bieån coù chöõ P hay T hay U ñeå coù giaù töø 500 ngaøn 
ñoàng ñeán 1 trieäu ñoàng/bieån soá. Hoï nhìn chuùng toâi nhö ñeå "löôïng giaù" 
xong haát haøm hoûi: "Giaáy ñaêng kyù xe ñaâu?". "Caùi gì, mua bieån soá xe 
maát thoâi maø". "Laèng nhaèng. Mang giaáy ñaêng kyù xe môùi baùn". Coâ baïn ñi 
cuøng noùi vôùi toâi: "Boïn naøy hoâm nay dôû chöùng ñoøi giaáy chuû quyeàn 
môùi baùn bieån soá aên caép! Chaéc môùi bò Phoøng CS Hình söï Haø Noäi löøa 
baét "maáy quaû" neân chuùng caån thaän ñaáy". 

Caû buoåi chieàu, chuùng toâi la caø ôû chôï trôøi ñeå mua linh tinh caùc thöù 
vôù vaån, coá laàn cho ra moät ñöôøng daây baùn bieån soá xe aên caép. Hai teân 
nghieän, chaéc chaén theá, vì moâi haén xaùm ngoeùt. Moät teân luøa nhöõng 
ngoùn tay gaày tong teo coù moùng daøi caùu baån vaøo trong aùo moi ra hai caùi 
baûng soá xe ñöa cho moät aû maäp, maét xaêm ñen thui ngoài sau daõy maët naï, 
keøn, ñeøn xe gaén maùy trong goùc khu chôï trôøi Chuøa Vua, keá beân choã 
chuùng toâi ñang ñöùng löïa maáy caùi kieáng chieáu haäu. Muï duùi tôø 100 
ngaøn ñoàng cho chuùng roài xua tay nhö ñuoåi huûi. Chuùng ñoøi gaáp ñoâi. Muï 
quaúng cho chuùng tôø 50 ngaøn ñoàng roài xoâ haét chuùng ra xa. 

Vaøi phuùt sau, chuùng toâi ñi ñeán hoûi mua bieån soá xe bò maát. Muï nhìn 
chuùng toâi "löôïng giaù" roài goïi to: "Cöôøng!". moät thanh nieân maët laïnh 
luøng böôùc ñeán. Coâ baïn toâi laïi "dieãn" baøi - "chò em trong Nam ra." vaø 
ñoïc ngay bieån soá xe cuûa choàng coâ ñang ñi cho haén ghi laïi. Haén baûo 
chuùng toâi qua beân kia ñöôøng chôø ñaùm em uùt haén ñi tìm bieån soá xe. chöa 
maát. Chuùng toâi mua goùi thuoác laù ba soá 555 sang môøi y huùt. 

Coù leõ thaáy chuùng toâi laø luõ "gaø môø" neân y khuyeân baûo: Bieån soá maát 
phaûi ñi mua ngay, bôûi chæ ngaøy sau ñaõ coù boïn troäm xe ñeán mua bieån soá 
aáy ñeå gaén xe chuùng vöøa "thoåi" ñöôïc. Chôø maõi khoâng tìm ra caùi bieån 
soá xe cuûa chuùng toâi caàn mua, thaáy chuùng toâi thieåu naõo quaù, Cöôøng 
noùi: "bieån soá xe maát ñaõ 3 ngaøy chæ coøn caùch leân Phoøng CSGT Haø Noäi 
maø "mua"". "Mua ôû Phoøng CSGT aø". y cöôøi khaåy, "Leân aáy cöù hoûi kheùo 
laø coù theå laøm nhanh bieån soá xòn, nhöng giaù cao ñaáy". 

Ngaïc nhieân chöa? 


Chôï trôøi mua ñi baùn laïi bieån soá xe ôû phoá Thònh Yeân - Haø Noäi.


Chuùng toâi ñeán Phoøng Caûnh saùt Giao thoâng ñöôøng boä (CAHN) ôû ñöôøng 
Traàn Höng Ñaïo ñeå xin caáp laïi bieån soá maát, theo qui ñònh. Gaàn 10 giôø, 
khu vöïc ñaêng kyù cuûa Phoøng CSGT HN khaù vaéng veû. Moät chò CSGT "hình nhö 
laø" thöôïng uùy maët laïnh nhö tieàn ngoài "treùo ngoaûy" ngay giöõa saûnh thu 
tieàn göûi xe. Toâi coá nhìn baûng teân nhöng khoâng theå, bôûi noù bò che 
khuaát bôûi caùc neáp aùo luøm xuøm. 

