bi an su quyen ru cua phu nu

BÃ án sá quyán rÅ cáa phá ná

 

NgÆái ta nhán ra trÃn Äái cà nháng phá ná háp dán hÆn 
nháng phá ná khÃc. NhÆng cÃi gà lÃm nÃn sá quyán rÅ áy thà 
cÃu trá lái khÃng dá chÃt nÃo...

 

Phá ná quyán rÅ nhá tá tin

 

Chiáu 3/7/1997, bà Pamela, Äái sá Má tái PhÃp, ngÆái phá ná 
táng lÃm tan nÃt bao trÃi tim nháng ngÆái ÄÃn Ãng nái tiáng, 
ÄÃ qua Äái á tuái 80, trong mát bá bÆi sang tráng bác nhát 
cáa khÃch sán Washington. 

BÃo chà PhÃp cháy ngay trang nhát dÃng tÃt lán: "NgÆái phá ná 
quyán rÅ nhát cáa thá ká 20 qua Äái".

NgÆái ta ká ráng, bát cá ngÆái ÄÃn Ãng nÃo dà chá mát 
lán tiáp xÃc vái Pamela Äáu cà chung nhán xÃt: "ÄÃy khÃng 
phái là ngÆái phá ná Äáp, nhÆng á ngÆái ÄÃn bà nÃy nhÆ 
cà mát ma lác quyán rÅ khà hiáu". 

CÃi ma lác Äà luÃn khÃng lÃm yÃn lÃng nháng ká hay ghen và 
nháng ká Äá ká. NhÆng nÃi chung, Ãt cà ai khÃng mÆ Æác cà 
ÄÆác sá quyán rÅ cáa bÃ.

Mát lán, Pamela Äang ngái trong nhà hÃt Opera thà Barbara Streisand, 
mát trong nháng ngÆái Äáp cáa Paris, ghà vÃo tai nÃi nhá "Bà 
lÃm Æn chá cho tÃi chÃa khoà cáa sá quyán rÅ cáa bà Äi!". 
NÄm áy Pamela Äà 70 tuái, bà chá cÆái bà hiám thay cho cÃu 
trá lái. 

Äán bÃy giá á PhÃp, cÃc nhà nghiÃn cáu tÃm là hÃnh vi và 
áng xá ván tiáp tác xem lái nháng cuán bÄng cà ghi hÃnh 
Pamela giao tiáp vái mái ngÆái Äá tÃm hiáu bà quyát cáa 
bÃ. 

Xem khi cÆái, hai lÃn mÃi cáa bà chuyán Äáng ra sao? Khi nhÃy 
mát vái ai, bà Äá há cÃi Äáu lÆái nhá xÃu nhÆ thá nÃo? 
CÃn khi bÃn tay tinh nghách dáu dÃng Äáp nhá vÃo lÆng ngÆái 
ÄÃn Ãng Äang ngái bÃn cánh vái cÃu hái hán nhiÃn: "Nghe nÃi 
ngÃi cà chiác Ãtà Äáp nhát London cà ÄÃng khÃng?" thà dÆáng 
nhÆ chÆa mát ngÆái ÄÃn Ãng nÃo thoÃt khái ma lác quyán rÅ 
lá lÃng ÄÃ. 

Thác ra khÃng phái Äái Äán Pamela mà tá thái ná hoÃng 
Cleopatre cÃch ÄÃy hÃng nghÃn nÄm, ngÆái ta nhán ra trÃn Äái cà 
nháng phá ná háp dán hÆn nháng phá ná khÃc. 

NhÆng cÃi gà lÃm nÃn sá quyán rÅ áy thà cÃu trá lái khÃng 
dá chÃt nÃo, bái Äà là Äánh nghÄa cho mát khÃi niám mÆ há, 
phá thuác rát nhiáu vÃo sá thÃch cà nhÃn. Cà phái là nÃt 
tinh hoa toÃt ra tá há hay mát thá hÃo quang bao quanh ngÆái phá 
ná mà ThÆáng Äá khÃng chia Äáu cho tát cá? 

Hay nà là gÆÆng mát háp hán, mát thÃn hÃnh bác láa thÆáng 
tháy trÃn bÃa cÃc táp chÃ? CÃ ngÆái lái báo sác quyán rÅ 
nám trong tÃm hán chá khÃng nhÃn tháy ÄÆác. Váy thà cà thá 
hác hái và táp luyán nhÆ mát ká nÄng quyán rÅ ÄÆác khÃng?

Äá tÃm ra giái ÄÃp cho nháng cÃu hái nÃy, Julia Grice, ná 
chuyÃn gia tÃm là ngÆái Má Äà Ãp dáng mát phÆÆng phÃp hián 
Äái. Chá Äát cÃu hái vái hÃng trÄm ngÆái: "Thá nÃo là 
ngÆái phá ná quyán rÅ?" và chá phÃt hián ÄÃn Ãng, ÄÃn bà 
trá lái khÃng giáng nhau. 

PhÃi ná thÆáng thiÃn vá cho ráng vá quyán rÅ nám á ngoái 
hÃnh. Cà ngÆái nghÄ ráng Äà là nhan sác cà thá Äi thi ngÆái 
Äáp. Chá mát sá Ãt tháy cán phái cà "Ãc hÃi hÆác" và 
tÃnh tÃnh nÃn "dá thÃn thián". 

