Re: bao echip no dung dung dung dung

--------------------------------------------------------------------------------''Moät caùnh tay chìa ra cuõng ñuû cöùu caû ñôøi ngöôøi''! 

15:34 13/01/2003 (GMT+7) 

(VietNamNet) - Hình aûnh moät ngöôøi taøn taät, nhaát laïi laø moät ngöôøi phuï 
nöõ xinh ñeïp maø laïi toaùt leân veû laïc quan, yeâu ñôøi ñeán vaäy quaû laø 
hieám hoaëc ñuùng ra laø chöa bao giôø toâi thaáy. Coù theå baïn ñaõ bieát 
hoaëc coù theå chöa nghe gì veà chò gioáng nhö toâi ban ñaàu, toâi vaãn xin 
ñöôïc keå laïi caâu chuyeän cuoäc ñôøi Höôùng Döông ôû ñaây...


Chò Höôùng Döông beân caùc em khieám thò 

Toâi gaëp Höôùng Döông vaøo nhöõng ngaøy cuoái naêm 2002, khi aáy toâi ngoài 
ñoái dieän vôùi chò treân baøn aên. Chò cöôøi thaät töôi, maøu moâi son ñoû 
hoàng raát hôïp vôùi maøu cuûa chieác khaên chò ñang ñoäi treân ñaàu. Thaùi ñoä 
nieàm nôû cuûa chò khieán thoaùng chuùt bôõ ngôõ ban ñaàu cuûa toâi nhanh 
choùng qua ñi. Cuøng vôùi nhöõng ngöôøi baïn cuûa toâi, Höôùng Döông noùi say 
söa veà nhöõng em beù muø, veà moät döï aùn taëng gaäy cho ngöôøi muø vaø chò 
khoe ñieàu gì ñoù veà thaønh tích hoïc haønh ñaùng töï haøo cuûa chuùng. Traû 
lôøi caâu hoûi toø moø cuûa toâi laïi vaãn laø nuï cöôøi töôi taén cuûa chò vaø 
lôøi ñaùp: ''Chò coù moät thö vieän saùch noùi daønh cho ngöôøi muø, em aï!''. 
Böõa aên keát thuùc, chò ñöùng daäy hôi khoù nhoïc vaø nhöõng böôùc ñi khoâng 
theå töï nhieân, toâi giaät mình khi nhaän ra chò ñang ñi treân moät ñoâi chaân 
goã. Höôùng Döông laïi cöôøi: ''Em ngaïc nhieân aø? Chò coù theå ñi laïi bình 
thöôøng ñöôïc maø''. Veà sau toâi ñöôïc bieát theâm: chieác khaên chò ñoäi laø 
ñeå che ñi maùi ñaàu ñaõ bò caïo troïc do nhöõng laàn phaãu thuaät! 

... Ñuùng vaøo caùi ngaøy ñònh meänh ñaàu thaùng 10 naêm1996, khi aáy Höôùng 
Döông troøn 25 tuoåi, ñang laø höôùng daãn vieân du lòch, tham gia raát nhieät 
tình caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, ñi döï nhieàu traïi heø trong nöôùc vaø quoác 
teá, tham gia thöôøng xuyeân vaøo caùc chöông trình phaùt thanh daønh cho 
thieáu nhi, laøm speaker cho caùc chöông trình giao löu cuûa thanh nieân, 
vaø...ñang coù ngöôøi yeâu!. Chieác xe löûa baêng qua ñöôøng ray ñuùng luùc chò 
vaãp ngaõ ôû ñaáy ñaõ nghieán ñöùt rôøi ñoâi chaân cuûa chò. Khoûi phaûi noùi 
veà caûm giaùc ñau ñôùn luùc aáy! Chò ngaát lòm ñi. Khi tænh daäy, Höôùng Döông 
yù thöùc ñöôïc raèng nhöõng gì mình vöøa traûi qua coøn khuûng khieáp hôn caû 
moät côn aùc moäng. Cuøng vôùi hai ñaàu goái chaân beâ beát maùu, caùnh tay 
maát moät maûng da laø moät caûm giaùc tuyeät voïng ñeán cuøng cöïc. Moïi mô 
öôùc, döï ñònh cho moät töông lai ñeïp töôi vuït taét. Töï töû khoâng thaønh, 
caû nhaø luùc aáy giaáu bieät göông ñi ñeå chò khoâng theå nhìn thaáy mình. Chò 
töùc töôûi, meï chò khoùc thaûm thieát vaø ba chò - moät ngöôøi ñaøn oâng cuõng 
khoâng coù ñuû söï kìm cheá ñeån nuoát nöôùc maét vaøo trong. Ba ngöôøi oâm 
laáy nhau khoùc coøn hôn nhaø coù tang. Chò heùt leân: ''Toâi muoán cheát, sao 
khoâng gieát toâi ñi maø nôõ ñeå toâi soáng taøn pheá nhö theá naøy?''. Vì quaù 
sôï Höôùng Döông laøm lieàu, ba cuûa chò ñaõ ngheïn ngaøo trong tieáng naác: 
''Ba xin con, con haõy soáng, soáng theá naøy cuõng ñöôïc nhöng haõy ñeå ba meï 
bieát laø con soáng. Theá laø ñuû, con nheù!''. Caâu noùi aáy ñaõ khieán chò 
vöôït qua yù nghó raèng mình khoâng neân tieáp tuïc toàn taïi treân cuoäc ñôøi 
naøy nöõa. Vaø chò ñaõ soáng khoâng phaûi chæ cho rieâng baûn thaân, cho cha 
meï, cho nhöõng ngöôøi thöông yeâu chò vaø cho raát raát nhieàu ngöôøi keùm may 
maén khaùc.