Toâi trình baøy vieäc muoán xin laïi bieån soá xe maát. Khoâng caàn nghe heát 
chuyeän, chò ta laïnh luøng haát maët veà phía caùc loàng kieáng vaéng hoe beân 
trong, khoâng noùi lôøi naøo!. Böôùc ñeán khu vöïc "Ñaêng kyù giaáy tôø xe" 
toâi trình baøy vieäc xin laïi bieån soá thì moät chò maëc aùo hoa ñen chæ ra 
ngoaøi cöûa kieáng: "Cheùp ñôn ngoaøi kia veà ñòa phöông chöùng roài leân laøm 
thuû tuïc". 

Ñoàng nghieäp toâi moùc mieáng giaáy nhoû ra loay hoay tìm choã ñeå keâ giaáy 
cheùp ñôn. Thaáy "toäi nghieäp", chò aùo hoa ñen baûo: "Ra mua ñôn chöù cheùp 
laøm gì". Noùi roài chò daãn chuùng toâi ra ngoaøi coång Phoøng CSGT ñöa ñeán 
gaëp moät chò phuï nöõ khaùc, maëc aùo hoa vaøng ñang caø soá khung xe cho 
ngöôøi xin caáp laïi giaáy ñaêng kyù xe bò maát. 

Nghe chò aùo hoa ñen goïi: "Baùn ñôn! Chò naøy maát bieån soá xe ñaáy.", khoâng 
nhìn leân, chò aùo hoa vaøng noùi: "3 ngaøn". Toâi ñöa caû 10 ngaøn ñeå mua ñôn 
roài keå leå noãi khoå vì laøm maát bieån soá chieác xe möôïn cuûa baïn vaø 
than: "Laøm bieån soá xe gì maø ñeán 60 ngaøy, laâu theá chò nhæ ?". "60 ngaøy 
laø khoâng keå ngaøy nghæ, leã teát vaø khoâng coù nghi vaán gì ñaáy. Coù vaán 
ñeà thì 80 - 90 ngaøy cuõng laø chuyeän nhoû", chò baùn ñôn vöøa loay hoay caø 
soá khung chieác xe Dream cuõ rích vöøa noùi theá. "Trôøi ñaát, chaúng leõ 
"truøm meàn" xe 3 thaùng trôøi roài ñi laøm aên baèng gì ?". "Theá thì boïn 
troäm môùi laáy caép bieån soá xe chöù. Deã daøng quaù . laáy baùn cho ma aø", 
chò phuï nöõ maëc aùo ñen ñang xin caáp laïi giaáy tôø chuû quyeàn xe vöøa 
maát, noùi chen vaøo theá. 

Toâi ñöùng moät luùc thì chò aùo hoa vaøng, vaãn hí hoaùy daùn nhöõng mieáng 
giaáy caø soá khung treân ñôn, hoûi toâi maø khoâng nhìn leân: "7 traêm ngaøn, 
sau 5 ngaøy laáy bieån soá. Chòu khoâng?". Toâi nhìn chò nhö bò thoâi mieân, 
hoûi laïi: "Chò noùi gì cô ? 7 traêm ngaøn. gì aï?". "Laøm bieån soá xòn, 7 
traêm ngaøn, chòu thì ñaët coïc 500 ngaøn. Phoâtoâ giaáy ñaêng kyù xe ñöa ñaây. 
Khoaûng 4 - 5 ngaøy ñeán laáy". 

Toâi kyø keøo: "Sao em nghe noùi chôï trôøi baùn coù 500 ngaøn thoâi". "Bieån 
soá xòn, môùi tinh maø. Vôùi laïi toâi cuõng nhôø ngöôøi khaùc laøm, chöù coù 
phaûi aên caû ñaâu". Chaúng bieát neân vui hay buoàn khi "vôù" ñöôïc thoâng tin 
treân, chuùng toâi ñi moät voøng vaøo trong saûnh. Chò maët aùo hoa ñen luùc 
naõy giôø ñaõ chuyeån sang ngoài beân quaøy baùn baûo hieåm cuûa Pijico. Toâi 
hoûi chò CSGT teân coâ gaùi aùo hoa baùn baûo hieåm, chò ta löø maét nhìn toâi 
laïnh leõo, noùi goïn loûn: "Khoâng bieát"?!. 

