bia om o Moc Hoa

Bia ôm' ? M?c Hóa

Ch? v?i 10.000 d?ng, khách hàng có th? tho?i mái

Ch? v?i 10.000 d?ng, khách hàng có th? tho?i mái "di du l?ch". ?nh: SGGP.

T?i huy?n M?c Hóa, t?nh Long An, bia ôm dang ngày càng phát tri?n. Th?y khách, 
các cô sà ngay vào lòng, m?t tay ghì má hôn chùn ch?t, tay kia c?m ly bia
gio lên: "Dzô di ông xã, nh?u ph?i "l?t bánh", choi ph?i "h?t c?nh".

Theo m?t ngu?i dân, t?i th? tr?n M?c Hóa và khu v?c lân c?n có trên 30 quán 
"ôm" dóng dô. Nhìn t? ngoài vào, quán b?n s? chín (9999) ch?ng có d?u hi?u gì
d?c bi?t, ngo?i tr? vi?c quán này n?m cách tòa án huy?n kho?ng vài bu?c chân.

T?m b?ng hi?u "9999" treo tru?c c?a cung gi?ng nhu nh?ng t?m b?ng hi?u thông 
thu?ng c?a nhi?u hàng quán khác. Nhung khi chi?c xe g?n máy d?ng l?i tru?c
quán thì "hình hài" c?a m?t quán bia ôm b?t d?u xu?t hi?n.

Hai cô ti?p viên an m?c theo ki?u "nh?u kh?i t?n m?i" t? trong nhà bu?c ra, õng 
?o m?i chào nhu g?p ngu?i quen: "Anh di dâu mà l?n m?t tam v?y?". R?t "chuyên
nghi?p", các cô mi?ng thì nói, tay li?n kéo khách vào m?t can phòng ? cu?i quán.

Sau khi cho khách yên v? trên b? gh? salon cu mèm cáu b?n, m?t trong hai cô 
ti?p t?c ni?m n?: "Anh dùng tay quo (Tiger), ken (Heineken) hay Sài Gòn?". H?i
v?y ch? khách chua k?p m? mi?ng thì cô nàng dã quy?t d?nh luôn "tay quo nhe", 
r?i v?a cu?i v?a m? c?a bu?c ra ngoài khiêng két bia vào.

Ti?p d?n, câu h?i "các anh dùng món chi" cung du?c th?t ra v?i ti?t t?u ch?m 
rãi trong khi tay c?a cô thì khui bia "b?p, b?p" rót ch?y tràn ly. M?y cái
khan u?p l?nh du?c xé b?c, gói h?t di?u, mít s?y, khô bò d? s?n trên bàn cung 
du?c xé ra. Trong nháy m?t, bia, m?i và các "em" dã du?c bày ra, ch? ch?
các anh "xoi".

Sau vài d?t bia, th?y khách không "mò cua b?t ?c", cô ti?p viên t? ái d?ng lên 
v? h?n mát: "N?u m?y anh không thích thì t?i em ra, kêu d?a khác vào".

Khi th?y khách b?o không có gì, c? ng?i di, cô ng?i ph?ch xu?ng gh?, m?t cau có 
nhung l?i gi?ng b?n c?t: "Dám di u?ng bia ôm mà không dám. bóp, ông ch?t
di cho r?i".

Nói xong, cô nàng m?t tay nhéo vào vai khách, tay kia bung c?c bia, ?c m?t hoi 
c?n s?ch tru?c s? ng? ngàng c?a khách. Th?y th?, cô ti?p viên ng?i v?i m?t
khách khác cu?i ha h? r?i m?t tay ôm ghì anh ta vào lòng, hôn chùn ch?t, tay 
kia c?m ly bia gio lên "Dzô di ông xã, nh?u ph?i "l?t bánh", choi ph?i "h?t
c?nh".

"Ôm"... m?i lúc m?i noi

Sau m?t ch?u "ôm", nh?ng v? khách m?i k?t giao trong quán bia l?i m?i nhau d?n 
quán M? Duyên (ven qu?c l? 62, huy?n M?c Hóa, cách th? tr?n M?c Hóa vài tram
mét) d? dãi m?t ch?u karaoke. Trong s? 2 khách m?i, m?t ngu?i t? xung là ti?n 
si, m?t là th?c si dang công tác ? m?t trung tâm nghiên c?u gi?ng dóng trên
d?a bàn huy?n Vinh Hung,

Lúc này tr?i dã t?i, nhà dân ? d?c theo hai bên du?ng g?n nhu dã dóng c?a. Ch? 
nh?ng quán bia, karaoke, cà phê là v?n náo nhi?t v?i ti?ng nh?c x?p xình,
ánh dèn nh?p nháy, sáng r?c tru?c m?i quán. Quán M? Duyên cung th?. Ánh dèn 
di?n r?c sáng t? c?a vào d?n bên trong, nhu m?i g?i.

Bi?t có khách d?n hát karaoke, ch? quán (m?t ph? n? tu?i kho?ng ngoài 40, ngu?i 
d?y dà) dua khách lên l?u, ?n vào m?t phòng r?ng kho?ng ch?ng hon 10 m2.

Di?p khúc ? dây cung th?! Ch? trong nháy m?t, m?i, bia, khan l?nh và các "em" 
dã du?c bày ra, ch? có khác là thêm dàn karaoke v?i ch?t lu?ng âm thanh thu?c
d?ng. ng?ng d?c. Sau m?t h?i vô tu an u?ng, hát hò cùng các em, th?nh tho?ng, 
khách l?i b? an, b? u?ng, b? hát d? dành th?i gian. "mò cua b?t ?c".

M?t ti?p viên cho bi?t: "? dây không sao dâu, t?i em bi?t tru?c khi nào d?i 814 
d?n ki?m tra. H? có ?p b?t t? thì t?i em chui c?a thoát hi?m phía sau là
xong, còn m?y anh c? ng?i ? l?i hát vô tu".

Cung theo cô, phòng karaoke này ho?t d?ng "chui", vì quán M? Duyên ch? dang ký 
kinh doanh an u?ng, nhung lâu nay không có ai ki?m tra.

(Theo Sài Gòn Gi?i Phóng)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 
360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » bia om o Moc Hoa