Ñeå coù theå böôùc ñi treân moät ñoâi chaân baèng goã laø ñieàu khoâng deã 
daøng gì: 6 laàn phaûi naèm treân baøn moå vaø thöû baèng moïi caùch maø vaãn 
khoâng theå naøo nhaác chaân leân. Khi aáy, Höôùng Döông ñaõ xaùc ñònh raèng, 
mình seõ chæ choân vuøi caû cuoäc ñôøi treân chieác xe laên vaø giaø coãi daàn 
theo naêm thaùng. Lôøi ñeà nghò cuoái cuøng - nhaän moät ñoâi chaân baèng goã 
giaû ñöôïc thieát keá rieâng cho Höôùng Döông - coâ coá ñoàng yù cuõng chæ ñeå 
chieàu loøng ba meï maø khoâng chuùt hy voïng mong manh, nhöng cuoái cuøng ñaõ 
giuùp coâ baät leân nhöõng gioït nöôùc maét sung söôùng voâ ngaàn trong voøng 
tay ngheïn ngaøo cuûa nhöõng ngöôøi thaân. Coâ laïi... bieát ñi! Meï noùi: "Meï 
nhö thaáy ñöôïc sinh con ra laàn thöù 2 vaø giuùp con taäp ñi nhöõng böôùc ñi 
chaäp chöõng ñaàu ñôøi''. Cha xuùc ñoäng vaø aùnh maét raïng ngôøi nieàm haïnh 
phuùc vì con gaùi yeâu cuûa mình ñaõ ñöôïc hoài sinh thöïc söï. Coøn Höôùng 
Döông, coâ bieát raèng, coâ seõ khoù coù theå khoùc nhieàu vaø vui ngaäp traøn 
ñeán nhö theá moät laàn nöõa trong ñôøi. Ñoù laø moät ngaøy ñeïp nhaát cuûa 
thaùng 4/1997.

Ngoaøi tình thöông yeâu, dìu daét cuûa cha meï. Höôùng Döông ñaõ laïi laïc quan 
vaø tin yeâu cuoäc soáng khi coâ ñöôïc naâng ñôõ bôûi nhöõng baøn tay nhaân 
aùi. Ñaøi Tieáng noùi nhaân daân TP.HCM ñoùn nhaän chò trôû veà khoâng chæ vì 
lyù do tröôùc ñaây chò ñaõ töøng laø coäng taùc vieân cuûa chöông trình thieáu 
nhi. Gioïng ñoïc cuûa Höôùng Döông moãi ngaøy töø 6h45 ñeán 8h ngaøy moät trôû 
neân quen thuoäc. Vaø Höôùng Döông cuõng chöa yù thöùc ñöôïc raèng, nhöõng 
vieäc laøm cuûa mình ñaõ trôû thaønh moät caùi gì ñoù khoâng theå thieáu ñoái 
vôùi caùc em nhoû muø loaø.