Chuùng toâi quay ra ngoaøi coång "laøm thuû tuïc mua" baûng soá xe giaù cao 
cuûa Phoøng CSGT. Toâi ñöa 200 ngaøn ñoàng vaø ñeà nghò chò vieát "bieân nhaän 
laøm bieån soá xe 29 P2, 11.". Ñieàm tónh ruùt trong tuùi ra nöûa tôø ñôn cuûa 
Phoøng CSGT, chò noùi trong khi vaãn hí hoaùy vieát: "Toâi vieát giaáy möôïn 
tieàn thoâi, coù ñieân môùi vieát laøm bieån soá xe". Sau khi caàm 200 ngaøn 
ñoàng, chò vui veû baûo: "Ñöa soá xe ñaây toâi laøm tröôùc, ba boán hoâm nöõa 
ñem giaáy chuû quyeàn xe vôùi 500 ngaøn ñoàng ñeán laáy bieån". Chò kyù teân 
Thoa. Ñang ñöùng laàn chaàn ñònh moi theâm ít thoâng tin, coâ gaùi aùo ñen 
böôùc ra chæ chæ leân laàu noùi "Thoâi". chò Thoa voäi xua nhanh: "Ñi ñi, treân 
gaùc coù ngöôøi nhìn xuoáng kìa. Ñi ra nhanh ñi, ai hoûi gì ñöøng noùi ñaáy".

PHAÏM THUÏC - QUANG TROÏNG Bieån soá xe - Ai baùn? Ai mua? 

Baøi 2: Ñieàu phi lyù - bao giôø thay ñoåi? 

21:33', 30/12/ 2005 (GMT+7) 

Baïn coù tin raèng coù theå mua bieån soá xe "xòn" giaù cao töø nhöõng ngöôøi 
moâi giôùi ngay trong khuoân vieân truï sôû CSGT Haø Noäi? Duø ñaõ coù ngöôøi 
cuûa chôï trôøi "chæ ñieåm", toâi cuõng seõ khoâng tin, neáu nhö chính toâi 
khoâng mua ñöôïc bieån soá xe "xòn" giaù cao ôû ñaây. Vaø baïn coù tin khoâng 
khi maø chæ caáp laïi bieån soá xe bò maát hoaëc hö hoûng phaûi caàn ñeán 60 
ngaøy, thaäm chí coøn laâu hôn. Khi naøo quy ñònh treân chöa boû thì caùc bieån 
soá xe vaãn coøn laø moùn haøng troäm caép beùo bôû. 

Keõ hôû phaùt sinh tieâu cöïc


Maët tieàn chuøa Vua, nay bieán thaønh khu chôï trôøi taáp naäp. 

Vì sao ôû Haø Noäi vaø chæ ôû Haø Noäi môùi roä leân hieän töôïng maát caép 
bieån soá xe maø khoâng maát caû xe? Goác cuûa vaán ñeà laø ñaâu? Coù leõ 
chuùng ta phaûi trôû laïi töø quy ñònh khoâng cho pheùp ñaêng kyù môùi xe hai 
baùnh cuûa 7 quaän noäi thaønh Haø Noäi thôøi gian qua vaø Thoâng tö soá 
01/2002/ TT-BCA veà xeùt caáp laïi giaáy ñaêng kyù hoaëc bieån soá xe bò maát. 

Noäi dung Thoâng tö 01/2002 coù ñoaïn nhö sau: "Chuû xe bò maát giaáy ñaêng kyù 
hoaëc bieån soá xe phaûi coù coâng vaên ñeà nghò, hoaëc ñôn trình baøy ñeà nghò 
caáp laïi coù xaùc nhaän cuûa chính quyeàn ñòa phöông hoaëc ñôn vò coâng taùc. 
Chuû xe coù theå uûy quyeàn ngöôøi khaùc laøm thay vaø khoâng phaûi mang xe 
ñeán cô quan ñaêng kyù xe. Sau thôøi haïn 60 ngaøy, neáu khoâng phaùt hieän 
nghi vaán thì ñöôïc giaûi quyeát caáp laïi giaáy ñaêng kyù hoaëc bieån soá xe. 
Tröôøng hôïp caáp laïi tröôùc thôøi haïn noùi treân, phaûi ñöôïc pheâ duyeät 
cuûa caáp treân coù thaåm quyeàn.".

