[SMCC] bi mat chiec xe cua tong thong Obama

s? th?t ???c hé l? bao nhiêu ph?n tr?m

Th? S?u, 27/02/2009, 18:50

B? m?t trong xe T?ng th?ng Obama 

TP - T?ng th?ng Barack Obama ?i chi?c limousine Cadillac Presidential ??i m?i. 
H?nh ?nh chi?c xe này ?? xu?t hi?n trên nhi?u t? b?o qu?c t? nh?ng t?nh n?ng
b? m?t c?a n? th? ch?a m?y ng??i bi?t.

Chi?c Cadillac Presidential c?a T?ng th?ng Obama

Chi?c Cadillac Presidential m?i này cao h?n nhi?u so v?i chi?c Cadillac c?a 
T?ng th?ng ti?n nhi?m George Bush m?c dù chi?u dài và chi?u r?ng h?t nh? nhau.
?i?u này không c? ngh?a ông Obama mu?n ng?i cao h?n ng??i ti?n nhi?m c?a ông mà 
ch? ??n gi?n là v? ông Obama ?? ra nh?ng yêu c?u cao h?n ??i v?i v?n ??
an ninh. 

Ch?ng h?n, ng??i l?i xe và c?c nhân viên b?o v? ng?i trên xe c?n c? t?m nh?n 
bao qu?t h?n.

N?i th?t c?a xe ???c b? tr? c? s? ph?i h?p ch?t ch? v?i N?i c?c m?i c?a T?ng 
th?ng và ch?ng kh?c g? m?t v?n ph?ng xa hoa v?i ?? m?i lo?i thi?t b? liên l?c
t?i tân. C?c gh? ng?i ???ng nhiên ???c b?c b?ng da t? nhiên và trên l?ng gh? c? 
thêu h?nh Qu?c huy M?.

 Xe ???c thi?t k? và th? nghi?m b?i c?c chuyên gia c?a H?ng Cadillac, c? l?u ? 
??n m?t s? l??ng l?n nh?ng yêu c?u ??i v?i c?c t?nh n?ng c?a xe. 

Trên c?nh g? bên ph?i m?i xe c? c?m Qu?c k? M?. Khi c? T?ng th?ng ng?i trên xe, 
trên c?nh g? bên tr?i m?i xe c? c?m thêm c? c?a T?ng th?ng. Vào l?c tr?i
t?i, c?c l? c? này ???c chi?u s?ng b?i m?t h? th?ng ?èn công ngh? cao. 

?? b?o ??m an toàn cho T?ng th?ng, xe c? m?t l?p b?c thép d?y lo?i B6-B7, k? c? 
sàn và tr?n, ch?ng ???c l?u ??n và ??n ph?o. Ngoài l?p b?c thép này, xe
c?n ???c b?c m?t l?p v?t li?u ??c bi?t.

N?u ch?ng may sa vào ? ph?c k?ch th? sau khi b? vài tr?m viên ??n b?n vào, l?p 
v?t li?u ??c bi?t này s? t? t?a kh?i và vài giây sau s? bùng lên m?t ??m
l?a t?o thành môt màn kh?i d?y ??c c? t?c d?ng ng?y trang cho xe.

H?n th? n?a, c?ng nh? b?t k? chi?c xe nào c?a c?c T?ng th?ng M?, chi?c Cadillac 
Presidential c?a T?ng th?ng Obama c? m?t lo?t chi ti?t b? sung b? m?t cho
phép nâng cao ??ng k? kh? n?ng b?o v? trong tr??ng h?p b? c?c lo?i v? kh? phi 
truy?n th?ng t?n công. 

Ch?ng h?n, n?u b? t?n công b?ng v? kh? h?a h?c, h?m xe l?p t?c ???c b?t k?n, 
không ?? không kh? l?t qua, c?n n?u b? m?c k?t m?t th?i gian dài trong khu
v?c nguy hi?m th? h? th?ng cung c?p không kh? t? ??ng s? b?t ??u ho?t ??ng. 

??y là ch?a k? l?p xe cho phép xe ti?p t?c ch?y ngay c? trong tr??ng h?p b? b?n 
th?ng nhi?u ch?. ?? làm ???c ?i?u này, ? ph?a bên trong l?p, ng??i ta hàn
m?t v?ng cao su vào vành b?nh xe, nh? ?? xe c? th? an toàn ch?y kh?i khu v?c b? 
b?n. 

B?nh x?ng c?a xe c?ng kh?c th??ng. N?u ng?u nhiên b? ??n ho?c m?nh ??n b?n vào 
th? b?nh x?ng c?ng không n? tung ho?c b?c ch?y. ?? là v? thành b?nh ???c
ph? m?t l?p keo b?t k?n ??c bi?t c? t?c d?ng b?t ngay l? th?ng và mau ch?ng 
ng?n ch?n d?ng x?ng ch?y.

 Khoang ??ng c? và ngay c? b? t?n nhi?t c?ng ???c b?c thép ?? b?o ??m kh? n?ng 
ho?t ??ng c?a xe trong nh?ng t?nh hu?ng nguy hi?m. 

Nh?ng chi?c xe c?a ??i b?o v? T?ng th?ng c?n ghê g?m h?n. Ch?y ngay sau chi?c 
limousine b?c thép c?a ông Obama là chi?c Chevrolet Suburban c? l?n c? g?n
s?ng m?y trên mui xe. 

Trong nh?ng t?nh hu?ng b?nh th??ng, ch?ng h?n, khi ?oàn xe h? t?ng T?ng th?ng 
ch?y trên ?o?n ???ng ??n Nhà Tr?ng ho?c trong c?c chuy?n công du n??c ngoài,
chi?c Suburban này l?ng l? ch?y, không h? thu h?t s? ch? ?. Nh?ng ch? c?n ??i 
b?o v? c?m th?y c? chuy?n g? ?? không ?n là c?a khoang mui xe l?p t?c m?
ra và trên mui xe l?p t?c xu?t hi?n m?t kh?u s?ng m?y Gatlington 6 n?ng c? l?n 
quay tr?n ???c. 

?u ?i?m c?a lo?i s?ng m?y này là n?ng s?ng v? quay tr?n ???c nên mau ch?ng 
ngu?i ?i, nh? ??, c? th? b?n trong m?t th?i gian lâu h?n nhi?u. T?c ?? b?n c?ng
r?t ??ng n?: 3.000 viên ??n trong m?t ph?t, b?i v?y, n? c? th? ph? h?y m?t 
chi?c xe con ch? trong vài giây. 

Ngoài ??n ch? và ??n thép, lo?i s?ng m?y Gatlington c?n th??ng s? d?ng ??n 
uran, ??n ph? và ??n xuyên ?? x? th? nh?m ??ng m?c tiêu d? dàng h?n và t?ng ???c
??ng k? hi?u qu? b?n.

V? Vi?t
Theo Izvestia.ru 

Other related posts:

  • » [SMCC] bi mat chiec xe cua tong thong Obama - Nguyen Hoang Bao Vu