''Roài moät hoâm, toâi ñeán tröôøng PTTH Nguyeãn Ñình Chieåu vöøa ñeå thaêm 
caùc em, vöøa ñeå chia xeû buoàn vui vaø quan saùt xem caùc em ñaõ chaáp nhaän 
cuoäc ñôøi nhö theá naøo vôùi ñoâi maét khoâng coøn ñöôïc thaáy aùnh saùng vaø 
vaïn vaät xung quanh. Baát ngôø laø môùi nghe gioïng noùi qua lôøi chaøo hoûi 
cuûa toâi, caùc em ñaõ nhaän ngay ra toâi vaø reo leân: ''Chò Höôùng Döông noùi 
treân ñaøi phaùt thanh''!. Roài chuùng xuùm laïi yeâu caàu toâi ñoïc truyeän 
cho caùc em nghe. Xuùc ñoäng quaù! Toâi ñaùp öùng yeâu caàu lieàn. Töø hoâm 
aáy, moãi buoåi saùng, meï toâi chôû toâi ñeán vôùi caùc em. Tình caûm cuûa 
toâi daàn daàn gaén boù vôùi caùc em qua töøng caâu chuyeän ñoïc. Nhöng roài vì 
soá löôïng caùc em ôû tröôøng Nguyeãn Ñình Chieåu ñoâng quaù, ñoïc truyeän coå 
tích cho nhoùm naøy thì nhoùm kia ñoøi nghe tieåu thuyeát, nhoùm khaùc laïi 
muoán nghe thô.... Toâi chôït nghó ra caùch ñoïc thu baêng cassette laøm thaønh 
nhieàu saùch noùi vaø ñoïc nhieàu theå loaïi saùch ñaùp öùng nhu caàu ña daïng 
cuûa caùc em...''

AÙnh saùng sinh ra töø thanh aâm

Moïi ñoäng taùc ''kyõ thuaät aâm thanh'' ban ñaàu ñöôïc thöïc hieän heát söùc 
thuû coâng, nghóa laø moät mình Höôùng Döông vôùi moät caùi ñaøi coù baêng, coù 
noát thu, tìm moät choã naøo kín ñeå thu gioïng ñoïc cuûa mình vaøo. Sau ñoù, 
quy trình ñöôïc ''naâng caáp'' vôùi moät phoøng thu ñôn sô coù ñöôïc töø taám 
loøng nhaân aùi cuûa moät baø cuï tröôùc khi qua ñôøi. Baø daën con chaùu laøm 
ñaùm tang ñôn giaûn ñeå tieàn mua maùy ghi aâm taëng tröôøng muø Nguyeãn Ñình 
Chieåu. Moät mình ''quay'' vôùi nhöõng chieác baêng vaø ñoïc caû ngaøy tuy vaát 
vaû theá nhöng nieàm haïnh phuùc coäng vôùi loøng say meâ laïi ñöôïc nhaân 
leân. Nhöõng tình caûm thieâng lieâng aáy ñaõ ñöôïc ñoäng vieân, ñeàn ñaùp 
xöùng ñaùng baèng moät phoøng thu coù maùy laïnh, trang thieát bò hieän ñaïi 
vaø khaù khang trang do coâng ty Theá kyû 21 taëng. Sau ñoù, caùi teân ''Thö 
vieän saùch noùi daønh cho ngöôøi muø'' môùi chính thöùc ñöôïc ra maét sau khi 
nhaän ñöôïc söï uûng hoä cuûa Ban laõnh ñaïo Hoäi Phuï nöõ TP.HCM.

Saùch noùi ñaõ trôû thaønh moùn aên tinh thaàn boå ích vaø khoâng theå thieáu 
ñoái vôùi nhöõng ngöôøi khieám thò. AÙnh saùng ñöôïc hieän leân töø nhöõng 
gioïng noùi, nhöõng caâu haùt, ñieäu nhaïc du döông. Nhöõng baøi hoïc trôû neân 
deã tieáp thu hôn vaø truyeàn caûm ôn töø ngoïn löûa nhieät tình cuûa chính 
ngöôøi ñoïc noù... Gioïng noùi mang veà nhöõng kieán thöùc xaõ hoäi, nhöõng 
caâu chuyeän ngaén, nhöõng baøi vaên hay, nhöõng kieät taùc vaên thô vaø caû 
nhöõng ñieàu thaàm kín nhaát...

