[SMCC] be trai di nha tre chet vi chan thuong so nao

Bé trai di nhà tr? ch?t vì ch?n thuong s? não

>> Cháu bé ng? d?c do bú nh?m s?a t?m
>> V? b?o m?u b?o hành tr? em

TP - Ngày 20/1, t?i TP Biên Hòa (D?ng Nai), m?t bé trai 6 tháng tu?i- g?i t?i 
m?t co s? gi? tr? tu nhân không gi?y phép ho?t d?ng, dã b? ch?t t?i b?nh vi?n
vì ch?n thuong s? não.

ImageView

Ngôi nhà c?a bà Phuong Lan - noi trông cháu Dinh Tr?n Quang Kh?i

Cái ch?t dau lòng

Bé trai này có tên là Dinh Tr?n Quang Kh?i (sinh ngày 29/7/2007), dã du?c 6 
tháng tu?i và n?ng 7,5kg, là con c?a anh Dinh Quang Tú (Qu?ng Ngãi) và ch? Tr?n
Th? Ch? (Qu?ng Nam).

Trong khi chúng tôi d?n tìm hi?u v? v? vi?c thì b? m? bé dã dua xác con mình v? 
quê chôn c?t và không d? l?i chút thông tin gì.

Chúng tôi tìm d?n nhà bà Tôn Th? Phuong Lan, 50 tu?i, trú t?i nhà s? K5/16D ?p 
Tân B?n, xã B?u Hòa, TP Biên Hòa. Dây là ngu?i dã nh?n trông gi? bé Kh?i.
Theo l?i bà Lan k? l?i, bà có nh?n gi? 6 em bé, trong dó có 4 bé là cháu ru?t.

Bé Kh?i là con c?a m?t c?p v? ch?ng làm công nhân công ty Pouchen s?ng ? g?n dó 
và ch? m?i nh?n gi? du?c ba ngày v?i s? ti?n 600.000 d?ng/tháng. Theo l?i
bà Lan, bà cung không bi?t du?c tên c?a cha m? bé Kh?i là gì(!!!).

Bà Lan tu?ng thu?t r?ng m? bé Kh?i dua bé sang nhà bà lúc 7 gi? sáng. Kho?ng 9 
gi? 30 phút bà cho bé an cháo và d?t l?i vào nôi thì th?y bé ng?m tay vào
mi?ng, sau dó ói h?t cháo ra ngoài.

Sau khi d? bé nín, bé ti?p t?c ói và toàn thân tím tái. Bà Lan dã hô h?p b?ng 
mi?ng cho bé, sau dó ch?y qua nhà g?i b? m? cháu nói rõ s? vi?c.

10 gi? sáng 19/1/2008, v? ch?ng anh Tú dua bé Kh?i lên B?nh vi?n da khoa t?nh 
D?ng Nai. Bé du?c các bác si xác d?nh ? trong tình tr?ng c?c k? nguy hi?m:
Mê sâu, d?ng t? giãn to, m?t ph?n x? ánh sáng, tim và ph?i không nghe, huy?t áp 
không có và du?c ch?n doán là ngung hô h?p tu?n hoàn nghi do hít s?c.

Sau nh?ng c? g?ng h?t mình c?a b?nh vi?n, tim bé dã d?p l?i du?c và các bác si 
t?i dây quy?t d?nh chuy?n b?nh nhân sang B?nh vi?n Nhi D?ng Nai d? ti?p t?c
c?p c?u vào lúc 11 gi?. Nhung m?i th? dã quá tr?. Bé Kh?i dã ch?t vào lúc 8 gi? 
45 phút ngày 20/1/2008.

Sau khi bé Kh?i ch?t, v? ch?ng anh Tú v?n ch? nghi ng? r?ng bà Lan dút cháo làm 
cháu bé b? s?c, d?n d?n t? vong. Riêng v? ph?n mình, bà Lan dã dua hai v?
ch?ng 10 tri?u d?ng d? lo h?u s? cho bé Kh?i.

Bà cung th?a nh?n mình nh?n gi? tr? không h? có gi?y phép và không trình báo 
v?i d?a phuong.

Ch?t do té t? trên cao xu?ng!

Biên b?n h?p H?i d?ng khoa h?c k? thu?t BV Nhi D?ng Nai cho bi?t: Bé Kh?i du?c 
dua vào vi?n trong tình tr?ng hôn mê sâu, s?i b?t h?ng qua n?i khí qu?n,
môi h?ng v?a, ph?i ran ?m/bóp bóng, vành tai trái có v?t b?m tím 1x2cm, ph?n x? 
ánh sáng kém, d?ng t? giãn 3mm.

Lúc này bé du?c ch?n doán là suy hô h?p tu?n hoàn - phù ph?i c?p nghi do hít 
s?c th?c an.

Tuy v?y, sau khi ch?n doán lâm sàng, H?i d?ng Khoa h?c k? thu?t k?t lu?n: Bé b? 
thi?u vitamin K ho?c v? d? d?ng m?ch máu não b?m sinh, tình tr?ng suy hô
h?p tu?n hoàn, phù ph?i c?p có th? do viêm ph?i n?ng có bi?n ch?ng nhi?m trùng 
huy?t ho?c xu?t huy?t não - màng não.

K?t lu?n không nghi d?n nguyên nhân do hít s?c th?c an.

Tru?c tính ch?t khá d?c bi?t c?a ca b?nh này, vào t?i 20/1/2008, co quan di?u 
tra t?nh D?ng Nai dã ti?n hành cho m? pháp y d? xác d?nh chính xác nguyên
nhân gây t? vong.

Theo bác si Lê Ng?c Hùng (Giám d?c Trung tâm pháp y t?nh D?ng Nai), bé Kh?i t? 
vong trong tình tr?ng không gãy xuong, không có d? v?t trong khí qu?n, tim
ph?i s?m, không viêm.

Bé Kh?i t? vong do ch?n thuong s? não. Di?m dáng luu ý là bé b? d?p não thùy 
thái duong ph?i, ch?y máu du?i màng c?ng. Ông Hùng cung k?t lu?n, bé Kh?i ch?
có th? t? vong do roi t? trên cao xu?ng n?n c?ng d?n d?n ch?n thuong s? não.

Nhu v?y, dã có th? xác d?nh: Bé Kh?i không ph?i t? vong do b? hít s?c th?c an 
mà do b? té t? trên cao xu?ng d?t d?n d?n ch?n thuong s? não, hôn mê sâu và
sau dó t? vong.

Ch?c ch?n co quan di?u tra t?nh D?ng Nai s? có van b?n x? lý trong th?i gian 
s?m nh?t sau khi nh?n du?c k?t lu?n c?a Trung tâm pháp y. Chúng tôi s? ti?p
t?c ph?n ánh nh?ng di?n ti?n m?i nh?t c?a v? vi?c này.

Dang Khoa

Danvtk33@xxxxxxxxx
Name: Doan Duc Dan
Mobile: 0977984977
Yahoo ID: love_music_83
Skype name: doanducdan

Other related posts:

  • » [SMCC] be trai di nha tre chet vi chan thuong so nao