[SMCC] bi mat cai chet cua Le Cong Tuan Anh

Th? Tu, 01/08/2007, 17:05 (GMT+7)

Bí m?t cái ch?t c?a Lê Công Tu?n Anh

ImageView

Minh Anh dã d?ng lên sau nh?ng nghi?t ngã c?a du lu?n

Nam 1996, di?n viên Lê Công Tu?n Anh dã t? v?n sau khi u?ng nhi?u viên thu?c 
s?t rét trong tình tr?ng say khu?t. Theo l?i d?n d?i, anh dã không ch?u n?i
cú s?c sau khi chia tay m?i tình sâu n?ng v?i ngu?i m?u Minh Anh.

Minh Anh sau dó dã tr?i qua m?t th?i gian dài ch?u d?ng nh?ng du lu?n nghi?t 
ngã. Nam 2000 Minh Anh sang Singapore du h?c ngành marketing và sau dó l?p
gia dình v?i m?t doanh nhân ngu?i Singapore, tr? thành m? c?a hai d?a tr?. Tuy 
nhiên, cu?c s?ng c?a m?t ph? n? xa quê huong v?i áp l?c du?ng nhu chua du?c
c?i b?, nh?ng gi?c mo v?n triu n?ng, dau dáu...

G?p Minh Anh nhân chuy?n di ng?n ng?i v? Sài Gòn và l?n theo nh?ng l?i tâm s? 
v? chuy?n tình di vãng c?a Minh Anh trên blog - sau g?n 12 nam, nh?ng s? th?t
d?ng sau cái ch?t c?a Lê Công Tu?n Anh d?n du?c hé l?.

Lê Công m? côi cha t? nh?, m? di bu?c n?a nên anh s?m ph?i buon ch?i v?i cu?c 
s?ng không có ngu?i thân. T? m?t d?a tr? b?i d?i, Lê Công Tu?n Anh ph?i vào
tru?ng giáo d?c thi?u niên lang thang co nh? h?c ngh? tr? thành công nhân... 
Nhung nghi?p di?n dã thay d?i toàn b? cu?c d?i anh.

Khán gi? nh?ng nam d?u th?p niên 90 r?t ?n tu?ng v?i vai Quang "Dông ki-s?t" 
trong phim V? d?ng tình yêu c?a anh. Trái ngu?c v?i b?n thân Lê Tu?n Anh thu?ng
vào vai ph?n di?n, thì Lê Công Tu?n Anh hay du?c d?o di?n do ni dóng giày v?i 
m?u nhân v?t t?t b?ng, nhân h?u và di?u này g?n nhu d?ng nghia v?i vi?c anh
giành du?c khá nhi?u tình c?m c?a công chúng tr? - nh?t là các fan n?.

Vào th?i di?m vinh quang nh?t c?a ngh? nghi?p, Lê Công Tu?n Anh quen bi?t và 
yêu Minh Anh. Trong n?i cô don d?y t? ti c?a thân ph?n tr? m? côi, Lê Công
Tu?n Anh du?c gia dình Minh Anh dón nh?n v?i tình yêu thuong nhu con cái trong 
gia dình.

Có l?n s?t xu?t huy?t n?m t?i b?nh vi?n Ch? R?y, anh du?c ngu?i yêu lo l?ng 
t?ng mi?ng an gi?c ng?, d?n dêm cô tr?i gi?y báo n?m ngay du?i chân gu?ng, qua
dêm trong b?nh vi?n. Nh?ng tình c?m b?y lâu thi?u th?n nhu ngày càng du?c bù 
d?p. Có l? dó là hình ?nh làm Lê Công nh? mãi và không th? nào d?t b? du?c.
Anh quy?t d?nh g?n bó d?i mình v?i Minh Anh, chính th?c g?i m? Minh Anh là "m?".

Chuy?n tình yêu c?a m?t ngu?i m?u tri?n v?ng và m?t di?n viên tên tu?i dang 
du?c b?i d?p m?i ngày, thì Minh Anh phát hi?n ra Lê Công có quan h? lén lút
v?i m?t di?n viên tr? V. khi h? sinh ho?t chung Doàn k?ch nói Tr?.

Bi?t chuy?n, Minh Anh dã tr?c ti?p nói chuy?n v?i n? di?n viên dó d? xác nh?n 
m?i quan h? dó và qu??t d?nh chia tay anh; cho dù Lê Công Tu?n Anh m?t m?c
b?o r?ng ch? là cu?c choi qua du?ng.

Khi không thuy?t ph?c du?c Minh Anh, Lê Công d?a t? t?. Và anh dã u?ng m?t v?c 
thu?c, nhung b?n bè k?p dua vào b?nh vi?n. Sau l?n ch?t h?t dó, nghi d?n
s? chân thành h?i l?i c?a ngu?i yêu, Minh Anh quy?t d?nh quay l?i v?i Lê Công.