Ñeán nay, thö vieän saùch noùi coù treân 2000 töïa saùch phuïc vuï mieãn phí 
cho ngöôøi muø vaø ngaøy caøng ñöôïc caûi tieán ña daïng, tieän duïng hôn. Ñòa 
chæ cuûa Thö vieän saùch noùi taïi 186 Nam Kyø Khôûi Nghóa, quaän 3, TP.HCM laø 
nôi hieän nay chò tröïc tieáp thöïc hieän coâng vieäc cuûa mình vaø coá gaéng 
laøm moïi vieäc ñeå trôï giuùp cuoäc soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cho caùc 
em muø. Tieàn töø vieäc baùn baêng ñóa, tieàn uûng hoä cuûa caùc nhaø haûo taâm 
chính laø nhöõng suaát hoïc boång ñeå khuyeán khích caùc em hoïc toát. Nhieàu 
em gaén boù vôùi chò ñaõ thi ñoã vaø cuøng hoïc ñaïi hoïc vôùi caùc em saùng 
maét khaùc. Coù ngöôøi ñaõ ra tröôøng, ñang chôø vieäc laøm, coù ngöôøi môû 
xöôûng saûn xuaát gaäy daønh cho ngöôøi muø vôùi giaù reû, coù ngöôøi laø nhaïc 
coâng ñaõ toát nghieäp Nhaïc vieäcn TP.HCM, ngöôøi thì tröïc tieáp giuùp ñôõ 
Höôùng Döông trong coâng vieäc haøng ngaøy cuûa thö vieän saùch noùi. 

Trong moät töông lai gaàn, chæ caàn coù ñuû ñieàu kieän veà kinh teá, chò vaø 
nhöõng ngöôøi baïn ñoàng haønh seõ môû moät chöông trình taëng 5000 caây gaäy 
mieãn phí cho nhöõng ngöôøi muø sinh soáng raûi raùc treân khaép ñaát nöôùc, 
saùch noùi khoâng nhöõng ñöôïc ñöa ra thò tröôøng baèng baêng maø coøn laø VCD, 
DVD, moät ñòa chæ website vôùi nhöõng noäi dung saùch noùi maø ngöôøi muø trong 
nöôùc hoaëc treân theá giôùi coù theå truy caäp vaø nghe qua maïng. Mô öôùc thì 
nhieàu laém nhöng ñeå thöïc hieän ñöôïc noù, Höôùng Döông chaéc seõ coøn phaûi 
ñi nhieàu treân ñoâi chaân goã cuûa mình ñeå vaãy nhöõng baøn tay...!

''Ñaâu phaûi chæ tình yeâu nam nöõ môùi mang ñeán haïnh phuùc!''

