benh vien da khoa soc trang bo benh nhan cho den chet

V? v?
 B?nh vi?n Sóc Trang b? b?nh nhân d?n ch?t:

Khi bác si xem thu?ng m?ng s?ng con ngu?i!

ImageView

Do BVDK Sóc Trang bó b?t nhung bó luôn sình nên v?t xây xát du?i chân ch? Tuy?t 
b? ho?i t? ph?i di?u tr? hon hai tháng nay - ?nh: Ng?c di?n
TT - Sáng 16-9, gia dình bà Tr?n Th? Thanh Nhàn ? phu?ng 3, th? xã Sóc Trang 
(Sóc Trang) dã h?a táng và mang tro c?t c?a d?a con trai x?u s? là anh Nguy?n
Van D?c g?i vào chùa.

Cái ch?t c?a anh D?c nhu gi?t nu?c tràn ly làm ngu?i dân Sóc Trang càng b?t 
bình b?i dây không ph?i là l?n d?u tiên nh?ng th?y thu?c c?a B?nh vi?n Da khoa
(BVDK) Sóc Trang làm vi?c t?c trách.

Vô trách nhi?m

Ng?i th?n th? c?nh bàn th? anh D?c trong can nhà lá xiêu v?o ? m?t con h?m sâu 
trên du?ng Tr?n Hung D?o, th? xã Sóc Trang, bà Nhàn nói: "Lúc th?ng D?c b?
dau b?ng gi?ng nói v?n còn kh?e. Nó kêu tôi g?i bác si d?n c?u nhung ngu?i tr?c 
c? mê ng?, xem m?ng s?ng con tôi không ra gì. Sau khi con tôi ch?t, m?t
bác si tên Luân ch?y d?n nhà xác dua 5 tri?u d?ng, b?o gia dình d?ng... la, 
d?ng làm l?n chuy?n".

Bà Nhàn cho r?ng ph?i chi v?t thuong c?a D?c quá n?ng, m?t máu nhi?u nên bác si 
không c?u du?c thì gia dình không t?c gi?n. D?ng này bác si siêu âm nói
D?c "không sao", v?t thuong nh? nên ti?n mua thu?c u?ng (theo toa) sau khi nh?p 
vi?n cung ch? có 22.300d, nhung vì s? thi?u trách nhi?m c?a bác si dã d?n
d?n cái ch?t oan nghi?t c?a con bà.

Không riêng gì con trai bà Nhàn, m?i dây bà Nguy?n Th? Bình (61 tu?i) ? xã Long 
Bình, huy?n Ngã Nam (Sóc Trang) cung tr? thành n?n nhân c?a nh?ng th?y thu?c
xem thu?ng m?ng s?ng b?nh nhân. Theo l?i k? c?a ch? Hu?nh Th? On (con gái bà 
Bình), ngày 27-8 bà Bình b? tai n?n giao thông du?c chuy?n lên BVDK Sóc Trang
di?u tr?.

Sau khi khám xong, bác si kêu gia dình dua v? nhà vì ch?n doán bà Bình không có 
b?nh gì. K? v? cái ch?t c?a m? mình, ch? On cho bi?t: "R?ng sáng hôm sau
m? tôi than b? chóng m?t, m?t vã m? hôi nên tôi kêu xe ch? vô b?nh vi?n thì m?i 
bi?t b?nh nhun não c?a bà tái phát, n?m tr? vài ngày thì ch?t".

Cách nay hon m?t tháng, ngày 13-8, anh Nguy?n Thanh Hi?n ? th? tr?n M? Xuyên, 
huy?n M? Xuyên (Sóc Trang) b? ch?n thuong s? não do té xe du?c ngu?i nhà dua
vào BVDK Sóc Trang m? s? não. M?c dù sau khi ph?u thu?t b?nh nhân v?n còn th? 
nhung các bác si ? khoa ngo?i ch?n thuong nói là anh Hi?n dã ch?t, b?o gia
dình ch? v? nhà chôn. Trong lúc chu?n b? mai táng, gia dình phát hi?n anh Hi?n 
v?n còn s?ng nên chuy?n lên B?nh vi?n 121 - Quân khu 9 (C?n Tho) di?u tr?...

Tru?c dó, chi?u 21-6-2006, ch? Quách Th? Phi Tuy?t ? t?nh l? 8, xã Tài Van, 
huy?n M? Xuyên (Sóc Trang) b? tai n?n giao thông, chuy?n vào BVDK Sóc Trang
trong tình tr?ng xuong dùi b? gãy, trên mu bàn chân trái có m?t v?t xây xát và 
c? b? dau. Sau khi ch?p CT, bác si cho bi?t ch? ch? b? tr?c c? và gãy xuong
dùi. Ch? b?c xúc: "BVDK Sóc Trang nói ch? b? tr?c c? nên không cho chuy?n vi?n 
nhung sau khi lên B?nh vi?n 115 (TP.HCM) ch?p hình thì phát hi?n tôi b?
gãy d?n ba d?t s?ng c?".

M?t chuy?n hi h?u x?y ra sau khi ch? Tuy?t chuy?n xu?ng khoa ch?n thuong ch?nh 
hình d? cua b?t, ph?u thu?t n?i xuong dùi thì các bác si ? B?nh vi?n 115
m?i "tá h?a" khi th?y v?t thuong h? trên mu bàn chân dã b? nhi?m trùng, b? ho?i 
t?, hôi th?i, m? ch?y ra r?t nhi?u... và xung quanh v?t thuong sình bùn
còn bám d?y. Ch? Tuy?t cho bi?t: "Khi bó b?t em gái tôi có h?i t?i sao không 
r?a s?ch sình d?t r?i hãy bó thì bác si th?c hi?n khâu này nói r?ng chuy?n
dó không ph?i là nhi?m v? c?a h? (?)".

...

Không tránh kh?i... thi?u sót?

Trong m?t l?n ti?p xúc v?i báo chí, th?c si Lê Dình Hùng - phó giám d?c BVDK 
Sóc Trang - cho bi?t: "Do d?i ngu y - bác si còn thi?u, ? hai khu khám và di?u
tr? thu?ng xuyên b? quá t?i nên trong quá trình di?u tr? b?nh nhân, chúng tôi 
không tránh kh?i nh?ng thi?u sót, vì v?y s? ch?n ch?nh l?i".

Chi?u 16-9, sau v? "b? b?nh nhân cho d?n ch?t", chúng tôi tr? l?i BVDK Sóc 
Trang thì không g?p du?c các "s?p" c?a b?nh vi?n, phòng tr?c lãnh d?o c?a dóng
then cài. G?i vào s? di?n tho?i di d?ng c?a ông giám d?c BVDK Sóc Trang Nguy?n 
Thanh Hoàng thì ch? nghe... "ò...e...í", kiên nh?n g?i vào di d?ng ông phó
giám d?c b?nh vi?n thì chuông reo nhung không ai b?t máy.

Theo m?t ngu?n tin riêng c?a Tu?i Tr?, liên quan d?n nh?ng vi?c làm t?c trách 
c?a m?t s? y - bác si, S? Y t? t?nh Sóc Trang dã ti?n hành h?p ki?m di?m và
s? có quy?t d?nh k? lu?t nh?ng cá nhân sai ph?m vào sáng 18-9. Ngu?i dân dang 
mong ch? s? công tâm c?a lãnh d?o ngành y t? t?nh Sóc Trang d? nh?ng ngu?i
th?y thu?c dánh m?t hai ch? "y d?c" ph?i b? x? lý nghiêm.

NG?C DIÊN
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » benh vien da khoa soc trang bo benh nhan cho den chet