Ngöôøi daân sinh soáng ôû Haø Noäi khi mua moät chieác xe gaén maùy môùi cuõng 
ñoàng nghóa vôùi vieäc mua luoân teân ngöôøi ñöùng teân cho xe. Maø ngöôøi baùn 
teân coù theå laø daân ngoaïi thaønh Haø Noäi hoaëc ôû caùc tænh xa xoâi hôn. 
Ñieàu phi lyù aáy khieán boïn troäm caép nhìn vaøo söï ngaïi khoù cuûa nhöõng 
chuû xe maø nghó ra moät höôùng laøm aên môùi: "choâm" bieån soá xe. 

Moät hoà sô xin caáp laïi caùi bieån soá xe do bò maát hoaëc hö hoûng naëng 
phaûi caàn ñeán 60 ngaøy (khoâng keå leã Teát) duø ñaõ ñöôïc chính quyeàn ñòa 
phöông hoaëc ñôn vò coâng taùc xaùc nhaän söï thaät vaøo ñôn thì quaû laø laøm 
khoù daân. Bôûi, chieác xe laø taøi saûn, laø phöông tieän sinh soáng cuûa 
nhieàu ngöôøi, nhieàu gia ñình. Phaûi "truøm meàn" caùi "caàn caâu côm" aáy 
vaøi thaùng trôøi thì chaéc phaûi treo nieâu. Chöa heát, neáu "coù nghi ngôø 
caàn laøm roõ", caàn ñeán söï coù maët cuûa chính chuû xe (ngöôøi ñöùng teân) 
trong khi hoï ôû taän Thaùi Nguyeân, Haø Taây, Baéc Ninh. thì thaät khoán ñoán. 
Thoâi thì, 500 ngaøn chöù 1 trieäu ñoàng ñeå chuoäc hoaëc mua nhanh moät bieån 
soá xe bò maát caép, cuõng ñaønh caén raêng. Hoaït ñoäng troäm caép vaø kinh 
doanh bieån soá xe nhôø theá nôû roä vaø ñaây cuõng laø cô hoäi ñeå nôi coù 
chöùc naêng laøm bieån soá xe "xòn" coù ñieàu kieän "caûi thieän cuoäc soáng 
rieâng"?! 

Nhöõng caâu hoûi caàn ñöôïc traû lôøi coâng khai


Ñôn giaù cao vaø giaáy bieân nhaän baûng soá giaù cao ôû tröôùc Phoøng CSGT Haø 
Noäi. 

Ñieàu maø chuùng toâi khoâng hieåu vaø ngay caû Thanh tra CA Haø Noäi cuõng 
"ñang laøm roõ" laø: Vì sao caùc loaïi ñôn cuûa Phoøng CSGT Haø Noäi laïi giao 
cho chò phuï nöõ teân Thoa, maø theo xaùc nhaän cuûa Thanh tra CA Haø Noäi, thì 
coâ ta khoâng phaûi laø ngöôøi trong ngaønh. Thoa ñöôïc Phoøng CSGT Haø Noäi 
"phaân coâng" baùn caùc loaïi ñôn vaø thöïc hieän coâng ñoaïn caø soá khung, 
soá maùy vaø chæ daãn khaùch ñeán laøm giaáy tôø xe chuyeân nghieäp hôn caû chò 
CSGT ngoài trong nhaø chæ ñeå thu tieàn giöõ xe? Khaùch ñeán laøm caùc thuû 
tuïc ôû Phoøng CSGT neáu khoâng muoán "ñöùng òn maët" vaøo cöûa kieáng ñeå 
cheùp tay caùc loaïi ñôn thì seõ ñöôïc höôùng daãn ra chò Thoa mua ñôn?! Toâi 
cuõng theá! Coøn nöõa, sau khi coù trong tay giaáy chöùng nhaän cuûa chò Thoa 
veà vieäc seõ giao baûng soá xe 29 P2. 22, chuùng toâi ñaõ laøm vieäc tröïc 
tieáp vôùi Thanh tra Coâng an Haø Noäi. 