Coù nhöõng noãi nieàm rieâng chæ ñeå caûm nhaän maø khoâng bao giôø ngöôøi ta 
hoûi hoaëc noùi vôùi nhau. ÔÛ löùa tuoåi cuûa chò, ai chaúng mong moät bôø vai 
raén chaéc cuûa moät ngöôøi ñaøn oâng vaø moät ñöùa con bi boâ tíu tít caû 
ngaøy. Ngoài ñoái dieän vôùi chò, aùnh neán môø môø soi göông maët vaø aùnh 
maét nhìn xa xaêm nhöng thoaùt chuùt buoàn khoâng moät laàn cuùi xuoáng. Maáy 
laàn ñònh caát lôøi hoûi chò veà nhöõng noãi buoàn rieâng tö nhöng khoâng sao 
leân tieáng. Cuoái cuøng, toâi laïi taâm söï cho chò nghe veà nhöõng caâu 
chuyeän rieâng tö... cuûa mình. Caâu chuyeän cuûa chuùng toâi roâm raû hôn khi 
chò keå veà nhöõng ngöôøi baïn hoïc cuûa chò, hoï ñeïp laém, nhieàu ngöôøi yeâu 
laém nhöng roài baây giôø khoâng ít trong soá hoï tieàu tuî vì nhöõng côn ghen 
hay nhöõng söï tan vôõ. ''AØ, noùi ñeán söï tan vôõ, chæ khi thöïc söï khoù 
khaên, con ngöôøi ta môùi hieåu ñöôïc caùi taâm, caùi tình ôû treân ñôøi naøy 
noù quyù giaù bieát bao. Nhöng cuõng chính töø moãi laàn khoán khoù aáy, ta 
môùi nhaän ra nhöõng gì chöa thöïc laø cuûa mình maø ñôn giaûn chæ laø söï ngoä 
nhaän maø thoâi!''. Tieáng thôû daøi vaø moät thoaùng laëng qua ñi, chò tieáp 
tuïc: ''Ngaøy xöa coøn non treû, chò cöù nghó, mình chæ caàn coù moät coâng 
vieäc oån ñònh, yeâu moät ngöôøi ñaøn oâng vaø cuõng ñöôïc yeâu laïi ñaõ laø 
haïnh phuùc roài. Nhöng cuoäc soáng khoâng ñôn thuaàn chæ laø tình yeâu nam 
nöõ, nhaát laø khi em mang ñeán haïnh phuùc cho nhöõng ngöôøi khaùc, em seõ 
thaáy nieàm haïnh phuùc aáy beàn vöõng vaø lôùn lao hôn baát cöù thöù gì treân 
ñôøi. Cuoäc soáng töôi ñeïp vaø nhieàu yù nghóa hôn khi ñöôïc vun ñaép, toâ 
ñieåm baèng muoân vaøn tình yeâu thöông, maø tình yeâu lôùn nhaát laø taám 
loøng daønh cho ñoàng loaïi, cho nhöõng con ngöôøi coøn keùm may maén trong 
cuoäc soáng naøy''. Khi chò noùi ñieàu aáy! toâi tin laém, tin vì toâi vaãn 
thaáy nhöõng tieáng chaøo ñoùn ñaày hoan hæ caát leân töø nhöõng chaøng trai, 
coâ gaùi, em nhoû soáng quanh boùng toái khi chò ñeán thaêm, tin vì hoï an taâm 
khi treân ñöôøng ñôøi cuûa hoï coù chò song haønh. 

Chò noùi trong moät söï thanh thaûn ñeán laï kyø: ''Em aï, chò bieát raèng mình 
chæ coøn coù theå ñi laïi ñöôïc ít naêm nöõa thoâi vì ñieàu kieän söùc khoeû 
khoâng ñuû ñeå hai caùi ñaàu goái cuûa chò coù theå truï maõi treân ñoâi chaân 
goã naøy. Nhöng, chò coøn ñi ñöôïc ngaøy naøo, chò coøn muoán giuùp caùc em muø 
ngaøy ñoù. Mình tuy taøn taät nhöng laïi coù theå thaáy vaïn vaän xung quanh 
vaø nhöõng ngöôøi thaân. Ñoái vôùi caùc em muø, chæ coù aùnh saùng cuûa tình 
ngöôøi môùi coù theå giuùp caùc em tin yeâu vaøo cuoäc soáng. Chò ñaõ soáng, 
ñaõ tìm laïi ñöôïc nieàm vui chính töø nhöõng caùnh tay nhaân aùi vaø hieåu hôn 
ai heát noãi buoàn cuûa nhöõng ngöôøi taøn taät, chò mong muoán ñöôïc nhaân 
roäng nhöõng baøn tay aáy leân gaáp boäi laàn...''

Trong 6 thaùng ñaàu naêm 2002, thö vieän saùch noùi daønh cho ngöôøi muø ñaõ 
saûn xuaát vaø phuïc vuï 31 taùc phaåm, in sang 5.909 cuoán baêng, taëng 3.486 
cuoán baêng saùch noùi cho ngöôøi muø vaø Hoäi ngöôøi muø caùc quaän, huyeän 
taïi TP.HCM vaø caùc tænh, thaønh phoá Haø Noäi, Quaûng Ninh, Haûi Phoøng, Haûi 
Döông, Baéc Giang, Thaùi Bình, Quaûng Trò, Hueá, Ñaø Naüng, Buoân Ma Thuoät, 
Ñaêk Laêk, Taây Ninh, Bình Thuaän, Ñoàng Nai, Bieân Hoaø, Vuõng Taøu, Long An, 
Tieàn Giang, Beán Tre, Caàn Thô, Traø Vinh, Ñoàng Thaùp, An Giang 

Cho möôïn: 1.162 löôït baêng,124 löôït ngöôøi

Baùn: 775 cuoán baêng saùch môùi

Noäi dung baêng saùch noùi bao goàm: 

-Baêng saùch giaùo khoa vôùi caùc boä moân nhö vaên, söû, ñòa, sinh, giaùo duïc 
coâng daân, Trieát hoïc Mac-Lenin, Lòch söû Vieät Nam caän ñaïi, lòch söû theá 
giôùi coå ñaïi...