L?n cu?i cùng dó, chính là chuy?n luu di?n Duyên dáng Vi?t Nam t?i Hà N?i. Lê 
Công và Minh Anh dã có nh?ng phút giây h?nh phúc bên nhau tru?c lúc chia tay
tr? v? Sài Gòn. Nhung ch? vài ngày sau, m?t ngu?i b?n g?i báo cho Minh Anh bi?t 
là Lê Công dang vui v? ? Nha Trang v?i V. Và cung g?n nhu sau dó, Lê Công
g?i báo Minh Anh tàu b? h?ng nên chua v? Sài Gòn du?c.

Ngay dêm dó, Lê Công dáp tàu v? ngay Sài Gòn nhu m?t cách thanh minh v?i ngu?i 
yêu. Nh?ng ni?m tin c? h?t l?n này d?n l?n khác b? chà d?p, nh?t là sau cu?c
g?i c?a bà ch? ru?t V. báo cho Minh Anh bi?t tin em gái c?a mình dã mang thai.

Hoàn toàn s?p d?, Minh Anh quy?t d?nh mãi mãi r?i xa Lê Công. R?t nhi?u b?n bè 
ti?c cho m?i tình này, ngay Lê Tu?n Anh cung dã g?i khuyên Minh Anh nên bình
tinh l?i.

Tháng 8-1996, Minh Anh lên du?ng luu di?n châu Âu hai tháng, Lê Công Tu?n Anh 
nh?n: "Chúc em lên du?ng m?nh kh?e và h?nh phúc". Lúc dó Minh Anh tin r?ng
m?i th? dã ch?m d?t.

Khi tr? v?, Lê Công có g?i di?n tho?i v? nhà nói chu?ên v?i m? Minh Anh. M? 
b?o: "Con có mu?n nói chuy?n v?i Minh Anh không?". "D?, không! Con ch? h?i tham
thôi!".

Dúng 4 tháng chia tay. Ngày 15-10-1996 cung là ngày sinh nh?t Minh Anh, Lê Công 
Tu?n Anh dang quay phim ? xa di?n tho?i nói s? v?. Hôm dó, dang di an v?i
vài ngu?i b?n thì Lê Công t?i, anh trò chu??n v?i cô nhu m?t ngu?i anh, m?t 
ngu?i b?n.

Sau dó anh v?n mu?n Minh Anh tha th? và quay l?i. Minh Anh nh? nhàng nói r?ng, 
dù không còn tình yêu nhung cô luôn thuong và yêu anh nhu m?t ngu?i anh.
Còn quay l?i là di?u không th?, lòng dã b? t?n thuong quá nhi?u.

Dua Minh Anh v? t?i c?ng, Lê Công r? Minh Anh mai di an sáng tru?c khi anh tr? 
l?i doàn phim. Sáng 16-10 Minh Anh qua nhà dón thì th?y Lê Công Tu?n Anh
ng? li bì, d?a cháu nói l?i là t?i qua anh u?ng ru?u khá nhi?u. Vào phòng, Minh 
Anh lay mãi mà anh cung không d?y.

Trông th?y cu?n s? ghi chép d?u gu?ng, cô v?i tay l?y d?c. M?t t?m hình c?a Lê 
Công ch?p v?i V. dang ng?i trong lòng roi ra. Dau nhói, cô b? v? và ch? nh?n
l?i: Có Minh Anh qua! Ra t?i c?a thì g?p anh Vinh - tr? lý d?o di?n di vào, cô 
nói anh dánh th?c giùm Lê Công d?y.

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, Minh Anh dã không tin vào tai mình khi du?c báo 
tin Lê Công dã ch?t. Dó là ngày 17-10-1996, anh qua d?i sau khi u?ng c? d?ng
thu?c s?t rét. Cái ch?t c?a anh kéo theo sau hàng nghìn ngu?i hâm m? kh?p noi 
d? v?, m?t dám tang ?n ào nh?t Sài Gòn b?y gi?.

Minh Anh suy s?p d?u d?i khan tr?ng di bên quan tài nhu ngu?i b?n d?i c?a Lê 
Công, m?t nghia c? cu?i cùng tr?n v?n tình nghia. Quá ti?c thuong cho m?t tài
hoa di?n ?nh, du lu?n trút m?i oán trách lên d?u cô gái 22 tu?i. Ngay c? nh?ng 
ngu?i b?n thân c?a Lê Công r?t hi?u rõ s? tình, cung im l?ng nhìn Minh Anh
c?n rang nh?n "dòn roi" c?a m?i ngu?i qu?t vào.

Trong con suy s?p dó, Minh Anh dã th? tìm d?n cái ch?t vì th?y m?i th? quá b?t 
công và nghi?t ngã v?i mình. Nhung khi m? m?t t?nh d?y dã th?y m? và m?i
ngu?i d?ng bên giu?ng. M?t ngu?i anh k?t nghia có nói v?i cô: "Em dã di d?n t?n 
cùng dau kh? r?i, s? ch?ng còn dau kh? nào hon th? n?a dâu. M?i th? v?
sau dã nh? di r?i, ráng s?ng d? vu?t qua". Và nhu th?, Minh Anh dã g?t nu?c m?t 
d? d?ng lên...

Theo Di?n ?nh K?ch Tru?ng

Other related posts:

  • » [SMCC] bi mat cai chet cua Le Cong Tuan Anh