[SMCC] bi cong an giu mot doi tuong tu vong

B? công an t?m gi?, m?t d?i tu?ng t? vong 

TT (TP.HCM) - Ngày 9-4, Công an Q.5 (TP.HCM) ti?n hành làm rõ cái ch?t c?a Tr?n 
Thanh Phong (40 tu?i, ng? Tr?n Bình Tr?ng, P.1, Q.10). 

Theo báo cáo c?a Công an P.10 (Q.5), vào lúc 21g ngày 7-4, anh T.T.T. (ng? 
Gi?ng Trôm, B?n Tre) d?ng chi?c xe máy tru?c nhà 128 H?i Thu?ng Lãn Ông (P.10,
Q.5) thì có hai thanh niên d?n m? khóa, d?t di. Nghe ti?ng tri hô, m?t ngu?i 
dân du?i theo và b?t du?c m?t trong hai d?i tu?ng tr?m xe là Tr?n Thanh Phong
giao cho Công an P.10 x? lý. 

Sau khi ti?p nh?n d?i tu?ng, Công an P.10 ti?n hành l?y l?i khai và t?m gi? 
Tr?n Thanh Phong. Trung tá Ngô Tr?ng Lu?ng, phó tru?ng Công an P.10, cho bi?t
d?n kho?ng 14g ngày 8-4 (t?c sau g?n 17 gi? b? t?m gi?) công an phu?ng có dua 
anh Phong d?n B?nh vi?n Công an TP.HCM (126 H?i Thu?ng Lãn Ông) d?i di?n
tr? s? Công an P.10 d? c?p c?u. D?n 15g, b?nh vi?n báo tin anh Phong dã ch?t. 

Liên quan d?n cái ch?t c?a anh Phong, ông Lu?ng nói: "Do th?y Phong m?t nên 
công an phu?ng m?i dua di c?p c?u. Tru?c khi di c?p c?u Phong còn t?nh, di du?c,
nói du?c". Tuy nhiên, theo các nhân ch?ng, h? th?y công an khiêng anh Phong ra 
xe trong tình tr?ng b?t t?nh. Tr? l?i câu h?i t?i sao sau khi b?t gi? d?i
tu?ng, Công an P.10 không thông báo cho gia dình anh Phong bi?t và chuy?n h? so 
cung nhu d?i tu?ng lên Công an Q.5 d? th? lý theo th?m quy?n, ông Lu?ng
nói: "Do c?n ph?i khai thác". Ông Lu?ng còn kh?ng d?nh: "Tru?c khi dua di b?nh 
vi?n c?p c?u, anh Phong không b? ai dánh d?p, tra t?n". Gia dình anh Phong
cho bi?t tru?c khi x?y ra v? vi?c anh Phong hoàn toàn kh?e m?nh.

Qua xác minh t?i B?nh vi?n Công an TP.HCM, bác si Nguy?n Th? Liên Hu?ng, giám 
d?c b?nh vi?n, cho bi?t: "Kho?ng 14g15 ngày 8-4, Công an P.10 ch? anh Phong
d?n c?p c?u trong tình tr?ng d?ng t? dã giãn, hai tay, chân b? b?m tím. M?c dù 
v?y chúng tôi v?n ti?n hành x? lý c?p c?u b?ng cách d?t n?i khí qu?n, do
di?n tim, bóp tim ngoài l?ng ng?c nhung không k?t qu?. B?nh nhân Phong dã ch?t 
lâm sàng tru?c khi dua d?n c?p c?u t?i b?nh vi?n".

Nguyên nhân cái ch?t c?a anh Phong dang du?c các co quan ch?c nang xác minh.

HOÀNG KHUONG   
xin  bình ph?m vui vui th? này
xã h?i dã d? di m?t tên tr?m u?c gì ai an tr?m, du d?ng cung d?u b? v?y thì d? 
bi?t nhu?ng nào hen
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 84-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Loud Talk ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] bi cong an giu mot doi tuong tu vong