-Baêng saùch vaên hoïc daân gian Vieät Nam vôùi caùc taùc phaåm vaên hoïc coù 
giaù trò trong chöông trình hoïc phoå thoâng cuõng nhö cuûa nhöõng nhaø vaên 
noåi tieáng trong nöôùc vaø theá giôùi

-Baêng saùch veà caùc danh nhaân Vieät Nam vaø theá giôùi

-Baêng saùch veà söùc khoeû vaø kieán thöùc y hoïc.

-Truyeän, thô...

Thaønh tích:

-Ngaøy 2/12/1998: Ñöôïc UBND TP.HCM trao taëng baèng khen: ''Ñaõ coù saùng 
kieán trong coâng taùc goùp phaàn taêng cöôøng nhieàu hình thöùc giaùo duïc 
sinh ñoäng cho caùc em khieám thò''

- Ngaøy 24/8/2000: Thuû töôùng Chính phuû taëng Baèng khen

- Ngaøy 11/1/2001: Boä tröôûng - Chuû nhieäm Uyû ban Baûo veä vaø Chaêm soùc 
treû em Vieät Nam taëng Huy hieäu vì söï nghieäp baûo veä vaø chaêm soùc treû 
em...


Hoaøng Nhaät Mai

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 84 913 878 854

 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hoang Bao Vu 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Friday, September 24, 2004 1:51 PM
 Subject: bao echip no dung dung dung dung


 Phaùo ñaâu maø noå maõi vaäy neø trôøi, ñeå toâi leân in tô neùt tìm xem 
vieân phaùo naøo chöa noå thì kích noå cho noù vui xoùm vui laøng nhe baø con

 Traàn Baù AÙc saép chaïm tôùi öôùc mô: ngöôøi khieám thò Vieät Nam cuõng 
ñöôïc löôùt Web

 Nguyeãn Myõ


 Gaàn ñaây, giôùi truyeàn thoâng nhaéc nhieàu ñeán Traàn Baù AÙc - Phoù giaùm 
ñoác Trung taâm Tin hoïc Vì ngöôøi muø Sao Mai vôùi saûn phaåm "Trình duyeät 
Web daønh cho ngöôøi muø" (Sao Mai Browser). Nhieàu ngöôøi xem anh nhö moät 
chuyeân vieân tin hoïc, nhöng anh AÙc ñính chính: Toâi cuõng laø ngöôøi öùng 
duïng nhö moïi ngöôøi. Söï khaùc bieät neáu coù chæ ôû choã toâi bò muø neân 
höôùng söï quan taâm cuûa mình vaøo caùc chöông trình daønh cho ngöôøi muø."


 Söï "quan taâm" ñoù cuûa anh ñeå laïi daáu aán khaù ñaäm trong coäng ñoàng 
ngöôøi muø söû duïng maùy tính...


 Naêm 1998, anh AÙc cuøng coâng ty Scitec xaây döïng phaàn meàm Nguyeãn Ñình 
Chieåu (NDC). Ñaây laø moät trình soaïn thaûo vaên baûn, töông töï chöông trình 
Microsoft Word nhöng coù khaû naêng ñoïc maøn hình. Caùc thao taùc cuûa ngöôøi 
söû duïng ñöôïc chuyeån thaønh tieáng noùi theo nhieàu cheá ñoä: ñoïc töøng 
chöõ, töøng töø hay töøng caâu. Ngoaøi ra, coøn coù theå chuyeån vaên baûn töø 
chöõ thöôøng sang chöõ noåi ñeå in baèng maùy in chöõ noåi. Nhôø phaàn meàm 
mieãn phí naøy maø ngöôøi khieám thò ôû Vieät Nam coù theå tieáp caän vôùi tin 
hoïc. Tröôùc ñoù, treân theá giôùi ñaõ coù phaàn meàm Jaws, nhöng chæ ngöôøi 
khieám thò naøo gioûi ngoaïi ngöõ môùi duøng ñöôïc. 


