[SMCC] bao chi quoc te thong tin ve vu sap cau can tho

Th? Nam, 27/09/2007, 07:44

Báo chí nu?c ngoài dua tin v? v? s?p c?u C?n Tho

TP - T?t c? các hãng tin l?n ngày 26/9 d?u dua tin và hình ?nh v? v? tai n?n
s?p m?t ph?n c?u C?n Tho
dang xây d?ng t?i Vi?t Nam.

Hi?n tru?ng v? tai n?n. ?nh: Ti?n phong

Hãng tin M? AP d?n l?i ông Lê Van Út, Phó Giám d?c Công an t?nh Vinh Long nói 
r?ng ít nh?t 52 ngu?i thi?t m?ng, 97 ngu?i khác b? thuong, con s? thuong vong
chính xác d?n chi?u cùng ngày chua th?ng kê du?c.

AP d?n l?i các quan ch?c d?a phuong nói r?ng khi x?y ra tai n?n có ít nh?t 200 
ngu?i làm vi?c t?i do?n c?u b? s?p lúc kho?ng 8 gi? sáng.

Hãng tin trên cho bi?t Chính ph? Nh?t B?n cung c?p v?n 218 tri?u USD cho d? án 
này tuong duong 85% t?ng chi phí d? án thông qua Ngân hàng h?p tác qu?c t?
c?a Nh?t B?n (JBIC), phía Vi?t Nam cung c?p v?n d?i ?ng b?ng 15% t?ng chi phí.

Du?i hàng tít "S?p c?u ch?t ngu?i ? Vi?t Nam", hãng tin Anh BBC sau khi mô t? 
v? trí, qui mô d? án và di?n bi?n t?i hi?n tru?ng dã dua tin không bình lu?n,
cho r?ng còn hàng ch?c ngu?i dang b? vùi du?i d?ng d? nát.

BBC d?n l?i Reuters nói r?ng d?i c?u h? dang s? d?ng máy c?t và nâng các m?ng 
v? bê tông d? tìm ki?m nh?ng ngu?i còn s?ng cung nhu các thi th? n?n nhân.

Hãng tin Pháp AFP d?n l?i Th? tru?ng Giao thông Ngô Th?nh D?c nói r?ng uu tiên 
hàng d?u lúc này là công tác c?u h? các n?n nhân.

AFP dua tin Th? tu?ng Nguy?n T?n Dung dang ? New York du?c tin v? tai n?n s?p 
m?t ph?n c?u C?n Tho dã g?i m?t b?c di?n kh?n v? yêu c?u các nhà ch?c trách
ph?i t? ch?c t?t công vi?c c?u h? kh?n truong d?ng th?i
di?u tra nguyên nhân
x?y ra v? tai n?n.

Hãng AFP d?n l?i m?t si quan c?nh sát tên Hùng t?i hi?n tru?ng nói r?ng chua có 
thông tin nào v? ngu?i nu?c ngoài trong s? nh?ng n?n nhân b? thuong ho?c
thi?t m?ng trong v? tai n?n.

Truy?n hình Úc Kênh 7 cung dua tin và các hình ?nh v? v? tai n?n s?p m?t ph?n 
c?u C?n Tho. Truy?n hình M? CNN dua hình ?nh v? v? tai n?n và d?c tin c?a
AP v? s? ki?n này.

Báo di?n t? Trung Qu?c "Chinadaily" không có phóng viên t?i hi?n tru?ng nhung 
có tin t?ng h?p t? các hãng tin l?n trên th? gi?i.

 D.P

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 848-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] bao chi quoc te thong tin ve vu sap cau can tho