NhÆng khi trá lái nháng cÃu hái nÃy, chÃnh ÄÃn Ãng lái Ãt 
chà à vÃo hÃnh thá hÆn, tuy ván cà mát sá Ãt "quà Ãng" nÃi 
Äán ÄÃi chÃn và bá ngác nhÆng Äa sá Äá cáp Äán nháng 
phám chát bÃn trong phÃt tiát ra ngoÃi. Mát phá ná quyán rÅ 
phái toá ra nÃt tinh hoa cáa ÄÃn bÃ, phái "ráng rá Äáy ná 
tÃnh", phái "nhÆ cà tia Äián", phái "biát là mÃnh quyán rÅ" 
và nÃi chung là "yÃu Äái".

Theo nhán xÃt cáa Julia Grice, háu hát nháng phá ná cà thá 
coi là quyán rÅ Äáu thÃch ÄÃn Ãng. Há tá ra kÃm vui khi phái 
rÆi vÃo mát thá giái toÃn ÄÃn bÃ. 

Thà ra muán quyán rÅ ÄÆác ai trÆác tiÃn phái tá cho há 
tháy ngÆái Äà cÅng cà sác háp dán vái mÃnh. Náu bán nhÃn 
ÄÃn Ãng báng con mát lánh nhát, háng há nhÆ nhÃn cÃi cÃy 
thà ÄÃn Ãng cÅng sá nhÃn lái bán vái cáp mát nhÆ thá. 

Grice Äát camera bà mát theo dÃi và nhán tháy mát sá phá ná 
thay Äái rà rát ngay khi ÄÃn Ãng Äián trai xuát hián. Há sÃi 
nái hán lÃn, sác mát thay Äái tác thà nhÆ cà ngán láa 
váa bác chÃy bÃn trong lÃm há phán khÃch, xinh Äáp hÆn hán. 

Trong khi nháng ngÆái phá ná tá nhát thà háu nhÆ khÃng thay 
Äái gà cá, há nhÃn ngÆái ÄÃn Ãng mái Äán báng ÄÃi mát 
và hán, tÆ thá ván ngái nguyÃn nhÆ cÅ. Quá nhiÃn, ngÆái 
ÄÃn Ãng kia cÅng ÄÃp lái há báng thÃi Äá nhÆ váy, trong khi 
anh ta nÃi cÆái vái nháng phá ná khÃc. 

Nhiáu ngÆái nhÆ cà hai bá mát khi quan há vái ngÆái khÃc. 
Giáa phá ná vái nhau, há tá ra bác trác, tá nhiÃn. NhÆng 
khi xung quanh là ÄÃn Ãng, há khÃc hán. Hoát bÃt, nhanh nháu, 
gÆÆng mát báng sÃng, Ãnh mát láp lÃnh. 

Báng nhiáu cÃch dián Äát khÃc nhau, rát nhiáu ÄÃn Ãng ÄÃ 
nÃi Äán sá tá tin tá phong cÃch Äáng ngái, nÃi chuyán hay 
Äi lái cáa ngÆái phá ná quyán rÅ. Sá tá tin thiát yáu 
Äán nái náu khÃng cà nÃ, cà gÃi dáu Äáp cÅng chá má 
nhát nhÆ Äoà hoa dái bÃn gÃc vÆán, cÃn náu cà nÃ, dáu 
hÆÆng sác bÃnh thÆáng cÅng trá nÃn toá sÃng. 

Julia kháng Äánh: "Náu ngÆái ÄÃn bà tá ti và Äá lá Äiáu 
Äà qua ngÃn ngá thÃn thá cáa há thà sác quyán rÅ hoÃn toÃn 
bá dáp tát. NgÆác lái, khi cám tháy hÃi lÃng vái chÃnh 
mÃnh thà á há toÃt ra sác quyán rÅ mà chÃnh há cÅng khÃng 
ngá". 

Mát luát sÆ trá cÃn nÃi "Nhiáu phá ná toÃt ra vá quyán rÅ 
mà chá thoÃng gáp là bán cà thá nhán ra ngay". Thác nghiám 
cÅng cho tháy ÄÃn Ãng cà khá nÄng nhán ra mát phá ná cà 
sác háp dán hay khÃng trong khoáng thái gian trung bÃnh là 7 giÃy.

Rà rÃng, cà hai quan niám khÃc nhau vá sá quyán rÅ. Trong khi Äa 
sá phÃi Äáp nghÄ ráng Äà là ngoái hÃnh khián cho ÄÃn Ãng 
khÃng thá khÃng khao khÃt, thà phÃi mánh lái cho ráng khÃng chá 
là nhan sác mà cÃn là cá chá, ngÃn ngá, dÃng dáp, gán nhÆ 
là mát thÃi Äá. 

Nà xuát phÃt tá bÃn trong và toá ra nhÆ Ãnh sÃng, lÃi kÃo ÄÃn 
Ãng vÃo cÃi váng sÃng huyán áo, lung linh cáa nÃ. Váy thÃ, 
khÃng cÃn phÃn vÃn gà náa, sá quyán rÅ bao gám cá thá chát 
lán tinh thán, nhÆng nÃi chung nà tá tÃm hán. 

Äiáu Äà thát may mán, và nhÆ thá, tát cá chÃng ta Äáu cà 
thá tiáp cán vái nÃ. Bát cá ngÆái phá ná nÃo cÅng cà 
thá trá thÃnh quyán rÅ, và bà quyát là sá tá tin.

Theo Vnexpress/Kián thác ngÃy nay

Name: Pham Son Ha
E-Mail: phamsonhats@xxxxxxxxx
Home Phone: 04 9.873.901
Office: TTTH Tia Sang
844 Minh Khai, Hai Ba Trung, Ha Noi
Phone: 04 9.874.118

Other related posts:

  • » bi an su quyen ru cua phu nu