 Thaùng 8-2003, anh AÙc cuøng vôùi moät ngöôøi baïn laø thaïc só Nguyeãn Tieán 
Hieäp - Vieät kieàu Phaùp, laøm phaàn meàm Vì ngöôøi muø Vieät Nam (VMV). Phaàn 
meàm naøy coù moät soá chöông trình öùng duïng daønh cho ngöôøi khieám thò nhö: 
Maùy tính ñieän töû, Ñoàng hoà ñieän töû, Lòch aâm döông, Xplayer (giuùp nghe 
nhaïc), Thoâng tin heä thoáng, Quaûn lyù taäp tin... vaø moät soá taøi lieäu 
höôùng daãn vieäc hoïc tin hoïc, söû duïng maùy tính, saùch, truyeän... VMV 
cuõng laø phaàn meàm mieãn phí, boå sung theâm nhieàu öùng duïng vaøo danh 
saùch caùc öùng duïng CNTT daønh cho ngöôøi khieám thò.


 Naêm 2003, Trung taâm Sao Mai tham gia chöông trình "Ngaøy saùng taïo Vieät 
Nam" do Ngaân haøng Theá giôùi (WB) toå chöùc. Döï aùn "Thieát keá trình duyeät 
Web cho ngöôøi khieám thò" cuûa Sao Mai ñöôïc taøi trôï 10.000 USD. Anh AÙc 
cuøng caùc ñoàng söï ñeán töøng cô sôû cuûa ngöôøi khieám thò, khaûo saùt yeâu 
caàu roài "ñaët" coâng ty Scitec thöïc hieän. Chöông trình coù theå giuùp 
ngöôøi khieám thò "xem" caùc trang Web tieáng Vieät vaø tieáng Anh baèng aâm 
thanh. Khi môû trang Web, trình duyeät seõ ñoïc caùc thoâng tin treân caùc muïc 
cô baûn nhö trang Web coù bao nhieâu coät, tieâu ñeà, caùc khung, bieåu maãu, 
ñöôøng link... Nhöõng phaàn naøo ñöôïc hieån thò döôùi daïng vaên baûn thì 
trình duyeät coù theå ñoïc noäi dung. Ñeán nay, trình duyeät Web naøy ñaõ hoaøn 
taát veà cô baûn, ñang chaïy thöû nghieäm. Nhôø vaäy, ngöôøi khieám thò coù 
theå löôùt Web. Nhoùm thöïc hieän seõ theâm moät soá tính naêng nöõa nhö thay 
ñoåi toác ñoä ñoïc (nhanh hay chaäm).


 Nhieàu thaùng qua, Trung taâm Sao Mai vaø Coâng ty Scitec coøn tieán haønh 
naâng caáp trình soaïn thaûo vaên baûn NDC 3.7 ñeå noù coù theå chaïy treân Win 
XP. Trong laàn naâng caáp naøy, trung taâm seõ laøm boä ñoïc môùi thay cho boä 
cuõ do Scitec thöïc hieän töø ñaàu thaäp nieân 1990, vôùi muïc tieâu coù theå 
thay ñoåi toác ñoä, taàn soá ñoïc, ñaëc bieät laø coù theå xaøi tröïc tieáp 
treân caùc phaàn meàm khaùc cuûa Windows.


 Töø tröôùc ñeán nay, muoán ñoïc vaên baûn ôû chöông trình naøo, ngöôøi khieám 
thò phaûi caét, daùn chuùng vaøo NDC.


 Hai chöông trình ñang trong quaù trình hoaøn thieän naøy cuõng seõ ñöïôc cung 
caáp mieãn phí.


 Nhieàu ngöôøi thaéc maéc, moät ngöôøi töï cho laø chöa raønh veà tin hoïc, 
laïi bò muø nhö anh AÙc thì tham gia laøm phaàn meàm nhö theá naøo? Anh baûo, 
ngöôøi muø chöa theå laäp trình ñöôïc, mình chæ tham gia vaän ñoäng kinh phí, 
nhaân löïc, thu thaäp yeâu caàu cuûa ngöôøi duøng vaø kieåm tra chaát löôïng 
baèng caùch duøng thöû,... roài goùp yù.


