bi mat ve y duoc thieu lam

VÃn mÃn bà mát quanh Thiáu LÃm y dÆác

 

TPCN - Tá xÆa Äán nay, Kungfu Thiáu LÃm ÄÆác táo nÃn bái 
âtam vá nhát tháâ: Thián-VÃ-Y, trong ÄÃ nán y hác Äác 
ÄÃo cáa Thiáu LÃm Tá ÄÆác biát Äán bái tÃn

gái âThiáu LÃm y tÃngâ.

 

ImageView

 

CÃc và tÄng Thiáu LÃm Tá Äang luyán táp

Tuy nhiÃn cÃch mà cÃc nhà sÆ Thiáu LÃm cháa bánh ra sao thà Ãt 
ai ÄÆác biát.

 

NgÃy 29/7/2004, trÃn website cáa Thiáu LÃm Tá Äà cÃng bá 3 bà 
phÆÆng (3 bÃi thuác bà truyán) trong âThiáu LÃm Tá bà phÆÆng 
tuyán tápâ, Äáng thái cÅng cÃng

bá mát sá tÃi liáu bà mát vá cÃc thá và Thiáu LÃm.

 

Há cÅng háa mát tuán sau sá lán lÆát cÃng bá cÃc bà 
phÆÆng vá y hác và dÆáng sinh cÃng nhiáu tÃi liáu quan tráng 
khÃc nhám mác ÄÃch hoáng dÆÆng Phát hác,

Và thuát và Y hác.

 

Thá nhÆng Äán ngÃy 6/8 cÃng nÄm thà Thiáu LÃm Tá ra tuyÃn bá 
tám dáng viác cÃng bá. Viác cÃng bá rái tám dáng nÃy ÄÃ 
gÃy nÃn phán áng rát mánh trÃn kháp

Trung Quác.

 

PhÆÆng trÆáng Thiáu LÃm Tá ThÃch VÄnh TÃn khi trá lái pháng 
ván Äà nÃi: âTrÆác nay ánh hÆáng cáa Thián và Và rát 
lán, cÃn Y tÃng thà ngÆái Äái rát Ãt biát

Äán. ChÃng tÃi cÃng bá máy dÆác phÆÆng là Äá nÃm Äà dà 
ÄÆáng, xem xà hái phán áng thá nÃoâ.

 

Cà rát nhiáu à kián xung quanh vá nÃy. Cà ngÆái cho ráng 
viác cÃng bá bà phÆÆng là bá âháâ và y dÆác hián Äái 
khÃng há thua kÃm náu khÃng nÃi là cÃn hÆn

cÃc bà phÆÆng khi xÆa; mát sá vá thuác ngÃy trÆác quà hiám 
thà bÃy giá Äà là loái bÃnh thÆáng.

 

Lái cà à kián nÃi, bà phÆÆng là mát Äác trÆng cáa y hác 
cá truyán, hiáu quá cá thá rát khà ÄÃnh già qua tÃc dáng 
cáa bÃi thuác, dà cà nám ÄÆác ÄÆn thuác

thà ngÆái bánh cÅng phái uáng theo chá dán cáa lÆÆng y, 
uáng thuác báa bÃi sá chuác háu quá xáu.

 

Tuy nhiÃn, cÅng cà ngÆái cho ráng, cÃc bà phÆÆng cáa âThiáu 
LÃm dÆác cácâ là di sán vÄn hÃa cáp quác gia, khÃng nÃn và 
cÅng khÃng thá cÃng bá; ngoÃi ra

quyán sá háu trà tuá cÃc bà phÆÆng nÃy thuác vá Thiáu LÃm 
Tá, sau khi cÃng bá thà há sá bá mát quyán, áy là chÆa ká 
cà ngÆái nhanh tay ÄÄng kà cÆáp mát.

 

DÆái ÄÃy là 3 bà phÆÆng mà âThiáu LÃm dÆác cácâ Äà 
âtrÃtâ cÃng bá:

 

BÃi thá nhát - âTrÃn ngác tÃnâ: trá bát tánh nhÃn sá, 
lách mát mÃo miáng, trÃng phong co giát, hÃn mà sau khi trÃng 
thÆÆng.

 

ThÃnh phán cáa bÃi nÃy gám: Minh thiÃn ma, KhÆÆng hoát, PhÃng 
phong, Chá nam tinh, Bách chá - mái thá 5 phÃn; Bách phá tá 1 
phÃn Äem tÃn thÃnh bát, mái

lán uáng 3 phÃn. Náu uáng báng HoÃng Táu thà hiáu quá cÃng 
tát, hÃn mà sÃu cÅng chá uáng hát 3 phÃn là tánh lái ngay.

 

BÃi thá hai - âHÃnh quÃn tÃnâ, trá trÃng thá (say náng) rát 
tuyát. ThÃnh phán: Bác hà nÃo 1 phÃn, Thá tÆÆng 3 phÃn, Chá 
xÃc 2 láng, An tác hÆÆng 1 láng,

Trán bà 5 phÃn, Chá ban hÃ, NgÆu hoÃng, Quáng mác hÆÆng mái 
thá 3 phÃn, tát cá Äem tÃn thÃnh bát cho vÃo lá Äáy kÃn, 
mái lán uáng 1 phÃn.

 

BÃi thá ba - âQuan Ãm caoâ Äá trá cÃc vát thÆÆng má khái 
rát nhanh.

 

ThÃnh phán: TÃ dÆác Quá chi, Bách chá, NhÅ hÆÆng, Mát 
dÆác, XÃch thÆác, Mác qua, Hoa phán, TÃy cÃt, NguyÃn há, Nhi 
trÃ, ÄÆÆng quy, Háng hoa, TÃ mác, Äáng

tá nhiÃn (phá nán 7 ngÃy), Äan bÃ, Sinh cam tháo, ÄÃo nhÃn, 
Háng phán - mái thá 1 láng; Mác hÆÆng, Khinh phán, Mác 
phián - mái thá 5 phÃn; NgÆu tát, XuyÃn

khung - mái thá 2 láng rÆái; Quáng ÄÆn 1 cÃn, HÆÆng du 4 cÃn 
Äem náu thÃnh cao Äá dÃng dán.

 

NgoÃi ra, qua cÃc tÃi liáu ÄÃ cÃng bá, ngÆái ta cÃn biát 
ÄÆác mát sá bà phÆÆng rát ÄÆn gián, dá lÃm, xin giái 
thiáu Äá bán Äác biát:

 

Cháy mÃu mÅi: Là cÃy Ká (cirsicon japonnicum) và nÃt nhÃt vÃo lá 
mÅi là cám mÃu ngay. CÃch khÃc: Láy mát nhÃm tÃc Äát thÃnh 
than rái rác than ÄÃ vÃo mÅi

là mÃu cám ngay.

 

BÃi thuác giái rÆáu: Nháng ngÆái bá hÃn mà mÃi khÃng tánh 
rÆáu thà dÃng CÃt Hoa 30g, LiÃu NgÅ vá tá 9g, Äem náu thÃnh 
mát bÃt canh, Äá vÃo náa chÃn trÃ

rái cho uáng, chá chác lÃt là tánh rÆáu ngay.

 

PhÆÆng Lan

Name: Pham Son Ha
E-Mail: phamsonhats@xxxxxxxxx
Home Phone: 04 9.873.901
Office: TTTH Tia Sang
844 Minh Khai, Hai Ba Trung, Ha Noi
Phone: 04 9.874.118

Other related posts:

  • » bi mat ve y duoc thieu lam