Sau ñoù, chò Thoa ñaõ khai nhaän: coù baùn cho toâi laù ñôn giaù cao vaø nhaän 
200.000ñ tieàn coïc. Thanh tra CA Haø Noäi ñaõ thu giöõ bieån soá xe maø chuùng 
toâi ñaõ cung caáp soá töø tay chò Thoa. Vaäy coøn chò phuï nöõ baùn baûo hieåm 
cuûa Pijico giöõ vai troø naøo trong vuï vieäc tieâu cöïc treân? Ñeán nay, ñaõ 
gaàn moät thaùng chôø ñôïi, chuùng toâi vaãn chöa nhaän ñöôïc thoâng tin phaûn 
hoài naøo töø Thanh tra CAHN, duø chuùng toâi ñaõ cung caáp nhöõng chöùng cöù 
vaø thoâng tin khuaát taát ñaõ thu thaäp trong quaù trình laøm nghieäp vuï cuûa 
mình. 

Sau khi Haø Noäi cho pheùp ñaêng kyù laïi xe gaén maùy trong 7 quaän noäi 
thaønh, chuyeän maát bieån soá xe töôûng seõ giaûm haún nhöng thöïc teá thì 
moïi chuyeän khoâng coù gì thay ñoåi bôûi Thoâng tö soá 01/2002 cuûa Boä Coâng 
an vaãn coøn hieäu löïc. Chuùng toâi goïi ñieän thoaïi xin gaëp Cuïc tröôûng 
Caûnh saùt Giao thoâng Vuõ Syõ Doanh ñeå trao ñoåi veà nhöõng nghi vaán taïi 
Phoøng CSGT Haø Noäi, cuõng nhö xin ñöôïc trao ñoåi theâm veà Thoâng tö 01 
nhöng ñaõ bò töø choái vôùi lyù do oâng baän hoïp. 

OÂng ñeà nghò chuùng toâi göûi taát caû thaéc maéc ñeán VP Cuïc CSGT vaø höùa 
seõ traû lôøi sau. Vaäy thì, chuùng toâi xin ñöôïc coâng khai neâu thaéc maéc 
vôùi Cuïc tröôûng Cuïc CSGT raèng, oâng coù thaáy quy ñònh 60 ngaøy môùi xeùt 
caáp laïi bieån soá xe chính laø moät keõ hôû daãn tôùi tieâu cöïc trong ngaønh 
CSGT? Theo oâng, quy ñònh treân coù neân söûa chöõa hay tieáp tuïc toàn taïi? 

Trong khi chôø ñôïi caâu traû lôøi cuûa Cuïc tröôûng CSGT, chuùng toâi ñaõ coù 
cuoäc troø chuyeän ngaén vôùi Ñaïi taù Ñoã Kim Tuyeán, Phoù Giaùm ñoác CA Haø 
Noäi. Ñaïi taù Tuyeán thöøa nhaän: quy ñònh 60 ngaøy môùi xeùt caáp laïi bieån 
soá xe bò maát, neáu khoâng coù nghi vaán gì laø quaù chaäm, gaây trôû ngaïi 
cho daân, caàn ñöôïc xem laïi. Neân ruùt ngaén thôøi gian caáp laïi bieån soá 
xe, neáu ñaõ coù chöùng thöïc cuûa chính quyeàn ñòa phöông vaø cô quan coâng 
taùc cuûa ngöôøi xin caáp laïi. Theo oâng, ñoù cuõng laø moät caùch ñeå keùo 
caùn boä CSGT ra xa chieác baãy tieâu cöïc. 

Daân ta chaúng maáy ai coù dö tieàn mua hai, ba chieác xe ñeå thay ñoåi. Vaø vì 
theá, khi bò maát bieån soá xe thì giaù naøo hoï cuõng "chieàu"! Quy ñònh caám 
ñaêng kyù xe hai baùnh trong 7 quaän noäi thaønh Haø Noäi ñaõ bò huûy boû, vaäy 
Thoâng tö 01 veà quy ñònh 60 ngaøy cho moät bieån soá xin caáp laïi, bao giôø 
ñöôïc xoùa? Vaø, caâu hoûi vì sao caùc loaïi ñôn cuûa Phoøng CSGT Haø Noäi laïi 
giao cho ngöôøi ngoaøi ngaønh baùn, cuõng nhö coù hay khoâng moät ñöôøng daây 
laøm bieån soá xe giaù cao trong ngaønh CSGT Haø Noäi vaãn ñang caàn caâu traû 
lôøi coâng khai.

PHAÏM THUÏC - QUANG TROÏNG 

Other related posts:

  • » bien so xe bi mat, tim mua o dau