 Trung taâm Sao Mai do anh AÙc laøm phoù giaùm ñoác coù chöùc naêng nghieân 
cöùu caùc öùng duïng, saûn xuaát saûn phaåm vaø ñaøo taïo tin hoïc phuïc vuï 
ngöôøi muø. Töø nôi naøy, nhieàu döï aùn, hoäi thaûo veà CNTT cho ngöôøi khieám 
thò ñaõ ra ñôøi (nhö döï aùn ñaøo taïo tin hoïc töø xa cho ngöôøi khieám thò 
maø e-CHÍP ñaõ giôùi thieäu treân soá 48).


 Ngaøy "Baûo veä vaø chaêm soùc ngöôøi taøn taät Vieät Nam" (18-4) naêm nay, 
ngöôøi ta thaáy anh AÙc xuaát hieän nhieàu treân truyeàn hình, baùo chí, caùc 
dieãn ñaøn. Nhaän thöùc xaõ hoäi veà khaû naêng tieáp caän CNTT cuûa ngöôøi 
khieám thò chöa ñaày ñuû. Anh muoán noùi thay baïn beø ñoàng caûnh veà nhöõng 
thieät thoøi cuûa ngöôøi khieám thò. Cuï theå nhaát laø vieäc ngöôøi khieám thò 
ñaõ coù trình duyeät Web thích öùng cho mình. Nhöng caùch thieát keá caùc 
Website hieän nay chöa taïo ñieàu kieän hoã trôï ñeå ngöôøi khieám thò coù theå 
tieáp caän chuùng moät caùch thuaän lôïi.


 Taâm söï cuûa anh AÙc cuõng laø yù nguyeän cuûa ngöôøi khieám thò ñaõ ñöôïc 
göûi ñeán nhieàu nôi: "Ngöôøi khieám thò cuõng laø moät boä phaän trong coäng 
ñoàng. Chuùng toâi mong muoán vaø coù quyeàn ñöôïc naém baét thoâng tin töø 
moät trong nhöõng keânh quan troïng nhö Internet. Tröôùc tieân laø ôû caùc 
Website thoâng tin coâng coäng. Ñaây laø vaán ñeà töông ñoái maát thôøi gian, 
nhöng chuùng toâi mong ñöôïc taïo cô hoäi ñeå coù theå töï mình vöôït caùc raøo 
caûn."


 Naêm nay 46 tuoåi, Traàn Baù AÙc bò muø ñaõ 26 naêm. Ñieàu khieán anh hoái 
haän sau khi khoâng coøn nhìn thaáy aùnh saùng laø luùc coøn laønh laën, ñaõ 
khoâng giuùp gì ñöïôc cho ai, nhaát laø ngöôøi taøn taät. Trong soá nhöõng 
ngöôøi khieám thò ôû Vieät Nam, anh AÙc may maén hôn nhieàu ngöôøi khi coù vôï 
hieàn, con xinh, sôùm ñöôïc tieáp caän vôùi tin hoïc (1998), ñöôïc hoïc ñaïi 
hoïc (ñang laø sinh vieân khoa xaõ hoäi hoïc, ÑH Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân 
vaên TPHCM). Luùc naøy, anh AÙc xem noã löïc "chia seû" laø caùch ñeå töï giuùp 
mình, giuùp ngöôøi.


 Nhöõng kieán nghò maø Traàn Baù AÙc tha thieát mong ñöôïc caùc nhaø thieát 
keá Web quan taâm:


 - ñöøng söû duïng vaên baûn ñöôïc taïo ra töø vieäc queùt baèng maùy scanner.


 - ñöøng duøng nhieàu baûng maõ chöõ khaùc nhau, seõ khieán cho trình duyeät 
khoâng hieåu.


 - nhaïc neàn (background) khaù thuù vò vôùi baïn ñoïc saùng maét, nhöng laø 
trôû ngaïi ñoái vôùi ngöôøi khieám thò vì hoï phaûi nghe cuøng luùc nhieàu 
loaïi aâm thanh khaùc nhau. Cho neân, vieäc nhuùng nhaïc nhö vaäy haõy laø moät 
tuøy choïn chöù ñöøng maëc ñònh.

 Name: Nguyen Hoang Bao Vu
 Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
 12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
 tel: 84 8 849 5069.
 Fax: 84 8 293 8300.
 Email:
 info@xxxxxxxxxxxxxxxx
 Website:
 www.saomaicenter.org

 Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet 
Nam
 Cell-phone: 84 913 878 854

Other related posts: