bao ve man hinh may tinh tinh the long

B?o v? màn hình máy tính tinh th? l?ng - 8/3/2006 15h:24

google_ads_frame frame

Goooooogle ?????
????????
Viewsonic Monitor
Free info on Viewsonic Monitor Trust The One who knows everything.
www.ask-guru-of.net

Protect your LCD screen
NuShield film for Viewsonic PDAs tablets, monitors. Adds contrast.
www.nushield.com
google_ads_frame frame end

Màn hình máy tính tinh th? l?ng (LCD) không còn là m?t s?n ph?m "xa x?" d?i v?i 
ngu?i tiêu dùng Vi?t Nam. Ch? v?i hon 200 USD là b?n dã có m?t màn hình
ch?t lu?ng t?t. Th? tru?ng LCD Vi?t Nam dã có m?t hon 10 nhãn hi?u c?a các nhà 
s?n xu?t trên th? gi?i.

Dó là các tên tu?i quen thu?c nhu Samsung, ViewSonic, LG, Sony, BenQ, TCL, 
Philips, Motorola, Syncmaster d?n DigiLife, Notek, Microtek, Prolink...

Có nhi?u s?n ph?m LCD phù h?p cho t?ng d?i tu?ng s? d?ng c? th? nhu gia dình, 
van phòng hay trong nh?ng công vi?c thi?t k? d? h?a. Theo các chuyên gia,
khó có th? ch? ra du?c s? khác bi?t v? ch?t lu?ng gi?a các nhà s?n xu?t. Nhung 
ngu?i tiêu dùng c?n luu ý d?n m?t s? di?m co b?n khi ch?n mua màn hình LCD.
D?c bi?t c?n luu ý ki?m tra di?m ch?t (Dead pixel) trên màn hình. Dây là di?u 
quan tr?ng nh?t vì di?m ch?t là m?t di?m ?nh không có kh? nang bi?u di?n
các màu s?c khác nhau. Nó tr? nên don d?c v?i m?t ch?m sáng ho?c t?i trên màn 
hình khi?n ngu?i dùng th?y khó ch?u. Có 2 lo?i di?m ch?t là di?m ch?t luôn
sáng và di?m ch?t luôn t?i.

Theo k? su Vu Tr?n Chí Tâm - Tru?ng ban dánh giá th? nghi?m (Trung tâm tu v?n 
ITConnect), d? ki?m tra di?m ch?t ngu?i dùng nên d? hình n?n (desktop) hoàn
toàn màu den d? tìm du?c di?m ch?t luôn sáng (màu tr?ng) và ngu?c l?i s? phát 
hi?n du?c di?m ch?t luôn t?i (màu d?). Theo tiêu chu?n k? thu?t, s? di?m
ch?t c?a m?t màn hình LCD nh? hon 4 là m?c cho phép c?a h?u h?t các nhà s?n 
xu?t hi?n nay. Di?m ch?t có th? xu?t hi?n ? màn hình hoàn toàn m?i (do l?i
s?n xu?t) ho?c sau m?t th?i gian s? d?ng. N?u di?m ch?t l?n hon, ngu?i tiêu 
dùng s? du?c d?i màn hình m?i trong th?i gian b?o hành. Ngoài ra, t? l? tuong
ph?n cung là m?t di?m c?n luu ý vì t? l? này càng cao s? khi?n hình ?nh th? 
hi?n trên màn hình LCD càng s?c nét.

D?i v?i các màn hình LCD hi?n nay, d? phân gi?i t?i thi?u ph?i là 300:1. Bên 
c?nh dó, các tiêu chu?n v? d? sáng, d? tuong ph?n, góc nhìn càng r?ng càng
t?t (thông d?ng là 120 d? ngang và 100 d? d?c), th?i gian ph?n h?i nhanh (th?p 
hon 25 mili giây), giao di?n analog/digital, d? phân gi?i t?i uu... cung
c?n du?c chú ý. Không nên ch?m tay hay dùng các v?t nh?n ch?m vào màn hình; 
không nên lau chùi vùng hi?n th? b?ng ch?t t?y r?a, t?t nh?t là dùng bông gòn
th?m ?m lau nh?; không nên d?t màn hình ? v? trí có ánh n?ng m?t tr?i chi?u 
tr?c ti?p; không nên d?t màn hình ? không gian h?p. Kho?ng cách t? màn hình
d?n các v?t d?ng bên c?nh ít nh?t là 10 cm.

Mai Phuong
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » bao ve man hinh may tinh tinh the long